אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות תיקון מספר 103 לחוק הביטוח הלאומי

שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות תיקון מספר 103 לחוק הביטוח הלאומי

 תאריך: 18 בפברואר 2008


 

 שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות

תיקון מספר 103 לחוק הביטוח הלאומי


 הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פורסם חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס\\' 103), התשס"ח –
2008 (להלן: "התיקון").
התיקון קובע מספר שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי וכנגזר מכך, גם בכללי החבות בדמי ביטוח
בריאות (להלן ביחד: "דמי ביטוח"). תחולתם של שינויים אלה נקבעה ליום 1 בינואר 2008.


 להלן מובאים עיקרי השינויים:1.       שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות לגבי הכנסות פסיביות

          על-פי התיקון, מבוטח אשר לו הכנסה פסיבית וכן הכנסה ממקורות נוספים לרבות שילוב של הכנסה
          ממשלח-יד והכנסה מעבודה – יחויב בתשלום דמי ביטוח גם בעד הכנסתו הפסיבית, אף אם היא
          פחותה ממחצית סך הכנסותיו. עם זאת, נקבע בתיקון כי הכנסה פסיבית כאמור אשר אינה עולה על
          סכום השווה ל-25% מן השכר הממוצע במשק (כ-22,500 ש"ח לשנה), לא תובא בחשבון לעניין
          תשלום דמי ביטוח. כלומר, הכנסה זו לא תחויב בדמי ביטוח.


2.       נקבע כי ההכנסות הבאות פטורות מדמי ביטוח

         (א)     הכנסה חייבת מדיבידנד גם בידי  בעל מניות מהותי, אשר אינה הכנסה של חברת בית וחברה
                   משפחתית (התייחסות להכנסה זו מובאת בהמשך).

         (ב)     הכנסה חייבת במס לפי הוראות סעיף 125ג(ב) או (ג) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"),
                   כלומר הכנסה מריבית לרבות דמי ניכיון, אשר לא חלים לגביה הסייגים שנקבעו לעניין זה,
                   כגון הסייג המתייחס להכנסה מריבית בידי " בעל מניות מהותי".

         (ג)       הכנסה מדמי שכירות אשר חלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודה, כלומר הכנסה החייבת
                    במס בשיעור 10% ללא זכאות לניכוי הוצאות, לקיזוז הפסדים ולפטורים, או הכנסה מדמי
                    שכירות מהשכרת מקרקעין מדירת מגורים מחוץ לישראל לפי סעיף 122א לפקודה החייבת
                    במס בשיעור 15% ללא זכאות לניכוי הוצאות, לקיזוז הפסדים, לפטורים ולזיכוי ממס זר.


          (ד)     הכנסה אשר אינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין, למעט
                    הכנסה מפנסיה מוקדמת ולמעט הכנסה שיקבע שר האוצר, בתקנות בהסכמת שר הרווחה,
                    ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.

                    כלומר, בעקבות התיקון כל הכנסה הפטורה ממס הכנסה, כגון: הכנסה מדמי שכירות מהשכרת
                    דירת מגורים הפטורה ממס, הכנסה מהפרשי הצמדה הפטורה ממס לפי סעיף 9(13) לפקודה וכו\\',
                    אינה חייבת בדמי ביטוח, זאת בתנאי ששר האוצר בהסכמת שר הרווחה ובאישור ועדת-הכספים של
                    הכנסת לא יקבע אחרת.
       
                    בנסיבות אלו, ולאור התיקון אשר חל ברשימת ההכנסות הפטורות מדמי ביטוח, הרי שהחשיבות
                    העיקרית בחלק זה של התיקון הינה ביחס להכנסות הפטורות ממס הכנסה והכנסות מדיבידנד שאינן 
                    חייבות עוד בדמי ביטוח לרבות בידי בעל מניות מהותי ובלבד שאינן מחברת בית וחברה משפחתית. 
                   
                    מנגד, החשיבות ביחס להכנסות פסיביות שאינן הכנסות מדיבידנד ואף אינן פטורות מדמי ביטוח
                    כגון: הכנסות פסיביות מהשכרת נדל"ן אשר אינו דירה המושכרת למגורים בפטור ממס או במסלול 
                   10%, הכנסות של דירקטורים ועוד, אשר עד היום לא התחייבו בדמי ביטוח ובעקבות התיקון עשויות 
                   להתחייב בדמי ביטוח בכפוף לתקרה המעודכנת ובהנחה שעולות על 25% מן השכר הממוצע (כ-
                   22,500 ש"ח שנתי).


3.       שינויים בכללי החבות בדמי ביטוח לאומי/בריאות לגבי חברת בית וחברה משפחתית
          לפי הוראות הפקודה, הכנסותיה של חברת בית וחברה משפחתית מיוחסות לצורכי מס לבעלי
          המניות. עד התיקון, הייחוס האמור לא חל לעניין החבות בדמי ביטוח כלומר, החיוב בתשלום דמי
          ביטוח נדחה למועד חלוקת רווחי החברה לבעלי מניותיה.


          כתוצאה מן התיקון נקבע, כי הכנסה אשר הפיקה חברה כאמור לעיל בשנת המס תחשב כאילו
          חולקה בסוף אותה שנת-מס לבעלי המניות בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה ותחול החבות
          בדמי הביטוח בהתאם ובכפוף לתקרה.

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש


 

                                                                                                                      בכבוד רב,
                                                                                                                       רפופורט ושות'

                                                                                                                      רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר