אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים דיני עבודה

תיקון משמעותי בחוק הגנת השכר בתוקף מיום 1 בפברואר 2009

תיקון משמעותי בחוק הגנת השכר בתוקף מיום 1 בפברואר 2009

תאריך: 26 בינואר 2009

 

 

 

 

תיקון משמעותי בחוק הגנת השכר

בתוקף מיום 1 בפברואר 2009

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 1 בפברואר 2009 ייכנס לתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן: "החוק"), אשר קובע שורה של הוראות המחייבות היערכות מתאימה של המעסיקים. להלן עיקר השינויים הכלולים בתיקון.

 

 

1.                 פנקס בשכר ותלוש שכר

 

במסגרת תיקון מס' 24 לחוק (להלן: "התיקון") נקבע כי מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד תלוש שכר, אשר יכללו את הפרטים המנויים בתוספת לחוק, כדלהלן:

 

1.1      שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו.

 

1.2      שם המעביד, מספר הזיהוי שלו ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.

 

1.3      תאריך תחילת ההעסקה.

 

1.4      ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה.

 

1.5   לגבי עובד במשכורת – היקף המשרה. לגבי עובד בשכר – הבסיס אשר על פיו משולם השכר. לגבי עובד אשר שכר עבודתו נקבע על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי  או לפיו – גם דירוג העובד ודרגתו.

 

1.6      תקופת התשלום –

1.6.1            התקופה הקלנדרית אשר בעדה שולם השכר.

1.6.2           מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה אשר בעדה שולם השכר.

1.6.3       מספר ימי העבודה ושעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל  בתקופה אשר בעדה שולם השכר.

1.6.4        מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה אשר בעדה שולם השכר,
אם העובד נמנה עם העובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 (עובדים אשר חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם, כגון: עובדים בתפקיד ניהול או בתפקיד שיש בו מידה מיוחדת של אמון אישי, או עובדים אשר לא ניתן לפקח על שעות עבודה ומנוחה שלהם), יש לציין זאת במפורש.

1.6.5              מספר ימי החופשה אשר ניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.

1.6.6              מספר ימי המחלה אשר נוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה. אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה בהתאם לסעיף 8 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

 

1.7      השכר אשר שולם לעובד –

1.7.1              ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה.

1.7.2              השכר הרגיל.

1.7.3       תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה וכיוצא באלה. יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות אשר בעבורן שולם (אם משולם לפי יחידות) ואת סכום התשלום.

1.7.4             סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.

1.7.5         סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס.

1.7.6       סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, אשר יפורטו לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.

 

שולם תשלום מן התשלומים המפורטים בסעיף זה בעד תקופה אשר איננה התקופה הקלנדארית שבגינה שולם השכר, יש לציין לגבי אותו תשלום את התקופה אשר בעדה שולם.

 

1.8      הניכויים –

1.8.1          ניכוי מס הכנסה.

1.8.2          ניכוי דמי ביטוח לאומי.

1.8.3          ניכוי דמי ביטוח בריאות.

1.8.4          ניכוי לקופת גמל – יש לפרט בנפרד לכל קופה אשר אליה הניכוי מיועד.

1.8.5          כל ניכוי אחר, אשר יפורט לפי סוג הניכוי וסכומו.

1.8.6          סך כל הניכויים.

 

1.9    תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים לעובד, אשר אינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל.

 

1.10  הסכום הכולל המגיע לעובד במועד התשלום ברוטו ונטו.

 

1.11  דרך תשלום השכר.

 

1.12 שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, המעודכנים לתקופת התשלום והרלוונטיים לעובד בהתאם לגילו.

 

עוד נקבע בתיקון, כי רישום בפנקס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד, ייעשו לא יאוחר מן היום התשיעי לאחר המועד לתשלום שכר עבודה (קרי המועד האחרון לתשלום שכר העבודה). חובה זו לא תחול על מעביד אשר הינו יחיד לגבי עובדו, אשר מועסק שלא במסגרת עסקו או משלח ידו.

 

מעביד, אשר הפר את חובתו למסור תלוש שכר לעובדו במועד או מסר תלוש שכר, אשר אינו משקף את פרטי השכר אשר שולם, יהא אחראי בפלילים ודינו מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בנסיבות מחמירות יוטל כפל קנס).

 

 

2.                 ניכויים מהשכר

 

2.1 סעיף 25 לחוק קובע מהם הניכויים המותרים משכר עבודה ומסדיר את אופן הניכוי.

 

2.2  בהתאם לתיקון, ניכוי סכומים, שלא בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק, מהווה עבירה פלילית, אשר דינה מחצית הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין (עומד כיום על סך של עד כ- 34 אלפי ₪), בנסיבות מחמירות יוטל כפל קנס.

 

2.3   סכומים אשר נוכו בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק, יעבירם המעביד למי שלו מיועדים הסכומים בתוך 30 ימים, מהיום בו רואים את השכר ממנו נוכו הסכומים כמולן.

המפר הוראה זאת, דינו מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (עומד כיום על סך של עד כ- 1 מליון ₪). בנסיבות מחמירות תהא הסנקציה הפלילית בגין הפרת הוראה זאת, 30 חודשי מאסר או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (עומד כיום על סך של עד כ- 1.2 מליון ₪).

 

 

3.                 אחריות נושא משרה

 

על פי סעיף 26(ב) לחוק, נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל אשר ניתן למניעת עבירה מן העבירות המפורטות לעיל, יוטל קנס על הפרת חובה זאת.

 

החוק קובע חזקה, אשר על פיה מקום שתאגיד ביצע עבירה מן העבירות כאמור לעיל, נושא המשרה הפר את חובתו האמורה, אלא אם הוכיח שעשה כל אשר ניתן כדי למנוע את העבירה.

 

נושא משרה לעניין זה: " מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה"

 

4.                 סמכות בית הדין לעבודה לעניין פיצוי

 

בהתאם לתיקון, לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות החוק, והוא יהא רשאי לפסוק פיצויים, נוסף על כל פיצוי או סעד אחר.

 

עובד אשר מעבידו הפר ביודעין את חובתו למסור לו תלוש שכר במועד או מסר תלוש שלא נכללים בו פרטי השכר, רשאי בית הדין לפסוק לעובד פיצויים אשר אינם תלויים בנזק, בסכום אשר לא יעלה על 5,000 ₪, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי בית הדין מטעמים מיוחדים שירשמו.

 

מעביד אשר ביצע הפרה כאמור, בשני חודשים לפחות בתקופה של 24 חודש, חזקה, כי ביצע את ההפרה ביודעין.

 

 

5.                 נטל ההוכחה

 

5.1    במקרה של מחלוקת בדבר שעות העבודה בגינן תובע העובד שכר, חובת ההוכחה תחול על המעביד להראות, כי העובד לא עמד לרשות העבודה במהלך שעות אלה, כאשר המעביד לא הציג רישומים מתוך פנקס שעות עבודה. במקרה של תביעה לגמול שעות נוספות חובת ההוכחה החלה על המעביד, תהא רק למספר שעות נוספות אשר אינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או 60 שעות נוספות חודשיות.

 

5.2      בתביעה של עובד אשר רכיביה השנויים במחלוקת הינם אחד מאלה: אי תשלום שעות נוספות, גמול מנוחה שבועית, דמי חופשה או פדיון חופשה, דמי הבראה או נסיעות והמעביד לא מסר תלוש שכר לעובד, או מסר לעובד תלוש אשר אינו כולל פירוט הרכיבים האמורים, חזקה היא, כי שולם לעובד שכר רגיל אשר אינו כולל את הרכיבים הנ"ל, אלא אם הוכיח המעביד אחרת.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר