אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - הלוואות לצדדים קשורים בארץ ובחו''ל תיקון מוצע לסעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - הלוואות לצדדים קשורים בארץ ובחו''ל תיקון מוצע לסעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה

 

                                                    תאריך: 23 בפברואר 2010

 

 

 

 

תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - הלוואות לצדדים קשורים בארץ ובחו"ל

תיקון מוצע לסעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 21 בדצמבר 2009, פורסם על ידי משרד האוצר תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן: "תזכיר לתיקון החוק"), אשר דן בנושא הלוואות לצדדים קשורים בארץ ובחו"ל וכולל הצעה לתיקון סעיפים 3(ט), 3(י) ו-85א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), עיקר התיקון הינו בדבר אי החלת הסעיפים הנ"ל על הלוואות לצדדים קשורים הנושאות אופי הוני. נכון לעת זו, מדובר בתזכיר בלבד אשר משרד האוצר מתעד להגיש לאישור הממשלה והכנסת. כמובן, שתיקונים אלו ייכנסו לתוקף רק במידה ותתקבל חקיקה סופית ומחייבת בעניין.

 

 

תיקון מוצע לסעיף 85א לפקודה לגבי הלוואות שניתנו לחברות קשורות בחו"ל ללא חיוב ריבית

 

ביום 29 בנובמבר 2006 פורסמו תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 (ראה חוזר משרדנו מיום 12 בדצמבר 2006), וכך, נכנס לתוקפו סעיף 85א לפקודה המסדיר את סוגיית מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים. סעיף 85א לפקודה קובע כי עסקה כאמור תדווח בהתאם לתנאי שוק ותחויב במס בהתאם והוא מתייחס באופן מפורש לעסקאות בינלאומיות בנכסים, זכויות, שירות או אשראי.

 

עד כניסתו של סעיף 85א לתוקף, הלוואה אשר ניתנה בין צדדים קשורים חויבה בתשלום מס בגין הכנסות ריבית בהתאם להוראות סעיף 3(י) לפקודה, אלא אם כן סווגה, בין היתר, כשטר הון. בעקבות כניסתו לתוקף של סעיף 85א לפקודה ותחולתו על כלל עסקאות האשראי הבינלאומיות, נוצרה חובה לקבוע מחיר שוק לכל עסקת אשראי בין צדדים קשורים, ללא קביעת חריגים לעניין זה.

 

במהלך השנים האחרונות, הודיעה רשות המיסים על כוונתה ליזום הליך חקיקה בו ייקבע כי בהתאם לקריטריונים מסוימים אשר יפורטו בחוק, יסווג שטר הון כהשקעה ולא כהלוואה, לעניין סעיף 85א. יחד עם זאת, עד כה לא נעשה תיקון כולל לחקיקה הקיימת והנושא טופל באופן ספציפי עבור כל שנת מס באמצעות הבהרות רשות המיסים (ראה חוזרי משרדנו מהימים 5 במאי 2009 ו- 15 באפריל 2008). במסגרת הבהרות אלו, נקבע על ידי רשות המיסים, כי במקרים אשר בהם חלו על המלווה הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, קיימת אי בהירות לגבי מעמדם של שטרי הון לעניין סעיף 85א לפקודה ועל כן, הוחלט לפרש את הוראות החוק באופן כזה שעבור שנות מס ספציפיות, סעיף 85א לא יחול על שטרי הון אשר נחשבו כנכס קבוע בידי המלווה.

 

על פי התזכיר לתיקון החוק, מוצע כי סעיף 85א יחול על כל עסקת אשראי, אלא אם כן מדובר בהלוואה אשר יתקיימו בה כל הקריטריונים שלהלן: (להלן: "הלוואה הונית"):

 

1.            ההלוואה היא מבעל שליטה לחברה הנשלטת על ידו;

2.         ההלוואה אינה צמודה למדד כלשהו ואינה נושאת ריבית או תשואה כלשהי (למעט  הפרשי שער בשל שינוי בשער מטבע חוץ);

3.            ההלוואה אינה ניתנת לפירעון לפני תום תקופה של חמש שנים ממועד נתינתה;

4.            הפירעון נדחה מפני התחייבויות אחרות וקודם רק לחלוקת נכסים בפירוק.

 

למעשה, על פי התזכיר לתיקון החוק, הלוואה הונית תסווג כהשקעה בחברה, ולא כמתן הלוואה לעניין סעיף 85א, זאת בדומה להגדרת מתן הלוואה באמצעות שטר הון בסעיף 3(י) לפקודה המתייחס לעסקאות מקומיות ובדומה להוראות מקבילות במדינות אחרות ביחס למכשירי מימון בעלי אופי הוני (Hybrid).

במידה ותתקבל ההצעה שבתזכיר, הרי שמכשיר ההלוואה ההונית יוכר במסגרת הוראות סעיף 85א ותוסר עננת אי הוודאות אשר נוצרה בעקבות הפער בין הלוואות בינלאומיות בין צדדים קשורים, ביחס אליהן לא היה הסדר חקיקה, לבין הלוואות מקומיות אשר סווגו כשטרי הון לפי סעיף 3(י) לפקודה.

 

שימוש בהלוואה הונית מהווה כלי יעיל במקרים רבים של תהליך תכנון מס בינלאומי, שכן שימוש בו מאפשר מחד גמישות רבה ביחס לקריטריונים להחזר הון והימנעות מניכוי מס במקור, כיוון שהחזר ההון אינו מסווג כחלוקת דיבידנד, ומאידך, בהתאם לתזכיר לתיקון החוק, אין חובה לחייב בריבית בגין מכשיר זה. עם זאת, יש לציין, כי בטרם שימוש במכשיר של הלוואה הונית, יש לבדוק את הדין המקומי במדינת מקבל ההלוואה וזאת על מנת לוודא כי סיווג המכשיר תואם את התכנון המוצע גם במדינה זאת.

 

תחולת התיקון המוצע הינה לגבי הלוואות אשר ניתנו מיום 1 בינואר 2008 ואילך. עם זאת, התיקון מציע לקבוע כי הלוואות הוניות אשר ניתנו לפני יום 5 במרץ 2008 (מועד פרסומו של החוק לביטול חוק התיאומים בשל איפנלציה), ואשר ראו אותם כנכסים קבועים לפי תוספת ב' לחוק התיאומים, לא יראו אותם כאשראי לעניין סעיף 85א.

 

 

תיקון מוצע לסעיף 3(ט) לפקודה

 

סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובע, בין היתר, כי בעל שליטה או קרובו אשר קיבל הלוואה (לרבות כל חוב) מחברה שבשליטתו, בריבית בשיעור נמוך מן השיעורים אשר נקבעו בתקנות (כיום הצמדה למדד בתוספת ריבית שנתית של 4%), ייראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

 

על פי התזכיר לתיקון החוק, מוצע לקבוע כי הגדרת "הלוואה" לא תכלול:

 

(א)       הלוואה אשר הינה עסקה בינלאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה. קביעה זו היא קביעה מבהירה שכן סעיף 85א לפקודה הינו חקיקה ספציפית לגבי עסקאות בינלאומיות וחקיקה מאוחרת לעומת סעיף 3(ט) לפקודה;

(ב)        שטרי הון ואג"ח אשר הנפיק חבר בני אדם אחר, אשר הוגדרו כנכס קובע לעניין חוק התיאומים (דהינו, שהונפקו לתקופה של שנה אחת לפחות והריבית השנתית עליהם אינה עולה על 30% משיעור עליית המדד בשנת המס), אם היו נכס קבוע בידי נותן ההלוואה ביום 31 בדצמבר 2007 (יום סיום תחולתו של חוק התיאומים) וכן על מי שנתן הלוואה בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 ועד 5 במרץ 2008 (להלן, "תקופת הביניים"), והיתה אמורה להיחשב כנכס קבוע/ שינוי שלילי, אלמלא ביטולו של חוק התיאומים באופן רטרואקטיבי.

 

תיקון מוצע לסעיף 3(י) לפקודה

 

סעיף 3(י) לפקודה קובע, כי אדם או חבר בני אדם אשר נתן הלוואה שנרשמה בספרי חשבונותיו, וההלוואה היא ללא ריבית או בריבית נמוכה מן השיעור שקבע לעניין זה שר האוצר, יראו את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה בידי נותן ההלוואה. ההנחה היא כי אדם לא נותן הלוואה ללא ריבית או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית הנהוג בשוק, אלא אם כן מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה.

 

התזכיר לתיקון החוק מציע לקבוע, כי הוראות סעיף 3(י) לפקודה יחולו רק על מתן הלוואה בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים. כמו כן, מוצע להגדיר "יחסים מיוחדים", לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של אחד מן הצדדים להלוואה בצד האחר, או כאשר הצדדים להלוואה הם בשליטת אותו אדם, לבדו או ביחד עם אחר שהוא קרובו, או כאשר יש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע לפי הסכם בעניינים המהותיים של חבר בני אדם, הכל במישרין או בעקיפין.

 

קביעה כאמור מייתרת את הצורך למעט מהגדרת הלוואה חלק גדול מסוגי ההלוואות הממועטות מן ההגדרה הקיימת, שכן אין מדובר בהלוואה בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים. על כן, ניתן יהא למחוק מהגדרת "הלוואה" חלק מסוגי ההלוואות אשר מועטו ממנה.

 

כמו כן, סעיף 3(י) לא יחול על הלוואות ללא ריבית אשר ניתנו בתקופת הביניים עד לביטולו של חוק התיאומים (ראה הסבר לגבי סעיף 3(ט) לעיל).

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר