אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

עדכוני מיסוי בינלאומי

עדכוני מיסוי בינלאומי

 

תאריך: 8 ביולי 2009

 

 

 

 

 

עדכוני מיסוי בינלאומי

 

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם עדכוני מס אשר חלו לאחרונה במישור המיסוי הבינלאומי במדינות שונות

הודו – פסק דין חדש קובע כי העברת מניות בחברה זרה המחזיקה בחברה הודית כפופה למס בהודו

 

בית המשפט בבומבי (ערכאה ראשונה), דחה לאחרונה את ערעורה של חברה הולנדית (וודאפון) ופסק כי עסקת מכירה של מניות בחברה זרה המחזיקה במניות של חברה הודית, כפופה למס בהודו.

 

עובדות המקרה

 

בשנת 2007 רכשה וודאפון את מניותיה של חברה הרשומה בקיימן (להלן: "חברת ההחזקות") אשר החזיקה במניות של אחת מחברות התקשורת הגדולות בהודו. רשויות המס בהודו סיווגו עסקה זו כעסקת מכירה של נכסים המצויים בהודו אגב התעלמות מקיומה של חברת ההחזקות הזרה. ככזו, הצמיחה העסקה למוכר רווח הון אשר כפוף למס בהודו. אי לכך דרשו רשויות המס מן הרוכשת, וודאפון, להעביר את סכום המס אשר היה אמור להיות מנוכה על ידיה במקור בעת העברת התמורה למוכר – 2 מיליארד דולר במונחי מס.

וודאפון הגישה ערעור על החלטת רשויות המס לבית המשפט בבומבי, בין היתר בטענה כי מדובר בעסקת רכישה אשר בוצעה מחוץ להודו, במניות של חברה רשומה מחוץ להודו, ועל כן אין היא כפופה כלל ועיקר לרשת המס ההודית.

 

עיקרי פסק הדין

 

בית המשפט דחה את הערעור.

נקבע כי במהותה עמדה בבסיס העסקה פעולת מכירה של זכויות כלכליות ועסקיות בחברה הודית לחברת וודאפון. לפיכך, המוכרת הפיקה רווח הון החייב במס בהודו ואשר אמור להיות מנוכה במקור על ידי הרוכשת מסכום התמורה.

 

סיכום

 

וודאפון הודיעה כי תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון בהודו.

בשלב זה, מומלץ כי לקוחות ישראליים המתכננים רכישות או מיזוגים בהם מעורבים נכסים בהודו, ייפנו לייעוץ מס מבעוד מועד על מנת לאתר את חשיפות המס ההודי הכרוכות בעסקה ולפעול למזעורן.

 

   

 

לוקסמבורג – שינויי חקיקה במישור המס

 

לאחרונה אושרו בלוקסמבורג מספר תיקוני חקיקה במישור המס. תיקונים אלה כוללים פטור ממס במקור על דיבידנדים המחולקים על ידי חברות לוקסמבורגיות לחברות תושבות מדינות אמנה (לרבות ישראל), וכן הפחתה של מס החברות האפקטיבי משיעור של 29.63% לשיעור של 28.59% החל מיום 1 בינואר 2009.

 

יצוין כי בכוונתה של ממשלת לוקסמבורג להקטין בהדרגה את שיעור המס האפקטיבי החל על חברות לוקסמבורגיות לשיעור של 25.5%.

בנוסף, החקיקה החדשה כוללת ביטול של אגרת ההון אשר נהגה לחול בלוקסמבורג עד ליום 31 בדצמבר 2008.

 

 

 

סין - הרחבת התחולה של מס עסקים על שירותים

 

לאחרונה נכנס לתוקף שינוי חקיקה המרחיב את תחולתו של מס העסקים בסין המהווה אחד מן המסים העקיפים החלים במדינה.

עד ליום 31 בדצמבר 2008, נותני שירותים זרים (שאינם תושבי סין) חבו במס עסקים סיני אך ורק על שירותים אשר ניתנו או בוצעו ברחבי סין.

החל מיום 1 בינואר 2009 מושת מס העסקים (בשיעור כללי של 3% עד 5%) גם על שירותים הניתנים על ידי ספקים זרים לתושבי סין מחוץ לסין.

לכאורה, דומה הדבר לחיוב עצמי במע"מ בעסקות של יבוא שירותים, כפי שנהוג במספר לא מועט של משטרי מס. עם זאת, מס העסקים החל על שירותים כאמור אינו בר קיזוז כנגד חבות במס עסקים ממקור אחר.

יש לציין בנוסף, כי רוב אמנות המס אשר סין היא צד להן אינן חלות על מס עסקים זה.

 

 

 

סינגפור - הצעת חוק התקציב כוללת הקלות ותמריצים במישור המס

 

לאחרונה פורסמה בסינגפור הצעה לחוק התקציב לשנת המס אשר מתחילה ביום 1 באפריל 2009. הצעת החוק כוללת מספר הקלות ותמריצים בתחום המס אשר נועדו לבלום את ההאטה בכלכלה הסינגפורית. להלן יובאו עיקרי השינויים המוצעים:

 

-                      הפחתת שיעור מס החברות משיעור של 18% כיום לשיעור של 17%.

-           פטור ממס (ללא תנאים) על הכנסות ממקור זר הנמשכות לסינגפור בתקופה   המתחילה ב-22 בינואר 2009 עד 21 בינואר 2010.

-                      פחת מואץ על ציוד ומכונות (שתי שנים בקו ישר).

 

כמו כן כוללת הצעת חוק התקציב פטורים והקלות המיועדים לעודד הקמה וניהול של קרנות השקעה בסינגפור.

 

 

  

רוסיה - הפחתת שיעור מס החברות

 

לאחרונה אושרה בפרלמנט הרוסי הצעת חוק הכוללת שינויים במישור המס.

התיקון העיקרי אשר נכלל בחקיקה החדשה הינו הפחתת שיעור מס החברות הפדראלי ב-4 נקודות האחוז.

כתוצאה מכך, החל מיום 1 בינואר 2009 שיעור מס החברות האפקטיבי (פדראלי ואזורי) ברוסיה יעמוד על 20% (לעומת 24% עד ליום 31 בדצמבר 2008).

 

 

 

ארגנטינה - הארכת תוקפו של משטר מס ההכנסה המינימאלי

 

משטר מס ההכנסה המינימאלי בארגנטינה היה אמור לבוא לידי סיום בסוף שנת המס 2008. למרות זאת, חוקק לאחרונה תיקון לחוק המאריך את תוקפו של משטר מס ההכנסה המינימאלי עד ליום 31 בדצמבר 2009.

מס ההכנסה המינימאלי הוא מס משלים למס החברות ושיעורו 1% משווי מצבת נכסיה של החברה (שווי הנכסים מחושב בהתאם לתקנות). חבות בפועל במס הכנסה מינימאלי יכולה להיווצר אם המכפלה של 1% במצבת הנכסים גבוהה מחבות מס החברות באותה שנת מס.

 

 

 

בלגיה - משטר פטור ההשתתפות הבלגי נוגד את הדירקטיבה האירופית בדבר חברה אם-בת

 

בית המשפט של האיחוד האירופי (ECJ) פסק לאחרונה כי משטר פטור ההשתתפות בבלגיה אינו עולה בקנה אחד עם סעיף 4(1) בדירקטיבה האירופית בדבר חברה אם – בת (להלן: "הדירקטיבה האירופית").

 

רקע

 

לפי דיני המס בבלגיה, 95% מהכנסה אשר מקורה בדיבידנדים מחברה בת תושבת האיחוד האירופי פטורים ממס.

פטור זה ניתן בדרך של ניכוי רעיוני בשיעור של 95% מן ההכנסה מדיבידנד בידי חברות בלגיות אשר עומדות בתנאים מסוימים (כגון: שיעור החזקה מינימלי בהון של החברה המחלקת למשך תקופה מינימלית וכיו"ב).

ואולם, שלב הניכוי הרעיוני מתבצע לאחר בירור הכנסתה החייבת של החברה הבלגית (ממקורות שונים) ואין באפשרותה של החברה לעשת שימוש בעודף ניכוי בשנות מס אחרות. לפיכך, חברה בלגית אשר מכירה בשנת המס בהכנסה חייבת קטנה מגובה הניכוי הרעיוני (או בהפסד), נתונה למצב דברים בו ההכנסה מדיבידנד (ש-95% ממנה אמורים להיות פטורים) מקטינה הפסד לצורכי מס מן המקורות החייבים במס מלא.

 

החלטת ה-ECJ

 

בהחלטתו קבע ה-ECJ כי בלגיה אינה מיישמת כהלכה את הדירקטיבה האירופית, שכן אופן יישומו של פטור ההשתתפות הבלגי מתנה את קבלת הפטור בהכנסה חייבת במידה מספקת לצורך ניצול הניכוי הרעיוני – תנאי אשר אינו נמנה על התנאים שנקבעו בדירקטיבה האירופית ועל כן אינו תקף.

 

   

סיכום

 

להחלטת ה-ECJ תחולה רטרואקטיבית. דהיינו, חברות בלגיות אשר לא התאפשר להן לנצל בעבר את הניכוי הרעיוני בגלל הפסדים לצורכי מס או הכנסה חייבת נמוכה עשויות לדרוש תיקון שומות. יצוין עוד כי להחלטת ה-ECJ עשויה להיות השלכה על פוזיציות מס אשר לקחו משקיעים ישראליים לצורך כימות הכנסות חנ"ז בישראל.

מומלץ אפוא ללקוחות אשר בבעלותם תאגידים בלגיים המחזיקים חברות בנות אירופיות ליזום בדיקה של הנושא – ככלל שהדבר רלוונטי לגביהם.

 

 

 

 

דנמרק - תיקוני חקיקה במישור המס

 

לאחרונה אושרו בדנמרק מספר תיקוני חקיקה במישור המס. כחלק מתיקונים אלה הוקשחו התנאים לפטור ההשתתפות הדני החל על דיבידנדים כפי שמוסבר להלן.

 

בהתאם למשטר פטור ההשתתפות בדנמרק, דיבידנדים המחולקים לחברה דנית עשויים להיות פטורים ממס בידי החברה הדנית המקבלת בהתקיים התנאים הבאים:

 

-                      החברה המקבלת מחזיקה 10% או יותר בהון המניות של החברה המחלקת
לתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות, וכן בהתקיים אחד מאלה;

-                      החברה המחלקת תושבת מדינת אמנה (או תושבת האיחוד האירופי, גרינלנד, איי פארו או דנמרק עצמה).

-                      החברה המחלקת נמנית על הסדר מיסוי משותף בדנמרק או שהחברה המקבלת
שולטת (למשל באמצעות החזקה של יותר מ-50% בהון) בחברה המחלקת.

 

בהתאם לתיקון לחוק, השליטה הנדרשת לפי התנאי האחרון חייבת להתקיים במשך 12 חודשים לפחות.

כמו כן, נוסף בתיקון לחוק תנאי כללי חדש לפיו לא יינתן פטור על דיבידנד אשר נדרש בניכוי כהוצאה על ידי החברה המחלקת (אלא אם מדובר בתשלום דיבידנד שחוסה בגדרי הדירקטיבה האירופית בדבר חברה אם – בת).

לתיקון החוק החדש תוקף מחייב לגבי דיבידנדים אשר שולמו לחברה הדנית המקבל החל
מיום 8 באוקטובר 2008.

 

 

 

יוון

 

לאחרונה הונהגה ביוון חובת ניכוי מס במקור על דיבידנדים. החל מיום 1 בינואר 2009, על דיבידנדים אשר יחולקו מחברה יוונית ינוכה מס במקור בשיעור של 10%, אלא אם כן זכאי המקבל להגנת אמנה או דירקטיבה. יצויין כי האמנה בין יוון לישראל אינה כוללת הגנה כאמור.

במקביל, החל מיום 1 בינואר 2010 שיעור מס החברות ביוון צפוי לרדת בהדרגה בכל שנה משיעור של 25% כיום לשיעור של 20% בשנת 2014.

 

 

 

נורווגיה - הצעה להקלה בתנאים לקיזוז לאחור של הפסדים לצורכי מס

 

לפי דיני המס בנורווגיה, חברה רשאית להעביר הפסדים לצורכי מס לשנות המס הבאות ולקזזם כנגד הכנסה חייבת ללא מגבלת זמן. לעומת זאת, הפסדים לצורכי מס יכולים לבוא בקיזוז כנגד הכנסות אשר הופקו בשתי שנות המס הקודמות רק אם הופסקה פעילותה של החברה.

 

לאחרונה הוגשה על ידי הממשל הנורווגית הצעה להוראת שעה, על פיה יוכלו חברות נורווגיות לדרוש בקיזוז הפסדים אשר נוצרו בשנים 2008-2009 (בלבד) כנגד הכנסות אשר הופקו בשתי שנות המס שקדמו לשנת המס – גם אם החברות ממשיכות להיות פעילות.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר