אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין 1.6.2008 ועד 31.5.2009 בענפי התעשייה, הבניה, החקלאות והתיירות

תקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין 1.6.2008 ועד 31.5.2009 בענפי התעשייה, הבניה, החקלאות והתיירות

תאריך: 3 בספטמבר 2008

 

 

 

תקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה שבין 1.6.2008 ועד 31.5.2009

 בענפי התעשייה, הבניה, החקלאות והתיירות

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם, בהמשך לחוזר משרדנו מיום 15 באפריל 2008, כי לאחרונה פורסמו בקובץ התקנות מס' 6693 תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש לפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008 (להלן: "התקנות"). תקנות אלה נועדו לסייע לענפי התעשייה, החקלאות, הבנייה והמלונאות, והנן צעד נוסף במדיניותה של ממשלת ישראל לתמרץ השקעות ולעודד פעילות יצרנית במשק.

 

התקנות קובעות הוראה, לפיה נישום יהא זכאי לתבוע פחת מואץ בשיעור של 50% בשל ציוד המשמש במישרין לפעילות מזכה כהגדרתה בתקנות, אשר נרכש בתקופה של 12 חודשים החל מיום
1 ביוני 2008 ועד ליום 31 במאי 2009 (להלן: "התקופה הקובעת"), ואשר החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך ששה חודשים מיום רכישתו או עד ליום 31 במאי 2009, לפי המאוחר מביניהם.

 

יצוין שתקנות חדשות אלו דומות במהותן לתקנות שחלו על ציוד אשר נרכש בתקופה מיום 1 ביולי 2005 ועד ליום 31 בדצמבר 2006 (להלן: "התקנות הישנות"), אך התקנות החדשות מקנות פחת בשיעור של 50% לעומת השלמת פחת של 100% בשנה העוקבת לשנת הרכישה, בתקנות הישנות.

 

 

הגדרות בתקנות

 

·               "פעילות מזכה" – פעילות ייצור בישראל בכל אחד מתחומי התעשייה (לרבות ייצור
מוצרי תוכנה ופיתוח), חקלאות ובניה. פעילות ייצורית אינה כוללת את הפעילויות הבאות: אריזה; מסחר; תחבורה; החסנה; מתן שירותים בתחום התקשורת, בתחום הסניטרי ובתחום האישי. בנוסף לכך, יראו הפעלת בית מלון בישראל כפעילות מזכה.

פעילות נילוות לפעילויות האמורות אינה נחשבת כפעילות מזכה.

 

·               "ציוד" – לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שאינו משאית,
שי
ום רכישתו הוא בתקופה הקובעת והוא החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך ששה חודשים מיום רכישתו או עד לתאריך 31 במאי 2009, לפי המאוחר מביניהם.

 

לפי פקודת התעבורה:

"רכב עבודה" – רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;

"רכב" – רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו, כולן או מקצתן;

 

·               "נכס" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

·               "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

 

·               "בנייה" – הקמת מבנים, לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת
צינורות, סלילת כבישים ודרכים ועבודות עפר, ולמעט עבודות שיפוץ ותיקון בבניינים.

 

·               "תקנות הפחת" – תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 או תקנות מס הכנסה (תיאומים
בשל אינפלציה) (שיעור פחת), התשמ"ו-1986.

 

·               "בית מלון" – בית מלון או חניון, כהגדרתם בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976.

 

לפי חוק שירותי תיירות:

"בית מלון" – לרבות פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, שירותי לינה לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת.

"חניון" – שטח שהוכשר ללינה בתנאי שדה שבו מספקים או מציעים לספק, בתמורה, שירותי לינה לתשעה אנשים או יותר בעת ובעונה אחת.

 

 

הוראות התקנות

 

1.            התקנות קובעות כי נישום אשר עיקר פעילותו בשנת המס הינה פעילות מזכה, ועיקר
הכנסתו (שאינה הכנסה ממכירת נכס או ממכירת זכות במקרקעין או ממכירת זכות באיגוד מקרקעין),  הינה מן הפעילות המזכה, ואשר רכש ציוד המשמש במישרין בפעילותו המזכה, בשלו הוא זכאי לניכוי בעד פחת, רשאי לבקש בעד אותו ציוד פחת, חלף הפחת לו הוא זכאי לפי כל דין, בשיעור של 50% מן המחיר המקורי של הציוד.

כל זאת בתנאי שסך הפחת אשר יינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.

 

2.            ככל שבחר הנישום בניכוי בעד פחת לפי התקנות, אזי:

 

(א)           בחירתו תחול על כל הציוד אשר נרכש בתקופה הקובעת, שבעדו הוא רשאי
לתבוע את הפחת המואץ.

(ב)           הנישום לא יהא זכאי בעד אותו ציוד לפחת לפי חוק עידוד השקעות הון או
לפי תקנות הפחת, או להפחתה לפי הוראות הפקודה.

 

3.            תקנות אלה לא יחולו על ציוד אשר נרכש באחת מאלה:

 

(א)           רכישה מקרוב.

(ב)           רכישה בלא תמורה.

(ג)             רכישת מלאי עסקי מעסק שהופסק או שהועבר, או רכישת מלאי עסקי שלא
בתמורה או בתמורה חלקית, וכן מלאי עסקי בעסק שהפכוהו לנכס קבוע באותו עסק – זאת בהתאם לסעיף 85 לפקודה.

(ד)           רכישה אגב שינוי מבנה ומיזוג בהתאם לחלק ה-2 לפקודה.

 

4.            ניכוי הפחת המואץ יינתן רק אם הציוד שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות
המזכה בכל התקופה המתחילה במועד אשר בו החל השימוש בציוד ועד לתום שנת המס אשר בשלה נתבע הפחת המואץ, והנישום הציג אישור מאת מייצג, כמשמעותו בסעיף 236 לפקודה (רו"ח, יועץ מס, עו"ד) על התקיימות התנאים המזכים בפחת המואץ כאמור בתקנות.

 

5.            התקנות לא חלות על נישום אשר קיבל זיכיון או זיכיון משנה מן המדינה, וכן לא יחול
על נישום אשר המדינה משתתפת, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מתקציבו בשנות המס 2008-2010. לא יראו מענקים לפי חוק עידוד השקעות הון כהשתתפות המדינה לעניין זה.

 

6.            אם נמכר ציוד לקרוב, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, לאחר שנתבע בעדו פחת מואץ
לפי התקנות, יראו את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.

 

הערות

 

1.              הפחת המואץ יינתן לנישום אשר עיקר פעילותו בשנת המס הינה פעילות מזכה
ועיקר
הכנסתו מפעילות מזכה. אין הגדרה בתקנות, לדיבור "עיקר", אך נראה שלמעלה מ-50%, יכול להתפרש כ"עיקר". לענין הפרשנות אשר יש לתת למונח זה, ראה גם עמ"ה 5024/96 יקוטי אברהם נ' פקיד שומה עכו וע"א 2518/91 גלי רות בע"מ נ' פקיד שומה נתניה.

 

2.              התקנות אינן מגדירות את המונח "רכישה" ואין זה ברור אימתי יום הרכישה של
הציוד הנרכש: האם ביום חתימת חוזה הרכישה או שמא יום קבלת הציוד בפועל? נראה שבהיעדר הוראה אחרת, יש ללכת להגדרת יום רכישה בסעיף 88 לפקודה והפרשנות אשר ניתנה לה בפסיקה, על פיה יום הרכישה הינו היום אשר בו יש הסכם מחייב לרכישת הציוד (יום חתימת החוזה). לפי פרשנות זו, סביר להניח, שלקראת סיום התקופה הקובעת, תהא הקדמה של חתימה על חוזים לרכישת ציוד, והכל בתנאי שהשימוש בציוד יחל בתוך שישה חודשים מיום הרכישה או עד ליום 31 במאי 2009, לפי המאוחר מביניהם.

 

3.              האטרקטיביות של דרישת הפחת המואץ גדלה עוד יותר בשל הקדמת דרישת
הפחת לשנים בהן שיעור המס גבוה יותר (יש לזכור שלפי החקיקה הקיימת שיעורי מס החברות יופחתו בהדרגה כדלקמן: שנת המס 2008 27%, שנת המס 2009 26% ובשנת המס 2010 ואילך 25%). מאידך, לא תמיד כדאי לדרוש פחת מואץ – לדוגמא: נישום אשר זכאי למפעל מאושר במסלול החלופי (או מפעל מוטב) ונמצא לקראת סיומה של תקופת הפטור.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר