אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

רכישה עצמית של אגרות חוב

רכישה עצמית של אגרות חוב

תאריך: 16 בפברואר 2009

 

 

 

 

 

רכישה עצמית של אגרות חוב

 

 

הרינו מוצאים לנכון, לאור המצב השווקים הפיננסים, להביא בפניכם סקירה תמציתית של הנושא שבנדון.

 

כללי

 

הירידות בשערי ניירות הערך בבורסות בעולם, עקב המשבר הכלכלי העולמי הפוקד אותנו, מהוות תמריץ לרכישה עצמית (repurchase או buyback) של אגרות חוב ("רגילות" או הניתנות להמרה למניות) במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות בגינן. הרכישה העצמית עשויה להתבצע על ידי החברה המנפיקה או אל ידי חברה בת שלה או על ידי תאגיד אחר המצוי בשליטתה (להלן: "תאגיד קשור"). רכישה עצמית באמצעות תאגיד קשור עשויה להיות ממומנת באמצעות הלוואה מאת החברה המנפיקה.

 

בנוסף, ירידת שיעורי הריבית על הלוואות מבנקים, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, עשויה אף היא להוות תמריץ להחלפת אגרות החוב, הנושאות ריבית בשיעור גבוה, בהלוואות מבנקים, העשויות לשאת ריבית בשיעור נמוך יותר. משמעות הדבר, במקרה זה, היא שהרכישה העצמית של אגרות החוב תמומן באמצעות הלוואות מבנקים.

 

הרכישה העצמית של אגרות החוב על ידי החברה המנפיקה מאפשרת, בין היתר: להקטין את מצבת החובות שלה; להסיר את השעבודים אשר ניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב; לאותת לשוק ההון על הבעת האמון של בעלי השליטה בחברה המנפיקה, אשר מצבה הפיננסי מאפשר לה לרכוש את החוב שלה; ובצד כל זה – היא מאפשרת לחברה המנפיקה לרשום רווח בדוחות הכספיים שלה כתוצאה מרכישת אגרות החוב במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות בגינן.

 

חוק החברות

 

בחוק החברות, התשי"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") נקבע כי לא תיחשב כ"חלוקה", רכישה של ניירות ערך אשר ניתן להמירם למניות בגובה הסכום אשר הוצג בדוחות הכספיים המותאמים האחרונים, כהתחייבות, לזמן קצר או לזמן ארוך, בשל הניירות האמורים. משמע, רכישה עצמית של הרכיב ההוני הגלום בניירות ערך, הניתנים להמרה למניות, עשויה להיחשב כ"חלוקה", ומשום כך על רכישה זו לעמוד ב"מבחן הרווחים" וב"מבחן כושר הפרעון", הקבועים בחוק החברות.

 

בחוק החברות נקבע כי ניירות ערך הניתנים להמרה למניות, הנרכשים על ידי החברה המנפיקה, עשויים להיות מבוטלים על ידה, ואם היא לא ביטלה אותם – היא תהא רשאית לחזור ולמוכרם (ובכך ייחסכו עלויות פרסום תשקיף חדש על ידה) או להמירם למניות. מניות אשר הומרו כאמור תהיינה מניות רדומות כל עוד הן בבעלות החברה והיא לא מכרה אותן לאחר. רכישה עצמית של ניירות ערך, הניתנים להמרה למניות, על ידי תאגיד קשור לא תגרום לביטולם.

   

לעומת זאת, רכישה עצמית של אגרות חוב "רגילות" אינה מוסדרת בדין, אלא אם במסגרת התשקיף התחייבה החברה המנפיקה לא לבצע רכישה חוזרת של אגרות החוב. רכישה עצמית של אגרות חוב "רגילות" על ידי החברה המנפיקה תגרום לביטולן (קרי, למחיקתן מן המסחר, ללא יכולת למוכרן לציבור בעתיד), ואילו רכישה עצמית של אגרות חוב "רגילות" על ידי תאגיד קשור לא תגרום לביטולן, והתאגיד הקשור יהא עשוי למכור אותן בעתיד או להחזיקן עד לפדיון.

 

 

השלכות מס

 

רכישה עצמית של אגרות חוב על ידי החברה המנפיקה עשויה להקים לה חבות במס הכנסה, ויתכן אף חבות במס ערך מוסף, בגין הרווח אשר ינבע לחברה מרכישת אגרות החוב במחיר הנמוך מסכום ההתחייבות בגינן. יחד עם זאת, קיימות גישות, לפיהן רווח כאמור, כולו או חלקו, עשוי לא להתחייב במס כלל, או לכל הפחות להיות מוכר לצורכי מס לשיעורין.

 

המכירה החוזרת של אגרות חוב, אשר נרכשו ברכישה עצמית על ידי תאגיד קשור בכוונה למכור אותן ברווח בעת שתחול עלייה בשערי הבורסה, עלולה להיחשב בנסיבות מסוימות כעסקת אקראי הנושאת אופי מסחרי, ולא כעסקה הונית.

 

בנוסף, ברכישה עצמית של אגרות החוב על ידי תאגיד קשור, אשר מומנה באמצעות הלוואה מאת החברה המנפיקה, יש לבחון את היבטי המע"מ בנוגע לאותה הלוואה והאם היא ניתנה בתנאי שוק. רכישה עצמית כאמור עלולה לגרום אף לחבות במס בגין הכנסות הריבית והפרשי ההצמדה על אגרות החוב בידי התאגיד הקשור, בעוד שהוצאות הריבית והפרשי ההצמדה בידי החברה המנפיקה בשל אגרות החוב לא יגרמו לה לחיסכון במס (אם בשל קיום הפסדים ואם בשל העובדה שהוצאות המימון לא שימשו בייצור הכנסתה של החברה המנפיקה).

 

בחוזר מס הכנסה מס' 10/01 מיום 26 בדצמבר 2001 נכללה עמדת רשות המסים בנוגע לרכישה עצמית של מניות. נכון להיום אין עמדה רשמית של רשות המסים בעניין רכישה עצמית של אגרות חוב.

 

העולה מהאמור לעיל, שכל רכישה עצמית של אגרות חוב מצריכה יעוץ מס ספציפי וכל מקרה צריך להיות נדון בפני עצמו.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר