אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקון 169 לפקודת מס הכנסה – פרק המיסוי של תוכנית ההאצה למשק הישראלי

תיקון 169 לפקודת מס הכנסה – פרק המיסוי של תוכנית ההאצה למשק הישראלי

 

תאריך: 28 בינואר 2009

 

 

 

תיקון 169 לפקודת מס הכנסה – פרק המיסוי של תוכנית ההאצה למשק הישראלי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה, בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי, חוקק תיקון מספר 169 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התיקון"). מטרת התיקון הינה התמודדות עם נזקי המשבר הכלכלי אשר פקדו בעיקר את שווקי ההון השונים, עידוד משקיעים זרים להמשיך להשקיע בישראל אף בתקופת המשבר ומתן הקלות לחברות ישראליות בהתמודדות עם התנאים הכלכליים המיוחדים אשר נוצרו.

 

להלן עיקרי הקלות המס הכלולות בתיקון:

 

1.    פטור על הכנסה מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה בגין איגרת חוב נסחרת בבורסה בידי תושב חוץ

 

במטרה לעודד תושבי חוץ להשקיע באג"ח קונצרני הנסחר בבורסה בישראל, נקבע כי תושב חוץ המפיק בישראל הכנסה מריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה, הנובעים מאיגרת חוב נסחרת, יהא פטור על הכנסותיו אלו. פטור זה כפוף למספר חריגים לעניין היקף האחזקה של תושב החוץ בחבר בני האדם המחלק ו/או לעניין יחסים מיוחדים (וקרבה) בין תושב החוץ לחבר בני האדם.

 

יצויין כי הפטור יחול על מי שהינו תושב חוץ במועד קבלת ההכנסה, אף אם האג"ח נרכשה לפני כניסתו של התיקון לתוקף.

 

 

2.       פטור על רווחי הון בגין מכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל בידי תושב חוץ

 

2.1              המצב החוקי ערב כניסת התיקון לתוקף

 

          עובר לתיקון, היו רווחי הון הנובעים ממכירת מניות (או זכויות אחרות) בחברה תושבת ישראל פטורים ממס בידיו של תושב חוץ, במספר מקרים:

2.1.1     במידה ואותה חברה הינה חברה עתירת מו"פ, כהגדרת מונח זה בפקודה ובתקנות הנלוות;

2.1.2   במידה ונייר הערך הנמכר על ידי תושב החוץ הינו נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל;

2.1.3     במידה ותושב החוץ הינו תושב במדינת אמנה (בכפוף לתנאים מסוימים).

 

2.2              המצב החוקי לאחר כניסת התיקון לתוקף

 

עיקר התיקון הינו בהרחבת הזכאות לפטור ממס על רווחי הון הנובעים ממכירת מניות (או זכויות אחרות), לא סחירות, לכל תושב חוץ ללא מגבלות על מקום תושבותו, וללא חובת דיווח כלשהי. יחד עם זאת, יצוין כי הפטור הנ"ל יחול רק על ניירות ערך כאמור אשר נרכשו לאחר כניסתו לתוקף של התיקון.

 

עוד נקבע, כי הפטור ביחס לרווחי הון ממכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בתל-אביב, אשר היה קיים עובר לתיקון, ימשיך לחול כפי שהיה. אולם, במקרה בו נייר הערך נרכש על ידי תושב החוץ לפני שהיה רשום למסחר בבורסה ובמידה ובמכירת אותו נייר ערך לפני רישומו למסחר לא היה זכאי אותו תושב חוץ לפטור ממס (היינו תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה עובר לכניסת התיקון לתוקף), אזי אותו חלק יחסי של רווח ההון בגין מכירת נייר הערך (עד לשווי המניות הנמכרות) ימשיך להיות חייב במס רווחי הון בישראל.

 

 

3.       הפחתת שיעור המס החל על קבלת דיבידנדים מחוץ לישראל – הוראת שעה לשנת 2009

 

עובר לתיקון, חברות ישראליות המקבלות דיבידנדים מחברות זרות היו זכאיות לבחור בין שיעור מס מיוחד של 25% על הסכום אשר חולק כדיבידנד בניכוי מיסי חוץ ששולמו על אותו דיבידנד (זיכוי ישיר) ולבין תשלום מס חברות (26% בשנת 2009) בגין ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד וקבלת זיכוי הן על מס החברות אשר שולם במדינת המקור על ידי החברה המחלקת (בתנאים מסוימים) והן על מיסי החוץ אשר שולמו על אותו דיבידנד בעת החלוקה (זיכוי עקיף).

 

עקב מחנק האשראי ועל מנת לעודד חברות ישראליות "למשוך" דיבידנדים מחברות זרות אשר בשליטתם, נקבע בתיקון כי בכפוף לתנאים ומגבלות מסוימים אשר יפורטו להלן, חברות ישראליות יהיו זכאיות בשנת 2009 למס מופחת בשיעור של 5% על דיבידנדים המחולקים להן בשנת 2009 מחברות זרות (וכן לזיכוי ישיר בגין מיסי חוץ ששולמו בגין החלוקה) ובלבד שנעשה שימוש באותם דיבידנדים בישראל בשנת 2009. במקביל למסלול הנ"ל ימשיך להתקיים מסלול הזיכוי העקיף, ללא שינוי.

 

להלן עיקרי התנאים והמגבלות לתחולתו של שיעור המס המופחת על דיבידנדים:

 

3.1       ההקלה חלה ביחס לחברות תושבות ישראל בלבד, למעט חברות בית, חברות משפחתיות וחברות שקופות, ואינה חלה ביחס ליחידים תושבי ישראל.

 

3.2          שיעור המס המופחת לא יחול על דיבידנדים אשר לולא היו מחולקים, היו יוצרים חבות במס רעיוני בישראל בהתאם למשטר החנ"ז כרווחים שלא חולקו. יחד עם זאת, על מנת למנוע החלת משטר החנ"ז על חברה זרה אך בשל חלוקת דיבידנדים במהלך שנת 2009 נקבע, כי הכנסה זו בידי חברה זרה אשר חולקה כדיבידנד לחברה תושבת ישראל בשנת 2009, לא תיכלל במסגרת מבחן ההכנסות לצורך החלת משטר החנ"ז ביחס לאותה חברה זרה.

 

3.3             הקלה הנ"ל לא תחול ביחס לאותו חלק מן ההכנסה החייבת מדיבידנד של חברה תושבת ישראל, אשר מקורו בסכומים שהועברו על ידה לחברה הזרה הנמצאת בשליטתה, לרבות באמצעות הלוואות, ערבויות והשקעות הון כאלו ואחרות.

 

3.4        שיעור המס המופחת יחול במידה והחברה הישראלית עשתה שימוש בישראל באותם דיבידנדים במהלך שנת 2009. שימוש כאמור יכול ויהיה, בין השאר לצורך תשלום עבור שירותים או רכישת נכסים בישראל (למעט ניירות ערך לא סחירים), לצורך השקעה במו"פ או בהשבחה ותחזוקת נכסים בישראל, לצורך פירעון חובות ואף לצורך הפקדה כפיקדון בתאגיד בנקאי תושב ישראל למשך שנה אחת לפחות.

 

3.5            יודגש, כי במידה ודיבידנד אשר חויב במס בשיעור המופחת חולק על ידי החברה הישראלית לחברה ישראלית אחרת (מבלי לעשות בו שימוש בישראל כאמור), החברה הישראלית האחרת תהא חייבת לעשות בו שימוש כפי שהוסבר לעיל. במידה ולא יעשה בו שימוש כנדרש בתיקון, תקום חבות מס ברמת החברה הישראלית הראשונה, ואותו חלק מן הדיבידנד בידיה לא יהא זכאי (בדיעבד) להקלה ממס.

 

3.6       לאור האמור לעיל, מומלץ כי לקוחות המתכננים למשוך דיבידנדים מחו"ל  לישראל בשנת 2009 יביאו בחשבון את השיקולים הבאים:

3.6.1              מסלול המס המופחת דלעיל (על תנאיו ומגבלותיו) הינו מסלול בחירה אשר יופעל בהתאם לשיקול דעתו והעדפתו של הנישום.

3.6.2       חרף שיעור המס הנמוך (5%), קיימים מקרים בהם מסלול הזיכוי    העקיף יהא עדיף על פני מסלול המס המופחת.

3.6.3      השלכות המס (כגון שיעור ניכוי מס במקור) במדינות הזרות בהן רשומות החברות הבנות.

3.6.4             למשיכת דיבידנד מחו"ל יתכנו השלכות ביחס למדיניותה הכללית של החברה בנוגע לחלוקת דיבידנדים, וייתכן כי היא תחייב בחינה מחודשת של חובת החברה ליצור עתודה למס בגין מיסים נדחים אשר יחולו במקרה של משיכה עתידית של דיבידנדים החייבים במס.

 

         

4.       תחולה

 

התיקון נכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2009.

למען הסר ספק, יובהר כי ההוראות המתייחסות לשיעור המס המופחת על דיבידנד כאמור הינן בגדר הוראת שעה עד תום שנת המס 2009 בלבד.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר