אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים דיני עבודה

תשר למלצרים

תשר למלצרים

                                                       תאריך: 10 באפריל 2007

  

 

                                                             תשר למלצרים

1.         מבוא   

מתן תשר למלצר בסוף האירוח הינו נוהג מושרש במדינת ישראל. לעיתים מתווסף התשר באופן אוטומטי לחשבון ולעיתים אינו מופיע כלל בחשבון. סוגיית מתן התשר למלצר מעוררת תהיות רבות, ביניהן: חיוב התשר במס הכנסה בידי בעל העסק/בידי המלצר, חיוב התשר במס ערך מוסף, חיוב התשר בדמי ביטוח לאומי בידי המלצר והיות התשר חלק משכר העובד לצורך חובת תשלום שכר מינימום. להלן נתייחס לכמה מן הסוגיות העולות ממתן תשר.

 

 

2.        סוגי התשר     

קיימים דפוסים שונים הנוגעים לתשלום תשר, כאשר ההבדל העיקרי ביניהם הינו בשאלה, האם התשר משולם לעובד דרך ספרי המסעדה, או שלא, כמפורט להלן:

 

2.1       תשר המשולם מרצונו החופשי של לקוח  

תשר זה משולם על ידי הלקוח על פי ראות עיניו ומבלי שחויב לעשות כן על ידי המסעדה. במקרים אלו החשבון אינו כולל דמי שירות ולעתים מצוין בו כך במפורש. תשר מסוג זה משולם על ידי הלקוח ישירות למלצר, אך לא תמיד נותר אצל המלצר. בחלק מן המקרים, מעבירים המלצרים את התשר לקופה כללית אשר מתחלקת ביניהם ו/או בין עובדים נוספים בסוף המשמרת או במועד אחר. בשיטה זו הכסף אינו עובר דרך קופת המעסיק ואין לו השפעה על חלוקתו.

 

2.2       תשר המשולם באמצעות קופת המעסיק   

במקרה זה התשר משולם בד"כ על ידי הוספת דמי שירות לחשבון אשר ניתן ללקוח. לעתים, המלצרים הם אלה אשר מקבלים את כספי התשר ומוסרים אותם למעסיק. על פי שיטה זו התשר עובר דרך קופת המסעדה ובעליה מחלקים את התשרים כולם או חלקם, למלצרים ולפעמים גם לעובדים נוספים. תשר זה מכונה גם "דמי שירות".

 

3.        תשר כשכר על פי חוק שכר מינימום   

סעיף 2(א) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") קובע, כי " עובד שמלאו לו 18 שנים (להלן – העובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי העניין." (ההדגשות אינן במקור)   

בהתאם למודגש, נראה כי על שכר העבודה להיות משולם לעובד על ידי המעביד.
במסגרת ע"ע (ארצי) 300113/98 ד.ג.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ נ' ענבל מלכה אשר ניתן ביום 1 ביוני 2005 (להלן: "הלכת ד.ג.מ.ב."), נדונה השאלה מהו תשר אשר נחשב שכר עבודה לצורך חוק שכר מינימום והאם תשר אשר משולם על ידי הלקוח באופן וולונטרי יכול להיחשב כשכר עבודה לצורך חוק שכר מינימום. נשיא בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופט סטיב אדלר, קבע בהלכת ד.ג.מ.ב. כי שכר המשולם למלצר באמצעות ספרי המעסיק, דהיינו – דמי שירות, הינו חלק מן השכר של העובד, לצרכי חוק שכר מינימום. לעומת זאת, תשר אשר נמסר ישירות למלצר מבלי שהוא עובר דרך קופת המעסיק, אינו יכול לבוא בגדר "שכר עבודה", כהגדרתו בחוק שכר מינימום. זאת, מאחר ומדובר בתשלום אשר ניתן על ידי לקוח ולא על ידי מעסיק. כב' הנשיא, השופט סטיב אדלר, אף תקף בפסק הדין באופן חריף ביותר את השיטה המתייחסת לתשר הוולונטרי המשולם על ידי הלקוח  כחלק משכר המינימום:       
" מדובר בשיטה המזמינה ניצול של המלצרים ולעתים העדר תום לב של המעסיקים; מדובר בשיטה המזמינה אי-תשלום דמי ביטוח לאומי ופוגעת בגביית מס; מדובר בשיטה המטעה את הלקוחות הסוברים לתומם, כי ייעודו של הכסף שהותירו למלצר הוא תשר ולא סיוע למסעדה בתשלום שכר."      

כב' השופט אף ציין, לגבי תשר העובר דרך קופת המעסיק באמצעות "קופת טיפים", כי כל עוד הסכומים נרשמים בספרי המעסיק, והמלצר יודע מהו הסכום אשר התקבל כתשר ואם הוא זכאי להשלמת הסכום כדי שכר מינימום, הרי התשר עשוי להיחשב כשכר לצורך חוק שכר מינימום. בהערת אגב, מציין כב' הנשיא, כפי שנבחן בהמשך, כי לא בכל מקרה חייבת להיות אחידות בהתייחסות לתשר מבחינת חקיקת המגן, חוק שכר מינימום, ודיני המס.

 

 

4.        רישום הכנסה מתשר בספרי העסק                

במסגרת ע"א 9229/99 פקיד שומה ת"א 1 נ' יגאל ליברמן ואחרים (להלן: "הלכת ליברמן" או "פסק הדין"), אשר ניתן ביום 1 בספטמבר 2004, נדון מקרה בו נפסלו ספריה של מסעדה אשר לא רשמה במסגרת תקבוליה הכנסות מתשר, אשר אינו וולונטרי, של מלצרים. במסגרת פסק הדין, נדונה השאלה, האם התשר אותו מותיר הסועד במסעדה, הינו התקבול של בעל המסעדה או של המלצר. המדובר היה במסעדה אשר הנהיגה נוהל של "קופה משותפת", כלומר: כל דמי התשר של כל המלצרים נאספו יחדיו וחולקו בין כולם שווה בשווה, כאשר בכל מקרה בו חלוקת התשר נתנה תוצאה הנמוכה מ 200 ₪ למלצר עבור משמרת, השלים בעל המקום את היתרה מכספו.

 

בפסק הדין, הדגישו השופטים כי אינם דנים בנושא החבות במס על ההכנסה מן התשר, אלא אך ורק בחובת רישומה בספרי העסק. כמו כן, הדגישו השופטים, כי גם אם ייקבע כי ההכנסה מן התשר אינה צריכה להירשם כתקבול של העסק, הרי שעליה להירשם במסגרת "יומן השרות" של העסק, המנוהל בהתאם לסעיף 8(א) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג – 1973 (להלן:  "ההוראות"), הקובעות כי בעל מסעדה חייב לנהל:

" יומן שירות, שינוהל בספר כרוך ובו יירשמו כל יום, לפני תחילת עבודתם, המלצרים המועסקים באותו יום בציון: שם המלצר, מענו ומספר תעודת זהותו, ובסיום יום העבודה - סכום הפדיון היומי של אותו מלצר"         
למעט אם " הודיע בעל המסעדה לקהל לקוחותיו, באמצעות מודעות, בחשבוניות, במחירונים וכיוצא באלה, כי דמי השירות כלולים במחירים."       


כלומר, מאחר ומדובר היה בעסק אשר לא פירסם כי דמי השירות כלולים במחיר, המחלוקת הינה אם ההכנסות מן התשר יירשמו ביומן השירות, או שמא יירשמו בפנקס החשבוניות של העסק. ההכרעה במחלוקת הינה מהותית, לאור החובה לרשום את התשר ביומן השירות רק בסוף יום העבודה, לעומת חובת רישום מיידית של התקבול בספר החשבוניות של העסק.

 

בית המשפט העליון חזר בפסק הדין על ההלכות אשר קבע בפסקי דין קודמים וקבע כי סוג הפנקס בו יירשמו התקבולים מן התשר, ייקבע לפי מידת הוולונטריות של התשלום. כאשר משלם הלקוח את התשר כחלק מדרישת התשלום המופנית אליו מצד העסק/נציג העסק, יחשב התשר לתקבול של בית העסק. כלל זה נכון גם אם אין חובה על הלקוח לשלם את התשר, אולם נציג העסק, בד"כ המלצר, הציג בפניו את התשלום כתשלום חובה. כלומר, גם אם על החשבון עצמו רשום "service not included " אולם בכתב יד מתווסף סכום דמי השירות לחשבון, הדבר זהה לדרישת תשלום חובה מצד העסק.  
לעומת זאת, מקום בו הלקוח משאיר תשר מבלי שהופנתה אליו כל דרישה בעניין, אין לראות בכספים אלה משום תקבול של בית העסק. הקשר בין תשלום התשר הוולונטרי לבין פעילות העסק הינו רופף ועל כן התשר הוולונטרי אינו מהווה תקבול של בית העסק והרישום הנדרש הינו אך ורק ב"יומן השרות" המנוהל בעסק.

 

 

5.        דמי ביטוח לאומי                    

במסגרת עב"ל 1349/01 מלון רנסנס נ' המוסד לביטוח לאומי (להלן: "הלכת רנסנס" או "פסק הדין"), אשר ניתן ביום 14 באוגוסט 2005, נדונה חבות בדמי ביטוח לאומי בגין תשר אשר מקבלים עובדי בית מלון. התשר נחלק לשלושה סוגים כדלהלן:

 

5.1               תשלום התשר במזומן ישירות לידי עובד המלון.

5.2               הוספת התשר לחשבון בו מחוייב אורח המלון, כאשר בתחתית החשבון
מצויין שמו של עובד המלון. בסופו של יום, לאחר רישום התשר בספרי הנהלת החשבונות של המלון, מגיע התשר לידיו של עובד המלון אשר שירת את האורח.

5.3              הוספת תשר על ידי אורח המלון, מבלי לנקוב ספציפית בשם העובד, מקבל
התשר. בדרך זו נרשם התשר בספרי המלון ומחולק לאחר מכן לעובדי המלון, על ידי האחראי, על פי חלוקה ידועה מראש.         


לגבי הסוג הראשון, לא הייתה מחלוקת כי אין מדובר בשכר עבודה מן הסוג אשר על המעביד לשלם/לנכות בגינו דמי ביטוח לאומי.   
המחלוקת הייתה, האם תשר מן הסוג השני או השלישי הוא "הכנסת עבודה" בידי העובד, החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי. בהערת ביניים, ציין בית המשפט, כי מסכומי התשר המשולמים לעובדים באמצעות בית המלון (הסוג השני והשלישי), מנכה המלון מס הכנסה במקור בשיעור של 25% בהתאם להסכמה מול מחלקת ניכויים בנציבות מס הכנסה. בפסק הדין נקבע, בדומה לקביעה בהלכת ד.ג.מ.ב. כי מאחר ומדובר בתשר אשר נרשם בספרי הנהלת החשבונות של המלון, והמלון הוא ששילם לעובדיו את התשר, תשר זה מהווה הכנסת עבודה לצרכי ביטוח לאומי.            
בפסק הדין, אמנם לא נבחן נושא הוולונטריות של התשר, אולם ניתן להסיק כי במידה ומדובר בתשר לא וולונטרי, הרי שלאור היותו חייב ברישום בספרי המלון, ולא רק ביומן השרות, בעקבות הלכת ליברמן, הרי שהוא גם חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות כשכר עבודה, בעת תשלומו לעובד.

 

 

6.         מס ערך מוסף              

לא מצאנו פסיקה מתאימה לעניין החבות במע"מ על תשר. אולם, לדעתנו ולאור מקרים דומים אשר לא הגיעו לכתלי בית המשפט, ראוי לאמץ גם כאן את מבחן הוולונטריות. בהנחה שמאמצים מבחן זה, תשר הניתן באופן וולונטרי אינו חייב להירשם כתקבול של העסק, ועל כן לא יהא חייב במע"מ. מנגד, תשר הניתן באופן לא וולונטרי, חייב ברישום כתקבול של העסק, ייחשב כתשר הכולל בחובו מע"מ וידווח בהתאם. 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר