אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תיקון לשיעור הריבית המינימאלי בתקנות לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

תיקון לשיעור הריבית המינימאלי בתקנות לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

 

תאריך: 14 באוקטובר 2009

 

 

   

תיקון לשיעור הריבית המינימאלי בתקנות לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה תוקנו לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 (להלן – "התקנות"), בנוגע לשיעור הריבית המינימאלי אשר יחול על נותן הלוואה, אשר חלות לגביה הוראות סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

 

1.         רקע כללי

 

סעיף 3(י) לפקודה מטיל מס על המלווה, במקרה שבו ההלוואה שנתן ואשר לגביה חלות הוראות הסעיף האמור, נושאת ריבית בשיעור נמוך מן השיעור המינימאלי אשר נקבע בתקנות. מס כאמור מוטל על ההפרש בין הריבית שנקבעה בתקנות, לבין הריבית אשר נזקפה בפועל בגין ההלוואה שנתן. יצויין כי הוראות סעיף 3(י) לפקודה אינן חלות לגבי הלוואה, אשר ניתנה לצדדים קשורים בחו"ל והכפופה לכללי מחירי העברה בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודה.

 

להוראות סעיף 3(י) לפקודה, כנוסחו עובר לתיקון מספר 164 לפקודה, ולתקנות היתה זיקה ליישום הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה, כדלקמן: הוראות הסעיף האמור חלו, בין היתר, על מלווה, אשר יישם את הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בקביעת הכנסתו החייבת, ולא חלו על שטרי הון אשר נחשבו כנכס קבוע לצורכי חוק התיאומים בידי המלווה. בנוסף, בתקנות נקבע כי שיעור הריבית המינימאלי, אשר יחול על הלוואה שניתנה ללווה, אשר יישם את הוראות פרק ב' לחוק התיאומים בקביעת הכנסתו החייבת, יהא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן (ללא תוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה)(1).

 

על רקע הגבלת תחולתו של חוק התיאומים לתום שנת המס 2007 ומטעמים נוספים, תוקנו הוראות סעיף 3(י) לפקודה בתוקף מיום 1 בינואר 2008 (במסגרת תיקון מספר 164 לפקודה מחודש מרס 2008).

 

 

2.         תמצית התיקון לגבי שיעור הריבית המינימאלי שנקבע בתקנות

 

התיקון יחול על הלוואה אשר ניתנה ביום 1 בחודש שלאחר פרסומן (להלן – "יום התחילה") ואילך. מאחר שיום הפרסום היה ביום 17 בספטמבר 2009, יום התחילה יהא 1 באוקטובר 2009.

 

להלן תמצית התיקון לגבי שיעור הריבית המינימאלי אשר יחול על הלוואות שחל עליהן סעיף 3(י), בהתאם לנוסח החדש של התקנות:

 

·                     לגבי הלוואה שניתנה החל מיום התחילה של התיקון (1.10.2009) ואילך –

שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהא 3.3% לשנה (ללא הפרשי הצמדה).

 

בגין הלוואה אשר מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים (כמפורט בסעיף 3.2 בהמשך), יהא שיעור הריבית, השיעור אשר נקבע בתנאי ההלוואה.

 

בגין הלוואה במט"ח(2) יהא שיעור הריבית המינימאלי, שער החליפין של המט"ח בתוספת ריבית שנתית (בלתי צמודה) של 3%.

 

·                     הוראות מעבר ביחס להלוואה שניתנה לפני 1 באוקטובר 2009 –

 

לגבי הלוואה אשר ניתנה לנישום שחלו עליו ביום 31 בדצמבר 2007 הוראות פרק ב' לחוק התיאומים – שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה, אשר יחול עד וכולל ליום 31 בדצמבר 2010, ימשיך להיות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן3, ולא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה, על אף שהלווה אינו מיישם עוד הוראות אלה החל משנת המס 2008.

החל מיום 1 בינואר 2011 (באם ההלוואה טרם נפרעה) יחול שיעור הריבית הרגיל (בהלוואה שקלית אשר לא מומנה בהלוואה בתנאים זהים – 3.3% לשנה).

 

לגבי הלוואה אשר ניתנה למי שלא חלו עליו ביום 31 בדצמבר 2007 הוראות פרק ב' לחוק התיאומים – יהא שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) עד ליום 30 בספטמבר 2009 השיעור אשר חל קודם לכן, דהיינו הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור 4%.

 

החל מיום 1 באוקטובר 2009 (באם ההלוואה טרם נפרעה) יחול שיעור הריבית הרגיל (בהלוואה שקלית שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים – 3.3% לשנה).

 

 

להלן פירוט להוראות התיקון:

 

 

3.         הלוואה שניתנה ביום 1.10.2009 ואילך ("הלוואה חדשה") – שיעור הריבית
            המינימאלי

 

שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה, אשר יחול לגבי הלוואה שניתנה ביום התחילה (1.10.2009) ואילך ואשר חלות עליה הוראות הסעיף האמור, יהא כדלקמן:

 

            3.1        במקרה הרגיל – ריבית נומינלית של 3.3% לשנה (4)

 

שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהא 3.3% לשנה (ללא הפרשי הצמדה).

שיעור ריבית זה יתעדכן מידי שנת מס, החל משנת המס 2010, ויעמוד על 75% משיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד, הניתן על ידי הבנקים, כפי שיפורסם על ידי בנק ישראל בסמוך לפני חודש דצמבר של שנת המס הקודמת.

 

  

3.2       ההלוואה שניתנה על ידי הנישום, מומנה באמצעות הלוואה אחרת בתנאים 
            זהים

 

על מנת להקל על נישומים היכולים לקבל מצד ג' הלוואה זולה ולהעניקה כמימון בתנאים זהים לצד קשור (להלן – "הלוואה בתנאים זהים"), נקבע, כי בהתקיים התנאים המצטברים הבאים, המלווה ימוסה על הריבית אשר קיבל בפועל (הריבית הנקובה בהלוואה שנתן) ולא על הריבית הרגילה הנקובה בתקנות:

 

(1)                 ההלוואה לא נתקבלה "מקרוב" (כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה);

(2)                סכום ההלוואה אשר נתקבלה על ידי הנישום שווה או עולה על
סכום ההלוואה אשר ניתנה על ידו ושלגביה חלות הוראות סעיף 3(י) לפקודה;

(3)               תנאי ההלוואה, אשר ניתנה על ידי הנישום, שעניינם מועדי הסילוק
של הקרן ושל הריבית, ושיעור הריבית החל עליה, זהים לתנאי ההלוואה שקיבל;(5)

(4)               ההלוואה נתקבלה על ידי הנישום בסמוך למועד מתן ההלוואה –
דהיינו 14 ימים או פחות לפני או אחרי יום מתן ההלוואה על ידו.

 

 

 

3.3        ההלוואה שנתן הנישום, ניתנה במטבע חוץ (ולא מתקיימים התנאים של
הלוואה בתנאים זהים
)

 

           לעניין זה, "מטבע חוץ" מוגדר כ: דולר של ארה"ב; דולר קנדי; דולר וסטרלי; אירו; לירה שטרלינג; פרנק שוויצרי; רנד דרום אפריקני; ין יפני.

 

            שיעור הריבית המינימאלי עניין סעיף 3(י) לפקודה יהא שיעור השינוי בשער
החליפין של אותו מטבע חוץ בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעור של 3% לשנה.

            אפשרות זאת נקבעה על מנת להקל על הלוואות אשר ניתנו במט"ח ולמנוע
חשיפה מטבעית של המלווה.

 

            יודגש – האמור לעיל, חל רק על הלוואות אשר ניתנו במטבע חוץ ולא על
הלוואות שקליות הצמודות לשער החליפין של מטבע חוץ (לגבי האחרונות יחול שיעור הריבית הנומינלי של 3.3% לשנה או שיעור הריבית הנקוב בהלוואה שניתנה, לפי העניין, כמפורט בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל).

 

 

3.4        לנוחיותכם, ריכזו בטבלה את שיעורי הריבית המינימאליים אשר יחולו על
הלוואה חדשה:

 

 

טבלה א – לגבי הלוואה "חדשה" – ניתנה החל ביום 1.10.09 ואילך

סוג ההלוואה

שיעור הריבית המינימאלי

הלוואה שקלית (לרבות הלוואה שקלית הצמודה לשער החליפין של מטבע חוץ, אך למעט הלוואות מהסוגים המפורטים להלן)

3.3% לשנה (מעודכן לשנת המס 2009)

ההלוואה שניתנה מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים

שיעור הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שנושאת ההלוואה, שקיבל הנישום המלווה כאמור.

הלוואה שניתנה במטבע חוץ (למעט אם היא מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים)

שיעור השינוי בשער החליפין של מטבע החוץ, שבו ניתנה ההלוואה, בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעור של 3% לשנה.

 

 

 

4.       הלוואה שניתנה לפני 1.10.2009 ("הלוואה ישנה") – הוראות מעבר

 

          לגבי הלוואות, שניתנו על ידי הנישום לפני יום התחילה (1.10.2009) ואשר חלות
עליהן הוראות סעיף 3(י) לפקודה, יחול שיעור ריבית מינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה, כמפורט להלן:

 

        לגבי הלוואה שניתנה למי שחלו עליו ביום 31 בדצמבר 2007 הוראות פרק ב' לחוק
התיאומים

          שיעור הריבית המינימאלי לעניין סעיף 3(י) לפקודה, אשר יחול עד וכולל ליום 31
בדצמבר 2010
, ימשיך להיות שיעור עליית מדד המחירים לצרכן6, ולא שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה, על אף שהלווה אינו מיישם עוד הוראות אלה החל משנת המס 2008.

          החל מיום 1 בינואר 2011 (באם ההלוואה טרם נפרעה) יחול שיעור הריבית הרגיל
כנוסחו לאחר התיקון (בהלוואה שקלית שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים – 3.3% לשנה).

 

 

          לגבי הלוואה שניתנה למי שלא חלו עליו ביום 31.12.2007 הוראות פרק ב' לחוק
התיאומים

          שיעור הריבית לענין סעיף 3(י) עד ליום 30 בספטמבר 2009 יהא השיעור אשר חל
קודם לכן, דהיינו הצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית של 4% 7.

          החל מיום 1 באוקטובר 2009 (באם ההלוואה טרם נפרעה) יחול שיעור הריבית הרגיל
כנוסחו לאחר התיקון (בהלוואה שקלית שלא מומנה בהלוואה בתנאים זהים – 3.3% לשנה).

 

 

 

טבלה ב – לגבי הלוואה "ישנה" – ניתנה לפני 1.10.09

 

שיעור הריבית עד ליום המעבר

 

שיעור הריבית החל מיום המעבר ואילך

 

על מקבל ההלוואה חלו ביום 31.12.07 הוראות פרק ב' (8)

על מקבל ההלוואה לא חלו ביום 31.12.07 הוראות פרק ב'

 

ההלוואה שניתנה לא מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים

ההלוואה שניתנה מומנה באמצעות הלוואה בתנאים זהים

התקופה הרלבנטית עד ליום המעבר

עד 31.12.2010

עד 30.9.2009

 

 

 

הלוואה בשקלים (לרבות הלוואה שקלית הצמודה לשער החליפין של מטבע חוץ, אך למעט הלוואות מהסוגים המפורטים להלן)

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

 

3.3% לשנה (מעודכן לשנת המס 2009) ללא הפרשי הצמדה

 

 

 

 

 

 

 

שיעור הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) שנושאת ההלוואה, שקיבל הנישום המלווה כאמור.

הלוואה שקלית, הצמודה לדולר של ארה"ב, אשר מומנה באמצעות הלוואה בדולר של ארה"ב או באמצעות הלוואה שקלית, הצמודה לדולר של ארה"ב (לא בהכרח תנאים זהים).

שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב

שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר של ארה"ב בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

 

הלוואה בדולר של ארה"ב, אשר מומנה באמצעות הלוואה בדולר של ארה"ב או באמצעות הלוואה שקלית, הצמודה לדולר של ארה"ב (לא בהכרח תנאים זהים)

שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב

שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר של ארה"ב בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

 

שיעור השינוי בשער החליפין של מטבע החוץ, שבו ניתנה ההלוואה, בתוספת ריבית (בלתי צמודה) בשיעור של 3% לשנה.

הלוואה שניתנה במטבע חוץ (פרט להלוואה בדולר של ארה"ב שמומנה באמצעות הלוואה בדולר של ארה"ב, לא בהכרח בתנאים זהים)

שיעור עליית מדד המחירים לצרכן

שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

 

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון1      אם היה מדובר בהלוואה, שמומנה באמצעות הלוואה הצמודה לשער החליפין של הדולר של ארה"ב, אזי
הריבית המינימאלית לעניין סעיף 3(י) לפקודה היתה שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב.

2      הוראה זו לא תחול על הלוואות שקליות צמודות למט"ח – ראה סעיף 3.3 בהמשך.

3      ובנסיבות המתוארות בהערת שוליים מס' 1 – שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב.

4      שיעור זה לא יחול במקרה של מתן הלוואה שמומנה מהלוואה שנתקבלה בתנאים זהים או במקרה של הלוואה במטבע חוץ (ראה בסעיפים הבאים).

5      חל גם במקרה שההלוואה שנתן וההלוואה שקיבל ניתנו באותו מטבע חוץ.

6      אם מדובר בהלוואה, שמומנה באמצעות הלוואה הצמודה לשער החליפין של הדולר של ארה"ב – שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב.

7      אם מדובר בהלוואה, שמומנה באמצעות הלוואה הצמודה לשער החליפין של הדולר של ארה"ב – שיעור עליית שער החליפין של הדולר של ארה"ב בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה.

8      במסגרת הוראות המעבר לא נקבע מהו שיעור הריבית כאשר הן הלווה והן המלווה יישמו את התקנות הדולריות בקביעת הכנסתם החייבת (בחוזר מס הכנסה מס' 17/2000, שהתייחס לתקנות, כנוסחן טרם התיקון המוצע, נכללה התייחסות לקטגוריה זו).

דף הביתהדפסהמפת האתר