אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

תושבים חוזרים / עולים חדשים - היבטי מס הכנסה והיבטי החוק לאיסור הלבנת הון

תושבים חוזרים / עולים חדשים - היבטי מס הכנסה והיבטי החוק לאיסור הלבנת הון

 

                                             תאריך: 29 באוגוסט 2007

 

                  תושבים חוזרים / עולים חדשים - היבטי מס הכנסה

                                  והיבטי החוק לאיסור הלבנת הון

 

1.       מבוא 


תיקון מספר 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") "לכד" ברשת המס הכנסות אשר בעבר לא היו חייבות במס בישראל. לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ישנם לרוב נכסים והכנסות מחו"ל. כדי להקל על קליטתם בישראל, קבע המחוקק פטורים והקלות שונות אשר יפורטו להלן. בנוסף, נסקור בחוזר זה מיהם החייבים בהגשת דוחות לרשויות המס בישראל וכן תמצית של הוראות החוק לאיסור הלבנת הון.

 

 

2.       חובת הגשת דוח שנתי לרשויות המס

 

ככלל, הן תושבי ישראל מעל גיל 18, הן יחידים תושבי חוץ אשר היתה להם הכנסה חייבת במס בישראל בשנת המס והן תושבי ישראל מתחת לגיל 18 עם הכנסה שנתית העולה על 59,570 ₪ (נכון לשנת המס 2006) חייבים בהגשת דין וחשבון שנתי לרשויות המס.

         
להלן נפרט מיהם הפטורים מהגשת דוח ואף נרחיב בהמשך על הפטורים הספציפיים להם זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים:

 

          א.      בעלי הכנסה ממשכורת בלבד עד לסכום של 537,000 ₪ (נכון לשנת 2006),
בתנאי שנוכה ממנה מס במקור בהתאם להוראות החוק ו/או מס אשר אינו נמוך משיעור המס המירבי ו/או שבוצע לגביה תיאום מס.   

          ב.      יחידים בעלי הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל, עד לתקרה של 279,000
₪ (נכון לשנת 2006), אשר שולם עליהן מס בשיעור של 10% בהתאם להוראות החוק.

          ג.       יחידים בעלי הכנסה משכירות מקרקעין בחו"ל ו/או הימורים/הגרלות/פרסים
בחו"ל ו/או דיבידנד מחו"ל ו/או ריבית מחו"ל שסכומם לא עלה על 279,000 ₪ (נכון לשנת 2006), ואשר שולמה עליה מקדמת מס לפי הוראות תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004.

          ד.      יחידים בעלי הכנסה מקיצבה אשר מקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה
לישראל, בשל עבודתו במדינת חוץ, אשר פטורה ממס בישראל ושאינה עולה על 279,000 ₪ (נכון לשנת 2006).

          ה.      יחידים בעלי הכנסה מריבית אשר מקורה בישראל ושפטורה ממס ו/או נוכה
ממנה מלוא המס החל על פי פקודת מס הכנסה, ושאינה עולה על 532,000 ₪ (נכון לשנת 2006).

          ו.       יחידים בעלי הכנסה מניירות ערך סחירים אשר פטורה ממס ו/או נוכה ממנה
במקור מלוא המס והיא אינה עולה על 1,536,000 ₪ (נכון לשנת 2006).       

          ז.       יחידים בעלי הכנסה נוספת עד לתקרה של 279,000 ₪ (נכון לשנת 2006) אשר
אינה הכנסה ממשכורת ו/או עסק ו/או משלח יד ואשר נוכה ממנה מס בשיעור מירבי או מס בשיעור אחר באישור פקיד השומה כל עוד שיעור המס אשר נוכה אינו נמוך מ- 30%.      

 

          אולם, קיימים סייגים לפטור מהגשת דוח שנתי אשר מחייבים הגשת דוח כאמור, גם
אם, לכאורה, זכאי היחיד לפטור מהגשת דוח, ואלו הסייגים:

         

          א.      היחיד או בן זוגו מחזיקים לפחות 10% מהשליטה בחברה ו/או בזכות למנות
                   מנהל.

          ב.      לשני בני הזוג יש הכנסות והם חייבים לערוך חישוב מאוחד על הכנסותיהם.

          ג.       היחיד ו/או בן זוגו ביצעו פריסה קדימה של מענק פרישה/מוות ו/או היוון 
                   קיצבה.

          ד.      הכנסת היחיד ו/או בן זוגו כללה שכר ספורטאים.

          ה.      היחיד ו/או בן זוגו היו חייבים בהגשת דוח לשנה קודמת שלא בשל סייגים אלה.

          ו.       ליחיד ו/או לבן זוגו ו/או לילדו שטרם מלאו 18 היתה, במועד כלשהו בשנת
המס, זכות בחברה פרטית תושבת חוץ או נכסי חוץ אחרים אשר שווים ביום כלשהו בשנת המס הוא לפחות 1,550,000 ₪.          

          ז.       ליחיד ו/או לבן זוגו ו/או לילדו שטרם מלאו 18 היה, במועד כלשהו בשנת המס,
חשבון בתאגיד בנקאי שהואגד מחוץ לישראל עם יתרה כוללת של לפחות 1,550,000 ₪.     

          הוראות ופטורים מיוחדים לגבי יחיד אשר היה תושב ישראל לראשונה ולגבי תושב   
          חוזר:

         

          א.      החובה להגיש דוח, רק בשל החזקה של לפחות 10% מן השליטה בחברה ו/או
בזכות למנות מנהל, לא תחול על עולה חדש ו/או תושב חוזר אשר שהה דרך קבע מחוץ לישראל עשר שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל, אם הוא חייב להגיש דוח רק בשל היותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ (להלן: "החבר הזר"), ואם התקיימו כל התנאים הבאים: החבר הזר הוקם בעת שהיו היחיד ו/או בת זוגו תושבי חוץ, ותושבי ישראל אחרים אינם בעלי שליטה באותו חבר זר. הפטור מהגשת הדוח יחול רק בשנת העלייה/ החזרה לישראל ובשנה שאחריה.

          ב.      החובה להגיש דוח, רק בשל החזקה בחברה פרטית תושבת חוץ ו/או נכסי חוץ
ו/או חשבון בנק בשווי כולל של לפחות 1,550,000 ₪ במועד כלשהו בשנת המס, לא תחול על תושבים חוזרים ו/או עולים חדשים בחמש השנים הראשונות לתושבתם בישראל, כל עוד הם ובני זוגם וילדיהם אשר טרם מלאו להם 18 עונים לתנאי הנ"ל.        

          בכל מקרה, לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון אם פקיד השומה דרש זאת וכן אם
היחיד יצר במהלך שנת המס נאמנות (ללא קשר איפה היא נוצרה) או קיבל מכספי נאמנות כלשהי, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, סכום העולה על 100,000 ₪. 
         

 

3.       הקלות המס לישראלים החוזרים הביתה ולעולים חדשים   

 

          החל מיום 1 בינואר 2003, השתנתה שיטת המסוי הנהוגה בישראל באופן שכל תושבי
ישראל חייבים במס גם על הכנסותיהם אשר הופקו מחוץ לישראל. במסגרת שינוי שיטת המס, הורחבו פטורים שונים לגבי יחידים אשר הינם עולים חדשים ותושבים חוזרים, כך שהמסוי הישראלי על הכנסותיהם אשר מחוץ לישראל, יחול בהדרגה.

         

          3.1     הגדרות
תושב חוזר
הינו יחיד, אשר שהה דרך קבע מחוץ לישראל במשך 3 שנים רצופות מיום שחדל להיות תושב ישראל.

 

          3.2     פטור ממס על הכנסות פאסיביות    
סעיפים 14(א) ו - 14(ג) לפקודה מעניקים הקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, על הכנסותיהם
מנכסים מחוץ לישראל אותם רכשו בתקופת שהותם מחוץ לישראל. המדובר על פטור מריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות. ההקלה תחול במשך 5 שנים מהיום שחזרו להיות תושבי ישראל.

 

          3.3    פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לעולה חדש    
במסגרת צו מ"ה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במט"ח), התשס"ג-2002, בתנאים אשר יפורטו בהמשך,  עולה חדש יהא זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מריבית (הפרשי הצמדה פטורים אף הם) על הפקדות במט"ח בתאגיד בנקאי במשך 20 שנים, בהתקיים התנאים הבאים:

 

                   1.       הכספים נמצאים בתאגיד בנקאי בפיקדון במט"ח.

                   2.       הפיקדון הינו לתקופה של שלושה חודשים ומעלה.

                   3.       מקור הכסף הוא רק סכומי כסף שהיו ליחיד מחוץ לישראל, בטרם הפך
 להיות תושב ישראל.

                   4.       לא חלפו 20 שנים מיום שהיה לראשונה לתושב ישראל.

                   5.       הסכומים הופקדו בפקדון תוך 90 יום מהעברת הכסף לישראל.

                   6.       ההכנסה מריבית איננה הכנסה מעסק ואינה רשומה או חייבת ברישום
 פנקסני.

                   7.      הפקדון לא שימש למתן הלוואה או בטוחה להלוואה של התאגיד הבנקאי
לקרובו של העולה החדש או לחבר בני אדם אשר העולה החדש הינו בעל שליטה בו,אם הם תושבי ישראל.

                   8.      העולה החדש הצהיר בפני התאגיד הבנקאי, תוך 14 יום ממועד הפקדת
הסכומים בפקדון
(טופס 2402) על היותו עולה חדש ועל זכאותו לפטור.
 

 

          3.4     פטור ממס על ריבית בפיקדון במט"ח לתושב חוזר   

 

                   במסגרת צו מ"ה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון
במט"ח), התשס"ד-2003
, בתנאים אשר יפורטו בהמשך,  תושב חוזר יהא זכאי לפטור ממס על הכנסותיו מריבית (הפרשי הצמדה פטורים אף הם) על הפקדות במט"ח בתאגיד בנקאי במשך 5 שנים, בהתקיים התנאים הבאים:

 

                   1.       הכספים נמצאים בתאגיד בנקאי בפיקדון במט"ח.

                   2.       מקור הכסף הוא מחו"ל בתקופת היות המפקיד תושב חו"ל (לא ממכירת
 נכסים בישראל).

                   3.       לא חלפו 5 שנים מיום החזרה.

                   4.       הסכומים הופקדו בפקדון תוך 90 יום מהעברת הכסף לישראל.

                   5.       ההכנסה מריבית איננה הכנסה מעסק ואינה רשומה או חייבת ברישום
                             פנקסני.

                   6.       הפקדון לא שימש למתן הלוואה או בטוחה להלוואה של התאגיד הבנקאי
 לקרובו של התושב החוזר.

                   7.       הריבית משולמת עבור התקופה בגינה התושב החוזר זכאי לפטור.

                   8.       התושב החוזר הצהיר בפני התאגיד הבנקאי, תוך 14 יום ממועד הפקדת
הסכומים בפקדון
(טופס 2409) על היותו תושב חוזר ועל זכאותו לפטור.

 

          3.5     פטור ממס על רווחי הון      

                  
סעיף 97(ב) – מעניק פטור ממס על רווח הון אשר הופק ממכירת נכס של עולה חדש או תושב חוזר (על הנכס להיות מחוץ לישראל ומוחזק בידיו לפני העלייה לארץ) אם הנכס נמכר בתוך  10 שנים מיום העלייה לארץ. במידה והנכס יימכר בתקופה מאוחרת יותר – הפטור והחיוב במס יחושבו באופן ליניארי, בהתאם ליחס התקופות. כלומר, במכירות אשר בוצעו לאחר תקופת 10 השנים, יינתן פטור חלקי על רווח ההון באמצעות הכפלה ביחס שבין התקופה שמיום רכישת הנכס ועד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב, לבין התקופה מיום רכישת הנכס ועד מכירתו.        

                   יש לשים לב כי הפטור יחול רק אם הנכס או הזכות אינם זכות במישרין או
בעקיפין לנכס שהיה מצוי בישראל. מניות חברה ישראלית לא יזכו לפטור
. מניות או אופציות אשר הוענקו לעובד בגין עבודתו בישראל יחשבו כנכס אשר נרכש בישראל ועל כן לא יהיה זכאי לפטור מכח סעיפים אלו. 

 

          3.6     פטור ממס על  הכנסות מעסק של עולה חדש למשך 4 שנים

         
סעיף 14(ב) מעניק לעולה חדש פטור ממס, למשך 4 שנים מן המועד בו עלה ארצה, על הכנסות מעסק אשר היה לו מחוץ לישראל. זאת, לגבי עסק אשר היה לו לפחות חמש שנים טרם היותו תושב ישראל. יש לשים לב כי הפטור אינו חל על תושבים חוזרים.

 

          3.7     פטור ממס על  הכנסות של מנהל ובעל שליטה במפעל מאושר (הוראת שעה)

 

סעיף 14(ג1) מעניק לעולה חדש, בשנים 2003 עד 2006, פטור ממס על הכנסותיו מריבית, דיבידנד, דמי שכירות ורווח הון אשר אינם הכנסות מעסק ושמקורם בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו לפני שהיה לתושב ישראל, או נכסים אחרים אשר באו במקומם – גם לאחר היותו תושב ישראל. על היחיד להיות בעל שליטה ומנהל במפעל מאושר, כמשמעותו בחוק עידוד השקעות הון.  יש לשים לב ליוצא הדופן שבסעיף, המקנה את הפטור גם אם הוחלפו נכסים, כאשר העולה החדש כבר היה תושב ישראל ("תיקון זיילר").

 

          3.8     הנחה במס על קיצבה לעולה           


סעיף 9ג. מעניק הטבה למי שעלה לישראל ומקבל קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל, בשל עבודתו במדינת חוץ. סכום המס אשר ישולם בישראל בגין אותה קצבה, לא יעלה על סכום המס אשר היה על העולה לשלם, אילו היה נשאר תושב של אותה מדינת חוץ. 

 

          3.9     שעור מס מופחת על ניירות ערך זרים

         
סעיף 14(ב1), טרם ביטולו במסגרת תיקון 147 נתן הקלות במס לעולים חדשים שהם "יחיד מוטב", כהגדרתו בסעיף. לאחר השוואת שעורי המס על ניירות ערך זרים לשעורי המס על ניירות ערך ישראליים, בוטל הסעיף. בהוראת המעבר נקבע לגבי ניירות ערך זרים אשר נרכשו לפני 1.1.2006, כי לא תחול ליניאריות לעניין שעורי המס, כמו במקרה של יחידים שאינם "יחידים מוטבים" וכל רווח ההון בגינם יחוייב כאילו היו ניירות ערך אשר נרכשו בשנת 2005 (שיעור מס של 20% או 25% אם בעל מניות מהותי).

 

          3.10   פטור ממס על רווח הון ממכירת ני"ע של חברה ישראלית

         
סעיף 97(ב3)(3) מעניק הטבה נוספת לעולה חדש/תושב חוזר: רווח הון ממכירת ני"ע של חברה תושבת ישראל ו/או חברה תושבת חוץ אשר עיקר נכסיה הם זכויות, בעקיפין או במישרין, לנכסים הנמצאים בישראל, יראו כאילו היה רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל, על כל הפטורים  הנובעים מכך, בהתקיים התנאים הבאים:

 

                   1.       הרכישה נעשתה בתמורה, בין ה-1.7.2005  ל-31.12.2008.

                   2.       הרוכש היה תושב מדינה גומלת, במשך עשר שנים רצופות לפחות לפני
 רכישת נייר הערך.

                   3.       רווח ההון אינו במפעל קבע בישראל של המוכר.

                   4.       הרכישה של נייר הערך לא היתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה2
 לפקודת מס הכנסה, או הוראות סעיף 70 לחוק מסוי מקרקעין.

                   5.       בתוך 30 ימים מיום רכישת נייר הערך הוגשה לפקיד השומה הודעה על
 הרכישה ועל פרטיה, בטופס שקבע המנהל.

                   6.       הפטור לא יחול לגבי רווח הון ממכירת ני"ע של חברה שביום רכישתם
 ובשנתיים אשר קדמו למכירתם, עיקר שווים של הנכסים המוחזקים
 בידיה, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין או זכויות באיגוד
 מקרקעין.

 

 

4.       איסור הלבנת הון   

 

בשנת 2002, לאחר לחץ בינלאומי כבד, נכנס לתוקף החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן – "החוק"). בעקבות כניסת החוק לתוקף הוצאה ישראל מ"הרשימה השחורה" של ארגון ה - FATF - Financial Action Task Force  רשימה הכוללת מדינות אשר אינן משתפות פעולה בתחום הלבנת הון ומימון טרור. חשוב לציין, כי על מדינות הנמצאות ברשימה השחורה, מוטלות סנקציות כלכליות שונות. החוק מגדיר שלוש פעולות עיקריות המהוות עבירות לצורך חוק איסור הלבנת הון, כדלקמן:        

          א.      עבירת הלבנת הון – עשיית פעולה ברכוש אסור, הנעשית במטרה להסתיר או
להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעליו או את מיקומו. 

          ב.      עבירת דיווח – עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה להימנע
מדיווח או כדי לגרום לדיווח לא נכון, בהקשר של החובות המוטלים על נותני שירותים פיננסים ובהקשר של חובות הדיווח על כספים בכניסה או ביציאה מישראל.     

          ג.       פעולה ברכוש אסור - עשיית פעולה בידיעה כי היא פעולה ברכוש אסור (אם
מסוג חפצי אומנות, יודאיקה, כלי תחבורה, אבנים ומתכות, ניירות ערך או נדל"ן), ושווי הרכוש הינו מעל 120,000 ₪ או ביצוע פעולות בכסף או בשווה כסף,
אם בפעולה אחת ואם בכמה פעולות במשך שלושה חודשים, בסכום מצטבר של 400,000 - מהווה אף היא עבירה על פי החוק.
סעיף 9 לחוק, קובע כי חלה חובת דיווח על אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה, על כספים[1] שעמו בעת הכניסה ו/או היציאה אם שווים עולה על 80,000 ₪, אולם אם האדם נכנס לראשונה לישראל על פי אשרת עולה או לפי חוק השבות, חלה חובת הדיווח רק אם שווים עולה על מיליון ₪.

 

         חובת דיווח זו אינה חלה על אדם המעביר כספים אלה באמצעות תאגיד בנקאי[2].
פטור מחובת דיווח זו אינה מונעת מהתאגיד הבנקאי לדווח על הכספים הנ"ל בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק.  

  

          להלן פירוט חובות הדיווח העיקריות של תאגיד בנקאי בהתאם לצו איסור הלבנת הון
(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים), תשס"א 2001
:

 

          1.1     פעולה של הפקדה בחשבון או משיכה ממנו של מזומנים, בין במטבע ישראלי
 ובין במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.2     פעולה במזומן אשר אינה מבוצעת בחשבון כלשהו של לקוח, לרבות הפקדת
 מזומנים לצורך העברתם לחוץ לארץ או משיכת מזומנים אשר התקבלו מחוץ
 לארץ, שלא באמצעות חשבון, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, בסכום
 שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.3     פעולה של החלפת שטרות ומעות במזומן, לרבות המרה, בין במטבע ישראלי ובין
 במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל- 50,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.4     פעולה של הוצאת המחאה בנקאית, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ,
 בסכום שווה ערך ל-200,000 שקלים חדשים לפחות; למעט המחאה בנקאית
 בסכום עד 1,000,000 שקלים חדשים, שהוצאה כנגד הלוואה לדיור.

          1.5     פעולת קניה או מכירה של המחאות נוסעים או שטר למוכ"ז של מוסד פיננסי
 מחוץ לישראל בסכום שווה ערך ל-50,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.6     פעולה של הפקדת שיקים המשוכים על מוסד כספי מחוץ לישראל ופעולה של
 תשלום שיקים שהוצגו לגביה בידי מוסד כספי מחוץ לישראל בסכום שווה ערך
 ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.7     פעולה של העברה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל, באמצעות
חשבון, וכן פעולה של העברה מחשבון או לחשבון קורספונדנט
[3] של מוסד פיננסי, אלא אם כן המוסד הפיננסי הואגד במדינה אשר חברה ב-OECD, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 שקלים חדשים לפחות.

          1.8    פעולה אשר נראית לתאגיד הבנקאי כפעולה "בלתי רגילה".   

הדיווח נעשה באמצעים מגנטיים/ממוחשבים/מודפסים לרשות לאיסור הלבנת הון.

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון[1] בפרק הדן בכך מוגדרים "כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים.

[2] בסעיף זה מוגדר "תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א- 1981, וכן תאגיד עזר כהגדרתו באותו  חוק, שהואגד בישראל או מי שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם השר לביטחון פנים בצו. לעת עתה, לא נראה ששר   האוצר עשה שימוש בסמכותו זו.

[3] חשבון קורספונדנט – כל אחד מאלה:
(1) חשבון המנוהל לבנק זר;       או
(2) חשבון המנוהל לתאגיד זר שפועל כבנק להשקעות או כבית סליקה, ושניתן לגביו אישור האחראי למילוי חובות הדיווח לפי סעיף 8 לחוק.

 

דף הביתהדפסהמפת האתר