אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף

תיקון חוק מס ערך מוסף במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010

תיקון חוק מס ערך מוסף במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010

תאריך: 25 בנובמבר 2009

 

 

 

 

תיקון חוק מס ערך מוסף במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית

 לשנים 2009 ו-2010 (דיווח מקוון לרשויות מע"מ)

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 23 ביולי 2009 פורסם בספר החוקים 2203 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן – "החוק" או "חוק ההתייעלות") (ראה חוזר משרדנו מיום 10 באוגוסט 2009).

 

במסגרת החוק שולבו הוראות למאבק בהונאות מע"מ ומלחמה בחשבוניות הפיקטיביות. לשם הגברת האכיפה ומניעת הונאות בתחום המע"מ ונקבעו תיקונים והוראות נוספות, בתחום החשבוניות והדיווח כפי שיפורטו להלן.

 

 

1.       תמצית תיקוני החקיקה

 

          1.1      הגדלת מחזור העסקאות של "עוסק פטור" ל-100,000 ש"ח לשנה - תחולה
מיום 1 בינואר 2012. "עוסק פטור" פטור מתשלום מס עסקאות ומנגד אינו רשאי לנכות מס תשומות (זאת, פרט לסוגי עסקאות מסוימות), ובנוסף לכך הוא פטור מהגשת דוחות תקופתיים. עם זאת, עליו להצהיר עד ליום 31 בינואר בכל שנה על מחזור עסקאותיו בשנה אשר חלפה.

 

          1.2      דוח שנתי מסכם לעוסקים שנרשמו כאחדכל אחד מן העוסקים אשר
נרשמו כאחד לפי סעיף 56 לחוק מע"מ (איחוד עוסקים), יהא חייב בהגשת דוח שנתי מסכם הכולל שני חלקים: (א) דיווח על עסקאות ובו על העוסק לפרט את מחזור עסקאותיו ולבצע הפרדה בין עסקאות עם העוסקים הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים אשר אינם רשומים באיחוד. (ב) דיווח על תשומות, אשר גם לגביו יש לבצע הפרדה בין תשומות שנרכשו מעוסקים הרשומים עמו באיחוד העוסקים ועם גורמים אשר אינם רשומים באיחוד. תחולה מיום 1 בינואר 2010, והוא יחול לגבי עסקאות אשר נעשו בשנת 2009 ואילך. קרי, את הדוח הראשון יש להגיש עד חודש מרץ 2010 לגבי שנת 2009. יובהר, כי בהתאם להוראות החוק יוגשו דוחות אלו באופן מקוון בליווי חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 1, ובלבד שהונפקה על ידי המדינה או על ידי מי שהמדינה הסמיכה לכך.

 

          1.3      הגשת דוח מיוחד על ידי מלכ"ר ומוסד כספי – מלכ"ר ומוסד כספי אשר
רכשו טובין או שקיבלו שירותים מעוסק, יגישו, במועד הגשת הדוחות לעניין מס שכר ומס רווח,  דוח מיוחד על כך. בדוח כאמור יפורטו מספרה הסידורי של החשבונית, תאריכה, סכומה, וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין. תחולה מיום 1 ביולי 2010 לגבי דוחות בגין חודש יולי 2010 ואילך. חובת הגשת דוחות אלו תחול על כל מי שמסווג לעניין מע"מ כמוסד כספי, כמו גם על מלכ"רים אשר דיווחו בטופס 0126 למס הכנסה כי העסיקו בשנת 2009 לפחות 600 עובדים. הוראה זו תחול החל מיום 1 בינואר 2011 גם לגבי מלכ"רים אשר יעסיקו בשנת 2010 לפחות 300 עובדים. על יתרת המלכ"רים אשר לא נכללו כאמור לעיל, תחול ההוראה החל מיום 1 בינואר 2012. יובהר כי כל הדוחות על פי סעיף זה יוגשו באופן מקוון בלבד בליווי חתימה אלקטרונית מאושרת.

 

          1.4      הרחבה להגשת דוחות מקוונים – מעבר לאמור לעיל ולהלן, החל מיום 1
בינואר 2012, לא יהא ניתן להגיש דוחות תקופתיים מכל סוג שהוא, אלא באופן מקוון, כאשר הדוחות צריכים להיות חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת.

 

          1.5      דוחות חודשיים אינפורמטיביים (ללא תשלום) לעוסקים בעלי מחזור שנתי
שאינו עולה על 835,000 ש"ח
אוכלוסיה זו מגישה דוחות תקופתיים המתייחסים לחודשיים ולא לחודש. על פי התיקון שבחוק ההתייעלות, תדווח אוכלוסיה זו מידי חודש (במקום כל חודשיים), ברם את התשלום הנובע יהא עליהם לשלם רק עם הגשת הדוחות התקופתיים לחודשים פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר ודצמבר של כל שנה. משמע, דוחות לגבי החודשים הבלתי זוגיים יהיו אינפורמטיביים בלבד ואילו לדוחות לגבי החודשים הזוגיים יהא צורך לצרף תשלום בגין חודשיים. תחולה מיום 1 בינואר 2012 ואילך.

 

          1.6      דוח תקופתי נוסף עם פירוט מלא של מספרי חשבוניות ומספרי עוסק של
הצד מולו בוצעו עסקאות

 

                      1.6.1       הוראת שעה לשנת 2010הוראת שעה זו חלה רק על עוסק אשר
מחזור עסקאותיו בשנת 2009 עלה על 4,000,000 ש"ח ושהיה עליו לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה. עוסק שחלה עליו הוראת שעה זו, יצטרך להגיש בנוסף2 לכל דוח תקופתי אשר יגיש בשל התקופה המתחילה מיום 1 בינואר 2010, דוח שבו יפורט כל האמור בסעיפים קטנים (א) עד (ד) להלן, וזאת בתוך 15 ימים ממועד הגשת הדוח התקופתי:

 

                                       א.    פירוט של כל חשבוניות המס (מס עסקאות) אשר הונפקו
ושנכללו בדוח התקופתי וסכומן הכולל;

                                      ב.     כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק, אשר
בגינם נתבע מס תשומות בדוח התקופתי וסכומם הכולל;

                                      ג.      כל חשבוניות הקנייה אשר הוצאו לעוסק בתקופת הדוח
התקופתי, הנכללות בו כמס תשומות, וסכומן הכולל.

                                      ד.     לגבי כל חשבוניות המס אשר הוזכרו לעיל (חשבוניות מס
לגבי מכירות ולגבי קניות) יפורטו בדוח הפרטים הבאים: מספרה הסידורי של החשבונית, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין, ומספר הרישום של הקונה, ולגבי כל רשימון יבוא – יפורט מספרו הסידורי.

 

                      1.6.2        הוראת שעה לשנת 2011הוראת שעה זו חלה רק על עוסק אשר
מחזור עסקאותיו בשנת 2010 עלה על 1,000,000 ש"ח או מי שהיה עליו לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה. כל האמור בסעיף 1.6.1 לעיל לגבי הדוח הנוסף חל גם כאן.

 

                      1.6.3        דוחות לפי סעיף 1.6.1 ו-1.6.2 לעיליוגשו באופן מקוון, כשהם
חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת 3. יצויין כי מינואר 2012 הדוח הנוסף כאמור יוגש במקום הדוח התקופתי.

 

          1.7      הקצאת מספרים לחשבוניות מס – מתוכנן, כי החל מינואר 2011 יקצה שע"מ
(יחידת המחשב של משרד האוצר) מספרי חשבוניות לעוסקים. מתוכנן שההקצאה תתבצע עד 30.11 בשנה שלפני שנת המס הרלבנטית. יצויין, כי ניתן להשתמש במספר אשר הוקצה במקום המספור הסידורי הקיים אצל העוסק או בנוסף. לפיכך, יש להיערך לשמירת מספר אסמכתא נוסף בתוכנה ולהדפסתו ע"ג החשבונית ללקוח.

 

 

2.       הבהרות טכניות לעניין הדיווח המקוון (הוראת השעה)4

 

          2.1      הקובץ במבנה  PCUN874 (האות N מסמלת את המלה New) מבוסס על
קובץ
PC874 המופק כיום לצרכי החזרי מע"מ ואשר קיים בחלק מן התכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת. מדובר בתוספת שני שדות לרשומת הפתיחה ושינוי הגדרת שני שדות נוספים, הוספת קוד מסמך חדש בתשומות, ומספר הבהרות הנוגעות לערכים בקובץ. להלן השינויים העיקריים במבנה קובץ PCN874 ביחס לקובץ PC874.                

 

·         לרשומת הפתיחה נוספו שדות חדשים, בהם: תאריך יצירת הקובץ
ושטחים עתידיים.

·         לרשומת התנועה נוספו מספר שדות, בהם: ערך העסקה/תשומה לפני
מע"מ
(ה-100%).

·         בנוסף לפירוט התשומות, יפורטו גם העסקאות – לרבות עסקאות בשיעור
אפס ופטורות.                                   

 

          2.2       תחול חובה לפרט בקובץ כל עסקה אשר סכומה (לפני מע"מ) גבוה מ- 5,000
ש"ח. במידה והמכירה בוצעה באמצעות קופה רושמת והוצאה בגינה חשבונית – היא תנוטרל מסך העסקאות בקופה הרושמת, בכדי שלא תופיע פעמיים (גם ברשומה המשקפת את ה-
Z בקופה וגם בפירוט). יודגש, כל עסקה לרבות מול לקוח פרטי, אשר סכומה גבוה מ- 5,000 ש"ח תדווח בנפרד. עוד יודגש, כי בעסקה מול לקוח עסקי בה הסכום לפני מע"מ גבוה מ- 5,000 ש"ח, חלה חובה לציין את מספר העוסק של הלקוח (מהווה תנאי לקיזוז התשומה אצל הלקוח). בעסקאות בסכום נמוך יותר, זיהוי הלקוח העסקי הינו אופציונאלי.

 

          2.3       עסקאות אשר סכומן קטן מ- 5,000 ש"ח ידווחו ברשומה מרכזת אחת.

 

          2.4       עסקה רגילה מול לקוח שלא הזדהה (לרבות קופות רושמות, "שישיות" וכד').
ברשומה זו ירוכזו כל העסקאות מסוג זה (למשל כלל הקופות הרושמות לחודש) אשר סכומן קטן מ- 5,000 ש"ח בשדה האסמכתא תרשם סך כמות העסקאות בריכוז. בשדה התאריך ירשם ערך היום האחרון לריכוז, בריכוז חודשי – היום האחרון בחודש.

 

          2.5       עסקה "מעורבת" (פטורות/אפס ורגילות) אשר נערכה בקופה רושמת או
חשבונית, תדווח כרשומה אחת
L/S, כאשר % המע"מ ברשומה יהיה קטן מאחוז המע"מ הקבוע בחוק. לחילופין תדווח פעמיים: פעם כחשבונית בשיעור מס "רגיל" ופעם בשיעור אפס עם אותו סוג מסמך, לקוח תאריך ומספר אסמכתא.

 

      2.6       עסקה באמצעות חשבונית עצמית, במספר התיק הנגדי – ירשם הספק, העסקה
תדווח כעסקה ואפשרי גם כתשומה "רגילה" בקידוד מסמך מסוג
C (אפשרי שהתשומה נמוכה מהעסקה).

 

      2.7       עסקת ייצוא באמצעות רשומון יצוא, השדה של זיהוי הצד הנגדי יכלול את
מספר הרשימון, התאריך הינו תאריך הרשימון, מספר האסמכתא יכלול את מספר החשבונית שהוציא העוסק בגין עסקת היצוא, סכום המע"מ יכלול אפסים (ביצוא שירות ללא רשימון – הצד הנגדי יהא תשיעיות).

 

      2.8       תשומות, קופה קטנה, הרשומה יכולה להופיע מספר פעמים, אפילו באותו
תאריך, ובלבד שסך המע"מ ברשומות אלו לא יעלה על הגבוה שבין 2% מסך מע"מ התשומות בקובץ או 2,000 ש"ח. מספר האסמכתא ישקף את כמות החשבוניות ברשומה.

 

      2.9       שומה, מסמך אחר, מספר האסמכתא – אם לא ידוע, יופיעו אפסים. מספר
הספק הנגדי: בהתאם להנחיות שע"מ כפי שיפורסמו.

 

      2.10      נוהל "תיקון" פרטים בחשבונית אשר נכללה בדוח שהוגש בעבר או בדוח
השוטף:

 

                  2.10.1      החשבונית השגויה תבוטל – תירשם בסימן ההפוך, כשכל הפרטים
האחרים זהים לפרטים שדווחו.

 

                  2.10.2      החשבונית תירשם שוב, הפעם עם הפרטים הנכונים.

 

          2.11     בעת הפקת חשבונית יש להיערך לקליטת מספר העוסק המורשה של הלקוח
והדפסתו
על גבי החשבונית. מומלץ שהתכנה תתריע אם "יש בעיה" בספרת הביקורת, אך תאפשר קליטת ערכים אחרים (תייר וכד').

 

          2.12     חתימה אלקטרונית – הקובץ אשר יופק ממערכת הנהלת החשבונות (הדוחות
המקוונים) לא יהיה חתום בחתימה אלקטרונית, אולם לצורך שידורו למע"מ, העוסקים יידרשו להצטייד בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת באישור המדינה5.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון1      "חתימה אלקטרונית מאובטחת" מוגדרת בחוק חתימה אלקטרונית, תשס"א-2001 כחתימה אלקטרונית שמתקיימים  בה כל אלה: (1) היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה. (2) היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה. (3) היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה. (4) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה. ואילו, המונח "חתימה אלקטרונית מאושרת" מוגדר כחתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה.

 

2      יצויין, כי עוסק רשאי להגיש את הדוח הנוסף במקום הדוח התקופתי, אם אישר זאת המנהל, בתנאים ובתיאומים שיורה, ובלבד שדוח כאמור יוגש במועד שיש להגיש את הדוח התקופתי.

3      ראה הערת שוליים 1 לעיל.

4      על פי הודעת רשות המסים אל יצרני התוכנות מיום 5 באוגוסט 2009.

5      לשם כך על המדווח ו/או מיצגו להצטייד ב"כרטיס חכם". כיום, ספקית הכרטיסים ה"חכמים" היחידה היא – חברת COMSIGN.

דף הביתהדפסהמפת האתר