אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

עדכוני מיסוי בינלאומי

עדכוני מיסוי בינלאומי

 

תאריך: 17 באוגוסט 2009

 

 

  

עדכוני מיסוי בינלאומי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם עדכוני מס אשר חלו לאחרונה במישור המיסוי הבינלאומי במדינות שונות:

 

 

1.         שינוי אמנת המס בין ארה"ב להונגריה

 

לאחרונה פורסם באופן רשמי כי ממשלות ארה"ב והונגריה חתמו בראשי תיבות על תיקון אמנת המס בין המדינות.

 

במסגרת התיקון צפוי להתווסף לאמנה סעיף הגבלת הטבות (Limitation on Benefits – LOB), אשר בעקבותיו עלולים, במקרים מסוימים, לגדול שיעורי הניכוי במקור בגין דיבידנדים, תשלומי ריבית ותמלוגים מארה"ב להונגריה ל-30% (במקום 5% ו-0% בהתאמה כיום).

 

 

2.         הונגריה – שינויי חקיקה במישור המס

 

לאחרונה אושרו בחקיקה שינויים משמעותיים במישור המס בהונגריה (להלן: "החקיקה החדשה") אשר ייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר 2010. לחקיקה החדשה השלכות מקיפות על מיסוי תאגידים ויחידים בהונגריה. להלן מבאים עיקרי החקיקה החדשה:

 

             -      מס חברות

 

הכנסות חייבות המופקות על ידי חברה הונגרית כפופות כיום לשיעור מס אפקטיבי של 20%. מס זה מורכב ממס חברות בשיעור של 16% ומס סולידאריות בשיעור של 4%.

בהתאם לחקיקה החדשה יבוטל מס הסולידאריות אולם במקביל יועלה שיעור מס החברות ל-19%.

 

-      ניכוי במקור בשיעור של 30% על תשלומי ריבית ותמלוגים

 

       עד לתיקון החוק, דיבידנדים, תשלומי ריבית ותמלוגים לחברה זרה היו פטורים ממס במקור בלי תלות במדינת התושבות של החברה הזרה המקבלת.

       לפי החקיקה החדשה יושת מס במקור בשיעור של 30% על תשלומי ריבית,
תמלוגים ועמלות שירותים המשולמים לתושבים זרים אשר בין מדינת תושבותם ובין הונגריה לא נחתמה אמנת מס.

 

  

-      ביטול ניכוי רעיוני בשיעור של 50% אשר ניתן על מרווחי מימון בהלוואות בין-
חברתיות

 

       לפי הדין הקיים כיום, חברה הונגרית אשר מעמידה הלוואות לצד קשור
באמצעות מקורות כספיים אשר נטלה כחוב מצד קשור אחר, עשויה בתנאים מסוימים להתחייב בניכוי 50% ממרווח הריבית החיובי אשר נצמח בידיה.

       ניכוי רעיוני זה יבוטל עם כניסת החקיקה החדשה לתוקף.

 

 

-      מיסוי רווח הון ממכירת מניות בחברות מקרקעין

 

       בהתאם לחקיקה החדשה, רווח הון אשר יופק על ידי תושב זר ממכירת מניות
ב"חברת מקרקעין" הונגרית יהא חייב במס בהונגריה בשיעור של 19% (אלא אם כן קיימת הגנה באמנת המס הרלוונטית).

       חברת מקרקעין תוגדר כחברה אשר שווי השוק של נכסי המקרקעין ההונגריים
אשר בבעלותה עולה על 75% משווי השוק של מצבת כלל נכסיה. כאשר מדובר באשכול של חברות, מבחן שיעור נכסי המקרקעין ייערך ברמת הקבוצה במאוחד.

       נוסף על מיסוי רווח ההון, עסקה במניות בחברת מקרקעין תהיה כפופה למס
העברת נדל"ן בשיעור של 4%.

 

-      הרחבת ההגדרה של חברה נשלטת זרה

 

       השקעה בחברה נשלטת זרה (חנ"ז - CFC) כהגדרתה בדין ההונגרי אינה עומדת בתנאי פטור ההשתתפות ההונגרי וכן חלות עליה הוראות אנטי תכנוניות נוספות.

       באופן כללי, לפי החוק הקיים כיום, חברה זרה לא תסווג כחנ"ז, בלי קשר
לאופי הכנסותיה ולשיעור המס החל עליה, אם היא תושבת מדינת אמנה, או מדינה אשר חברה באיחוד האירופי או בארגון ה-
OECD.

       לפי החקיקה החדשה, אין די בעובדת היותה של החברה הזרה תושבת אחת
המדינות הנזכרות לעיל ועל מנת להימלט מהגדרת חנ"ז יהא עליה לעמוד באחד מן התנאים הבאים:

-          שיעור ההחזקה (במישרין או בעקיפין) של תושבי הונגריה באותה חברה
אינו מגיע כדי 10%.

-          אחד מבעלי המניות בחברה הזרה (או צד קשור לו) נסחר בבורסה מוכרת.

-          שיעור המס האפקטיבי החל על החברה הזרה (מחושב לפי כללים הונגריים)
אינו קטן מ-12.67% (יצוין כי שיעור המס הסטטוטורי בקפריסין עומד כיום על 10%).

-          החברה הזרה תושבת מדינת אמנה, או מדינה אשר חברה באיחוד האירופי
או בארגון ה- OECD
 ויש לה "נוכחות עסקית אמיתית" באותה מדינה. נוכחות עסקית אמיתית מוגדרת בחקיקה החדשה כפעילות ייצור, עיבוד, מתן שירותים או פעילות מסחרית אחרת – הכל בתנאי שאותה פעילות מתבצעת במדינה הרלוונטית, באמצעות נכסים ועובדים של החברה הזרה, ובהינתן שיותר מ-50% מן ההכנסות של החברה הזרה מופקות מפעילות זאת.

 

כפי שניתן להיווכח לחקיקה החדשה השלכות דרמטיות על מבני החזקות ומימון קיימים הכוללים תאגידים הונגריים.

 

 

3.          הולנד – הצעה לרפורמת מס

 

ביום 15 ליוני השנה פורסמה בהולנד הצעת חוק ממשלתית להערות הציבור, הכוללת שינויים מהותיים במישור המס. המדיניות אשר עומדת בבסיס השינויים הינה לשפר את האטרקטיביות של מערכת המס בהולנד ולהתאימה לחברות החזקה ולמשרדים ראשיים של תאגידים רב-לאומיים, בד בבד עם צמצום האפשרויות לשחוק את בסיס המס ההולנדי.

 

             להלן מובאים עיקרי השינויים המוצעים:

 

             -      שיעור מס מוקטן של 5% על הכנסות ריבית מצד קשור:

לפי הצעת החוק, הכנסת ריבית (לרבות הפרשי שער) מצד קשור לא תהא כפופה למס החברות הסטנדרטי בהולנד אלא למשטר מס מוטב בשיעור אפקטיבי של 5% בלבד. שיעור המס המוקטן מתקבל כתוצאה מהענקת פטור ממס על 80% מהכנסות הריבית המזכות. עם זאת, ריבית על הלוואות בין-חברתיות אשר מקורן בחוב חיצוני כלפי צד שלישי לא תסווג כריבית מזכה (בכפוף לתנאים מסוימים).

 

             -      הקלה בתנאיו של פטור ההשתתפות:

       על פי החוק הקיים כיום, דיבידנדים או רווחי הון המתקבלים בידי חברה
הולנדית מהשקעות בחברות מוחזקות (בשיעור החזקה של 5% ומעלה) פטורים ממס בהולנד. עם זאת, כאשר מדובר בדיבידנד או רווח הון מהשקעות בחברות פסיביות, הנהנות משיעורי מס נמוכים במדינות מושבן, צריכים להתקיים תנאים נוספים על מנת ליהנות מפטור ההשתתפות ההולנדי. סיווג השקעה כפסיבית, לפי הדין הקיים נקבע על סמך מצבת הנכסים של החברה המוחזקת (מרבית הנכסים אמורים להיות אקטיביים – כגון קו ייצור).

       הצעת החוק מרחיבה את הזכאות לפטור ההשתתפות. על פי הצעת החוק,
כוונתה של הנהלת הקבוצה בעת ההשקעה בחברה המוחזקת תכריע בשאלה האם פטור ההשתתפות יחול על אותה השקעה. לפי השינוי המוצע, הפטור יחול על כל השקעה במניות (בשיעור החזקה של 5% ומעלה) כל עוד לא היה בכוונת הקבוצה להפיק מאותה השקעה תשואה פסיבית בלבד. באופן כללי, השקעות לא ייחשבו כמיועדות להפקת תשואה פסיבית בלבד אם מטה הקבוצה מעורה בפעילות העסקת של החברה המוחזקת.

       יתר על כן, גם אם השקעה מסוימת בוצעה לצורך הפקת תשואה פסיבית בלבד, פטור ההשתתפות יחול בכל זאת, בתנאי שהחברה המוחזקת כפופה למס במקום מושבה בשיעור של 10% ומעלה או שמרבית נכסים מסווגים כאקטיביים.

 

-      אי התרה בניכוי של הוצאות מימון:

 

       משטר המס המוצע לגבי הכנסות ריבית מצד קשור (הנזכר לעיל) כולל מגבלה
אינהרנטית של התרת 80% מהוצאות מימון בין-חברתיות. בנוסף, מגבלות המימון הדק הקיימות בחוק כיום יבוטלו ובמקומן מוצע לחוקק הוראות חדשות בהתאם לאחת משתי החלופות הבאות:

 

 

 

       -   חלופה א':

 

       בהתאם לחלופה זו לא יותרו בניכוי הוצאות מימון בגין חוב לצד קשור או
לצד שלישי (כגון בנק) במידה והוצאות אלו קשורות לחוב שמימן אחד מאלה:

 

·        רכישה של חברות הולנדיות אשר לאחר רכישתן הן נמנות על הקבוצה
המאוחדת לצורכי מס בהולנד (fiscal unity
) – ככלל, הוצאות המימון שיותרו בניכוי בגין חוב מסוג זה לא יחרגו מעבר להכנסות המופקות ברמת החברה הרוכשת לבדה (למעט במקרים מסוימים).

·        השקעה במניות או העמדת הלוואה בין-חברתית – המגבלה צפויה לחול
על בסיס אריתמטי ותוך קביעת חזקה חלוטה, לפיה סכום ההון אשר שימש בחברה הנישומה תחילה להשקעה במניות או להעמדת הלוואות בין-חברתיות. במידה שההון בחברה הנישומה קטן מן הסכום המצרפי של ההשקעה במניות יחד עם נכסי ההלוואות הבין-חברתיות, אזי לא יותר בניכוי חלק יחסי מהוצאות הריבית הכוללות אשר נרשמו בחברה.

לדוגמה: נניח כי מבנה ההון בחברה אם כלשהי מורכב מ-400 יורו הון ו-600 יורו חוב. חברת האם רכשה מניות בחברה בת בתמורה ל-500 יורו. מכאן, שסכום החוב העודף בהתאם לחזקה החלוטה הינו 100 יורו. לפיכך, חלק יחסי מהוצאות הריבית על מלוא החוב (600 יורו) לא יותר בניכוי. אותו חלק יחסי מחושב כדלקמן: 100/600.

 

                    -    חלופה ב':

 

בהתאם לחלופה זו, סכום הוצאות הריבית (בגין חוב לצד קשור או לצד שלישי) אשר יותר בניכוי לא יחרוג מתקרת ניכוי של 30% מן ההכנסה החייבת לפני הוצאות ריבית ופחת – EBITDA. אולם מגבלה זו לא תחול אם שיעור החוב ביחס להון בחברה הנישומה נמוך משיעור החוב ביחס להון בקבוצה בכללותה.

 

בהתאם לכל אחת משתי החלופות, הוצאות ריבית בגובה של עד 250 אלף יורו לא יהיו כפופות למגבלות המוצעות.

 

-   תחולה

 

נוסח עדכני של הצעת החוק, לאחר קבלת הערות הציבור, תועבר להשלמת הליך החקיקה בפרלמנט ביום 1 באוגוסט 2009. אם ההצעה תתקבל צפוי להיות להוראותיה תוקף מחייב החל מיום 1 בינואר 2010.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר