אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תכנוני מס חייבים בדיווח – שימוש בטופס 1213

תכנוני מס חייבים בדיווח – שימוש בטופס 1213

תאריך: 25 במאי 2008

 

 

תכנוני מס חייבים בדיווח – שימוש בטופס 1213

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסמה רשות המסים בישראל טופס מספר 1213 (להלן: "הטופס") אשר כותרתו " הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח – מס הכנסה" ואשר אותו יש לצרף לדוחות המס החל משנת המס 2007.

 

 

1.       רקע כללי

 

הטופס מבוסס על תקנות מס הכנסה (תכנון מס חייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות מס הכנסה")(1) בתחולה משנת המס 2007.

 

לידתן של התקנות הללו, בתיקון מספר 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (אשר נחקק בעקבות דוח קפוטא-מצא), אשר בו הוסף לפקודה סעיף 131(ז), הקובע כי שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח, את אופן הדיווח ואת היקפו.

 

סעיף דומה – סעיף 67(ה) הוסף גם בחוק מס ערך מוסף, ואשר בעקבותיו נקבעו תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות מע"מ)(2). הדיווח יהא במועד הדיווח התקופתי (באמצעות טופס מע"מ 827).

 

אי דיווח על תכנון מס הנכלל ברשימה ייחשב כעבירה על פי סעיף 216(8) לפקודה.

 

במקרים בהם תחול תוספת מס בעקבות ביקורת שומה, כתוצאה מהפחתת מס אשר נבעה מתכנון מס המנוי ברשימה, ונקבע לגביו בשומה סופית כי הוא בגדר עסקה מלאכותית, יוטלו על הנישום קנסות גירעון מיוחדים בשיעור של 30% מגובה המס שנחסך, בנוסף לתשלום המס שבו יחויב הנישום.

 

 

2.      עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח לפי תקנות מס הכנסה הן:

           

·        תקנה 2(1) – תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות בשנת
המס בשל ניהול כהגדרתו בתקנות, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס אשר היה משתלם על התשלום אלמלא הועבר, כיוון שמתקיים אחד מאלה (להלן: "מצבי מס מופחת"):

(א)                 לקרוב הפסד הניתן לקיזוז;

(ב)                  שיעורי המס החלים על הקרוב נמוכים משיעורי המס החלים על מעביר
הסכום;

(ג)                   ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס;

(ד)                  ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל;

(ה)                 התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב;

 

·        תקנה 2(2) – מכירת נכס לקרוב אשר בה נוצר הפסד בסך של 2 מיליון ש"ח לפחות,
שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או בתוך שנתיים שלאחר תום שנת המכירה.

 

·        תקנה 2(3) – מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס
מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו ונוצר לו בעקבות המכירה הפסד בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות, הניתן לקיזוז, בין אם קוזז ההפסד ובין אם לאו.

 

·        תקנה 2(4) – מכירת נכס לאחר, אם הנכס הגיע לידי המוכר במכירה פטורה ממס
מקרוב והמוכר מכר את הנכס בתוך שלוש שנים מיום שהגיע לידיו, וכנגד הרווח אשר נוצר לו בעקבות המכירה קיזז הפסד קודם שהיה לו בסכום של 2 מיליון ש"ח לפחות.

 

·        תקנה 2(5) – מחילת חוב לקרוב, על ידי חבר בני אדם, בסכום של 1 מיליון ש"ח
לפחות, אם בשל המחילה פחת סכום המס אשר היה משתלם על סכום המחילה, היות ולקרוב היו "מצבי מס מופחת".

 

·        תקנה 2(6) – פירעון חוב של יחיד בעל מניות מהותי בחבר בני אדם לחבר בסכום
של 1 מיליון ש"ח לפחות ברבעון האחרון של שנת המס ובלבד שברבעון הראשון של שנת המס העוקבת גדל סכום החוב של בעל המניות המהותי בחבר, בשיעור אשר לא יפחת מ-25% מסכום החוב שנפרע על ידיו.

 

·        תקנה 2(7) – רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם, אם לרוכש הומחתה זכות של
אחר כלפי אותו חבר בני אדם וההתחייבויות של חבר בני אדם לאחר שולמה על ידי רוכש אמצעי השליטה או על ידי מוכר אמצעי השליטה ולחבר בני האדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה, הנובע מן הזכות שהומחתה בסכום העולה על הסכום ששולם על ידי מוכר אמצעי השליטה או רוכש אמצעי השליטה, לפי העניין.

 

·        תקנה 2(8) – רכישה אמצעי שליטה במהלך תקופה של עד שנתיים בשיעור של 50%
או יותר בחבר בני אדם אשר לו הפסד של 3 מיליון ש"ח לפחות.

 

·        תקנה 2(9) – רכישה או החזקה של 25% לפחות מחבר בני אדם תושב מדינה
שאינה גומלת, כאשר שיעור המס החל במדינה שבה הוא תושב, נמוך מ-20%, או קבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם.

 

·        תקנה 2(10) – רכישה של 25% לפחות מאמצעי השליטה בחבר בני אדם תושב
מדינה אשר לישראל יש עמה אמנה למניעת כפל מיסים, אם מרבית שווי נכסיו של אותו חבר בני אדם הם נכסים בישראל, או החזקה בחבר בני אדם כאמור או קבלת תקבולים מאותו חבר בני אדם.

 

 ·        תקנה 2(11) – תשלום מחברה משפחתית לנישום, אשר נדרש על ידי החברה 
      המשפחתית כהוצאה בשנת המס, ויצר לנישום המייצג הפסד בסכום אשר לא פחת
      מ-500,000 ש"ח.

 

לעניין פעולות במקרקעין, נקבע, כי יראו כפעולות במקרקעין החייבות בדיווח:

 

·        תקנה 2(12)התקשרות עם בעלים של מקרקעין למתן שירותי בניה עליהם או
למתן שירותי מימון לבניה כאמור, כאשר התמורה מחושבת לפי התמורה ממכירת המקרקעין.

 

·        תקנה 2(13) – התקשרות עם בעלים של מקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת
כקבוצה לבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (להלן: "התקשרות לבניה מאורגנת").

 

בתקנות נקבע אופן הדיווח באמצעות פירוט בדוח לפי סעיף 131 לפקודה (הדוח השנתי). כאמור לעיל, הדיווח יהא באמצעות טופס 1213 הרצ"ב. כן נקבע כי אין צורך לדווח על פעולה אשר ניתנה לגביה לנישום החלטת מיסוי (Pre-rulling).

 

 

3.         עיקרי הפעולות עליהן יש לדווח לפי תקנות מס ערך מוסף הן:

 

·        תקנה 2(1) – פיצול עסקאות במקרקעין בין מכירת הזכות במקרקעין למתן שירותי
בנייה לקבוצת רוכשים באמצעות גורם מארגן.

 

·        תקנה 2(2) – החזקה, במישרין או בעקיפין, של מוסד כספי או מלכ"ר, באחד או
יותר מאמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות. אם העוסק מוחזק על ידי יותר ממלכ"ר אחד או מוסד כספי אחד, יימנה שיעור האחזקה של כל אחד מן המחזיקים האמורים במאוחד.

 

הדיווח יהא במועד הדיווח התקופתי (באמצעות טופס מע"מ 827). חובת הדיווח הינה לגבי פעולות אשר בוצעו החל מיום 1 בינואר 2007 (3). לא קיימת חובת דיווח לגבי פעולה אשר ניתנה לגביה החלטת מיסוי וניתנה למנהל רשות המסים הסמכות לאפשר דיווח כאמור שאינו במועד הראשון שיש להגיש בו דיווח לאחר ביצוע הפעולה.

 

יצויין, שלגבי ההחזקה של מוסד כספי או מלכ"ר בעוסק, עמדת רשויות מע"מ, כפי שקיבלה ביטוי בחוזר 1/07 אשר פורסם על ידם ביום 28 במאי 2007, הינה כי חובת הדיווח חלה גם על החזקה אשר החלה לפני 1 בינואר 2007.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1 פורסמו בקובץ התקנות 6545 מיום 25 בדצמבר 2006

2 פורסמו בקובץ התקנות 6545 מיום 25 בדצמבר 2006

3 המועד להגשת הטופס הראשון על פעולות כאמור נקבע עד ליום 15 ביולי 2007.

דף הביתהדפסהמפת האתר