אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס''ו-2006 תקנות מחירי העברה בישראל

תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס''ו-2006 תקנות מחירי העברה בישראל

                                                        תאריך: 12 בדצמבר 2006

 

 

 

 

 תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ו-2006

                           תקנות מחירי העברה בישראל

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם, כי לאחרונה אושרו תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ו – 2006 (להלן: "התקנות") הקובעות את הכללים לבחינת מחירי העברה בעסקה בין לאומית.

 

1.         כללי

 

            1.1       סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הסעיף"), אשר הוסף במסגרת תיקון
132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ונכנס לתוקף ביום 1.1.2003, קובע כי בעסקה בין לאומית אשר בה מתקיימים בין הצדדים לעסקה יחסים מיוחדים, תדווח העסקה לפקיד השומה בהתאם לתנאי השוק.

                        כמו כן, מאפשר הסעיף לפנות לרשות המסים על מנת לקבל אישור מוקדם
לפיו מחיר עסקה מסוימת או סדרה של עסקאות בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים (להלן: "עסקה בינלאומית נבדקת") הינו בהתאם לתנאי שוק.

 

            1.2       במסגרת הוראות הסעיף הוסמך שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
הכנסת לקבוע, בין השאר, דרכים ושיטות להכרה במחיר העסקה או בתנאיה כמחיר שוק או כתנאי שוק, לפי העניין, וכן הוראות לעניין דוחות ומסמכים שיוגשו לפקיד השומה והוראות המתייחסות לרישום ותיעוד.

 

            1.3       התקנות, אשר אושרו לאחרונה, מבוססות הן על תקנות מחירי העברה
האמריקאית והן על בסיס התקינה האירופאית ה
OECD GUIDELINE. תקנות והנחיות אלו מיושמות במדינות רבות בעולם, על מנת לספק בסיס משותף לטיפול בסוגיית מחירי העברה והקטנת הסיכוי למחלוקות בין רשויות המס לבין הנישומים. בהתאם לדברי ההסבר לתקנות, הן נועדו לסייע לחברות ישראליות בניהול הליכי בקרה בתחום מחירי העברה וצמצום חשיפתן לכפל מס.

 

            1.4       התקנות נכנסות לתוקף מיידי החל ממועד פרסומן, ובהתאם להוראות
המעבר הן יחולו על כל עסקה המבוצעת לאחר כניסת התקנות לתוקף.

 

 

2.         להלן מובאות ההגדרות הרלבנטיות לתקנות:

 

            "טווח הערכים" – טווח הערכים שבין הערך הנמוך ביותר לבין הערך הגבוה ביותר,
כפי שהתקבלו בהשוואה לעסקאות דומות.

 

            "הטווח הבין-רבעוני" – הערכים המצויים בין המאון ה-25 לבין המאון ה-75 בטווח הערכים.

 

            "מאפייני השוואה" – כל אחד מאלה:

(1)     תחום הפעילות, לרבות ייצור, שיווק, מכירה, הפצה, מחקר ופיתוח, יעוץ

       ומתן  שירותים.

(2)     סוג הנכס או השירות.

(3)     תנאי העסקה הבין-לאומית.

(4)     סיכונים, לרבות סיכונים גיאוגרפים, סיכונים פיננסים וסיכוני אשראי.

(5)     הסביבה הכלכלית.

(6)     השפעת קיומו של מוניטין או של נכס בלתי מוחשי אחר.

 

             "עסקה בין-לאומית" – עסקה נשוא הבדיקה שמתקיימים בה כל אלה:

(1)               העסקה נעשתה בין צדדים שיש ביניהם, כולם או מקצתם, יחסים מיוחדים,
הכוללים, בין השאר, קרובי משפחה וחברות קשורות.

(2)               אחד או יותר מן הצדדים לעסקה הוא תושב חוץ, או שההכנסה מהעסקה,
כולה או חלקה, היא הכנסה חייבת במס גם מחוץ לישראל.

 

"עסקה דומה" – כל אחת מאלה ובלבד שאם לא היו מאפייני ההשוואה זהים, נעשו התאמות, כך שהשפעת ההבדל במאפייני ההשוואה על התוצאות שהתקבלו – תתבטל:

(1)                עסקה בין הצד הנבדק לבין מי שאין לו עימו יחסים מיוחדים, שבה מאפייני
ההשוואה זהים, כולם או מרביתם, למאפייני ההשוואה בעסקה הבין-לאומית.

(2)               לא היתה עסקה כאמור בפסקה (1) – עסקה בין צדדים שאין ביניהם יחסים
מיוחדים שבה מאפייני ההשוואה זהים או דומים, כולם או מרביתם, למאפייני ההשוואה בעסקה שביצע הצד הנבדק.

 

             "צד דומה" – אדם שמאפייני ההשוואה בו ובצד הנבדק זהים או דומים.

 

             "צד נבדק" – צד לעסקה בין לאומית, לגביו מתקיימים שני אלה:

(1)                ניתן להניח שהשוואת העסקאות הדומות שביצע, תניב את התוצאה
המהימנה ביותר לעניין קביעת מחיר השוק.

(2)               קיים לגביו מידע מתאים, נאות ומהימן יותר מאשר לגבי כל צד אחר.

 

 

             "שיעור הרווחיות" – שיעור הרווח או ההפסד, לפי העניין, שיקבע לפי אחת משיטות אלה:

(1)               בתחום הפעילות שבו נהוגה שיטה הקובעת מחיר לעסקה כרווח בשיעור
קבוע המתווסף לעלויות הישירות – הרווח בשיעור הקבוע שהתקבל בעסקאות דומות.

(2)               בתחום הפעילות שבו נהוגה שיטה הקובעת מחיר לעסקה כרווח גולמי
בשיעור קבוע ממכירות הצד הרוכש שהוא הצד הנבדק או צד דומה לו – שיעור הרווח הגולמי שהתקבל בעסקאות דומות.

(3)               לא ניתן לקבוע את שיעור הרווח כאמור בפסקאות (1) או (2) לעיל – שיעור
הרווח לפי אחד ממדדי הרווחיות הבאים, המתאים ביותר לפעילות בעסקה בין-לאומית:

(א)               שיעור הרווח התפעולי או ההפסד התפעולי, לפי דוחות רווח והפסד
המתקבל בעסקאות דומות.

(ב)               היחס שבין הרווח או ההפסד, לפי הענין, לבין הנכסים ההתחייבויות
או ההון, כולם או חלקם, לפי העניין.

(ג)               מדד רווחיות אחר, המתאים ביותר בנסיבות העניין.

 

3.                 להלן מובאים עיקרי ההוראות הכלולות בתקנות:

 

             3.1        תחולה

 

                         -    התקנות חלות על "עסקאות בין-לאומיות".

                         -    חלק גדול מהוראות התקנות אינו חל על "עסקה בין-לאומית חד פעמית",
 שאושרה ככזו על ידי פקיד השומה.

 עסקה כאמור תדווח כאילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים שאין
 ביניהם יחסים מיוחדים.

 

             3.2        שיטות לקביעת תנאי שוק

 

לשם קביעה האם עסקה בין-לאומית נעשתה בתנאי שוק, על הנישום ליישם את אחת מהשיטות המפורטות להלן (השיטות מנויות על פי סדר הקדימויות):

 

-       שיטה המשווה בין המחיר שנקבע בעסקה בינלאומית לבין המחיר שנקבע
בעסקה דומה (שיטת השוואת המחיר) (CUT/CUP
).

 

-       שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בין העסקה הבינלאומית לבין עסקה דומה:

·          שיעור רווח על העלויות הישירות (COST +)

·          שיעור הרווח הגולמי ממכירות הצד הרוכש (RPM) 

·          מדד רווחיות אחר המבוסס על יחסים פיננסים דוגמת רווח
תפעולי (TNMM/CPM
)

 

-         שיטה המשווה בין עסקה בינלאומית לבין עסקה דומה על פי החלוקה
הנהוגה של הרווח או ההפסד בין הצדדים בהתחשב בתרומתו של כל צד לעסקה, סיכוניו וזכויותיו (Profit Spilt
).

 

-       שיטה אחרת המתאימה ביותר בנסיבות העניין (Unspecified Methods).

 

יבחרו להשוואה עסקאות דומות שבוצעו לכל היותר 3 שנים לפני ביצוע העסקה הנבדקת (בסמכות פקיד שומה לקצר או להאריך את מספר השנים).

 

             3.3        תוצאה המשקפת תנאי שוק

 

-       עסקה בין-לאומית תחשב כעסקה בתנאי שוק, אם כתוצאה מהשוואתה
לעסקאות דומות לא חרגה התוצאה שהתקבלה מהטווח הבין-רבעוני.

-       במידה ששיטת ההשוואה שיושמה הינה שיטת השוואת המחיר, בלא
שנדרשו התאמות, יראו את העסקה כעסקה בתנאי שוק אם המחיר לא חרג מטווח הערכים בעסקאות דומות.

-       במידה ולא ניתן לראות עסקה בין-לאומית כעסקה בתנאי שוק, כפי
שהוסבר לעיל, ידווח מחיר העסקה על פי ערך החציון.

 

             3.4        מאפייני השוואה

 

-       עסקה תיחשב לברת השוואה לעסקה הנבדקת רק אם כל או רוב
הקריטריונים שנקבעו בתקנות (ראה הגדרת "מאפייני השוואה" בסעיף 2 לעיל) זהים, ובמידה שאינם זהים נעשו התאמות על מנת לבטל את השפעת ההבדל.

 

-       בנוסף, התקנות מפרטות מספר מדדי רווחיות בהתאם לענף ולסביבה
הכלכלית (ראה הגדרת "שיעור הרווחיות" בסעיף 2 לעיל).

 

 

             3.5        תיעוד

 

-       נישום נדרש להגיש לפקיד השומה על פי בקשתו של פקיד שומה בתוך 60 ימים ממועד הבקשה דוח מחירי העברה, שבמסגרתו יפורטו הנתונים כדלקמן:

 

·               פרטי הנישום, לרבות מבנה הקבוצה, צדדים לעסקה הבין-לאומית,
תושבותם וציון היחסים המיוחדים שיש לנישום עמם.

·               התנאים החוזיים, לרבות פירוט הנכס, השירות שניתן, המחיר
שניתן, תנאי הלוואה, האשראי וערבויות.

·               תחום הפעילות של הנישום וההתפתחויות בו.

·               הסביבה הכלכלית בה פועל הנישום והסיכונים להם הוא חשוף.

·               פירוט כל העסקאות שעשה הנישום עם צד לעסקה.

·               ניתוח כלכלי.

 

     -   בנוסף, נדרש הנישום לצרף מסמכים נוספים לאימות הנתונים שנמסרו,
כגון חוזי העסקה וחוזים אחרים בין הצדדים הקשורים, דוחות שהוגשו לרשוית מס זרות ועוד.

 

3.6        דוח לפי סעיף 131 – דוח שנתי למס

 

            בדוח לפי סעיף 131 לפקודה, על החברה לדווח על ביצוע עסקה בין לאומית
לרבות מחירה ותנאיה לפי תנאי שוק בהתאם טופס מיוחד אשר יקבע לשם כך.

 

            כאמור, מדובר בתוספת משמעותית לחובת הדיווח הקיימת.

 

3.7        הוראות מעבר

 

            ייראו חקר תנאי שוק שנערך לפני פרסומן של התקנות, וזאת במשך שנתיים
מיום פרסומן, ובלבד שנערך לפי קווי הנחייה שפורסמו על ידי ארגון ה
OECD או מדינות החברות בו.

 

3.8        סיכום והשלכות

 

-       התקנות מהוות הלכה למעשה עליית מדרגה בתחום הטיפול של רשויות
המס בכל הקשור לעסקאות בין חברתיות.

 

                         -    ליישום התקנות השלכה במישורים הבאים:

 

                             (א)     חובת דיווח:

·               חובת דיווח רחבה בצורה משמעותית, הן בדיווח מיוחד
אשר יצורף לדוח השנתי שמגישה החברה והן ברמת התיעוד והתמיכה שחברה תצטרך לבצע על מנת לתמוך במדיניות מחירי ההעברה שלה.
 

·              מחקר השוק אותו תצטרך החברה להגיש הינו בהתאם לדין הישראלי.  על כן, דוחות אשר נערכו לפי עקרונות אחרים יצטרכו לעבור התאמה להוראות הפקודה.

            

 

(ב)           החלת התקנות על תחום מתן שירותים ואשראי

 

·               קביעת מחירי שוק בעסקאות עוגנה עד כה במספר סעיפים
בפקודה והתייחסה בעיקר למלאי ולנכסים קבועים.

·               תחום השירותים ובכללם שירותי האשראי הבין חברתי לא טופל עד כה בצורה ברורה בפקודה.

מימון בין חברתי באמצעות שטרי הון שאינם נושאים ריבית יהווה ללא ספק נושא מרכזי בתחום זה.

 

-      חרף העובדה שנישומים בישראל נדרשו תמיד לבצע עסקה בין לאומית בתנאי שוק, התקנות קובעות באופן מפורט את הדרישות בישראל לעניין זה ומטילות חובות דיווח חדשות.

 

-       על חברות אשר הינן צד לעסקה בינלאומית עם צד קשור, לבדוק שמחירי
ההעברה נערכו במחירי שוק המעוגנים במחקר שוק בהתאם לתקנות.

 

-         לחברות אשר להן מבנה מס מורכב הכולל בתוכו עסקאות בעלות אופי
שונה ולחברות המעוניינות בוודאות בקשר לתוצאות המס של פעולותיהן, מוצע לשקול פניה לרשות המסים המס לצורך גיבוש הסכם מראש של מחירי העברה (Advance Pricing Agreement – APA
) אשר יקבע את מנגנון קביעת מחירי העברה המוסכם על החברה ועל רשות המסים.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר