אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט

חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
 
דיווח לרשות המיסים בעת מכירת נכסים קבועים
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש''ל בחו''ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ''ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
 
חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת 2012
 
תיקון מספר 42 לחוק מס ערך מוסף והוראת שעה
 
תיקון סעיף 97(ב2) לפקודת מס הכנסה – ביטול הפטור לתושבי חוץ על רווח הון ממלווה מדינה קצר מועד
 
נוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל לתקופה שבין 15.11.11 ועד 30.6.12
 
עדכון סכומי הוצאות האש''ל בארץ לתקופה שמיום 1.3.2009 ועד ליום 31.12.2010
 
הודעה לעיתונות: הבהרה לעניין העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד (החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע''ב - 2011)
 
גילוי מרצון על הכנסות מחו''ל - פתרון מבורך והגון ל''דילמת האסיר'' של נישומי המס
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע''ב–2011*
 
נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2011
 
מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2011
 
נתונים בסיסיים לחישוב המס לשנת המס 2011
 
היערכות לקראת תום שנת המס 2011 – קופות גמל
 
תיקון לתקנות מס הכנסה בדבר קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(ט) לפקודה
 
הודעות, הצהרות ודיווחים לפקיד השומה לקראת סוף שנת המס 2011
 
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2011
 
ניירות ערך סחירים הערכות לקראת סוף שנת 2011
 
חוק לשינוי נטל המס בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס
 
הערכות לקראת תום שנת המס 2011 ותחילת שנת המס 2012
 
המלצה בדבר אי התרת הוצאות מימון טיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק
 
תזכיר החוק בתחום המס בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס
 
שינוי הפריטים אשר יחול לגביהם הפטור ממע''מ באילת
 
מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע
 
עדכוני מיסוי בינלאומי
 
זיכוי ממס בשל תרומות למוסדות ציבור - עדכון סכום התקרות לתרומות לשנת 2011
 
תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה
 
קיזוז הפסדים בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים החל משנת 2012
 
בג''צ 1878/09 עו''ד ענת ארז ולהב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים נ' שר האוצר ואח' - ניכוי הוצאות אש''ל
 
מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני (''הפרטה'') – הנחיית רשות המיסים
 
תיקון תקנות מס הכנסה – ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט
 
הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה חוזרי מס הכנסה 1/2011 ו-9/2011
 
תיקון סעיף 35 לפקודה – נקודות זיכוי לתושב חוזר – הנחיית רשות המיסים
 
ביטול פטורים שונים הניתנים לתושבי חוץ בגין רווחי הון וריבית הנובעים מניירות ערך מסוימים
 
חוזר מס הכנסה מס' 5/2011 – חיוב הכנסות דמי שכירות ששולמו בדרך של ביצוע שיפורים במושכר
 
חוזר מס הכנסה מספר 4/2011 – רשות המסים תיקון 173 לפקודת מס הכנסה - רצף פיצויים
 
תיקונים בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ועדכונים במדיניות המדען הראשי
 
חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע''א-2010 חלק המיסוי
 
הצעת חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (הוראת שעה) – הודעת רשות המסים
 
הוראות חדשות בגין דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו - שנת מס 2006 ואילך
 
השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש הנחיית רשות המסים מיום 19 באוגוסט 2010
 
שינוי בנוהל מרכז השקעות - הקלות במגבלות גודל הדירות וגובה דמי שכירות לגבי בניינים להשכרה בחוק לעידוד השקעות הון
 
מתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון וסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל
 
שיעורי מס שכר ומס רווח החלים על מוסדות כספיים לשנים 2011-2012
 
אי הכללת רווחי אקוויטי בחישוב ''הרווחים הראויים לחלוקה'' כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה
 
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') (אי תחולת תקני דיווח כספי בינלאומיים) (הוראת שעה), התשע''א-2011;
 
משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה - הוראת שעה
 
תיקון לחוק עידוד השקעות הון
 
דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד ליום 30 בינואר 2011
 
השקעה בתעשייה עתירת ידע – הוראת שעה
 
חובת ניכוי מס במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים בשנת 2011
 
היערכות לקראת תום שנת המס 2010 – קופות גמל
 
נתונים יסודיים לחישוב המס לשנת המס 2010
 
מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2010
 
הערכות לקראת תום שנת המס 2010 ותחילת שנת המס 2011
 
נתונים לתיאום הוצאות עודפות לשנת המס 2010
 
הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2010
 
המועד האחרון להפקדה לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010
 
עדכוני מיסוי שוטפים
 
מיסוי הקצאות הוניות ליחיד הפועל באמצעות חברה
 
מיסוי בינלאומי – שינויי חקיקה ואמנות מס בעולם
 
ניכוי לבעלי נכסים על פי תקנות מס הכנסה – הגשת דוחות מתקנים עד ליום 31.12.2010
 
חישוב המס החל על הכנסת עובדים ממימוש אופציות למניות הנסחרות בחו''ל
 
הודעה על קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י) לפקודה
 
הכנסה מוטבת במפעל תעשייתי על פי תיקון מספר 60 לחוק לעידוד השקעות הון
 
הפרשה לאחריות בדוחות הכספיים וכהוצאה מוכרת לצרכיי מס
 
הטבות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים
 
חקיקת מס חדשה בארצות הברית
 
אי תחולת כללי ה-IFRS לצורכי מס בשנות המס 2007 עד 2009 תיקון 174 לפקודת מס הכנסה
 
הפחתת שיעור מס החברות החל משנת המס 2011
 
תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - הלוואות לצדדים קשורים בארץ ובחו''ל תיקון מוצע לסעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה
 
תיקון 175 לפקודת מס הכנסה – פטור ממס בשל מלגות לסטודנטים וחוקרים
 
תיקון 173 לפקודת מס הכנסה – תיקוני חקיקה משלימים לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
 
אי תחולת כללי ה-IFRS לצורכי מס בשנות המס 2007 עד 2009 תיקון 174 לפקודת מס הכנסה
 
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2010
 
תרומות – שינוי סכומים לעניין הטבות המס הוראת שעה לשנות המס 2009 ו-2010
 
חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010
 
ניכוי הוצאות רכב שמשמש לצרכי עבודה בלבד - ע''מ 872/06 עיריית נהריה נ' פ''ש עכו
 
תיקון מספר 172 לפקודת מס הכנסה - אי התרת הוצאה המהווה עבירה לפי כל דין
 
הבהרות בעניין נאמנויות ואורכה להגשת הדיווחים עד ליום 31.12.09
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 26 באוקטובר 2009, פורסמה הודעת מנהל רשות המסים מר יהודה נסרדישי בצרוף מכתב מאת היועץ המשפטי לרשות המסים בדבר עמדת רשות המסים בסוגיות הקשורות לנאמנויות.לאור פרסום היועץ המשפטי כאמור החליט מנהל רשות המסים ליתן אורכה נוספת להגשת הדיווחים השונים הקשורים לנאמנויות עד ליום 31 בדצמבר 2009.[עוד...]
 
תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס''ו-2006 תקנות מחירי העברה בישראל
 
חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)הארכת תוקף עד ליום 31.12.2009
 
החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 66), התשס''ט - 2009 הטבות לחברות בתחום האנרגיה המתחדשת
 
אי תחולת מחירי העברה על הלוואות שניתנו לחברות קשורות בחו''ל והונפקו בגינם שטרי הון שנות מס 2008-2009 - הודעת רשות המיסים
 
פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך של חברה ישראלית
 
הגשת דוח שנתי ליחידים רק באופן מקוון
 
שיטת שווי רכב חדשה וסוגיית עיתוי רכישת רכב חדש בחברה
 
עדכוני מיסוי בינלאומי
 
תיקון לשיעור הריבית המינימאלי בתקנות לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה
 
הפחתת חבות המס מריבית ושוק ההון
 
אי התרת הוצאות לטיפול בילדים – תיקון 170 לפקודת מס הכנסה
 
מנהל רשות המסים מר נסרדישי אימץ את המלצות הועדה לבחינת השלכות המס של יישום ועדת בכר
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי היום פרסמה רשות המסים הודעה כי מנהל רשות המסים אישר את המלצות הועדה לבחינת השלכות המס של יישום ועדת בכר. העקרונות הבסיסיים הכלולים בדו"ח יהוו תשתית עקרונית לעמדת רשות המסים. המלצות הועדה כוללות הנחיות אשר יישומן יהיה במסגרת הסכמי שומה וכן המלצות אשר ישומן יהיה במסגרת קידום הליך חקיקה.
להלן הדוח:[עוד...]
 
פטור ממס לתושב חוץ גם במכירת מקרקעין בישראל – האומנם?
 
פס''ד שקורי – התרת חישוב מס נפרד לבני זוג שהם בעלי חברה ועובדים כמנהליה
 
עדכוני מיסוי בינלאומי
 
התרת הוצאות ריבית בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן – ביהמ''ש העליון אלישע בע''מ נ' פ''ש חיפה
 
הכרה לצורכי מס בהוצאות השגחה על ילדים - פסיקת ביהמ''ש העליון בעניין ורד פרי
 
תיקון 169 לפקודת מס הכנסה – פרק המיסוי של תוכנית ההאצה למשק הישראלי
 
תקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין 1.6.2008 ועד 31.5.2009 בענפי התעשייה, הבניה, החקלאות והתיירות
 
קובץ החלטות מיסוי לשנת 2008
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי היום פרסמה רשות המסים בישראל קובץ החלטות מיסוי אשר נתקבלו בשנת המס 2008.[עוד...]
 
זכאות לפטור ממס על קצבה לפורשים בפרישה מוקדמת לפני אפריל 2004
 
הקלה מהוראות ניהול ספרים
 
נוסחת הלינאריות הקבועה בחוק מיסוי מקרקעין גוברת על מיסוי לפי ההשבחה שנוצרה בפועל – ביהמ''ש העליון הלכת אלברט אברהם פוליטי
 
עדכון בעניין מיסוי אופציות לעובדים – פס''ד חגי כץ
 
רכישה עצמית של אגרות חוב
 
שמירת מסמכי הנה''ח על גבי מדיה אלקטרונית
 
הטבות מס רטרואקטיביות במסגרת תיקון מספר 65 לחוק עידוד השקעות הון
 
קיזוז הפסדים – רכישת חברה בעלת הפסדים צבורים פסיקת ביהמ''ש העליון בעניין בן ארי ש. סוכנות לביטוח
 
פרק המסים בתוכנית ההאצה הכלכלית
 
היבטי מס בהפסדים משוק ההון
 
רפורמת מס המעניקה הקלות נרחבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
 
תשלומי שוחד ששולמו בחו''ל אינם מוכרים כהוצאה בייצור הכנסה
 
עדכוני מיסוי בינלאומי
 
תכנוני מס חייבים בדיווח – שימוש בטופס 1213
 
ועדת הכספים אישרה את תיקון פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה ותקנות ליישום מיסוי הנאמנויות
 
פחת מואץ ככלי לעידוד השקעות ולסיוע נוסף לתעשייה הישראלית
 
סיווג הכנסה משכירות – פסיקת ביהמ''ש העליון בענין ברשף אילת בע''מ
 
אישור להקלות בניהול פנקסי חשבונות
 
שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב
 
הגדלת גובה תקרת ''ההכנסה המזכה''
 
קיזוז הפסדים מניירות ערך לאור תיקון 147 לפקודה – שנת המס 2007
 
אי תחולת מחירי העברה על שטרי הון בשנת המס 2007 הבהרת רשות המיסים
 
קובץ החלטות מיסוי לשנת 2007
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי היום פרסמה רשות המסים בישראל קובץ החלטות מיסוי אשר נתקבלו בשנת המס 2007.[עוד...]
 
הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון התשי''ט-1959 הוראת מעבר ונוהל נטרול נכסים
 
תשר למלצרים
 
הגבלת ההוצאות המותרות בהפקדות לקופ''ג בגין בעלי מניות
 
הוצאות מימון בגין הלוואה שמטרתה חלוקת דיבידנד – פס''ד גלילות
 
זיכוי מס לחיילים משוחררים – תיקונים 155 ו-157 לפקודת מס הכנסה
 
מיסוי ריבית בידי יחידים בשל נכסים הנקובים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ – תיקון 158 לפקודה
 
קיזוז ריאלי של מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו לפני שנת 1999 פסק הדין בעניין גרנות
 
נקודת זיכוי לבעלי תארים אקדמאיים ולימודי מקצוע
 
תקנות לעידוד השקעות הון – הפחתת מחזור בסיס לגבי מפעל מעורב
 
פיצויי פיטורין כהכנסה פירותית אחרת
 
המועד בו על פקיד השומה להודיע לנישום על שימוש בסמכותו
 
תיקונים בנושא אובדן כושר עבודה, קופת גמל לקצבה
 
חובת הודעה על שנת בחירה במפעל מוטב
 
חקיקה חדשה - עידוד בניית דירות להשכרה למגורים
 
תקנות מס הכנסה ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי
 
מיסוי אופציות לעובדים – מועד החיוב לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה פס''ד ''טופז-זלצמן''
 
התרת הוצאות מימון בגין חלוקת דיבידנד, פחת בגין בלאי מוגבר של ציוד ושערוך חובות - פסק דין חברות הגז ביהמ''ש העליון
 
תקופת השמירה על מערכת החשבונות ומסמכים אחרים
 
תושבים חוזרים / עולים חדשים - היבטי מס הכנסה והיבטי החוק לאיסור הלבנת הון
 
מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד - פס''ד בנק יהב
 
טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה
 
מסוי הכנסות שכ''ד למגורים בישראל
 
תכנוני מס החייבים דיווח – תקנות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף
 
דף הביתהדפסהמפת האתר