אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

נתונים בסיסיים לחישוב המס לשנת המס 2011

נתונים בסיסיים לחישוב המס לשנת המס 2011

תאריך: 11 בדצמבר 2011

 

 

 

 

נתונים בסיסיים לחישוב המס לשנת המס 2011

 

 

כמידי שנה הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז נתונים בסיסים לצורך חישוב המס המגיע לשנת המס 2011.

 

א.         מדרגות ההכנסה ושיעורי המס ליחידים בשנת המס 2011 (שנתי וחודשי):

 

שנתי:

 

הכנסה שנתית

שיעור המס

מס בכל שלב

הכנסה מצטברת

מס מצטבר

ש  "  ח

%

ש  "  ח

ש  "  ח

ש  "  ח

עד 60,840

10*

6,084

60,840

6,084

43,080 הבאים

14*

6,031

103,920

12,115

64,920 הבאים

23*

14,932

168,840

27,047

86,040 הבאים

30

25,812

254,880

52,859

227,880 הבאים

33

75,200

482,760

128,059

מעל 482,760

45

 

 

 

 

חודשי:

 

הכנסה חודשית

שיעור המס

מס בכל שלב

הכנסה מצטברת

מס מצטבר

ש  "  ח

%

ש  "  ח

ש  "  ח

ש  "  ח

עד 5,070

10*

507

5,070

507

3,590 הבאים

14*

503

8,660

1,010

5,410 הבאים

23*

1,244

14,070

2,254

7,170 הבאים

30

2,151

21,240

4,405

18,990 הבאים

33

6,267

40,230

10,672

מעל 40,230

45

 

 

 

 

 

*        השיעורים ההתחלתיים של 10%, 14% ו-23% חלים על הכנסה חייבת מיגיעה אישית כהגדרתה בפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). (לגבי הכנסות אחרות אשר אינן הכנסות מועדפות, שנקבע להן שיעור מס מוגבל - תהא מדרגת המס השנתית הראשונה עד לסכום של 254,880 ש"ח - 30% ומדרגה נוספת של 33% להכנסה שנתית של עד 482,760 ש"ח). שיעורים מופחתים אלו לא יחולו על הכנסה שחייבים לגביה בניהול פנקסי חשבונות ולא נוהלו לגביה פנקסים קבילים.

 

 

          לעניין זה נקבע כי:

 

          א.      הכנסה מדמי שכירות בידי אדם או בידי מי שהיה בן זוגו בעת פטירתו, מהשכרת נכס אשר שימש בידיו להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד, במשך 10 שנים לפחות לפני תחילת ההשכרה, תחשב כהכנסה מיגיעה אישית.

 

ב.       שיעורי המס ההתחלתיים של 10%, 14% ו-23% יחולו גם על הכנסה חייבת מכל מקור (למעט הכנסה שנקבעה לגביה שיעור מס מיוחד) בידי מי שמלאו לו שישים שנים בשנת המס.

 

יצוין, שבמסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, נקבע ריווח של מדרגות המס והפחתה הדרגתית של שיעורי מס ההכנסה על יחידים עד לשיעור מס שולי מרבי קבוע של 39% בשנת המס 2016, ואולם על פי החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 אשר פורסם לאחרונה בעקבות המלצות וועדת טרכטנברג ההפחתה תבוטל (גם לגבי מרבית המדרגות הנמוכות) ושיעור המס במדרגה הגבוהה אף יועלה ל-48%.

 

ב.         נקודת זיכוי - שנתי

 

1)     שווי נקודת זיכוי אחת        2,508 ש"ח

 

2)     שווי ¼ 2 נקודות זיכוי        5,643 ש"ח

 

ג.          תקרות ואחוזי הפקדה לקופות גמל (חודשי)

 

1)     קצבה מזכה על פי סעיף 9א לפקודה - 7,990 ש"ח

 

 סכום פטור מקצבה 35% - 2,797 ש"ח

 

2)     סכום פטור על פי סעיף 9א(ב) לפקודה (קצבה שלא על פי חוק או הסכם קיבוצי) - 112 ש"ח.

 

3)     תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47 לפקודה) - 8,200 ש"ח.

 

הכנסה מזכה אשר אינה הכנסת עבודה (למי שיש גם הכנסת עבודה- בניכוי הכנסת העבודה או 8,200 ש"ח, לפי הנמוך) - 11,600 ש"ח.

 

הכנסה מזכה לקצבה- סעיף 47(א)(5)(2) לפקודה - 32,800 ש"ח.

 

הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א)(3) ו-(5) לפקודה - 8,200 ש"ח.

 

4)     הסכום על פי סעיף 45א(ד) לפקודה - 160 ש"ח.

 

הסכומים על פי סעיף 45א(ה) לפקודה - 160 ש"ח, 16,400 ש"ח.

 

5)    הפקדה מוטבת (קרן השתלמות לחברי קיבוץ ולעצמאי) - 9(16א) ו- 9(16ב) לפקודה - 17,400 ש"ח לשנה.

 

6)     "שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור – עד 30 ביוני 2011: 3,850 ש"ח

מיום 1 ביולי 2011 עד 31 במרץ 2012 4,100 ש"ח (על פי הוראת שעה אשר פורסמה בספר החוקים 2300).

 

 

ד.       התקרה השנתית להפרשות לפיצויים ולקצבה בשל חבר בעל שליטה המוכרת כהוצאה

 

סעיף 32(9) לפקודה:  11,650 ש"ח

 

ה.       תקרת סכומי מענק הפרישה הפטורים ממס - סעיף 9 (7א) לפקודה

 

תקרת הסכום הפטור אשר שולם החל מיום 1 בינואר 2011:

11,650 ש"ח לכל שנת עבודה

 

 סכום המענק הפטור ממס עקב מוות: 23,320 ש"ח לכל שנת עבודה.

 

ו.         הפרשות לקרן השתלמות- שנתי

 

(ראה חוזר משרדנו בנושא מיום 28 בנובמבר 2011).

 

לשכיר אשר אינו בעל שליטה ולשכיר בעל שליטה- המשכורת השנתית המירבית אשר ההפרשה בגינה פטורה ממס - 188,544 ש"ח (משכורת חודשית בסך 15,712 ש"ח).

 

לעצמאי, וחבר קיבוץ- ההכנסה המירבית אשר ההפרשה בגינה מזכה בניכוי - 249,000

ש"ח.

 

הערה: אם מדובר ביחיד עצמאי אשר יש לו גם הכנסת עבודה, החלק של הכנסת העבודה שבגינה הופקדו כספים על ידי המעביד לקרן השתלמות יקטין את תקרת ההכנסה מעסק או משלח יד המזכה בניכוי.

 

ז.       הטבות הניתנות על ידי מעבידים

 

כעקרון, אין פטור ממס בגין הנחות ומתנות אשר קיבל עובד ממעבידו.

 

לפנים משורת הדין, מסכימה נציבות מס הכנסה שמתנה בסכום סביר אשר נותן מעביד לעובדו לרגל אירוע אישי בלבד (חתונה, לידת ילד, בר מצווה) לא תיחשב כהכנסת עבודה, וההוצאה תוכר למעביד במגבלת הסכום המותר בניכוי לגבי מתנות לספקים וללקוחות בשל קשר עסקי.

 

בשנת המס 2011 תותר בניכוי הוצאה מסוג זה בסכום של 200 ש"ח. סכום העודף על הסך האמור ייחשב כהוצאה עודפת.

 

ח.      תשלומים בשל הוצאות להחזקת בן משפחה במוסד

 

זיכוי ממס בשיעור של 35% בשל הוצאות להחזקתם במוסד של בן זוג, הורה או ילד משותקים לחלוטין וכיוצ"ב. הזיכוי ממס כאמור - יינתן בשל סכומים אשר שולמו העולים על 12.5% מן ההכנסה החייבת.

 

ט.      תשלומים לביטוח לאומי בשל הכנסה שאינה ממשכורת

 

ניכוי מן ההכנסה בגובה 52% מהתשלומים לביטוח לאומי אשר בוצעו בפועל עד 31 בדצמבר 2011 (לא כולל דמי בריאות). הניכוי אינו ניתן בשל הפרשי הצמדה וקנסות המשתלמים על פיגור בתשלומים.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר