אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

שינוי בנוהל מרכז השקעות - הקלות במגבלות גודל הדירות וגובה דמי שכירות לגבי בניינים להשכרה בחוק לעידוד השקעות הון

שינוי בנוהל מרכז השקעות - הקלות במגבלות גודל הדירות וגובה דמי שכירות לגבי בניינים להשכרה בחוק לעידוד השקעות הון

 

תאריך: 14 במרץ 2011

 

 

 

שינוי בנוהל מרכז השקעות - הקלות במגבלות גודל הדירות וגובה דמי שכירות לגבי בניינים להשכרה בחוק לעידוד השקעות הון

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 16 בינואר 2011 פורסמה באתר משרד התמ"ת הודעה, על פיה אישרה מנהלת מרכז ההשקעות שינויים משמעותיים בנוהל בניית דירות מגורים להשכרה במסגרת הוראות פרק שביעי 1 בדבר הטבות במס לגבי בנינים להשכרה (להלן: "הפרק") לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

במסגרת הפרק, מוענקות הטבות ל"בנין חדש להשכרה". השינויים בנוהל קובעים הקלות במגבלות גודל הדירות וגובה דמי שכירות.

מטרת הנוהל החדש היא להגדיל את היצע הדירות המיועדות להשכרה ובכך להוריד את מחירי הדיור.

 

 

עיקרי הטבות המס לגבי בניינים להשכרה מכח החוק

 

יש לציין כי יש הבחנה בפרק בין "בנין חדש להשכרה" לבין "בנין להשכרה".

 

תיקון מספר 67 לחוק, הנוגע ל"בנין חדש להשכרה"1, קובע כדלקמן:

 

1.       ההגדרה של "בנין חדש להשכרה" שונתה, כך שלצורך "כניסה" להגדרה זאת, יש

          לעמוד, בין השאר, באחד מהבאים:

 

(א)           הבניין אושר על ידי מנהלת מרכז ההשקעות החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך.

(ב)           הבניין אושר לפני יום 1 בינואר 2009 והושכר לראשונה לאחר מועד זה.

(ג)            החלק המושכר בבניין הושכר לראשונה לפני יום 1 בינואר 2009 לתקופה אשר  לא פחתה מחמש שנים, ואחרי יום 1 בינואר 2009 ובתום תקופת ההשכרה כאמור, הושכר, כולו או חלקו אך לא פחות ממחצית שטחו, לתקופת השכרה נוספת אשר לא פחתה מחמש שנים.

 

2.       ההטבות ניתנות לבניין להשכרה אשר לפחות מחצית משטח מרצפותיו מיועדות

          להשכרה למגורים.

 

3.       בעליו של "בנין חדש להשכרה" זכאי להטבות, אם תקופת ההשכרה המוצעת היא 5

        שנים לפחות מתוך 7 השנים שלאחר תום הבניה (בשונה מבעליו של "בנין להשכרה", אשר זכאי להטבות אם תקופת ההשכרה הממוצעת היא 10 מתוך 12 השנים שלאחר

          תום הבניה).

 

4.       דירה אשר הושכרה בשנת המס במסגרת "בנין חדש להשכרה" – יחול עליה פחת

          בגובה 20%, בשונה מדירה כזו ב"בנין להשכרה", עליה יחול פחת בגובה 10% בלבד.

 

5.       שיעורי המס בגין הכנסה חייבת או בגין שבח ריאלי ממכירה או מהשכרה של "בנין

        חדש להשכרה" הופחתו באופן הבא – שיעור המס של חברה הועמד על 11% (במקום 18%) ושיעור המס של יחיד הועמד על 20% (במקום 25%).

 

6.       שיעור המס על דיבידנד מחברה אשר מחזיקה ב"בנין חדש להשכרה" עומד על 15%

          (מס משוקלל של 24.35% ליחיד אשר מחזיק בחברה כנ"ל ומושך דיבידנד).

 

הטבות אלה יחולו על הכנסות אשר הופקו משנת המס 2009 ואילך.

 

חשוב להדגיש כי קיימת חובה לפנות בהקדם למרכז השקעות לקבלת אישור, שכן מרכז ההשקעות לא נוהג לתת אישור ביחס למבנים קיימים.

 

 

בניינים להשכרה לעניין מע"מ

 

יתרונה הגדול של הבנייה להשכרה המאושרת על פי החוק לעידוד השקעות הון הינו, כי בסוף תקופת ההשכרה המאושרת (בד"כ 5 שנים), יוכל בעל הבניין למכור את הדירות בפטור ממע"מ, אך יש לזכור כי אין לנכות מס על תשומות, אלא אם כן הן לשימוש בעסקה חייבת ועל כן, במקרה של קבלת פטור ממע"מ לא ניתן לנכות את התשומות בגין אותו הבניין.

 

 

השינוי על פי הנוהל החדש

 

על פי הנוהל החדש תועלה מגבלת שכר הדירה ל- 6,200 ₪ לחודש בממוצע לדירה (ללא מגבלת שטח).

 

נציין, שעד כה נקבעו מגבלות על גובה דמי השכירות, בהתאם לאזור וגודל הדירה. כך לדוגמא במחוז ת"א הוגבלו דמי השכירות החודשיים המכסימליים לכ- 2,900 ₪ לדירת 80 מ"ר וכ- 4,600 ₪ לדירת 140 מ"ר.

 

 

חוק מקביל – החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007

 

נזכיר, כי ביום 28 במרס 2007 פורסם בספר החוקים מס' 2092 החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007 (להלן: "החוק לבניית דירות"). תכלית החוק לבניית דירות הינה לעודד יזמים לבנות בניינים בישראל, המיועדים להשכרה למגורים לטווח ארוך (ל-10 שנים לפחות2 או ל-25 שנים לפחות3, לפי העניין) והמכילים מספר מינימאלי של דירות, בעלות שטח קטן יחסית.

 

עידוד היזמים במסגרת החוק לבניית דירות נעשה בדרך של מתן פחת מואץ לבנייני המגורים (שיעור פחת של 20%, חלף 4%) וכן בדרך של מתן פטור מלא או חלקי ממס השבח אשר יחול בעת מכירתם. התנאים לתביעת הפחת המואץ ולקבלת הפטור ממס שבח שונים, וניתן לבחור בשניהם או רק באחד מהם.

 

 

סיכום

 

שינוי הנוהל מהווה שינוי נוסף ומשמעותי לנושא הטבות במס לגבי בנינים להשכרה.

 

ההטבות הנקובות בחוק שונות ומגוונות ועל כן יש לבדוק את העמידה בתנאים ובהטבות המתאימות ובכך ליהנות מן ההפחתה בשיעורי מס הכנסה בעת השכרה ומכירה של בנינים להשכרה, בעת חלוקת דיבידנד מהכנסות אלו וכן מפטור ממע"מ (בכפוף לאי ניכוי מס התשומות).

 

יודגש, כי הנוהל הסופי עדיין לא פורסם ועל כן קיימת  אפשרות כי יחולו שינויים.

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1  פורסם בספר החוקים מספר 2218 ביום 16.12.2009.

2  אם נתבע פחת מואץ בלבד.

3  אם נתבע פטור, חלקי או מלא, ממס שבח.

דף הביתהדפסהמפת האתר