אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

 

תאריך: 22 בינואר 2008

 

 

שווי השימוש ברכב וניכוי הוצאות רכב

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 31 בדצמבר 2007 פורסם התיקון לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז 1987 ולתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה 1995 (להלן: "תקנות הרכב").

מטרת התיקון הינה חלוקה שוויונית יותר של נטל המס בישראל, על ידי העלאת סכום שווי השימוש ברכב אשר נזקף בשכר העובד באופן מדורג על פני 4 שנים. במקביל תוקנו התקנות המתייחסות לניכוי הוצאות החזקת רכב.

 

 

להלן תקציר התיקון ודברי הסבר:

 

 

1.       שווי השימוש ברכב הינו שווי רעיוני הנזקף בשכר העובד המקבל רכב ממעבידו. שווי
השימוש ברכב נועד לשקף את טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי של עובד המקבל הטבה זו.

 

2.       שווי השימוש ברכב הנזקף כיום בשכר העובד בגין הטבה זו, נמוך, לדעת האוצר,
באופן משמעותי מן הערך הכלכלי של ההטבה הגלומה בקבלת רכב צמוד ממקום העבודה. שווי ההטבה הנמוך הנזקף עד כה הינו עיוות מס היוצר אפליה וחוסר שוויוניות בין עובד המקבל רכב ממעסיקו לבין עובד אשר אינו מקבל רכב ממעסיקו.

 

3.       מטרת התיקון למנוע את עיוות המס הנובע מזקיפת שווי השימוש ברכב בהדרגה על פני
4 השנים הקרובות. העלאת השווי תחל בשנת המס 2008 ותסתיים בשנת המס 2011.

פריסת העלאת שווי השימוש ברכב על פני תקופה זו תמזער את הפגיעה בציבור המשתמשים ברכב צמוד ותאפשר להיערך מראש לשינויים במסוי.

 

 

פריסת הגדלת הזקיפה של שווי השימוש ברכב ( לחודש)

 

קבוצה

הגדרת הקבוצה של רכב חדש

שווי בשנת 2007

שווי שימוש בסוף התהליך

שווי בכל שנה

ממחיר

עד מחיר

2008

2009

2010

2011

1 *

 

92,000

1,180

2,300

1,420

1,620

1,960

2,300

2

92,001

111,000

1,330

2,490

1,570

1,770

2,130

2,490

3

111,001

130,000

1,740

3,210

2,160

2,510

2,860

3,210

4

130,001

147,000

2,160

3,850

2,640

3,050

3,450

3,850

5

147,001

191,000

3,030

5,330

3,680

4,230

4,780

5,330

6

191,001

273,000

3,850

6,910

4,720

5,450

6,180

6,910

7

273,001

ומעלה

4,850

8,880

5,980

6,950

7,920

8,880

 

 

 

 

 

4.       רכב דו גלגלי – שווי השימוש בגין אופנוע שסיווגו L3 ייחשב כרכב צמוד ויעמוד על
250 ₪ לחודש בשנת המס 2008, 500 ₪ בשנת המס 2009 ו-750 ₪ משנת המס 2010 ואילך.

 

5.        שינויים אשר נעשו בהגדרות לתקנות הרכב:

 

5.1          ביטול מספר הקילומטר השנתי אשר היה נהוג עד כה. המשמעות היא כי משנת
2008 אין צורך בנוסחת הקילומטר השנתי.

 

5.2          הגדרת רכב שונתה והיא כוללת גם "אופנוע שסיווגו L3" ואינה כוללת רכב
תפעולי כהגדרתו להלן.

 

5.3          הוספה הגדרה ל"רכב תפעולי" – רכב שהוא רכב ביטחון כהגדרתו בתקנות
התעבורה, התשכ"א-1961, או רכב המשמש בייצור הכנסה אשר אינו צמוד לרשות עובד.

המשמעות כעת היא כי רכב אשר אינו צמוד המשמש את צורכי המעביד, ההוצאות בגינו יותרו במלואם.

 

 

6.      ניכוי הוצאות החזקת רכב לעצמאים – הוצאות החזקת רכב שאינו אופנוע אשר סיווגו
L3
ואינו רכב תפעולי, יותרו בניכוי בשנת המס 2008 ואילך כגבוה מבין:

 

6.1          סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב רעיוני.

6.2          45% מהוצאות החזקת הרכב (ולמעט אופנוע מסוג L3).

 

לגבי אופנוע אשר סיווגו L3  - יותרו בניכוי ההוצאות כאמור בסעיף 6.1 או 25% מן ההוצאות – כגבוה מבינהם.

 

השינוי אשר נעשה הוא הגדלת אחוז ההוצאה המינימלית המותרת בניכוי מ-25% ל-45% או התרת ההוצאה לפי החלופה כאמור בסעיף 6.1.

 

 

7.            ניכוי הוצאות רכב צמוד למעסיקים – הוצאות הרכב (כולל אופנוע מסוג L-3 ) אשר
המעביד העמיד לרשות עובדו תותרנה בניכוי במלואן.

 

 8.            להלן טבלת סיכום מרכזת:

 

 

התרת הוצאת החזקת רכב

התרת הוצאות החזקת אופנוע L-3

מעביד

צמוד

כל ההוצאה תותר בניכוי במקביל יש זקוף שווי רכב לעובד

כל ההוצאה תותר בניכוי במקביל יש לזקוף שווי לעובד

לא צמוד (רכב תפעולי)

כל ההוצאה תותר בניכוי

כל ההוצאה תותר בניכוי

עצמאי

כגבוה מבין:      1.     הוצאות הרכב בניכוי שווי רכב רעיוני.

  2.     45% מן ההוצאה.

כגובה מבין:

1.           הוצאות החזקת אופנוע בניכוי שווי רעיוני.

2.          25% מן ההוצאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר