אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקונים בנושא אובדן כושר עבודה, קופת גמל לקצבה

תיקונים בנושא אובדן כושר עבודה, קופת גמל לקצבה

 

תאריך: 9 בספטמבר 2007

 

 

 

 תיקונים בנושא אובדן כושר עבודה, קופת גמל לקצבה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פורסמו שני תיקוני חקיקה לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") – תיקון מס' 152 לפקודה (המהווה השלמה לתיקון 3 לתקנות קופות הגמל, בתחולה מיום 1.1.2006) ותיקון 153 לפקודה (הממשיך את הוראת השעה של תיקון 152 ומגדיל את תקרות ההפקדה לגבי שכיר ועצמאי משנת מס 2007 ואילך) (להלן ביחד: "התיקון").

 

בין השאר, נערכו תיקונים ביחס לקצבה המשתלמת על-פי אובדן כושר עבודה ונקבע הניכוי והזיכוי לנישום  אשר הפקיד בקופת גמל לקצבה את הסכום הנדרש על-פי תקנות מס הכנסה.

 

להלן מובאים בתמצית עיקרי התיקון:

 

1.       אובדן כושר עבודה – קביעת הכנסה בשל אובדן כושר עבודה כ"הכנסה מיגיעה
          אישית":

 

1.1   במסגרת תיקון 138 לפקודה אשר נכנס לתוקף ביום 1 לינואר 2005, תוקנה
הגדרת "הכנסה מיגיעה אישית", כך שגם קצבת אובדן כושר עבודה המשתלמת על-ידי קופת גמל, או קצבה המשתלמת על פי פוליסת אובדן כושר עבודה אשר צורפה כנספח לפוליסה המהווה קופת גמל לקצבה או תגמולים תיחשב כהכנסה מיגיעה אישית.

 

1.2   במסגרת התיקון הנוכחי הורחבה ההגדרה של "הכנסה מיגיעה אישית", ונקבע כי
גם קצבה המשתלמת על-פי ביטוח אובדן כושר עבודה (בוטל התנאי כי על הביטוח להיות נספח לקופת הגמל) בשל אובדן הכנסה או רווחים מעסק וממשלח יד או בשל אובדן הכנסת עבודה, תיחשב הכנסה מיגיעה אישית, לרבות אם הוונה.

 

1.3   כתוצאה מן התיקון, קצבה המשתלמת בשל ביטוח אובדן כושר עבודה אשר אינה
מהווה קופת גמל או נספח לה, תיחשב גם היא כהכנסה מיגיעה אישית ותמוסה בשיעור המס החלים על  הכנסה מיגיעה אישית (מסוי לפי מדרגות המס, אגב זכאות לשיעורי מס התחלתיים נמוכים, ניכויים וזיכויים).

 

1.4   תחולה - נקבעה תחולה רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2005 (שכן בשנה זו יושם
תיקון 138 במלואו).

   

 

2.       פטור לקצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל

 

          במסגרת התיקון נקבע כי החל מיום 1 בינואר 2007, הפטור לפי סעיף 9א לפקודה
(פטור חלקי ממס לקצבה המשולמת על ידי מעביד או על ידי קופת גמל) יחול גם על סכומים המשולמים על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, אשר רואים אותם כהכנסה מיגיעה אישית, כאמור לעיל.

 

 

3.       הוצאה לרכישת ביטוח בשל אובדן כושר עבודה

 

          הובהר כי הפקדת המעביד לקופת גמל מעבר ל-5% מן המשכורת, לא תפחית מן
ההוצאה המותרת, לגבי ההפקדה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה בשל הכנסה מעסק וממשלח יד.

         בתחולה מיום 1 בינואר 2007.

 

 

4.       קביעת הניכוי והזיכוי בשל הפקדות בקופת גמל לקצבה

 

4.1         תוקן סעיף 45א' לפקודה, שעניינו זיכוי בעד דמי ביטוח ותגמולים וכן תוקן
סעיף 47 לפקודה, שעניינו ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה, ונקבע הניכוי והזיכוי לנישום אשר הפקיד את הסכום הנדרש בקופת גמל לקצבה.

 

4.2          הגדרות רלוונטיות:

"עמית מוטב" הינו יחיד אשר בשל הכנסתו שולמו בעדו (הפקיד בעצמו או שבן זוגו או מעבידו הפקידו בעבורו), כספים לקופת גמל לקצבה בסכום אשר לא פחת מ-16% מהשכר הממוצע במשק באותה שנת מס.

"הכנסה מבוטחת" מוגדרת כהכנסת עבודה אשר בשלה שילם מעביד בעד העובד, בשנת המס, כספים לקופת גמל לתגמולים או לקצבה, וכן הכנסה אשר בשלה זכאי העובד לקצבה לפי דין או חוזה.

"עמית יחיד" יחיד שאינו עמית מוטב, אשר מתקיים לגביו אחד מאלה:

1. הוא נולד לפני שנת 1961;

2. היתה לו, בשנת המס, הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה עלפי דין או חוזה.

 

4.3     במסגרת התיקון הוגדל הסכום הכולל של התשלומים לתגמולים ולקצבה אשר
בגינם מוענקים הטבות מס. ביחס לעצמאים ושכירים אשר מעבידם אינו מבטיח להם תגמולים או קצבה ("הכנסה מבוטחת") נקבע כי ההגדלה כאמור לעיל מותנית בהגדלת התשלומים לקצבה בלבד.

 

4.4     על מנת להבטיח כי ההטבות במס יינתנו אגב עידוד החיסכון לקצבה, נקבע כי
ההטבות לפי סעיפים 45א' ו-47 לפקודה יינתנו רק בשל הפקדות העמית או בן זוגו לטובת אחד מהם. קרי: בוטלה האפשרות לנצל הפקדות של הורה ו/או ילד. יחד עם זאת, נקבע כי "עמית מוטב" רשאי להפקיד סכומים גם עבור ילדו, אשר מלאו לו בשנת המס 18 שנים ומעלה.

 

4.5         הוגדלה רטרואקטיבית מחודש ינואר 2006 תקרת ההפקדה לקופות גמל, לגבי
עצמאים ושכירים אשר אין להם "הכנסה מבוטחת" המפקידים הפקדות כ"עמית עצמאי".

יחד עם זאת, התיקון אינו מבטל את הזכות לקבל בשנת 2006 זיכוי מס בהתאם לתנאים ולכללים הקודמים.

 

 

          התיקון מאפשר בשנת 2006 קבלת הטבות מוגדלות (זיכויים וניכויים לפי סעיפים 45א ו-47 לפקודה) ל"עמית מוטב" אשר לא היתה לו "הכנסה מבוטחת" בשנת המס 2006, שהפקיד לפחות 16% מסך של 85% של 12 פעמים השכר הממוצע במשק, קרי: סכום של 12,409 ש"ח.

         

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר