אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה

תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה

 

תאריך: 18 בספטמבר 2011

 

 

 

 

תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 3 באוגוסט 2011 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את תיקון מספר 185 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), אשר במסגרתו נערכו תיקוני חקיקה לסעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א' לפקודה.

 

להלן מובאים בקצרה עיקרי התיקון

 

 

1.       תיקון סעיף 3(ט) לפקודה

 

כללי

 

הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובעות כי אדם אשר מימש זכות לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או שקיבל הלוואה בלא ריבית או בריבית בשיעור נמוך מן השיעור אשר קבע לעניין זה שר האוצר בתקנות, יראו את ההפרש כהכנסה בידיו, כדלקמן:

 

א.            בזכות או בהלוואה אשר ניתנו לעובד ממעבידו – כהכנסת עבודה.

ב.            בזכות או בהלוואה אשר קיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים – כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה, אלא אם כן הוכח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק.

ג.             בזכות או בהלוואה (שפסקאות א ו-ב שלעיל אינן חלות עליה) שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה בשליטתו – כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

 

          עיקרי התיקון

 

          א.        נקבע כי, הוראות הסעיף לא יחולו על הלוואה (לרבות כל חוב), אשר הינה אחד

                     מאלה:

 

                    1.     עסקה בין לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה.

בעניין זה, יובהר כי הוראות סעיף 85א לפקודה קובעות הוראות מיוחדות החלות רק לגבי עסקאות בין לאומיות. הוראה כאמור קיימת גם לעניין קביעת ריבית רעיונית על פי סעיף 3(י) לפקודה.

 

2.       הלוואה אשר ניתנה עד ליום 5 במרץ 2008 אשר הייתה "נכס קבוע" בידי המלווה על פי חוק התיאומים בשל אינפלציה ביום 31 בדצמבר 2007 או שהייתה "נכס קבוע" בידי המלווה בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 ועד ליום 5 במרץ 2008 אילו הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.

 

         בעניין זה יצוין כי סעיף 3(ט) לפקודה, כנוסחו עד ליום 31 בדצמבר 2007, קבע כי הוראותיו לא יחולו על הלוואה שהיא "נכס קבוע" בידי נותן ההלוואה, על פי חוק התיאומים בשל אינפלציה. זאת מכיוון שעל פי חוק התיאומים בשל אינפלציה (שחל עד סוף שנת 2007), נישום אשר ההלוואה הייתה "נכס קבוע" בידיו חויב במס על הפרשי ההצמדה אשר נוספו על סכום ההלוואה.

 

תחולת תיקון זה הינה ביום 1 בינואר 2008, והוא יחול על הלוואה אשר ניתנה ביום 1 בינואר 2008 ואילך.

 

          ב.      נקבע כי הוראות סעיף 3(ט) לפקודה לא יחולו על הלוואה אשר קיבל בעל שליטה שהוא חבר בני אדם[1] אשר אינו חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף64א לפקודה או חברה שקופה כהגדרתה בסעיף 64א1 לפקודה.

 

 

2.       תיקון סעיף 3(י) לפקודה

 

          כללי

 

הוראות סעיף 3(י) לפקודה קובעות כי אדם אשר חייב לנהל את ספריו בשיטה הכפולה, אשר נתן הלוואה שנרשמה בספרים או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בריבית הנמוכה משיעור הריבית שקבע שר האוצר בתקנות או ללא ריבית כלל, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה.

 

          עיקרי התיקון

 

          א.      נקבע כי הוראות סעיף3(י) לפקודה יחולו על מתן הלוואה בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים.

 

קביעה זאת הינה נוכח ההנחה כי אדם אינו נותן הלוואה בלא ריבית או בריבית הנמוכה מריבית השוק, אלא אם כן מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה.

 

"יחסים מיוחדים" הוגדרו כדלקמן – לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר.

לעניין זה, נקבע כי "שליטה" תוגדר כהחזקה, במישרין או בעקיפין, ב-5% או יותר, באחד או יותר מאמצעי השליטה, ביום אחד לפחות בשנת המס.

 

מהגדרת "הלוואה" ממועטת בפסקה (10) להגדרה "הלוואה שאינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי, שנתן חבר בני אדם לחבר בני אדם שבשליטתו כנגד שטר הון שהונפק לתקופה של חמש שנים לפחות, ובלבד שההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום התקופה האמורה והפירעון נדחה בפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש בפירוק". נקבע כי התיקון בהגדרת "שליטה", כאמור לעיל,  לא יחול לגבי הוראות פסקה (10), וכי לגביה תמשיך לחול הגדרת "שליטה" כנוסחה ערב התיקון, כלומר: "25% לפחות מכוח ההצבעה או מהזכות לרווחים, במישרין או בעקיפין, ביום אחד לפחות בשנת המס".

 

ב.       הקביעה כי הוראות הסעיף יחולו בהתקיים יחסים מיוחדים מייתרת את הצורך למעט מהגדרת "הלוואה" חלק מסוגי ההלוואות אשר ממועטות מההגדרה הקיימת, שאינן הלוואות בין צדדים אשר יש ביניהם יחסים מיוחדים.

 

         על כן, נקבע כי מהגדרת "הלוואה" ימחקו ההלוואות הבאות אשר מועטו ממנה:

 

                   (2)        חוב מס.

                   (3)    הלוואה לאדם מסוים או לסוג מסוים של בני אדם למטרה מסוימת, שניתנה במישרין או בעקיפין כנגד פיקדון שהפקידו המדינה או הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ובהתאם להוראות המפקידה.

                   (5)    פיקדון לזמן קצוב או יתרה בחשבון עובר ושב בתאגיד בנקאי שהוא בנק או בנק חוץ שהורשה על פי חוק הבנקאות.

                   (6)    פיקדון שהופקד אצל המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית והלוואה שניתנה להם.

                   (7)    הלוואה שנתן מוסד כספי במהלך העסקים הרגיל, למעט הלוואה שנתן לחברה שבשליטתו או לחברה אחות.

 

ג.       סעיף 3(י) לפקודה, כנוסחו ערב התיקון, קובע כי הוראותיו לא יחולו על הלוואה שהיא שטר הון או אגרת חוב אשר הנפיק חבר בני אדם אחר, והינם לתקופה של שנה את לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס, ושהיו "נכס קבוע" בידי נותן ההלוואה ביום 31 בדצמבר 2007.

         מכיוון שסיום תחולת חוק התיאומים בסוף שנת 2007 נקבע למפרע במועד

         פרסום תיקון חוק התיאומים ביום 6 במרץ 2008, במסגרת התיקון נקבע, כי

         הוראות סעיף 3(י) לא יחולו על הלוואה שהיא שטר הון או אגרת חוב כאמור

         לעיל, אשר הונפקו עד ליום 5 במרץ 2008, שהיו "נכס קבוע" בידי נותן ההלוואה לפי חוק התיאומים בשל אינפלציה ביום 31 בדצמבר 2007, או שהיו "נכס קבוע" בידי נותן ההלוואה בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 ועד ליום 5 במרץ 2008 אילו הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.

         שטרי הון ואג"ח כאמור לעיל ממועטים ממסגרת הוראות הסעיף עד למועד פירעונם או פדיונם, לפי העניין.

         תחולת תיקון זה הינה ביום 1 בינואר 2008, והוא יחול על הלוואה אשר ניתנה ביום 1 בינואר 2008 ואילך.

 

ד.       כמו כן, נקבע כי הוראות סעיף 3(י) לפקודה לא יחולו על הלוואה אשר נתן אדם עד ליום 31 בדצמבר 2007 שנרשמה בפנקסי חשבונות אשר נוהלו לגבי הכנסה שלגביה לא היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, והוראות פרק ב' לחוק תיאומים בשל אינפלציה לא יחולו בקביעתה.

 

 

3.       תיקון סעיף 85א לפקודה

 

          כללי

 

          סעיף 85א לפקודה קובע מחירי העברה בעסקה בין לאומית, ועל פיו בעסקה בין לאומית אשר בה מתקיימים יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה, שבשלהם נקבע מחיר לנכס, לזכות, לשירות או לאשראי, או שנקבעו תנאים אחרים לעסקה, באופן שהופקו ממנה פחות רווחים מאשר היו מופקים בנסיבות העניין, אילו נקבעו המחיר או התנאים בין צדדים אשר אין ביניהם יחסים מיוחדים (כלומר בתנאי השוק), תדווח העסקה בהתאם לתנאי השוק ותחויב במס בהתאם לכך.

 

          עיקרי התיקון

 

          א.      נקבע כי הוראות סעיף 85א' לא יחולו על הלוואה שהיא אחת מאלה

 

                   1.  הלוואה שמתקיימים בה כל אלה:

 

·           ההלוואה היא מבעל שליטה לחברה הנשלטת על ידיו.

·           ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי. לעניין זה, נקבע כי לא יראו את השינוי בשער מטבע חוץ כמדד לגבי הלוואה אשר ניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה.

·           ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש שנים ממועד נתינתה.

·           פירעון ההלוואה נדחה מפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים בפירוק.

 

דהיינו, יש לראות בהלוואות לתקופה ארוכה על ידי בעל שליטה לחברה שבשליטתו, אשר אינן נושאות ריבית ואין אפשרות לפדותן לפי תום התקופה האמורה, כהשקעה בחברה ולא כמתן הלוואה לחברה.

בכך מושווה דין הפיסקאלי הפנימי החל על שטרי הון חדשים אשר הונפקו לאחר 1 בינואר 2008 לאשראי בעסקה בינלאומית, ככל שמדובר בשטרי הון שהושקעו על ידי בעל שליטה בחברה הנשלטת על ידיו.

 

2.       שטר הון או אגרת חוב אשר הנפיק חבר בני אדם עד ליום 5 במרץ 2008, והינם לתקופה של שנה אחת לפחות, והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס, שהיו "נכס קבוע" בידי המלווה ביום 31 בדצמבר 2007, או שהיו "נכס קבוע" בידיו בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 ועד ליום 5 במרץ 2008 אילו הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה.

 

         הוראה זאת יוצרת אחידות בין סעיף 85א לפקודה הקובע את ההוראות לעניין הלוואה בין צדדים קשורים בעסקה בין לאומית, לבין תיקון הוראות סעיף 3(י) לפקודה החלות על הלוואה בין צדדים קשורים בישראל, כמפורט לעיל.

 

ב.       נקבע כי על אף האמור בפקודה, סכום הנובע משינוי בשער מטבע החוץ לא יובא בחשבון על-בסיס מצטבר (הכולל עליות וירידות בשער המטבע במהלך שנת המס), אלא רק במועד פירעון ההלוואה, ויחולו לגביו הוראות חלק ה לפקודה, כאילו היה רווח הון. במועד פירעון ההלוואה אפשר לדעת אם הסכום הנובע משינוי בשער מטבע החוץ כפי שהוא משתלם למלווה הוא חיובי או שלילי ואם הוא חיובי מה גובה הסכום. לעניין זה, נקבע כי יראו את סכום ההלוואה אשר ניתנה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של מטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה ביום מתן ההלוואה, כמחיר המקורי כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, ואת סכום פירעון ההלוואה, כשהוא מתורגם לשקלים חדשים לפי השער היציג של המטבע האמור ביום פירעון ההלוואה, כתמורה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה.

 

ג.       לעניין זה, נקבע כי יראו במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה גם דולר ארה"ב או אירו.

 

ד.       תחולת תיקונים אלה הינה ביום 1 בינואר 2008, והם יחולו על הלוואה אשר ניתנה ביום 1 בינואר 2008 ואילך.

 

ה.      נקבע כהוראת שעה, כי בשנות המס 2008, 2009 ו-2010, לא יחולו הוראות סעיף 85א לפקודה גם על שטרי הון ואגרות חושב אשר הונפקו עד תום שנת המס 2010, אם אינם צמודים למדד כלשהו ואינם נושאים ריבית או תשואה כלשהי. גם בעניין זה נקבע כי לא יראו את השינוי בשער מטבע חוץ כמדד לגבי הלוואה אשר ניתנה במטבע מדינת התושבות של מקבל ההלוואה כמשמעותו בסעיף, ויחולו ההוראות הרלבנטיות הקבועות בתיקון (כמפורט בסעיף 3ב לעיל). הוראת שעה זאת נקבעה בהתאם לחוזר מ"ה 3/2008, אשר על פיו לא הוחלו הוראות סעיף 85א על שטרי הון.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 [1] "חבר בני אדם" הוגדר בפקודה: כל גוף ציבורי, מואגד או מאוחד, וכל חברה, אגודת אחים, חברותה או התאחדות, בין שהן מואגדות ובין שאינן מואגדות.

דף הביתהדפסהמפת האתר