אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין

שורת הקלות לקבלנים בקבלת טופסי 50 מפקיד השומה

שורת הקלות לקבלנים בקבלת טופסי 50 מפקיד השומה

 

תאריך: 22 בספטמבר 2011

 

 

 

 

שורת הקלות לקבלנים בקבלת טופסי 50 מפקיד השומה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסמה רשות המיסים שורת הקלות לקבלנים אשר נועדו להקל עליהם בקבלת אישורים (טופסי 50) מרשויות המס.

 

בהתאם להודעת רשות המיסים, ההקלות נקבעו בעקבות דיונים אשר נערכו עם איגוד הבנקים, התאחדות הקבלנים בנק ישראל ומשרד המשפטים, לאחר אישורו של תיקון מספר 70 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר קבע בין היתר כי על רוכש זכות במקרקעין מוטלת חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח אשר המוכר חייב בו.

 

 

1.              להלן מובאים עיקרי הודעת רשות המיסים

 

                              1.1   ההקלות אשר הוענקו לקבלנים בקבלת טופסי 50, יאפשרו לרוכש זכויות מקבלן

                       אשר בידו אישור כאמור, הפחתת שיעור המקדמה ל-0%, כמו גם קבלת אישור

                       לרישום זכויותיו בטאבו בסמוך לעסקה וללא תלות בהסדרת חובות המס של

                       הקבלן.

                               

                              1.2  על מנת להקל על הקבלנים בקבלת אישור כאמור לפרויקט בליווי בנקאי, קבעה

                     רשות המיסים מסלול נוסף לקבלת טופס 50 – "אישור לפרויקט בליווי בנקאי".

                     במסלול זה נקבעה שורה של הקלות כדלקמן:

 

1.2.1              פטור מהמצאת ערובה – קבלן אשר הוענק לו אישור כללי שנתי בשנת המס בה הוא מבקש אישור לפרויקט בליווי בנקאי ובשלוש השנים אשר קדמו לאותה שנה היה לו אישור כללי שנתי בכל אחת מאותן שנים, יהא פטור מן הדרישה להמצאת ערובה.

1.2.2             אישור לפרויקט בליווי בנקאי גם לקבלנים חדשים – פתיחת המסלול גם לקבלנים אשר החלו לפעול לראשונה בשנת המס בה הוגשה הבקשה או בשנתיים אשר קדמו לבקשה כאמור.

1.2.3             ביטול התנאים בדבר גודל מחזור ועלויות בניה.

1.2.4             הקלות בהמצאת ערובה – קבלנים אשר אינם פטורים מהמצאת ערובה יוכלו לבחור בין שני מסלולים מקילים:

 

1.2.4.1        תשלום הערובה בפריסה לתשלומים.

1.2.4.2        הבטחת סכום הערובה בחשבון הליווי – במסלול זה יוכל הקבלן ליתן לבנק הוראות בלתי חוזרות על פיהן עד לקבלת אישור פקיד השומה בדבר הסדרת חובות המס של הקבלן לא יועברו לידיו או לטובת פרויקטים אחרים שלו רווחים מן הפרויקט בגובה סכום הערובה.

 

 

2.       עדכון להוראת ביצוע 2/2010 – אישור לפרוייקט (להלן: "העדכון להוראת הביצוע")

 

תיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין קבע, בין היתר, כי על רוכש זכות במקרקעין מוטלת חובת תשלום מקדמה על חשבון מס השבח אשר המוכר חייב בו. בהנחיות הנהלת הרשות נקבע כי במקרה בו נרכשת זכות מקבלן אשר יש בידו אישור פקיד שומה בתוקף לפי סעיף 50, אין חובה בהעברת מקדמה כאמור.

         

לאור תיקון החוק וההנחיות, ועל מנת להקל על הקבלנים להמציא אישור כאמור, הוחלט על ידי רשות המיסים להגמיש את התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט על פי הוראת ביצע 2/2010 ולקבוע תנאים לאישור לפרוייקט בליווי בנקאי. לעניין זה, "אישור לפרויקט בליווי בנקאי" – "אישור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין לפרויקט בהסכם ליווי בנקאי סגור" (כהגדרת מונחים אלו בעדכון להוראת הביצוע).

         

          להלן מובאים בתמצית עיקרי העדכון להוראת הביצוע

 

            2.1        הגשת הבקשה לאישור לפרויקט בליווי בנקאי

 

חברה (לרבות חברה משפחתית וחברה שקופה) ויחיד (להלן: "הנישום"), המבקש לקבל אישור לפרויקט בליווי בנקאי, יפנה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו בבקשה בטופס 7017א (המצורף כנספח לעדכון להוראת הביצוע) ובצירוף דוח "0" אשר הוגש לבנק לצורך קבלת הליווי הבנקאי בפרויקט.

 

            2.2        אישור לפרויקט בליווי בנקאי

 

נקבע כי כל התנאים האמורים בסעיף 3.2 להוראת ביצוע 2/2010 ביחס לאישור לפרויקט, יחולו על אישור לפרויקט בליווי בנקאי, אולם זאת בכפוף לשינויים וההתאמות המפורטות בעדכון להוראת הביצוע.

 

            2.3        הוראות כלליות לאישור

 

2.3.1             על הנישום להודיע לפקיד השומה על סיום ו/או ביטול הליווי.

2.3.2             כל עוד האישור בתוקף לא יינתן אישור פרויקט לשנה בגין הפרויקט המדובר.

 

            2.4        המצאת ערובה

 

על נישום המבקש אישור לפרויקט בליווי בנקאי להמציא אחת מן הערובות אשר נקבעו בעדכון להוראת הביצוע. בעדכון להוראת הביצוע מודגש כי במקרים שלנישום יש אישור שנתי כללי בשנת המס אשר בה מתבקש האישור לפרויקט בליווי בנקאי ובשלוש השנים שקדמו לשנת מס זאת, לא יידרש הנישום להמצאת ערובה.

 

            2.5        הוראת מעבר

 

2.5.1             לגבי מכירות נשוא פרויקטים אשר הסכמי הליווי בהם נחתמו עד ליום 31 ביולי 2011 תוקטן המקדמה בשלם לשיעור 0% ללא התנאי של קבלת אישור לפי סעיף 50 מפקיד השומה.

2.5.2             מובהר כי גם במקרים בהם ניתן אישור הבנקים ללוות את הפרויקט עד ליום 31 ביולי 2011 אך עד למועד זה טרם נחתם הסכם ליווי, יוקטן במכירות נשוא פרויקטים אלה שיעור המקדמה במיסוי מקרקעין ל-0%.

2.5.3             הקטנת המקדמה כאמור במקרים אלו תבוצע על סמך בקשה של הנישום למנהל מיסוי מקרקעין בטפסים אשר יקבעו לצורך כך.

 

            2.6        תחולה

 

2.6.1             הכללים אשר נקבעו לאישור פרויקט בליווי בנקאי יחולו על פרויקטים אשר מועד החתימה על הסכם הליווי הינו מיום 1 באוגוסט 2011 ואילך.

2.6.2             הנחייה זאת באה כעדכון להוראת הביצוע 2/2010 מיום 31 בינואר 2010 ועדכונה מיום 11 במאי 2011.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר