אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

פס''ד שקורי – התרת חישוב מס נפרד לבני זוג שהם בעלי חברה ועובדים כמנהליה

פס''ד שקורי – התרת חישוב מס נפרד לבני זוג שהם בעלי חברה ועובדים כמנהליה

תאריך: 9 ביולי 2009

 

 

פס"ד שקורי – התרת חישוב מס נפרד לבני זוג שהם בעלי חברה
ועובדים כמנהליה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה ניתן פסק דין של כבוד השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בו חוזר ביהמ"ש על הלכת קלס, מבהיר אותה ומדגיש, כי אין חובה שיהיו מרכזי רווח נפרדים בין בני הזוג על מנת שיהא ניתן לקבל חישוב נפרד על הכנסותיהם.

 

רקע

 

נקודת המוצא לעניין חישוב מס של בני זוג קבועה בסעיף 65 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), הקובע כי יש לאחד את הכנסות בני הזוג ולמסות את ההכנסה המאוחדת, כאשר ההכנסה תיוחס לבן הזוג הרשום. לעומת זאת, סעיף 66 לפקודה קובע, כי בן הזוג אשר איננו בן הזוג הרשום, רשאי לתבוע כי ייעשה חישוב מס נפרד של המס על הכנסתו, ובלבד שהכנסתו באה ממקור הכנסה אשר הינו בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני. בעניין זה קובע הסעיף מספר חזקות, אשר בהתקיים הנסיבות הקבועות שם תחול החזקה כי ההכנסה איננה ממקור בלתי תלוי. עם זאת, בפס"ד קלס(1), קבע ביהמ"ש העליון כי החזקות הקבועות בסעיף 66(ד) אינן חלוטות, ועל כן בני זוג רשאים להוכיח כי לא מתקיימת תלות בין מקורות ההכנסה, על אף התקיימות הנסיבות.

 

חשוב לציין, כי האפשרות לבצע חישוב מס נפרד הינה מיטיבה עם הנישום, בשל העובדה כי בדרך זאת הנישום עשוי ליהנות ממדרגות מס נמוכות יותר, וכן מניכויים וזיכויים אישיים.

 

בחוזר של רשות המסים(2) אשר פורסם בעקבות פס"ד קלס, נקבעו הנחיות לקביעת קיומה של תלות, ובין היתר נקבע: "יודגש כי בנסיבות בהן הפקת ההכנסות של בן הזוג מקורן בעסק של בן הזוג האחר או של שני בני הזוג או מקורה בעסק של חברה או שותפות אשר בה לבן הזוג האחר שליטה משמעותית (למשל, שליטה ב-50% מהמניות לפחות), מוכחת השליטה של בן הזוג האחר על ניהול העסק באופן מובהק וברור. בנסיבות אלו ספק אם יוכלו בני הזוג להוכיח העדר תלות במקורות הכנסותיהם שכן נטל השכנוע וההוכחה בנסיבות אלו כבד באופן מיוחד."

כמו כן, סעיף 66(ה) לפקודה מתיר חישוב נפרד לבני הזוג, אך בתנאים מגבילים ועד לסכומים מוגבלים, כמפורט באותו סעיף.

 

לפני מספר חודשים פסק בימ"ש המחוזי בבאר שבע בענין בני הזוג לס(3), אשר עבדו בעסק משותף, שלא הוכח מרכז רווח נפרד לאשה ושהבעל הוא שקבע את שכרה ועל כן יש לבצע חישוב מאוחד לגבי הכנסותיהם.

 

ביום 11 ביוני 2009, ניתן פסק דין של כבוד השופט מגן אלטוביה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לגבי בני הזוג שקורי(4), בו חוזר ביהמ"ש על הלכת קלס, מבהיר אותה ומדגיש, שאין חובה שיהיו מרכזי רווח נפרדים בין בני הזוג על מנת שיהיו זכאים לחישוב הנפרד.

 

 

העובדות

 

בני הזוג שקורי היו במהלך שנות המס 2000-2003 בעלי המניות בחברת "שחר שקורי בע"מ" העוסקת במוצרי טיפוח לשיער, קוסמטיקה וציוד נלווה למספרות, בד בבד, עבדו בה בני הזוג כשכירים ומשכו באופן שוטף משכורות.

לאחר שהוגשו הדוחות לשנות המס הנ"ל, פנו בשנת 2004 בני הזוג בבקשה לתקן את הדוחות האישיים אשר הגישו, כך שחישוב המס ישתנה מחישוב מאוחד לחישוב נפרד. פקיד שומה כפר סבא סרב לכך, והוציא צו הדוחה את הבקשה לבצע חישוב מס נפרד.

בני הזוג מאשרים שבשנים 2000-2001 סימנו על גבי טפסי הדוחות שמתקיימת חזקת התלות לפי סעיף 66 לפקודה, אולם לגבי השנים 2002-2003 סימנו כי הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני. בני הזוג טענו כי לכל אחד מהם תפקיד מוגדר בחברה, אותו הוא מבצע תוך הפעלת ידע, כישורים וניסיון. כמו כן, נטען כי עבודתו של כל אחד מהם הינה חיונית לחברה, וכי כובעם כעובדים מופרד מכובעם כדירקטורים וכבעלי מניות.

מאידך, טען פקיד השומה כי קיימת תלות בין ההכנסות במקרה זה, ועל כן לא הורם הנטל כפי שנדרש בפס"ד קלס. לטענתו, בני הזוג הינם בעלי השליטה היחידים, שתי המשכורות מועברות לאותו חשבון בנק, בני הזוג משנים מפעם לפעם את גובה משכורתם, וכל אלו מעידים על תלות ההכנסות זו בזו.

 

 

פסיקת ביהמ"ש המחוזי

 

תחילה, חזר והזכיר ביהמ"ש כי על אף החזקות הקבועות בסעיף 66(ד) לפקודה, הרי שלאור פס"ד קלס רשאים בני זוג להוכיח כי הם משיאים הכנסה ממקור בלתי תלוי. ביהמ"ש נדרש אפוא להכריע האם במקרה זה תיחשב הכנסת בן הזוג האחד בלתי תלויה באחר, הגם שהיא נובעת מאותו עסק.

ביהמ"ש קבע, כי אין להסתפק בפרשנות אשר ניתנה לסעיף 66 בפסקי דין שקדמו לפס"ד קלס, מאחר ופסק הדין מצריך יציקת משמעות חדשה אף בעניין הרישא של הסעיף, אליו התייחסו פסקי הדין הישנים יותר.

ביהמ"ש מעלה על נס את זכותו של כל אחד מבני הזוג לשוויון בהשוואה לנישומים אשר אינם בני זוג, ועל הזכות להגשים שאיפות בתחום הקריירה והעיסוק, וכיו"ב.

לאור פס"ד קלס, הרי שמקום בו בני זוג מוכיחים כי לא נעשית מניפולציה בהכנסותיהם לשם ניצול לרעה של החישוב הנפרד, אזי אין לראות בהכנסתו של מי מבן הזוג כתלויה במקור של בן הזוג האחר. וביתר פירוט, כאשר משולמת משכורת בגין תפקיד המוכח כנחוץ, ואלמלא שירותיו של בן הזוג נדרש היה לגייס עובד אחר לשם ביצוע המטלות ובתמורה לאותו השכר – הרי שמתקיימת אי תלות במקור ההכנסה, שכן ההכנסה נובעת משיקול כלכלי עסקי ממשי.

 

כמו כן, ביהמ"ש קבע כי יש לראות בסעיף 66(ד) כסעיף אנטי תכנוני. לפיכך, העובדה שבני הזוג יצרו לעצמם סביבת עבודה נוחה אינה צריכה להיות להם לרועץ ולחשוף אותם למס גבוה יותר. יש לציין, כי ביהמ"ש אף פסק כי סעיף 66(ה) הינו מסלול אפשרי נוסף, ואינו המסלול הייחודי להתרת חישוב מס נפרד.

בסופו של יום, קבע ביהמ"ש כי ראיית בני זוג כיחידה פיסקאלית אחת פוגעת בערכי שוויון, ומתעלמת מהיות בני הזוג יחידים בעלי זכויות וחובות שווים. ומכאן, כי אין מקום לצמצם את האפשרות לערוך חישוב נפרד לבני זוג אשר הכנסתם מיגיעה אישית, אלא כאשר נעשה שימוש לרעה בחישוב זה לשם הימנעות ממס בלתי נאותה. התכלית האנטי תכנונית של הסעיפים תושג עם אימוץ מבחן נחיצות התפקיד ונאותות התמורה. ובעניין זה נקבע, כי נחיצות בני הזוג לשם שגשוג העסק הוכחה, וכי גובה השכר לא נקבע בשל שיקולים של ניצול לרעה של החישוב הנפרד, ועל כן עמדו הם במבחן הנחיצות והנאותות. ומכאן, כי הורם הנטל לסתור את חזקת התלות שבסעיף 66(ד), ויש לקבל את בקשת בני הזוג שקורי לערוך חישוב נפרד.

ביהמ"ש אף ציין שאין הוא מייחס משמעות שבני הזוג מילאו את הדוחות, תוך ציון שצריך שיחול עליהם חישוב מאוחד ורק לימים ביקשו לתקנם.

 

 

סיכום

 

הפסיקה בעניין בני הזוג שקורי מבהירה את הלכת קלס ומדגישה שאין חובה שיהיו מרכזי רווח נפרדים בין בני הזוג על מנת שאפשר יהיה לקבל את החישוב הנפרד. כל אמת שבני הזוג יוכיחו כי לא נעשתה מניפולציה בהכנסותיהם לשם ניצול לרעה של החישוב הנפרד, אף אם הם משיאים הכנסה מיגיעה אישית מאותו מוקד, אין לראות בהכנסת מי מבני הזוג כתלויה במקור של האחר. כאשר משולמת משכורת, בגין תפקיד המוכח כנחוץ, אשר אלמלא היה ממלא בן הזוג תפקד זה, היה נדרש לשכור את שירותיו של אחר לשם ביצוע המטלות ובאותו שכר, מתקיימת אי תלות במקור ההכנסה. נכון למועד זה, טרם ידוע אם רשות המסים תגיש ערעור לבית המשפט העליון.

 

אנו ממליצים לבני זוג העונים לסיטואציה אשר הוזכרה לעיל, לשקול לשנות את הדיווח על הכנסותיהם לחישוב נפרד (באם לא הוגש ככזה עד כה). כמו כן, יש לשקול בקשה לתיקון של דוחות מס לשנים קודמות, אשר טרם התיישנו ואין לגביהם שומה סופית.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 



1      ע"א 900/01 קלס נ' פקיד שומה ת"א 4.

2      חוזר מס הכנסה 10/2004 מיום 17 ביוני 2004.

3      עמ"ה 542/06 לס ערך ודורית נ' פקיד שומה אילת.

4      עמ"ה 1250/05 שקורי שרה ושחר נ' פקיד שומה כפ"ס.

דף הביתהדפסהמפת האתר