אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

קיזוז ריאלי של מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו לפני שנת 1999 פסק הדין בעניין גרנות

קיזוז ריאלי של מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו לפני שנת 1999 פסק הדין בעניין גרנות

 

תאריך: 4 בספטמבר 2007

 

 

 

קיזוז ריאלי של מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו לפני שנת 1999

 פסק הדין בעניין גרנות

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי בעקבות פסק דין אשר ניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון בעניין גרנות1, חברות אשר שילמו מקדמות בשל הוצאות עודפות בשנים שקדמו לשנת 1999 ונוצלו רק בשנים מאוחרות יותר, יכולות לשקול הגשת בקשות להחזרי מס, לפיהן יש להצמיד את המקדמות לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס אשר בה שולמו ועד לתום שנת המס של הקיזוז. נציין כי ביהמ"ש העליון קבע עקרונית, שיש להכיר במקדמות הנ"ל בערכם הריאלי, אך החזיר את הדיון בתיק לביהמ"ש המחוזי, כדי לדון בטענות הצדדים בנושא תיקון הדוחות וטענת ההתיישנות.

 

 

תקציר פסק דין גרנות

 

הסוגיה אשר בה דן בית המשפט באותו עניין היתה הפרשנות אשר יש לתת לסעיף  181ג לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") שעניינו קיזוז "הסכום העודף" אשר נוצר אצל נישום מן המקדמות אשר שילם בגין הוצאות עודפות, עובר לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 118), תשנ"ט-1998.

 

על פי הוראות סעיף 181ב לפקודת מס הכנסה, מעביד אשר הוציא הוצאות עודפות (כגון: אחזקת רכב, מתנות, נסיעות לחו"ל, כיבודים וכו', בסכומים העולים על סכומים אשר הותרו לו בניכוי) חייב, בתשלום מקדמת מס בשיעור של 45% מסכום ההוצאה כאמור. סכומים אלו אשר שילם הנישום אינם מוחזרים לידיו, אך עם זאת, רשאי הוא להשתמש בהם כמקדמה על חשבון המס החל על הכנסותיו בשנת המס או בשנות המס הבאות. במסגרת תיקון 118 לפקודה נקבע כי סכומי מקדמות בגין הוצאות עודפות כאמור, אשר שולמו החל משנת 1999 ואילך, יועברו לשנות המס הבאות תוך שהן צמודות למדד המחירים לצרכן.

 

יצוין, כי טרם התיקון האמור, לא קבע המחוקק בסעיף 181ג לפקודה הוראה באשר לאופן בו יעבור ה"סכום העודף" משנה לשנה, והעניין אף לא נידון עד כה בפסיקה.

 

הרקע למתן פסק הדין, נעוץ בפנייתה של המערערת לפקיד השומה בבקשה כי יותר לה לקזז את מקדמות המס בגין הוצאותיה העודפות בערכן הריאלי. המשיב מאן לעשות כן והסכים לקזז את המקדמות בסכום הנומינאלי בלבד. בגין מחלוקת זו הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

 

בית המשפט המחוזי קבע, כי זכותה של המערערת לקיזוז מקדמות המס בערכן הריאלי, מובנית בזכות הקניין של המערערת והיא ראויה להגנה. עם זאת, בשל היעדר הוראת חוק המאפשרת את שיערוך מקדמות המס, דחה בית המשפט המחוזי את הערעור ולא התיר למערערת את שיערוך המקדמות בדרך של פרשנות חקיקתית. על קביעה זו הוגש ערעור נשוא דיון זה.

 

 

 

תוך שהוא הופך את החלטת בית משפט קמא, קובע בית המשפט העליון בעניין גרנות כי:

 

" קיימות תכליות אחרות ביסוד הפקודה...., שהגשמתן מחייבת לקזז את הסכום העודף בערכו הריאלי. התכלית האחת, המיוחדת לפקודה, היא התכלית של גביית מס אמת. לעניין זה נקבע בפסיקה, ש"הצדק מחייב כי המס שיוטל יהיה מס אמת".

(ההדגשה – הוספה)

 

מוסיף בית המשפט העליון ומציין:

 

"תכליות אחרות שביסוד הפקודה אשר תומכות בקיזוז ריאלי, הן תכליות אובייקטיביות, שנועדו להגשים את ערכי היסוד של השיטה ולא לנגוד להם".

 

במקרה שלפנינו, קיזוז ריאלי יביא לתוצאה צודקת יותר, שכן, הצמדת סכומי המקדמות אשר שילם הנישום עד למועד קיזוזן איננה מעשירה את המערערת, אלא רק שומרת על ערכן של מקדמות המס אותן שילמה. תוצאה זו הינה התוצאה הצודקת שכן " ביסוד ההצמדה והשערוך מונחת רדיפת צדק".

 

מסקנות והמלצות לפעולה

 

בעקבות פסק דין, יכולות חברות אשר שילמו מקדמות בשל הוצאות עודפות בשנים שקדמו לשנת 1999 ונוצלו רק בשנים מאוחרות יותר, לשקול הגשת בקשות להחזרי מס, לפיהן יש להצמיד את המקדמות לפי שיעור עליית המדד מתום שנת המס אשר בה  שולמו ועד לתום שנת המס של הקיזוז.

 

יש להביא בחשבון, שלעניין חוק התיאומים בשל אינפלציה, נקבע, שיש לרשום כנכסים קבועים גם " מס ששולם ביתר, לרבות מקדמה בשל הוצאה עודפת שלא קוזזה בשנת המס שבה שולמה בהתאם לסעיף 181ג לפקודה", אשר תחולתה לגבי המקדמות בשל הוצאות עודפות הינה, לכאורה, רק על המקדמות אשר שולמו משנת 1999 ואילך. לפיכך, יישום פסק הדין לגבי שערוך המקדמות על חשבון עודפות צריך להביא בחשבון גם את רישומו כ"נכס קבוע" לעניין חוק התיאומים ובכך "לשחוק" במקצת את משמעותו.

 

כמו כן, הנפקות של פסק דין זה הינה רחבה יותר מהסוגיה הספציפית אשר נדונה, שכן ניתן להסיק ממנו לכל סוגיה מתעוררת, אשר בה נוצר מצב בו נישומים שילמו מס ביתר ולא מס אמת. בעקבות פסק דין זה, יוכלו נישומים לעשות בו שימוש בכדי לתמוך בעמדתם. כמו כן, ניתן להיעזר בפסק הדין כתימוכין לכל מצב בו קיימת לקונה בפקודה ו/או כאשר סעיף בפקודה מסדיר סוגיה מסויימת מתאריך מסוים ואילך ואינו מסדיר את הטיפול המיסויי בעבר.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

 1 ע"א 4030/03 מפעלי גרנות אג"ש חקלאית מרכזית בע"מ נ' פשמ"ג

דף הביתהדפסהמפת האתר