אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

מתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון וסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל

מתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון וסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל

תאריך: 12 באוגוסט 2011

 

 

 

מתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון

וסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי בימים אלו פרסם משרד התיירות שני נהלים חדשים מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק"):

 

·              נוהל למתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון.

·              נוהל לסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל.

 

 

1.            נוהל למתן מענקים להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים לבתי מלון

 

1.1          מטרת הנוהל הינה לעודד השבה של בתי מלון אשר אינם בשימוש מלונאי
לפחות ב-24 החודשים האחרונים, לתפקודם המקורי כבתי מלון, וכן לעודד הסבת מבנים בעלי ייעוד או שימוש אשר אינו מלונאי לבתי מלון, כמפורט בנוהל, זאת תוך מתן עדיפות לאזורי הביקוש התיירותי במסגרת החוק.

 

1.2          התקציב הכולל ליישום נוהל זה הינו עד 15 מיליון ₪ (עם אפשרות להגדלת
התקציב) והוא חל על שנת התקציב 2011.

 

1.3          להלן עיקרי הנוהל

 

1.3.1                   הקצאת מענקים בשיעור של 20% מן ההשקעה המוכרת לפרויקט,
עבור השקעות בתכנון, תשתיות, עבודות בניה ורכישת ריהוט וציוד. השקעה בציוד וריהוט תוכר עד להיקף של 30% מן ההשקעה הכוללת המוכרת. השקעה בתכנון תוכר עד להיקף של 8% מן ההשקעה המוכרת הכוללת.

 

1.3.2                   המענק יינתן עבור:

 

1.3.2.1.                     השבתו של בית מלון או של אגף (איזור הכולל
מקבץ של לפחות 15 חדרים אשר ניתן לבודד אותו מכלל חדרי המלון) בו, אשר חדל מתפקודו המלונאי במשך 24 חודשים רצופים לפחות שקדמו למועד האחרון אשר נקבע להגשת הבקשות למעמד של מפעל מאושר במועד זה, לשימוש מלונאי.

 

1.3.2.2.                     הסבתו של מבנה (בניין או חלק מבניין, המיועד
להכיל לפחות 11 חדרי מלון, שטחי שירות ושירותים ציבוריים) אשר ייעודו על פי התב"ע או שימושו בפועל אינם מלונאיים, לבית מלון.

 

1.3.2.3.                     משך ביצוע העבודות לצורך השבתו/הסבתו של
המבנה לבית המלון לא יעלה על 30 חודשים ממועד כתב האישור.

 

1.3.2.4.                     המבקש יידרש להפעיל את בית המלון ברציפות
לאורך 15 שנים לפחות.

 

1.3.2.5.                     לאחר קבלת אישור מותנה לבקשה למעמד של
מפעל מאושר, תידרש הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 5% מסכום המענק אשר אושר, צמודה למדד ובתוקף למשך 42 חודשים.

 

1.3.2.6.                     המועד הקובע להכרה בהשקעות הזכאיות למענקים
הוא יום הגשת הבקשה למעמד של מפעל מאושר, על פי הנוהל. עם זאת, יזם אשר הגיש בקשה על פי החוק במועד מוקדם מן המועד הקבוע ואשר ניתן לה מספר בקשה ולא ניתנו בגינה מענקים, ומבקש להיכלל בבקשות אשר יידונו במסגרת נוהל זה, יגיש בקשה חדשה בהתאם לנוהל, עבור אותו פרויקט, ובה יצוין תאריך הגשת הבקשה הקודמת. אם וכאשר יונפק לו כתב אישור, המועד הקובע לצרכי הכרה בהשקעות אשר בוצעו יהא מועד הגשת הבקשה המוקדמת או 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות על פי הנוהל, המאוחר מביניהם.

 

1.4          כל בקשה תיבחן ותקבל ציון על פי הקריטריונים דלהלן

 

1.4.1                   מיקום הפרויקט בכפוף למפת אזורי עדיפות בצו לעידוד השקעות
הון.

 

1.4.2                   ניסיון קודם של המבקש או בעל השליטה בו בהקמת בית מלון או
בתפעול או בניהול בתי מלון.

 

1.4.3                   השתייכות לרשת מלונות בינלאומית.

 

1.4.4                   שימוש במבנה לשימור.

 

1.4.5                   קירבה למתחם תיירותי.

 

את הבקשות לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" במסלול זה יש להפנות אל אגף כלכלה, השקעות ותקציב במשרד התיירות עד ליום חמישי, ט"ז באלול תשע"א, 15.9.2011.

 

2.            נוהל לסיוע להקמת אטרקציות תיירות בישראל

 

2.1          מטרת הנוהל הינה לעודד הקמה של אטרקציות תיירות בישראל, זאת תוך מתן
עדיפות לאיזורי הביקוש התיירותי במסגרת החוק.

 

2.2          התקציב הכולל ליישום נוהל זה הינו עד 25 מיליון ₪, מהם 10 מיליון ₪ אשר
יוקצו לבקשות אשר הוגשו בעבר וטרם אושרו, ואשר יפנו בבקשה בהתאם לנוהל זה, וכן 15 מיליון ₪ אשר יוקצו לבקשות חדשות.

 

2.3          להלן עיקרי הנוהל:

 

2.3.1                   הקצאת מענקים בשיעור של 10% מן ההשקעה המוכרת לפרויקט.

 

2.3.2                   מנהלת ההשקעות תדון רק בבקשות לאטרקציות תיירותיות אשר
היקף ההשקעה המוכרת שלהן עומד על כ-1 מיליון ₪ ומעלה. ההשקעה בפרויקט תכלול בנוסף לציוד גם השקעה בפיתוח השטח ובמבנים קבועים, אך לא תוכר השקעה במבנים יבילים.

 

2.3.3                   ייבחנו גם בקשות של אטרקציות קיימות אשר יוסיפו אלמנט ו/או
עניין חדש ומובחן מיתר האטרקציה אשר תוביל להעלאת מספר המבקרים במקום. לא תוכר תוספת המהווה שדרוג/הרחבה של הפעילות הקיימת.

 

2.3.4                   משך ביצוע העבודות לצורך הקמת האטרקציה לא יעלה על 48
חודשים.

 

2.3.5                   המבקש יידרש להפעיל את האטרקציה ברציפות לאורך 15 שנים
לפחות.

 

2.3.6                   לאחר קבלת אישור מותנה לבקשה למעמד של מפעל מאושר, תידרש
הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 5% מסכום המענק אשר אושר, צמודה למדד ובתוקף למשך 60 חודשים.

 

2.3.7                   המועד הקובע להכרה בהשקעות המזכות במענקים הוא יום הגשת
הבקשה למעמד של מפעל מאושר, על פי הנוהל. עם זאת, יזם אשר הגיש בקשה על פי החוק במועד מוקדם מן המועד הקבוע ואשר ניתן לה מספר בקשה ולא ניתנו בגינה מענקים, ומבקש להיכלל בבקשות אשר יידונו במסגרת נוהל זה, יגיש בקשה חדשה בהתאם לנוהל, עבור אותו פרוייקט, ובה יצוין תאריך הגשת הבקשה הקודמת. אם וכאשר יונפק לו כתב אישור, המועד הקובע לצרכי הכרה בהשקעות אשר בוצעו יהא החל מיום 3.10.2006 או מועד הגשת הבקשה המוקדמת, המאוחר מביניהם.

 

2.4          התקציב המיועד לבקשות חדשות יחולק באופן הבא

 

2.4.1                   25% מן התקציב לאטרקציות אשר היקף השקעתן נע בין 1-10 מיליון ₪.

 

2.4.2                   75% מן התקציב לאטרקציות אשר היקף השקעתן מעל 10 מיליון ₪.

 

את הבקשות לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" במסלול זה יש להפנות אל אגף כלכלה, השקעות ותקציב במשרד התיירות עד ליום שני, ה' בתשרי תשע"ב, 3.10.2011.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

דף הביתהדפסהמפת האתר