אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

רפורמת מס המעניקה הקלות נרחבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

רפורמת מס המעניקה הקלות נרחבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

 

תאריך: 7 באוקטובר 2008

 

 

 

 

רפורמת מס המעניקה הקלות נרחבות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם, בהמשך לחוזר משרדנו מיום 25 במאי 2008, כי ביום 16 בספטמבר 2008, פורסם בספר החוקים 2184 החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-2008 (להלן: "התיקון"). התיקון פורסם בעקבות פרויקט "חוזרים הביתה ב-60 לישראל" אשר הוביל משרד הקליטה ובמסגרתו גובשה תוכנית לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") הכוללת רפורמה רחבה המעניקה הטבות והקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים.

 

מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.

 

בהתאם לכך, התיקון מרחיב, מפשט ומפרט שורת הקלות ממס ומדיווח, אשר יחולו על עולים חדשים, תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים, והכל בקשר להכנסותיהם אשר מופקות ונצמחות מחוץ לישראל. הוראות הרפורמה יכנסו לתוקף באופן רטרואקטיבי החל מתחילת שנת 2007.

 

להלן מפורטות הטבות המס העיקריות כפי שאושרו במסגרת הרפורמה האמורה:

 

 

1.              קביעת מעמד מיסויי חדש – "תושב חוזר ותיק"

 

"תושב חוזר ותיק" הינו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. מעמדו של תושב חוזר ותיק והטבות המס להן יזכה ישתוו, בעקבות הרפורמה במס, למעמדו של תושב ישראל לראשונה (עולה חדש).

 

בנוסף, ועל מנת לעודד עלייה לישראל לרגל שנות ה-60 למדינה, התווספה הוראת שעה לפיה בגין עלייה בשנים 2007 עד 2009, מעמד של תושב חוזר ותיק יינתן גם ליחיד שחדל להיחשב כתושב ישראל למשך תקופה של 5 שנים לפחות.

 

 

2.              הענקת פטור מלא ממס לכל סוגי מקורות הכנסה בחו"ל לתקופה של 10 שנים.

 

נקבעה הוראה אחידה וברורה המעניקה פטור רחב לכלל הכנסותיו של "עולה זכאי" – עולה חדש או תושב חוזר ותיק – המופקות או נצמחות מחוץ לישראל למשך תקופה של 10 שנים מיום העלייה לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מקורן במימוש נכסים בחו"ל ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל.

 

יצוין, כי בכל הנוגע להוראה זו, מהגדרת "נכס" ממועט נכס אשר הוענק לעולה הזכאי כמתנה פטורה ממס מתושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2007.

 

 

 

3.              קביעת מסלול התאקלמות

 

תקופת הסתגלות של שנה אחת, ממועד העלייה ניתנה לעולה זכאי אשר בה, לא יחשב תושב ישראל לצרכי מס הכנסה. לאחר תקופה זו, יוכל היחיד לקבל החלטה מושכלת לגבי מקום מושבו. מתן הטבה זו כפופה לפנייה לרשויות המס בישראל תוך 90 יום ממועד העלייה לישראל (או מועד פרסום התיקון כמאוחר מביניהם) לצורך קבלת אישור מתאים באמצעות טופס כפי שיקבע המנהל לשם כך. דהיינו, באם מועד העלייה היה לפני 16 בספטמבר 2008, אזי יש לפנות לרשויות המס עד ל-15 בדצמבר 2008.

 

יצוין, כי במידה ובסוף שנת ההתאקלמות בחר היחיד להתיישב בישראל, תיחשב שנת ההתאקלמות במניין תקופת ההטבות לה הוא זכאי – 10 שנים ממועד העלייה לישראל.

 

 

 

4.              קביעת פטור ממס לחברות המנוהלות ונשלטות על ידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק

 

סוגיית השליטה והניהול

 

על מנת להסיר חוסר ודאות אשר היה קיים בעבר לגבי תושבותן הישראלית וחבות המס החלה על בעלי חברות זרות אשר בעלי השליטה בהן הינם יחידים אשר עלו לישראל, נקבע ככלל, כי חברות אשר "השליטה והניהול" בהן מבוצע על ידי עולים זכאים, לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל וזאת למשך תקופה של 10 שנים. בהתאם לכך ולמשך תקופת ההטבות, חברות זרות אשר בעלי השליטה בהם הינם עולים זכאים ימשיכו להיות כפופות למס בישראל רק בגין הכנסות שמקורן בישראל.

 

 

משטרים אנטי תכנוניים

 

הוראה דומה תחול גם לגבי משטרים אנטי תכנוניים אחרים החלים בישראל "חברה נשלטת זרה" (חנ"ז או CFC) ו"חברת משלח יד זרה" (חמי"ז או FOC). לצורך חישוב שיעור ההחזקה המינימאלי של תושבי ישראל בחברות זרות – תנאי הכרחי להחלת משטר ה-CFC ומשטר החמי"ז – שיעור החזקתם של עולים זכאים לא יילקח בחשבון. כתוצאה מכך, לא יחולו משטרים אנטי תכנוניים ולא תחול חבות מס בגינם על חברות זרות רק בשל עלייתם לישראל של בעלי המניות בהם במידה ויוגדרו כעולים זכאים.

 

נציין, כי משטר ה-CFC מטיל חבות מס בגין חלוקת דיבידנד רעיונית על בעל שליטה ישראלי בחברה זרה אשר הכנסתה הינה פאסיבית בעיקרה; ואילו משטר החמי"ז מעניק לחברה זרה העוסקת במשלח יד מיוחד (כהגדרתו בפקודה ובעיקר מקצועות חופשיים) מעמד של חברה תושבת ישראל.

 

 

 

5.              קביעת פטור מדיווח על נכסים והכנסות ממקור בחו"ל

 

יחידים אשר הינם עולים זכאים לא יהיו כפופים לחובת דיווח בישראל בגין הכנסות אשר הופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל וזאת למשך כל תקופת ההטבות. בהתאם לכך, יינתן לעולים זכאים פטור כפול מדיווח – פטור מהגשת דוח מס הכנסה (בגין הכנסות פטורות מחו"ל) ופטור מהגשת הצהרת הון  (בגין נכסים פטורים בחו"ל).

 

למותר לציין כי הכנסות מפעילות בישראל והשקעות בנכסים ישראלים, אשר יופקו לאחר עלייתם של היחידים לישראל, יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות.

 

 

 

6.              תיקוני חקיקה נוספים

 

הגדרת תושב חוזר

 

מעמד של תושב חוזר (רגיל) והטבות מס מתאימות יוענקו ליחיד אשר הפך לתושב זר למשך תקופה מינימאלית של 6 שנים (בניגוד ל-3 שנים בעבר) – שינוי זה ייכנס לתוקף רק בתחילת שנת 2009, בכל הנוגע למי שחדל להיות תושב ישראל החל ממועד זה ואילך.

 

 

הרחבת הטבות מס לתושב חוזר

 

פטור ממס הניתן בגין הכנסות פאסיביות ורווחי הון אשר מקורם בחו"ל (למשך 5 שנים ו-10 שנים בהתאמה) יכלול גם פטור על הכנסות ריבית ודיבידנדים ורווחי הון מנכסים בחו"ל המהווים ניירות ערך מוטבים. "ניירות ערך מוטבים" מוגדרים כני"ע הנסחרים בבורסה בחו"ל אשר רכש התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, המנוהלים בחשבון במוסד בנקאי וכן ני"ע הנסחרים בבורסה בחו"ל שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד אשר מקורם בני"ע מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממניות שהן ני"ע מוטבים שהופקדה באותו חשבון. קרי, הפטור יחול גם במידה והניירות נרכשו לאחר שהפך לתושב חוזר ובתנאי שנרכשו מכספים שנצמחו מהן – רווח הון ממכירתם או הכנסות ריבית ודיבידנדים שהפיקו.

 

 

הגדרת תושב חוץ

 

לצורך פישוט, הורחבה ההגדרה כך שגם תושב ישראל ששהה במשך שנתיים רצופות בחו"ל (183 יום בכל שנה) ובשנתיים העוקבות מרכז חייו ממוקם בחו"ל, יחשב כתושב זר למן היום הראשון בו בחר לעזוב.

 

  

לנוחיותכם, טבלה מסכמת המשווה הטבות המס לעולים זכאים בגין הכנסותיהם ממקור זר כפי שהן מוענקות לפי הדין הקודם והדין החדש להלן:

 

          

הטבה

הדין הקודם

הדין החדש

סיווג מעמד

עולה חדש

תושב חוזר

3 שנים תושב חוץ

עולה חדש (לרבות תושב חוזר ותיק*)

תושב חוזר

6 שנים תושב חוץ

פטור ממס על הכנסות פאסיביות מחו"ל

5 שנים

מגבלה – הנכסים נרכשו לפני העלייה

10 שנים

5 שנים

מגבלה – הנכסים נרכשו לפני העלייה או מני"ע מוטבים

פטור ממס על רווחי הון מחו"ל

10 שנים

מגבלה – הנכסים נרכשו לפני העלייה

10 שנים

10 שנים

מגבלה – הנכסים נרכשו לפני העלייה או  מני"ע מוטבים

פטור ממס על הכנסות מעסק מחו"ל

4 שנים

מגבלה – הנכסים נרכשו לפני העלייה

-

10 שנים

-

פטור ממס על הכנסות ממשלח יד ומעבודה מחו"ל

-

10 שנים

-

מסלול התאקלמות

-

התאקלמות – 1 שנה

-

מעמד חברות מוחזקות – ניטרליות לגבי עליית בעלי מניות

 

-

10 שנים

שליטה וניהול – לא תסווג כחברה ישראלית

משטר אנטי תכנוני CFC וחמי"ז – לא יחול

-

פטור מחובת דיווח

-

-

10 שנים

-

 

*       מי שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות, ולפי הוראת השעה בגין חזרה
לישראל  בשנים 2007-2009 למי שהיה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר