אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקון 173 לפקודת מס הכנסה – תיקוני חקיקה משלימים לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

תיקון 173 לפקודת מס הכנסה – תיקוני חקיקה משלימים לתיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

 

תאריך: 24 במרץ 2010

 

  

תיקון 173 לפקודת מס הכנסה – תיקוני חקיקה משלימים לתיקון 3

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

 

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחר תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 3 לחוק קופות הגמל"), אשר תחולתו משנת המס 2008, בוטלו כל סוגי קופות הגמל בישראל אשר היו עד לאותו מועד (למעט חריגים לגביהם נקבעה תקופת מעבר), ונקבעו כי יהיו שני סוגים של קופות גמל בלבד כדלהלן:

1.                 קופת גמל משלמת לקצבה - קופת גמל אשר משלמת קצבה ישירות לעמיתים בה.

2.                 קופת גמל לא משלמת לקצבה - קופת גמל אשר לא ניתן למשוך ממנה ישירות כספים
אשר הופקדו, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת
לקצבה.

 

במקביל לתיקון 3 לחוק קופות הגמל, בוצע באותו מועד גם תיקון מס' 163 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") אשר כלל שורה של תיקונים והתאמות בנושאים המקבילים בפקודה, לרבות סעיפי הטבות המס בעת ביצוע הפקדות לקופות גמל וכן באשר להטבות המס בעת קבלת תשלומי הקצבה מקופות הגמל וביצוע היוון של הקצבאות כאמור.

 

ביום 31 בדצמבר 2009 פורסם בספר החוקים 2220 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173),
התש"ע-2009, אשר כולל שורה של תיקונים נוספים ומשלימים בפקודה, וזאת במטרה להתאים את הוראות הפקודה למצב החוקי החדש, על פיו החל משנת המס 2008 ואילך לא ניתן להפקיד כספים לקופות גמל לתגמולים ולקופות גמל אישיות לפיצויים.

 

 

להלן פירוט קצר של השינויים שחלו בעקבות תיקון 173 לפקודה

 

1.       מחיקת המונח "קופת גמל לתגמולים" ממרבית הסעיפים בהם הופיע המונח כאמור,
 וזאת בשל העובדה שהחל משנת המס 2008 לא מאושרות יותר קופות גמל מסוג זה.

 

2.       מחיקת המונח "קופת גמל לפיצויים" והחלפתה בתיבה "מרכיב הפיצויים בקופת גמל
 לקצבה", וכיוצא באלה.

 

3.      סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, כנוסחו עובר לתיקון 173 לפקודה, קבע שעובד אשר פרש ממקום העבודה זכאי שלא לקבל את פיצויי הפיטורין המגיעים לו, אלא להותיר את הכספים בקופת גמל לפיצויים, ובכך לא להתחייב במס בעת הפרישה, כך שמועד החיוב במס יידחה לעת בה יבקש לשחרר את הכספים מן הקופה, והכל בתנאי שתוך שנה מפרישתו החל בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים לפיצויים לאותה קופת גמל (להלן: "רצף פיצויים"). על פי הסעיף עובד לתיקון, לא היו מגבלות בסכום לגביו מבוקש רצף הפיצויים, כך שבעלי תפקידים בכירים אשר במסגרת פרישתם קיבלו מענק פרישה בסכום גבוה מאוד, הפעילו את הסעיף ובכך הצליחו לדחות את מועד אירוע המס למועד מאוחר יותר.

 

         בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, ועם ביטולן של קופות הגמל לפיצויים, רוקנה        הוראת רצף הפיצויים מתוכן, שהרי ביצוע רצף פיצויים היה אפשרי רק במידה והעובד בחר להותיר את הכספים בקופת הגמל לפיצויים. ואולם, מאחר והחל משנת 2008 לא ניתן יותר להפקיד כספים לקופת גמל לפיצויים, תוקן הסעיף במסגרת תיקון 173 ומעתה ואילך יהא ניתן לבצע רצף פיצויים רק מקום בו הופקדו כספי הפרישה במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה.

 

         במקביל לכך, נקבעה גם מגבלה, על פיה הסכום לגביו יהא ניתן לבצע רצף פיצויים יהיה הסכום המשקף את זכאותו של הנישום בהתאם לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 (בד"כ 100% מן השכר האחרון), בתוספת הסכום המתקבל מהכפלת ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (בשנת 2010 32,060 ₪) במספר שנות עבודתו של העובד אצל אותו מעביד. יש לציין, כי התיקון האמור מהווה נוהג אשר הופעל על ידי רשות המסים כבר בשנת המס 2008, וכעת הדבר נוסף כהוראת חוק מפורשת.

 

4.      בוצעו מספר תיקונים טכניים נוספים בסעיפי הזיכוי והניכוי לקופות גמל, בכלל זה       קיבוע הזיכוי בשיעור 25% על הפקדה לביטוח חיים בלבד, כאשר כל הפקדה לקופת גמל מכל סוג (משלמת לקצבה או לא משלמת לקצבה) תעניק זיכוי בשיעור של 35%, וזאת בשל העובדה שהחל משנת המס 2008 ההפקדות לקופות הגמל הן בעבור תשלום קצבה לעמיתים בעת הפרישה.

 

5.       במסגרת התיקון נקבעו, בין השאר, תקרות אשר בשלהם יינתן הזיכוי או הניכוי. נציין, כי בעבר פורטו בסעיפים סכומים ספציפיים אשר נקובים בסעיפי הפקודה, ואשר עודכנו אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. החל ממועד כניסת התיקון לתוקף ניתנה הפניה לסכום אחד אשר נקוב בהגדרת "הכנסה מזכה" אשר בסעיף 47(א)(1) לפקודה, כאשר מרבית התקרות האחרות נגזרות ממכפלה של ה"הכנסה המזכה".

 

 

להלן הסכומים השנתיים המעודכנים לשנת המס 2009

 

תקרת הכנסה מזכה מעבודה – 93,600 ₪ (7,800 ₪) לחודש (להלן: "ההכנסה המזכה").

תקרת הכנסה מזכה שאינה מעבודה – 132,000 ₪ (11,000 לחודש).

"הכנסה לעמית עצמאי" – 93,600 ₪.

תקרות "הכנסה נוספת" – 93,600 ₪, 374,4000 ₪ (ארבע פעמים ההכנסה המזכה), לפי
                             העניין.

תקרת הכנסה לעניין סעיף 45א(ה)(1) – 187,200 ₪ (פעמיים ההכנסה המזכה).

תקרות לעניין סעיפים 45א(ה)(2)(ב)(1) ו-(2) – 187,200 ₪.

 

 

להלן הסכומים השנתיים המעודכנים לשנת המס 2010

 

תקרת הכנסה מזכה מעבודה – 97,200 ₪ (8,100 ₪ לחודש) (להלן: "ההכנסה המזכה").

תקרת הכנסה מזכה שאינה מעבודה – 136,800 ₪ (11,400 ₪ לחודש).

 

"הכנסה לעמית עצמאי" – 97,200 ₪

תקרות "הכנסה נוספת" – 97,200 ₪, 388,800 ₪ (ארבע פעמים ההכנסה המזכה), לפי העניין.

תקרת הכנסה לעניין סעיף 45א(ה)(1) – 194,400 ₪ (פעמיים ההכנסה המזכה).

תקרות לעניין סעיפים 45א(ה)(ב)(1) ו-(2) – 194,400 ₪.

 

בשולי הדברים יוער, שתחולת התיקונים כאמור החל מיום 1 בינואר 2008, ואולם אין בכללים אשר נקבעו החל משנת המס 2008 לשנות את כללי המס שיחולו על כספים אשר הופקדו לקופות גמל לתגמולים ובקופות גמל אישיות לפיצויים לפני תחילתו של תיקון 3 לחוק קופות הגמל, בשל שנות המס שלפני שנת המס 2008.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר