אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף

ניכוי מס תשומות בגין הקמת תשתיות מוניציפאליות(חלף אגרות והיטלים) – ביהמ''ש העליון

ניכוי מס תשומות בגין הקמת תשתיות מוניציפאליות(חלף אגרות והיטלים) – ביהמ''ש העליון

 

תאריך: 4 במאי 2009

 

 

 

 

 

ניכוי מס תשומות בגין הקמת תשתיות מוניציפאליות

(חלף אגרות והיטלים) – ביהמ"ש העליון

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה קבע בית המשפט העליון, בעניין מנהל מע"מ אשדוד וירושלים (להלן: "המערערים") נ' ראדקו אינבסטמנט לימיטד ואח' (להלן: "המשיבות"), כי במתווה בו מעביר יזם ישירות לתאגיד עירוני תמורה בגין ביצוע עבודות פיתוח ותשתית, ובד בבד מופטר הוא מן האגרות והיטלי הפיתוח החלים עליו (כולם או חלקם), הרי שאין היזם רשאי לנכות את סכומי המע"מ המופיעים בחשבוניות המס המוצאות לו על ידי התאגיד העירוני.

 

מס התשומות האמור לא הותר בניכוי מכיוון שביצוען של עבודות פיתוח ותשתית הינו באחריותן הבלעדית של הרשויות המקומיות, ומשכך אף אם יזם מקרקעין מתקשר עם תאגיד עירוני לשם ביצוע עבודות אלו, הרי שהוא אינו רשאי לנכות כמס תשומות את המע"מ הגלום בחשבוניות אשר הוצאו לו, וזאת חרף היותה של העסקה בין שני צדד אשר הינם "עוסקים".

 

 

עובדות המקרה:

 

כל אחת מן המשיבות הינה יזמית מקרקעין, אשר התקשרה עם תאגיד עירוני בהסכם פיתוח אשר במסגרתו, התחייב התאגיד העירוני לבצע עבודות פיתוח ותשתית בשטחים ציבוריים של פרויקט בניה אותו ביקשה המשיבה להוציא אל הפועל. מאחר והתשתית העובדתית בארבעת הערעורים דומה ברובה, נדונו הם יחדיו בפסק דין זה.

בנסיבות פסק הדין, התאגידים העירוניים ביצעו את עבודות הפיתוח והתשתית כאשר התמורה בעד עבודות אלו היתה בדמות ויתור על אגרות והיטלים מצד הרשות המקומית (אשר מוגדרת כסכום "חלף אגרות והיטלים") ותשלום נוסף מצד יזם המקרקעין (סכום המוגדר כ"מעבר לחלף אגרות והיטלים").

המשיבות לא חלקו על כך שבגין החשבונית אשר הוצאה לרשות המקומית (חלף אגרות והיטלים) לא ניתן לנכות את מס התשומות, אך הן ביקשו לנכות את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס אשר הוצאו להן על ידי התאגידים העירוניים, בגין הסכום שמעבר לחלף אגרות והיטלים.

 

המשיבות הסכימו לכך שהסכום המהווה חלף אגרות והיטלים הינו מסמכותה ובאחריותה של הרשות המקומית, ועל כן לא ניתן לנכות את מס התשומות הכלול בחשבונית אשר הוצאה על ידי התאגיד העירוני בגין חלק זה. יחד עם זאת, הסכום אשר גובה התאגיד העירוני מעבר לחלף אגרות והיטלים הינו סכום אשר מוצא על ידי היזם כחלק מקידום פרויקט הבניה וכחלק מעבודות הפיתוח אשר משקפות סטנדרט גבוה מן הרגיל, ולפיכך מאחר ואין סכום זה משקף את חלקה של הרשות המקומית בתשלומים לתאגיד העירוני, הרי שיש להתיר את ניכויו של מס התשומות הגלום בתשלומים אלו.

 

 

עיקרי פסק הדין

 

בית המשפט העליון קבע כי אין היזם רשאי לנכות כמס תשומות את סכומי המע"מ, המופיעים בחשבוניות המס אשר הוצאו לו על ידי תאגיד עירוני, בגין התשלומים אשר הועברו על ידו כתמורה לביצוען של עבודות פיתוח ותשתית.

בית המשפט ביסס את קביעתו זו בכך כי האחריות להקמתן ולתחזוקתן של מערכות תשתית בתחומה של רשות מקומית מוטלת בדרך כלל על כתפיה של הרשות המקומית, אשר מממנת פעולות אלו באמצעות הפעלת סמכותה לגבות תשלומים ייעודיים – קרי, אגרות והיטלים.

 

בית המשפט הוסיף ופירט כי בידי הרשות המקומית ישנן אפשרויות שונות להוציא אל הפועל את עבודות פיתוח התשתיות המוניציפאליות, כאשר "דרך המלך" – אשר הינה הדרך הארוכה לביצוע עבודות אלו, הינה באמצעות התקשרות ישירה של הרשות המקומית עם קבלנים לשם ביצוע עבודות הפיתוח, הממומנת באמצעות האגרות וההיטלים אותם גובה העירייה מבעלי הזכויות במקרקעין. בדרך זו ברור כי בהיותה מלכ"ר, אין באפשרותה של הרשות המקומית לנכות את מס התשומות אשר כלול בחשבוניות המס אשר מונפקות לה על ידי הקבלנים. בנוסף, בעל המקרקעין/היזם, משלם ישירות לרשות המקומית את האגרות וההיטלים בהם הוא חב בגין עבודות הפיתוח. בגין תשלום זה לרשות המקומית לא מתקבלת מאת הרשות המקומית חשבונית מס (שכן הרשות המקומית הינה מלכ"ר ואינה רשאית להוציא חשבוניות מס) ולפיכך אין בחשבוניות אלו סכום מע"מ אותו ניתן לנכות בגין הוצאות אלו.

 

"קיצור דרך" לדרך הפעולה המוזכרת הינו באמצעות ביצוע עבודות הפיתוח על ידי תאגיד עירוני (או צד שלישי אחר), תוך שהתמורה בגין עבודות אלו אינה משולמת לו על ידי הרשות המקומית, אלא על ידי יזם הפרויקט. בד בבד מוותרת הרשות המקומית כלפי היזם על תשלומי החובה (האגרות וההיטלים) בהם הוא חב בגין עבודות הפיתוח כולם או חלקם. בדרך זאת קמה אפשרות מעשית לניכויים של סכומי המע"מ המשולמים בגין עבודות הפיתוח, שכן הן התאגיד העירוני והן היזם הינם "עוסקים" אשר רשאים להנפיק חשבוניות מס ולנכות מס תשומות.

 

בית המשפט קבע  כי אחד הטעמים אשר הובילו חלק מן הרשויות המקומיות לבחור במהלך הלא ראוי של ביצוע עבודות הפיתוח בדרך המקוצרת אשר תוארה לעיל, נובע מסוגיית המע"מ. שכן: באמצעות שינוי מסוים באופן אשר בו בנויה עסקת ביצוע עבודות הפיתוח והתשתית נוצרת, יש מאין, אפשרות לניכוי המע"מ המשולם למבצע עבודות אלו כמס תשומות. ניכוי זה מתבצע על ידי היזם, ומקטין את סכום המע"מ הכולל בו הוא חב.

 

נקבע כי יש להשקיף על מבנה העסקה הנדונה באופן הבא: היזם שילם אגרות והיטלי פיתוח לרשות המקומית, ואילו זו עשתה שימוש בסכומים אלה כדי לשלם לתאגיד העירוני בתמורה לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית. על מנת למנוע העברה כפולה של כספים, אומץ קיצור הדרך המתבטא בהעברת כספים ישירות מן היזם לתאגיד העירוני.

 

עם זאת, אין זה מתקבל על הדעת כי "קיצור הדרך" המתואר, יקים, כבמטה קסם, אפשרות לניכוי המע"מ המשולם לתאגיד העירוני כמס תשומות על ידי היזם, מקום אשר אפשרות זאת לא הייתה קיימת במבנה המלא של העסקה.

 

בית המשפט הוסיף וקבע כי אף כאשר עסקינן בעבודות פיתוח הכוללות רכיב החורג מגדר הסטנדרט הרגיל, הרי שאין בכך כדי לאיין את אופיין הציבורי של עבודות הפיתוח כמכלול ואת העובדה כי הן בוצעו עבור הרשות המקומית, האחראית על הקמת תשתיות מוניציפאליות. זאת ועוד, האבחנה על פיה יותר מס התשומות בגין הסכום העולה על סכום האגרות וההיטלים, עלולה ליצור תמריץ לרשות המקומית לקבוע סטנדרט עבודות פיתוח נמוך ככל הניתן ואף לא לחוקק חוקי עזר המחייבים בהיטלים ובאגרות, וזאת מתוך מטרה לסווג חלק גדול מעבודות הפיתוח כשיפורים מעבר לסטנדרט המבוצעים עבור היזם ובכך להגדיל את החלק מסכום התמורה אשר בגינו יוכל היזם לנכות את המע"מ כמס תשומות.

 

הערעורים התקבלו במלואם.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר