אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקונים בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ועדכונים במדיניות המדען הראשי

תיקונים בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ועדכונים במדיניות המדען הראשי

 

 

תאריך: 18 באפריל 2011

 

 

 

 

תיקונים בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ועדכונים במדיניות המדען הראשי

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה בוצעו תיקונים משמעותיים בחוק לעידוד מו"פ וכן עודכנה מדיניות המדען הראשי במשרד התמ"ת כמפורט להלן.

 

לאחרונה פורסמו תיקונים מרכזיים במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (חוק ההסדרים) וכן במסגרת חוזרי המדען, בהם שינויים בתוכניות התמיכה לתעשייה. חוזר זה יסקור את עיקרי השינויים וההטבות במסלולי התמיכה במו"פ.

 

I.        החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד-1984 – תיקון מס' 5

 

החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה הוא כלי מרכזי בתמיכת המדינה במו"פ הכולל מתן מענקים בהתאם להוראות החוק. תחום זה מתאפיין בדינמיות רבה ובמהלך היישום של החוק עלה צורך לחדד או לעדכן מספר נושאים.

          ביום 6 בינואר 2011 פורסם בספר החוקים 2271 חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012. חוק זה מכסה פרקים רבים וביניהם פרק ו' הכולל את תיקון מס' 5 של החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, בו השלכות משמעותיות בנוגע להוצאת ידע ופעילות מישראל. להלן עיקרי התיקון:

 

          סעיף 19א לחוק – הוצאת ייצור וזכויות ייצור מחוץ לישראל (לחברה זרה)

          העברת ייצור לחו"ל של מוצרים אשר פותחו במסגרת אחת מתכניות התמיכה של המדען הראשי מותנית באישורו וכן מחייבת בתשלום תמלוגים מוגדלים, בהתאם לנוהלי המדע"ר.

 

          מטרת התיקון היא לעודד את מקבלי האישור למצוא חלופות ייצור בתעשייה המקומית בישראל, כדי להגשים את מטרות החוק לעידוד התעשייה בישראל. סעיף זה לא השתנה באופן מהותי, אך נוספו לו תתי סעיפים אשר ניסוחם מדגיש את החובה לשלם תמלוגים מוגדלים בגין ייצור בחו"ל, הן במקרה שהוצהר על כך מלכתחילה והן כאשר מדובר בחריגה בשיעור הגבוה מ-10% לעומת הצהרת מקום הייצור המופיעה בבקשה.

 

          תקנות התמלוגים קובעות כי העברת זכויות ייצור לחו"ל תחייב את מקבל המענק בתשלום תמלוגים מוגדל, על פי תקרת התמלוגים המופיעה בטבלה להלן:

     

היקף הייצור בחו"ל

תקרת תמלוגים מוגדלת

עד 50% ייצור בחו"ל

120% מהמענק

50%- 90% ייצור בחו"ל

150% מהמענק

מעל 90% ייצור בחו"ל

300% מהמענק

 

         

          סעיף 19ב לחוק – הוצאת ידע מחוץ לישראל

חוק המו"פ מפריד בין שני מקרים עיקריים1 של מכירת ידע לחו"ל: מכירת החברה כולה ומכירת הידע בלבד. מטרת התיקון הנה לעודד את המשך קיומה של פעילות החברה בישראל, שהיא אחת מן המטרות של חוק. המשמעות בפועל הנה צמצום התמריץ הקיים להוצאת ידע מישראל במכירת החברה כולה והפסקת הפעילות בישראל, לעומת הוצאת הידע כאשר הפעילות בישראל ממשיכה להתקיים, זאת על ידי שינוי הנוסחה לחישוב "הסכום הבסיסי".

 

          שינויים בקביעת "הסכום הבסיסי:

 

עד היום, סכום התשלום למדען הראשי כפיצוי על אובדן הידע ("הסכום הבסיסי") היה שונה בהתאם לאופי המכירה:

 

          1.      בתמורה למכירת הידע – "הסכום הבסיסי" נקבע כשיעור מענקי המדען מתוך סך ההשקעות הכספיות אשר הושקעו בביצוע התכנית המאושרת, כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע (ובלבד שלא יפחת מסך המענקים, בתוספת ריבית).

          2.      בתמורה למכירת החברה – "הסכום הבסיסי" נקבע כשיעור מענקי המדען מתוך סך ההשקעות הכספיות אשר הושקעו בחברה (בניכוי נכסים פיננסיים), כשהוא מוכפל במחיר המכירה של החברה (בלבד שלא יפחת מסך המענקים, בתוספת ריבית).

 

תיקון מס' 5 לחוק משנה את "הסכום הבסיסי" במקרה של מכירת החברה  וקובע כי הוא יחושב כשיעור מענקי המדען מתוך "סך הוצאות המחקר והפיתוח של מקבל האישור", וזאת, בכפוף לאישור ועדת המחקר של המדען הראשי על קבילות הוצאות אלו.

 

          כלומר, התיקון למעשה משווה בין התנאים בין אם נמכר הידע בלבד, או החברה כולה.

מכיוון שברוב המקרים הוצאות המו"פ בחברה קטנות מסך ההשקעות הכספיות בה, הרי שההחזר למדען הראשי עשוי להיות גבוה ללא פרופורציה להשקעות הכספיות אשר הושקעו בחברה.

 

          להלן דוגמה מספרית להמחשת השינוי:

  נניח שחברה מסוימת קיבלה מן המדען הראשי מענק בסך M2$ עבור תכנית אשר הסתיימה בשנת 2010.

          החברה נמכרת בשנת 2012, תמורת M30$.

          סך השקעת החברה במו"פ לביצוע התכנית – M5$.

          סך ההשקעות הכספיות בחברה (בניכוי נכסים פיננסיים) – M10$.

 

          חישוב הסכום הבסיסי על מכירת החברה לפני התיקון:

          M6$ 2 = (2/10) M30$

 

          חישוב הסכום הבסיסי על מכירת החברה – אחרי התיקון:

          M12$ 3 = (2/5) M30$

 

          שינויים בכללי ההפחתה של "הסכום הבסיסי":

 

חוק המו"פ (לפני תיקונו) קבע, כי הסכום הבסיסי (בכל אחד משני המקרים), יופחת כולו עד לסך המענקים אשר קיבל מקבל האישור, בתוספת ריבית שנתית ובניכוי התמלוגים אשר שילם, על פני 10 שנים (החל מן השנה הרביעית מתום התכנית).

 

תיקון מס' 5 לחוק קובע כי ההפרש שבין הסכום הבסיסי (בכל אחד מן המקרים) לבין סך המענקים אשר קיבל מקבל האישור (בתוספת ריבית שנתית) יופחת על פני 10 שנים (החל מן השנה הרביעית מתום התכנית – שביעית כל שנה). התיקון האמור נועד לחדד ולהבהיר כי ההפחתה תחול רק על ההפרש בין הסכום הבסיסי לסך המענקים כאמור, ולא על כל הסכום הבסיסי. כלומר, הסכום המינימאלי לא יופחת עד אפס לעולם, אלא יופחת עד לגובה המענק (בתוספת ריבית ובניכוי תשלום תמלוגים).

 

התיקון לחוק יחול על כל תכניות המדען הראשי ובכללן קרנות משותפות והסכמים הדדיים למו"פ משותף עם מדינות אחרות, במטרה לשמר את הידע אשר נוצר בישראל ולהשאיר את הידע המפותח בבעלות מקבל האישור.

 

          תחולת התיקון:

 

תחולת התיקון הינה מיום 1 בינואר 2011, פרט לסעיף 19ב לחוק לעידוד מו"פ כנוסחו בחוק זה, אשר תחולתו תהא ביום בו יכנסו לתוקף תקנות לסעיף האמור.

 

להלן קישור לחוק ההסדרים המלא ובו כל הסעיפים אשר השתנו מתוקף תיקון מס' 5 לחוק ("פרק ו': מחקר ופיתוח"): http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2271/2271.pdf

 

 

II.      מסלול התמיכה בתעשייה המסורתית – ההטבות נמשכות גם בשנת 2012

 

המדען הראשי במשרד התמ"ת החליט לאחרונה להאריך את תקופת ההטבות לחברות המבצעות פרויקטי מחקר ופיתוח מתחום התעשייה המסורתית. במסגרת ההטבות ייהנו החברות מפטור מלא מחובת תשלום תמלוגים עד סוף שנת 2012. צעד זה בא בנוסף להקלות הקיימות אשר יפורטו בהמשך.

 

במסגרת השינויים האחרונים, חברה תוכר כתעשייה מסורתית, רק אם מסווגת על ידי הלמ"ס בענף תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענף תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית. זאת בשונה מן המצב עד היום, בו לוועדות המחקר של המדען הראשי הייתה היכולת להכריע בסיווג זה.

 

הגדרת התעשייה המסורתית הינה על פי הקריטריונים המצטברים הבאים:

 

1.        שיוך ענפי כפי שמוגדר על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית: תעשיות הכוללות את ענפי כרייה וחציבה, מינרלים אל-מתכתיים, גומי ופלסטיק, מתכת בסיסית ומוצרי מתכת.

תעשיות הטכנולוגיה המסורתית: תעשיות הכוללות את ענפי מזון, משקאות וטבק, טקסטיל, הלבשה ומוצרי עור, נייר, דפוס, עץ ומוצריו.

 

2.               עד 7% השקעה במו"פ ביחס למחזור מכירות החברה בשנה אשר קדמה להגשת תוכנית המו"פ, למעט חברות בהן מחזור המכירות עד 10 מיליון ₪ (לעומת 30 מיליון ₪ כפי שהיה נהוג בעבר).

 

          עיקרי ההטבות במסלול התמיכה בתעשייה המסורתית:

 

·               מענק קבוע של לפחות 50% מהוצאות המו"פ הישירות לפרויקט.

·               חברות מענפי התעשייה המסורתית רשאיות להגיש תוכניות מו"פ במהלך כל השנה.

·               פטור מחובת החזר התמלוגים בגין תוכניות מו"פ אשר הוגשו החל מיום 1 בספטמבר 2009 ועד ליום 31 בדצמבר 2012.

·               בתנאים מסוימים תאושר תוכנית למו"פ עבור תהליכי יצור ומו"פ למוצרים המיועדים גם לשוק המקומי.

·               הכרה בהוצאות פיתוח אב טיפוס אחד גם אם ישולב בהמשך בייצור. פיתוח שאר אבי הטיפוס בהתאם לכללים המקובלים.

 

 

 

 

·               יוכר היקף תקציב של עד 500,000 ₪ לפיתוח תבניות אשר ישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה. פיתוח תבניות ניסיוניות בהתאם לכללים המקובלים (לחומרים ומתכלים).

·               תוכר הוצאה בסכום של עד 250,000 ₪ לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי בתוכנית המו"פ (טכנולוגיה ספציפית ו/או קניין רוחני), בתאי שהרכישה נעשתה במהלך שנת המו"פ המאושרת והרכישה אינה מבעלי עניין.

·               עבור חברות אשר מגישות לראשונה תוכנית מו"פ, הכרה בהוצאות רטרואקטיביות של 6 חודשים בגין עובד אקדמאי אשר נקלט מתעשיית ההי-טק או מהאקדמיה, לצורך איתור רעיונות והגשת תוכנית מו"פ (בכפוף לאישור ועדת המחקר של המדען הראשי).

·               ניתן להכיר בחריגה מתקרת השכר המקובלת בקליטה של תושב חוזר אקדמאי אשר יועסק בחברה כעובד מו"פ בכיר (בכפוף לאישור ועדת המחקר של המדען הראשי).

·               ניתן להכיר בהוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ-10%.

·               חברות אשר תיפנינה למדען הראשי לראשונה, תהינה פטורות במהלך השנתיים הראשונות מחובת "שעון נוכחות" ומערכת ממוחשבת לדיווח שעות בחברה. עם זאת, תידרשנה לנהל דיווח ידני של שעות החוקרים.

 

          על התוכנית יחולו הנהלים הכספיים בהתאם לכללי קרן המו"פ.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1     חוק המו"פ מאפשר הוצאת ידע גם בתמורה לקבלת ידע חלופי מחוץ לישראל, בתנאים מסוימים.

2     זהו הסכום המרבי (לא כולל ריבית). סכום זה מופחת לאורך השנים כפי שמתואר בהמשך.

3     כנ"ל.

דף הביתהדפסהמפת האתר