אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

קיזוז הפסדים מניירות ערך לאור תיקון 147 לפקודה – שנת המס 2007

קיזוז הפסדים מניירות ערך לאור תיקון 147 לפקודה – שנת המס 2007

 

תאריך: 23 בדצמבר 2007

 

 

 

קיזוז הפסדים מניירות ערך לאור תיקון 147 לפקודה – שנת המס 2007

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז הוראות החוק, לאור תיקון מספר 147 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), בדבר קיזוז הפסדים מניירות ערך משנת המס 2007 ואילך.

יובהר כי בחוזר זה קיימת התייחסות להיבט הפיסקלי בלבד, ויתכן ששיקולים עסקיים אחרים יחייבו עיתוי פעולה שונה.

 

 

1.       כללי קיזוז הפסדי הון שנצברו החל משנת המס 2006

 

1.1       רקע

 

1.1.1     הפסד הון שוטף לסוגיו השונים בידי יחיד או חברה, אשר גובש החל מיום
1 בינואר 2006, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי לפי העקרונות הקיימים (הקבועים בסעיף 92 לפקודה), בין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בחו"ל, לרבות נייר ערך הנסחר בחו"ל, ובין אם ההפסד או הרווח נוצרו מנכס בישראל, לרבות נייר ערך הנסחר בישראל.

 

1.1.2     למותר לציין כי על-מנת לגבש הפסד הון לצרכי מס, יש לממש את נייר
הערך בפועל.

 

1.2       סל אחד של רווחי הון לעניין קיזוז הפסדים

 

1.2.1     החל משנת מס 2006 חל סל אחד של רווחי הון לעניין קיזוז הפסדים.
נקבע כי על הקיזוז להיערך במתכונת של הפסד כנגד הכנסה, למרות היתכנותם של פערים בשיעורי המס החלים.

 

1.2.2     בוטלה שיטת הקיזוז המיוחדת הנהוגה לגבי הפסדים מניירות ערך
נסחרים בבורסה, לפיה הקיזוז המתבצע הוא של "מס כנגד מס" ולא של הפסד כנגד הכנסה.

 

1.2.3     כך לדוגמא, ניתן לקזז בידי יחיד הפסד מנייר ערך סחיר החייב במס
בשיעור של 20% כנגד דיבידנד/רווח הון החייב בשיעור מס של 25%, בנסיבות מסוימות.

 

1.3       קיזוז הפסד כנגד ריבית ודיבידנד

 

1.3.1     באופן כללי, ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך לסוגיהם השונים גם
כנגד הכנסות מדיבידנד או מריבית, הנובעים מאותו נייר ערך אשר מומש. הוראה זו מתקנת "עיוות כלכלי" אשר היה קיים במשך שנים רבות, בהן לא התאפשר קיזוז כאמור.

כמו כן, ניתן לקזז הפסד הון שוטף כאמור גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים (הן סחירים בבורסה והן שאינם סחירים, לרבות מדיבידנד רעיוני – חברת CFC ודיבידנד ממפעל מאושר) – בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

האמור לעיל הינו בכפוף לכך שהפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל ימשיך להיות מקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.

 

1.3.2     ביחס ליחיד, בשונה מחברה – קיימת אפשרות לקזז הפסד הון שוטף גם
כנגד ריבית מנייר ערך אחר (שכן שיעור המס אינו עולה על 25%), כל עוד הריבית אינה מתחייבת אצלו בשיעור המס השולי.

 

הכנסות מריבית יחויבו בידי היחיד בהתאם לשיעור המס השולי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

1.3.2.1        נתבעו הוצאות ריבית כנגד ההכנסה מריבית.

1.3.2.2        הכנסת הריבית מקורה בחבר בני אדם בו היחיד הינו בעל מניות
מהותי.

1.3.2.3        הכנסת הריבית הינה הכנסה עסקית.

1.3.2.4        במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין משלם הריבית לבין
מקבלה (כגון: ספק-לקוח, עובד-מעביד, אדם וקרובו, ועוד).

 

1.3.3     בשלב זה, עד וכולל שנת המס 2009 נבצר הלכה למעשה מכל חברה לקזז
הפסד הון כנגד ריבית מנייר ערך אחר, שכן שיעור המס החל על ריבית בידי חברה הינו שיעור מס חברות, שעד וכולל שנת המס 2009 גבוה מ-25%.

יצוין כי לגישת רשות המיסים, רכישה של אותו נייר ערך במספר שכבות אינו מהווה אותו נייר ערך, קרי: רואים בכל שכבה כנייר ערך אחר, ומכאן שהפסד הון שוטף מנייר ערך מסוים (אג"ח) יקוזז רק כנגד הריבית אשר נתקבלה בגין אותה רכישה, לפי גישה זו.

 

1.3.4     יודגש כי הפסד הון מועבר אשר גובש בשנת המס 2006 אינו ניתן לקיזוז
בשנת המס 2007 ואילך כנגד ריבית או דיבידנד, וזאת בשונה מן הדין החל על הפסדים מועברים אשר גובשו עד לתום שנת המס 2005 – ראה להלן.

 

1.4       הפסד ריאלי במכירת נייר ערך לא סחיר

 

1.4.1     ביחס לחברות אשר על הכנסתן החייבת חלות הוראות חוק התיאומים –
ניתן לתבוע הפסד ריאלי ממכירת נייר ערך לא סחיר, אשר נצבר החל ממועד הרכישה.

 

 

 

2.       כללי קיזוז הפסדי הון שנצברו עד תום שנת מס 2005

 

2.1       יחיד וחברה מחוץ להוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה

                     

2.1.1  החל משנת המס 2007, מתאפשר קיזוז הפסד מנייר ערך סחיר (לרבות נייר
ערך זר) אשר נצבר לתום שנת מס 2005 כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

לא התאפשר קיזוז בשנת המס 2006.

 

2.2       חברה שעל הכנסתה החייבת חלות הוראות חוק התיאומים בשל אינפלציה

 

2.2.1  יתרת הפסד ריאלי מניירות ערך סחירים אשר גובשה לתום שנת מס 2005
תקוזז בשנים הבאות רק כנגד רווח הון ריאלי מניירות ערך סחירים בלבד, בין בבורסה בישראל ובין בבורסה בחו"ל.

 

2.2.2  לאור ביטול הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, החל משנת המס 2006 יראו
הפסד מניירות ערך סחירים במרבית המקרים כהפסד הון לכל דבר ועניין (למעט ביחס ל"מוסד כספי").

 

2.2.3  על יסוד הוראה ספציפית במסגרת הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, ניתן
היה בהתאם למצב החוקי ערב התיקון, לקזז הפסדים עסקיים מועברים כנגד רווח מניירות ערך סחירים לפי סעיף 6 לחוק התיאומים.

 

2.2.4  לאור ביטול הוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, יש להיזקק להוראות סעיף
28(ב) לפקודה, הקובעות לעניין קיזוז הפסדים עסקיים מועברים, כי:

"מקום שלא ניתן לקזז את כל ההפסד בשנת מס כאמור, יועבר סכום ההפסד שלא קוזז לשנים הבאות בזו אחר זו ויקוזז כנגד סך הכנסתו החייבת באותן השנים מעסק או משלח יד, לרבות רווח הון בעסק או משלח יד, ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה".

לא ברורה עמדת רשות המסים ביחס לסווג פעילויות מסוימות בשוק ההון הסחיר כרווח הון בעסק הזכאי לקיזוז כאמור.

ויודגש – עם ביטולו של סעיף 6 לחוק התיאומים, במקרים בהם ניתן לסווג גם בחברה אשר איננה מוגדרת כ"מוסד כספי" את הפעילות בשוק ההון הסחיר כפעילות המגיעה כדי עסק – אין מניעה לכאורה מלסווג את תוצאות הפעילות כהכנסה/הפסד מעסק, לפי העניין, לרבות לעניין קיזוז הפסדים.

בנסיבות אלו יחולו הוראות הפקודה המאפשרות קיזוז הפסדים עסקיים משנים קודמות כנגד הכנסות מעסק או רווח הון בעסק.

 

 

3.       הבהרה כללית

 

3.1     אין חובה לקזז הפסד עסקי, שוטף או מועבר, כנגד רווחי הון, ריבית ודיבידנד
החייבים במס של עד (וכולל) 20% (כגון: רווח הון/שבח מקרקעין ממכירת נכס ותיק, רווחי הון/ריבית/דיבידנד אשר חייבים בידי יחידים בשיעור מס של עד 20%).

 

3.2     אין הוראה מקבילה בסעיף 92 לפקודה הדן בקיזוז הפסדי הון ולפיכך נראה כי
קיימת חובת קיזוז הפסד הון גם כנגד רווח הון/שבח ממכירת נכס ותיק החייב במס מופחת (ביחס 1:1).

 

4.        טבלה מסכמת – שנת 2007 – קיזוז הפסדי הון אשר גובשו עד 31 בדצמבר 2005

 

                      קיזוז הפסדי הון סחירים – חברה מחוץ להוראות חוק התיאומים

       סוג                                                                    ההכנסה

 

 

סוג

ההפסד

רווח הון מני"ע נסחרים בישראל

רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל

ריבית מני"ע (*)

דיבידנד מני"ע (*)

ריבית (***) מפיקדונות בבנקים או מתכנית חסכון

רווח הון מנכס לא סחיר בישראל

רווח הון מנכס לא סחיר בחו"ל

הפסד מני"ע נסחרים בישראל

+

+ החל מ-2007 (*)

+ החל מ-2007 (*)

+ החל מ-2007 (*)

-

-

-

הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל

+ החל מ-2007 (*) (**)

+

+ החל מ-2007 (*) (**)

+ החל מ-2007

(*) (**)

-

-

-

קיזוז הפסדי הון סחירים- חברה בהוראות חוק התיאומים

הפסד מני"ע נסחרים בישראל

+

+

-

-

-

-

-

הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל

+ היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

-

-

-

-

-

 

(*)       ובלבד ששיעור המס החל על ההכנסה כנגדה מקוזז הפסד אינו עולה על 20%.

(**)     היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

(***)  קיימת גישה לפיה פיקדונות מובנים מסוימים (STRUCTURE) מהווים נכס הון ולא פיקדו, על כל המשתמע מכך.

 

קיזוז הפסדי הון לא סחירים – כלל הנישומים

    סוג                                                                 ההכנסה

 

 

סוג

ההפסד

רווח הון מני"ע נסחרים בישראל

רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל

ריבית מני"ע 

דיבידנד מני"ע

ריבית מפיקדונות בבנקים או מתכנית חסכון

רווח הון מנכס לא סחיר בישראל

רווח הון מנכס לא סחיר בחו"ל

הפסד הון מנכס לא סחיר בארץ

+

+

-

-

-

+

+

הפסד הון מנכס לא סחיר בחו"ל

+

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

-

-

-

+

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

5.                 טבלה מסכמת -  שנת 2007 – קיזוז הפסדי הון מועברים שגובשו בשנת המס 2006 – כלל הנישומים

 

 

    סוג                                                                 ההכנסה

 

 

סוג

ההפסד

רווח הון מני"ע נסחרים בישראל

רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל

ריבית מני"ע 

דיבידנד מני"ע

ריבית (*) מפיקדונות בבנקים או מתכנית חסכון

רווח הון מנכס לא סחיר בישראל

רווח הון מנכס לא סחיר בחו"ל

הפסד מני"ע נסחרים בישראל

+

+

-

-

-

+

+

הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

-

-

-

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

הפסד הון מנכס לא סחיר בארץ

+

+

-

-

-

+

+

הפסד הון מנכס לא סחיר בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

-

-

-

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

 

(*) קיימת גישה לפיה פיקדונות מובנים מסוימים (STRUCTURE) מהווים נכס הון ולא פיקדון, על כל   המשתמע מכך.

 

6.                 טבלה מסכמת – שנת 2007 – קיזוז הפסדי הון שוטפים – כלל הנישומים

 

    סוג                                                                 ההכנסה

 

 

סוג

ההפסד

רווח הון מני"ע נסחרים בישראל

רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל

ריבית מני"ע  (*)

דיבידנד מני"ע (*)

ריבית (**) מפיקדונות בבנקים או מתכנית חסכון

רווח הון מנכס לא סחיר בישראל

רווח הון מנכס לא סחיר בחו"ל

הפסד מני"ע נסחרים בישראל

+

+

+

+

-

+

+

הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

-

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

הפסד הון מנכס לא סחיר בארץ

+

+

+ (***)

+ (***)

-

+

+

הפסד הון מנכס לא סחיר בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל (***)

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל (***)

-

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

+

 

 

(*)      בנסיבות בהן מדובר בקיזוז הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד שאינם נובעים מנייר הערך אשר מומש, הקיזוז כאמור יתאפשר כל עוד שיעור המס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

(**)     קיימת גישה לפיה פיקדונות מובנים מסוימים (STRUCTURE) מהווים נכס הון ולא פיקדון, על כל המשתמע מכך.

(***)   הקיזוז אפשרי רק משמדובר בהפסד הון מנייר ערך לא סחיר.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר