אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

עדכוני מיסוי בינלאומי

עדכוני מיסוי בינלאומי

תאריך: 6 באפריל 2008

 

 

עדכוני מיסוי בינלאומי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם עדכוני מס אשר חלו לאחרונה במישור המיסוי הבינלאומי במדינות שונות, כדלהלן:

 

 

1.            האמנה למניעת כפל מס עם פורטוגל נכנסה לתוקף

 

החל מיום 1 בינואר 2008 נכנסה לתוקף האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לפורטוגל לאחר שהושלמו הליכי האשרור בשתי המדינות (שיעורי הניכוי במקור באמנה ייכנסו לתוקף ביום 24 במרץ 2008).

 

האמנה מבוססת על אמנת המודל של ה-OECD והיא קובעת בין היתר את שיעורי הניכוי במקור הבאים:

 

·               דיבידנד – שיעור מוקטן של עד 5% עשוי לחול בחלוקה לחברה בכפוף לתנאים מסוימים.

·               ריבית ותמלוגים – 10%.

 

כמו כן, נקבע באמנה כי רווח הון יהא פטור במדינת המקור, אלא אם מדובר במכירת מניות בחברה אשר עיקר נכסיה הם נכסי מקרקעין.

 

 

2.      אמנה למניעת כפל מס עם וייטנאם

 

וייטנאם וישראל חתמו לאחרונה על אמנה למניעת כפל מס. נוסח האמנה טרם פורסם, אך לפי מידע לא רשמי, האמנה מבוססת על מודל ה-OECD וקובעת בין היתר, שיעורי ניכוי מס במקור, כדלהלן:

 

·               ריבית ודיבידנד – 10% (יצוין כי בוייטנאם אין ניכוי במקור על דיבידנדים
מכוח הדין הפנימי);

·               תמלוגים – 15% (לפי הדין הפנימי בוייטנאם חל ניכוי במקור בשיעור של 10% על תמלוגים); על תשלומים בגין שירותי ייעוץ יוגבל שיעור הניכוי במקור ל-7.5%;

·               רווח הון – בהתאם למודל ה-OECD, רווח הון פטור ממס במדינת המקור אלא אם מדובר במקרקעין או מניות בחברה אשר למעלה מ- 50% משוויה הוא ממקרקעין.

 

אמנת המס אמורה להיכנס לתוקף לאחר השלמת הליכי האשרור בוייטנאם ובישראל.

 

 

 

 

3.      תיקון אמנת המס בין הודו וקפריסין

 

לאחרונה פורסם כי בעקבות משא ומתן מתקדם בין הודו וקפריסין תתוקן אמנת המס בין שתי המדינות ויוכנסו בה שינויים מהותיים, בעיקר לגבי מיסוי רווח הון.

יצוין כי תיקון סעיף רווח ההון באמנה עורר גל של ביקורת באמצעי התקשורת בקפריסין, בנוגע להתנהלותה של ממשלת קפריסין במשא ומתן מול ממשלת הודו, וזאת בעיקר לאור העובדה שחרף ניסיונותיה של הודו, תיקון דומה לא הוכנס עדיין באמנה שבין הודו למאוריציוס.

לתיקון האמנה כאמור קיימת השלכות ישירות על משקיעים ישראלים אשר בחרו להשקיע בהודו באמצעות חברות החזקה קפריסאיות. משקיעים אלה ישכילו לעשות אם יפנו לייעוץ מס מקצועי בנושא זה.

 

 

 

4.      לוקסמבורג – כינון פטור ממס בשיעור של 80% מהכנסות מקניין רוחני

 

תיקון חקיקה אשר עבר לאחרונה בלוקסמבורג מקנה לחברות לוקסמבורגיות פטור ממס על 80% מן ההכנסה החייבת אשר מקורה בנכסי קניין רוחני מסוימים (לרבות: תוכנה, פטנט, סימן מסחרי, מודל, עיצוב ושמות דומיין). על הכנסות מקניין רוחני כאמור, לרבות רווח הון ממכירתו, יחול מס לוקסמבורגי בשיעור אפקטיבי של 5.93% בלבד.

הזכאות לפטור מותנית בכך שהנכס המניב (הקניין הרוחני) פותח או נרכש לאחר
ה-31 בדצמבר 2007.

הפטור אינו חל על נכסים אשר נרכשו מחברות קשורות. עם זאת, בהגדרת "חברה קשורה" לצורכי הזכאות לפטור, לא נכללו חברות הנמנות על אותה קבוצת חברות, כל עוד לא קיימת החזקה ישירה בין הרוכשת והמוכרת וכל עוד שאין מדובר בחברות אחיות.

הערה: חברה לוקסמבורגית הנשלטת על ידי משקיעים ישראלים אשר תבקש ליהנות מן הפטור, עשויה להיחשב, בתנאים מסוימים, כחברה נשלטת זרה מכוח סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה. על כן, מומלץ כי משקיעים ישראלים אשר הנושא רלוונטי לגביהם יתייעצו עם מומחי מס בישראל בנוגע לאמור לעיל.

 

 

 

5.      סינגפור – תמריצי מס לחברות מחקר ופיתוח

 

במסגרת העברת חוק התקציב הסינגפורי לשנת 2008 הורחבו תמריצי המס לחברות מחקר ופיתוח הפועלות בסינגפור.

 

על פי החקיקה החדשה, יינתן ניכוי בשיעור של 150% מן ההוצאות למחקר ופיתוח אשר בוצעו בסינגפור.

 

בנוסף, לפי החקיקה החדשה, יוכלו חברות סטארט-אפ להמיר את הפסדיהן למענקים במזומן עד לתקרה של 20,250 $ בשנה.

 

 

 

6.      אירלנד – הצעה לשינוי המיסוי של הכנסות מדיבידנד

 

דיבידנדים המתקבלים היום בידי חברה אירית מחברה זרה כפופים למס חברות בשיעור של 25% בעוד שדיבידנדים המתקבלים מחברה אירית פטורים ממס.

במסגרת הצעת חוק התקציב לשנת 2008 ובמטרה להתאים את שיטת המיסוי של אירלנד לדין הכללי באיחוד האירופי, מוצע לבטל את ההבחנה הקיימת בין מיסוי דיבידנדים המחולקים לחברה אירית על ידי חברה אירית אחרת, לבין דיבידנדים המחולקים על ידי חברה זרה תושבת אחת ממדינות האיחוד האירופי או תושבת כל מדינה אחרת אשר בינה ובין אירלנד קיימת אמנת מס (ישראל לדוגמה).

אם יושלם הליך החקיקה, דיבידנדים אשר מקורן בהכנסה עסקית שיתקבלו על ידי חברה אירית מחברה תושבת אחת המדינות האמורות, יהיו כפופים למס בשיעור של 12.5% (בכפוף לבחירה של החברה האירית הנישומה) ויינתן זיכוי על כל מס זר אשר שולם. דיבידנדים אחרים יהיו כפופים למס החברות הרגיל בשיעור של 25% (עם אפשרות של זיכוי מס זר).

 

דיבידנד אשר מקורו ב"הכנסה עסקית" לצורך הצעת החוק הוא דיבידנד המקיים את שני התנאים שלהלן:

 

·               לפחות 75% מן הרווחים אשר חולקו כדיבידנד מקורם בהכנסה עסקית;

·               לפחות 75% משווי הנכסים אשר בבעלות החברה האירית המקבלת את
הדיבידנד ושבבעלות כל חברה בת שלה הם נכסים המשמשים לצרכים עסקיים.

 

בנוסף, הצעת החוק כוללת שינוי באופן השימוש בעודף מס זר הנובע מדיבידנד ממקור זר, תוך הבחנה מעודף מס זר הנובע מדיבידנד אשר מקורו בהכנסה עסקית לבין כזה שמקורו בהכנסה אשר אינה הכנסה עסקית.

אם יושלם הליך החקיקה להוראות החדשות יהא תוקף מחייב החל מיום ה-31 בינואר 2008.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר