אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

ניירות ערך סחירים הערכות לקראת סוף שנת 2011

ניירות ערך סחירים הערכות לקראת סוף שנת 2011

 

תאריך: 30 בנובמבר 2011

 

 

 

 

ניירות ערך סחירים הערכות לקראת סוף שנת 2011

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם נקודות להערכות לקראת סוף שנת המס 2011 לעניין ניירות ערך סחירים.

 

 

1.              מבוא

 

שנת 2011 אופיינה בהפסדים בשוק ההון. על כן, יש לשים דגש במיוחד לנושא קיזוז ההפסדים מניירות ערך (בהנחה שמדובר בהפסד הוני ולא הפסד עסקי/פירותי).

 

תשומת לבכם במיוחד לנושאים הבאים:

 

1.1          הפסד הון מוכר רק אם מומש בפועל (דהיינו, נייר הערך נמכר עד לסוף שנת המס 2011).

 

1.2          ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים ומועברים משנים קודמות (לרבות הפסדי הון מניירות ערך סחירים), כנגד רווח הון ממכירת נכס כלשהו אשר נוצר השנה (לרבות מנייר ערך סחיר או משבח מקרקעין).

 

1.3          ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך אשר נמכרו בשנת 2011 גם כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך (בכפוף לתנאים אשר יפורטו להלן).

 

1.4          בהנחה שהמלצות ועדת טרכטנברג יאומצו ושיעורי המס בגין ריבית ודיבידנד יעלו החל משנת המס 2012, כדאי לנישום יחיד לשקול לממש הפסדים הגלומים בניירות ערך רק בתחילת שנה הבאה כדי שהפסדים אלו ישמשו מגן מהכנסות ריבית ודיבידנד ששיעור המס בגינם עשוי לעלות בשיעור של 5-7%, בכפוף למפורט להלן.

 

 

 

2.                   שיעור המס על הכנסות פיננסיות ורווחי הון בידי יחיד

 

2.1          שיעור המס המוטל על רווח הון ריאלי (בגין נכס אשר נרכש החל מיום 1 בינואר 2003), ריבית ריאלית ודיבידנד (אשר אינו ממפעל מאושר או ממפעל מוטב או ממפעל מועדף), בידי יחיד לא יעלה על 20% (לפי המלצות ועדת טרכטנברג - 25%), בין אם מקורם בנכס נסחר בבורסה (בישראל או מחוצה לה) ובין אם לאו, בין אם באפיקי השקעה המנוהלים בידי מוסד בנקאי ובין אם לאו, ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המהווה מקור להכנסתו זו.

 

 

2.2          באם היחיד הינו בעל מניות מהותי בחברה המהווה מקור להכנסה, יחול שיעור מס אשר לא יעלה על 25% (לפי המלצות ועדת טרכטנברג- 30%) בגין רווח הון ריאלי (בגין נכס אשר נרכש החל מיום 1 בינואר 2003) ובגין דיבידנד ושיעור מס שולי בגין הכנסה מריבית. על כן, עדיף לבעל מניות מהותי המחזיק באג"ח של החברה למכור את האג"ח לפני קבלת הריבית ולהתחייב במס של 25%, במקום המס השולי אשר יחול על הריבית.

 

2.3          ריבית באפיקי השקעה שקליים נומינליים ורווחי הון ממכירת אגרת חוב, נייר ערך מסחרי, מילווה או הלוואה, אשר אינם צמודים, יחויבו במס בידי היחיד, בשיעור אשר לא יעלה על 15%, ובלבד שהיחיד אינו בעל מניות מהותי בחברה המהווה מקור להכנסתו זו.

 

2.4          בחינת אפשרות לנכות את הוצאות המימון הריאליות בחישוב רווח מניירות ערך - על פי סעיף 101 א(ב) לפקודה, ישנו מסלול של תשלום מס, הקובע, כי אם יחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בחישוב הרווח ממכירת ניירות ערך, אזי יחוייב רווח ההון במס בשיעור של 25%. לגבי בעל מניות מהותי, החייב ממילא במס של 25%, ברור מאליו שכדאי לו לתבוע בניכוי את הוצאות המימון הריאליות כנגד רווחיו. אולם, גם לנישום יחיד רגיל, החייב במס של 20% ויש לו הוצאות מימון ריאליות, כדאי לשקול, האם עדיף לו לבחור במסלול של שיעור מס של 25% (במקום 20%), תוך הפחתת הוצאות המימון אשר היו לו בגין רכישת הניירות. נציין, שעל פי תזכיר החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג, מוצע להעלות שיעור מס זה ל-30%.

 

2.5          מכירה רעיונית של ניירות ערך אשר טמון בהם רווח על פי תזכיר החוק ליישום המלצות ועדת טרכטנברג - על פי התזכיר, במהלך חודש דצמבר 2011 נישום יהא רשאי למכור נייר ערך, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנסחר בבורסה, וכן יחידה בקרן נאמנות פטורה, ולרכוש אותם מחדש, באמצעות חבר בורסה, באותו אופן אשר בו מתבצעות עסקאות מחוץ לבורסה, והכל באותה כמות, באותו יום ולפי מחיר תום יום המסחר לנייר ערך או ליחידה, ובלבד שמכר את כל ניירות הערך אשר היו לו מאותו סוג או את כל היחידות שהיו לו באותה קרן נאמנות, ובלבד שבמכירת נייר הערך נוצר לו רווח הון; מכר ורכש כאמור, יראו את יום ביצוע הפעולות האמורות כיום רכישה חדש של נייר הערך או של היחידה, לפי העניין, ומחירם המקורי החדש יהא מחיר תום יום מסחר לנייר ערך או ליחידה.

באם היחיד לא יבצע את המכירה הרעיונית, הוא ימוסה החל מתחילת שנת 2012 גם על מרכיב רווח ההון הריאלי אשר נוצר עד ליום 31 בדצמבר 2011 לפי שיעורי המס החדשים הגבוהים יותר (עלייה של 5% עד 7%).

 

  

3.              קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים- יחידים

 

3.1    כללי קיזוז הפסדי הון מניירות ערך הנסחרים בבורסה לגבי יחידים קובעים כדלקמן:

 

 

קיזוז הפסדי הון בשנת המכירה

קיזוז הפסדי הון מועברים

מכירה החל מיום
1
בינואר 2006

קיזוז הפסד ההון השוטף כנגד רווח הון כלשהו (לרבות מנכסים לא סחירים או שבח מקרקעין) וגם כנגד:

(א)     הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך

(ב)     הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים (סחירים או לא סחירים) ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25%.

קיזוז הפסד ההון המועבר כנגד רווח הון כלשהו (לרבות מנכסים לא סחירים או שבח מקרקעין).

מכירה שבוצעה עד
31
בדצמבר 2005 וההפסד בגינה טרם קוזז עד לאותו מועד (וגם לא עד לתחילת השנה הנבחנת(2011))

לא רלבנטי

קיזוז הפסד ההון המועבר כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך (סחיר או לא סחיר) או שבח מקרקעין וכן כנגד ריבית או דיבידנד, ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 20%.

 

 

 

יצוין, שהפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל (לרבות נייר ערך זר), ושאילו היה רווח היה מתחייב במס בישראל, ניתן לקיזוז כנגד רווח הון בישראל, ואולם הוא יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ לישראל.

 

נוסיף ונציין, כי בחוק לא נקבע סדר קיזוז הפסדים מניירות ערך. דהיינו, לא נקבע, שיש לקזז תחילה רווחי הון כנגד הפסדי הון ורק אחר כך לקזז ריבית ודיבידנד. אנו בדעה, כי בהיעדר הוראות מפורשות בחוק, מותר לנישום לבחור את סדר הקיזוז הרצוי לו. למיטב ידיעתנו, רשות המסים אינה חולקת על גישה זו.

 

מאחר שהפסדי (או רווחי) הון מוכרים רק על בסיס מימוש, לגבי יחידים המחזיקים בניירות ערך אשר טמון בהם הפסד, ומנגד יש להם רווחי הון מסוג כלשהו לרבות שבח ו/או ריבית או דיבידנד, מומלץ לשקול למכור את ניירות הערך עד תום שנת 2011 ולקזז את ההפסד בגינם כנגד אותם מקורות (מנגד, יש לשים לב לכך כי על פי המלצות ועדת טרכטנברג שיעורי המס צפויים לעלות, ולפיכך יש טעם דווקא במימוש הפסדים בתחילת השנה הבאה כדי שישמשו כמגן על הכנסות ריבית ודיבידנד).

 

3.2          חלוקת דיבידנד לבעלי שליטה בחברות - ללא מעט בעלי שליטה בחברות יש יתרות חובה בחברות אשר בשליטתם, כאשר חוב זה נושא ריבית על פי סעיף 3(ט) לפקודה (ריבית נומינלית של 5.24% החל מיום 2 בדצמבר 2011). אותם בעלי שליטה נתקלים בעימותים חוזרים ונשנים עם רשויות המס, הרואות באי סגירת החוב כהכנסה בידי בעל השליטה כדיבידנד או כמשכורת.

 

לאור זאת, ראוי כי בעלי שליטה בחברות, אשר צברו הפסדי הון מניירות ערך אשר מומשו בשנת 2011, ישקלו להכריז על חלוקת דיבידנד מן החברות אשר בבעלותם (כמובן, בכפוף למבחן הרווחים ומבחן יכולת הפרעון הקבועים בחוק החברות). כך, ניתן יהא להכיר בסגירת החוב של בעל השליטה לחברה כדיבידנד ולקזזו כנגד הפסדי ההון, באופן שלא ישולם מס בגין הדיבידנד. מאחר ויתרת החוב לחברה תקוזז יופסק תשלום הריבית והפרשי הצמדה. בנוסף, משמעות הקיזוז כנגד הדיבידנד הינו חסכון מס בשיעור של 25% (30%-32% אם יתקבלו המלצות ועדת טרכטנברג) המוטל על הדיבידנד כנגד ויתור על הפסדים אשר טמון בהם חסכון מס פוטנציאלי עתידי של 20% (25%- 27% אם יתקבלו המלצות ועדת טרכטנברג) בלבד (קיזוז כנגד רווח מניירות ערך שהוא אינו בעל מניות מהותי בהן).

 

נציין, שקיזוז ההפסד השוטף מניירות ערך כנגד הכנסה מדיבידנד מוגבל להכנסה ששיעור המס עליה אינו עולה על 25%. לפיכך, באם יועלה שיעור המס על דיבידנד לבעל מניות מהותי בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג לשיעור של 30%, אזי הוא לא יוכל בשנים הבאות לבצע קיזוז של הפסד הון כנגד דיבידנד מחברה בשליטתו.

 

גם במקרה שלבעל השליטה אין חוב לחברה, יש מקום לשקול חלוקת דיבידנד, על מנת לנצל את הפסדי ההון השוטפים אשר נוצרו להקטנת תשלומי המס בצורה אופטימאלית. במקרים מסוימים יש אפילו מקום לשקול נטילת הלוואה על ידי החברה לצורך חלוקת הדיבידנד, בכפוף למבחני התרת הוצאות המימון בגין ההלוואה על פי פס"ד פזגז ופס"ד פי גלילות של ביהמ"ש העליון.

 

3.3     דרכים נוספות לקיזוז הפסדים - חלוקת דיבידנד אינה הדרך היחידה לקיזוז הפסדי הון. משקיעים רבים אשר מוכרים את מניותיהם מעוניינים להפקיד את כספם באפיקים סולידיים. נזכיר, כי אם נוצרו להם הפסדי הון כתוצאה מן המכירה והם יפקידו את הכסף בתוכניות חיסכון או בפקדונות שקליים (מכשירים אשר אינם נחשבים לניירות ערך), הריבית אשר תיצבר לזכותם לא תקוזז כנגד אותם הפסדים. על כן, עדיף מבחינה מיסויית לאותם משקיעים להשקיע את כספם באפיקים סולידיים אחרים כגון: אג"ח מדינה, מק"מ או קרנות נאמנות כספיות/שקליות פטורות, שכן התשואה בגינם תקוזז כנגד הפסדי ההון השוטפים אשר נוצרו להם בשל ירידות השערים בבורסה.

 

 

4.                   רווחים והפסדים מניירות ערך סחירים-בידי חברות

 

4.1   כללי

 

מכירת ניירות ערך סחירים, נחשבת כרווח הון לפי חלק ה' לפקודה או כהכנסה פירותית בהתאם למבחני סיווג ההכנסות אשר הותוו בפסיקה ובפקודה, לרבות לעניין קיזוז הפסדים, ואלה ממוסים (החל משנת המס 2010 ואילך) בשיעור מס החברות הרגיל (24% בשנת המס 2011).

 

4.2   בכל הנוגע לניירות ערך סחירים אשר טמון בהם הפסד המוחזקים על ידי חברות

 

4.2.1                    "הפסד ריאלי" ממכירת ניירות ערך כהגדרתו בסעיף 6 לחוק התיאומים, אשר טרם קוזז עד לתום שנת 2005, יקוזז על פי הוראות המעבר רק כנגד רווח ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה.

 

4.2.2                    הפסד מניירות ערך סחירים אשר נמכרו בשנת 2006 ואילך- ההפסד בגינם יקוזז בשנת המכירה כנגד רווח הון ריאלי כלשהו (לרבות מנכסים לא סחירים) וגם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד אשר שולמו בשל אותו נייר ערך, וכן כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים (סחירים או לא סחירים) ובלבד ששיעור המס עליהם אינו עולה על 25% (עד לשנת המס 2009 היתה משמעות למגבלה של 25%, אך מאחר והחל משנת 2010 שיעור מס החברות אינו עולה על 25%, אין לכך יותר משמעות).

 

4.2.3                    באם ניירות הערך הסחירים ימכרו בהפסד בשנת 2011 ולא ניתן יהא לקזז השנה את אותו הפסד כאמור לעיל, אזי בשנת 2012, קיזוז הפסד ההון המועבר יהא כנגד רווח הון כלשהו, לרבות מנכסים לא סחירים (אך לא, כנגד ריבית ודיבידנד).

 

על כן, באם התקבל/ יתקבל השנה ריבית או דיבידנד (באם הוא חייב במס), כמפורט לעיל, יש לשקול לממש ניירות ערך שטמון בהם הפסד, כבר השנה.

 

4.2.4                    תשומת לב, לסעיף 94ג לפקודה על פיו, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון בשל המכירה, דיבידנד אשר התקבל בשל המניה, במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, אך לא יותר מסכום ההפסד.

 

על כן, באם רוצים למכור מניה אשר טמון בה הפסד, ובגין המניה חולק דיבידנד, יש לשקול את דחיית המכירה עד לחלוף 24 החודשים.

 

4.2.5                    במקרה של הפסד ממכירת נייר ערך, ניתן להוסיף לו גם הפסד ריאלי לפי סעיף 9(ג) לחוק התיאומים (מחושב עד לסוף 2007, בהתאם להוראות המעבר לביטולו של חוק התיאומים).

 

4.3   בכל הנוגע לניירות ערך אשר טמון בהם רווח המוחזקים על ידי חברות

 

רווח מניירות ערך המסווג כרווח הוני (ישנם גם רווחים מניירות ערך המסווגים כפירותיים בהתאם למבחני סיווג הרווחים), ניתן לקזז מולו הפסד עיסקי שוטף. עם זאת, לא ניתן לקזז הפסד עסקי מועבר משנים קודמות כנגד רווח ריאלי מנייר ערך אשר סווג כרווח הון, באם אינו "רווח הון בעסק".

 

על כן, באם יש הפסד עסקי שוטף בשנת המס הנוכחית (2011) ולא צפוי בשנה הבאה הפסד הון או הפסד עסקי שוטף, כדאי לשקול מימוש של נייר ערך סחיר אשר טמון בו רווח כבר בשנת המס 2011.

 

השקעה של חברה במק"מ עדיפה בדרך כלל על השקעה בפיקדון בנקאי, מאחר וניתן לקזז הפסדים מניירות ערך כנגד רווח ממכירת מק"מ (יצוין כי מכירת המק"מ לפני מועד פדיונו תסווג כאירוע מס  של רווח הון ואילו פדיון המק"מ יסווג כהכנסה מדמי ניכיון).

כמו כן, יש להביא בחשבון את העלייה הצפוייה בשיעור מס החברות (באם יתקבלו המלצות ועדת טרכטנברג)  25% בשנת 2012 לעומת 24% בשנת 2011, ועל כן אם טמון רווח בנייר הערך, יש לשקול את הקדמת המכירה עד לסוף שנת המס 2011.

 

 

5.                   נקודות נוספות לתשומת לב לגבי השקעה בשוק ההון

 

5.1      ייחוס עלויות רכישה למכירה בשיטת הייחוס הספציפי - התקנות קובעות לגבי ניירות ערך אשר נרכשו במספר מועדים ולאחר מכן נמכר חלק מהם, כי ייחוס עלויות למכירות יהא לפי שיטת "ראשון נכנס- ראשון יוצא". יחד עם זאת, החוק גם מאפשר, בכפוף להנחת דעתו של פקיד השומה, ייחוס ספציפי. לשם כך יש צורך כי הרכישה תתבצע בחשבון אחר ועל כן, מומלץ לקנות ניירות ערך בזמנים שונים במספר חשבונות בכדי לאפשר גמישות בייחוס עלויות.

 

5.2      פירוק חברה פרטית אשר נוצרו בה הפסדים לצורך דיווח על הפסד הון וקיזוז כנגד רווחי הון, דיבידנדים וריבית מהשקעות בשוק ההון - נישומים לא מעטים מחזיקים במניות של חברות פרטיות אשר הפסיקו את פעילותן וצברו הפסדים כתוצאה מפעילות כושלת. הפסד בגין אובדן השקעה כזו יוכר כהפסד הון רק בעת מכירת המניות או פירוק החברה. אליבא דרשות המיסים הפסד מפירוק חברה יוכר כבר בשלב מינוי המפרק. לפיכך, מומלץ לבצע פירוק כזה לפני תום שנת 2011 למי שיש לו רווחי הון או הכנסות מדיבידנדים ומריבית מהשקעות בשוק ההון ומעוניין לחסוך את אותם תשלומי מס. לחילופין, לאור המלצות ועדת טרכטנברג בדבר העלאת שיעור המס על השקעות בשוק ההון ב-5% עד 7% החל משנת 2012, ניתן לדחות את תחילת הפירוק לתחילת שנת 2012 ולקזז את הפסדי ההון מן הפירוק כנגד שיעורי המס הגבוהים יותר.

 

5.3      דיבידנד שהתקבל שלא מתוך רווחים (הפחתת הון) - ישנם משקיעים רבים אשר קיבלו בשנה החולפת דיבידנד מחברות אשר חילקו את אותם דיבידנדים שלא מתוך רווחים, אלא במסגרת הפחתת הון באישור בית המשפט. בהתאם להוראות רשות המיסים, ניכוי המס במקור בוצע ממלוא סכום הדיבידנד אשר חולק מבלי שיוחסה עלות (מלאה או יחסית), בהתחשב בכך שמדובר בהפחתת הון ולא בחלוקת דיבידנד מתוך רווחים. משקיעים אלו רשאים לדרוש ייחוס עלויות לאותו דיבידנד ולבקש החזר מס (מלא או חלקי) בגין המס אשר נוכה במקור, זאת כמובן באמצעות הגשת דו"ח למס הכנסה.

 

5.4      השקעה בחברות בעלות מדיניות של חלוקת דיבידנד - ישנם משקיעים הפועלים באמצעות חברה בע"מ ונוצרים לחברה אשר בבעלותם עודפי מזומנים בקופה והמטרה היא להשקיע מזומנים אלו בשוק ההון. משקיעים אלו ייטיבו לעשות אם ישקיעו עודפי מזומנים אלו בשוק ההון במניות של חברות בעלות מדיניות קבועה של חלוקת דיבידנד מתוך הרווחים השוטפים. דיבידנד זה, המתקבל בידי חברה ישראלית, פטור ממס בידי החברה המקבלת (באם מקור הדיבידנד אינו ממפעל מאושר, מפעל מוטב או מהכנסות אשר נצמחו מחוץ לישראל) ובכך יש יתרון להחזיק השקעות אלו באמצעות חברה בע"מ ולא באמצעות יחיד.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר