אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע

מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע

 

תאריך: 16 באוקטובר 2011

 

 

 

 

מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי משרד התעשייה המסחר והתעסוקה פרסם הוראת מנכ"ל לסיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע.

 

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית, תקציב התכנית הנוכחית הינו 4.5 מיליון ₪.

 

בקשות להשתתפות בתכנית יופנו למרכז השקעות עד לתאריך 26.10.2011.

 

להלן עיקרי הוראות המנכ"ל

 

1.       תנאי הסף לקבלת סיוע

 

·               מגיש ההצעה יהא גוף עסקי אשר התאגד ופועל בישראל, העוסק בתעשייה עתירת ידע - תעשיות הטכנולוגיה העלית או תעשיות טכנולוגיה מעורבת עלית או שירותי מחשב כהגדרתם בלמ"ס.

·               על המבקש להעסיק את המתמחים בתוך 6 חודשים מיום ההודעה על הזכייה למשך תקופת העסקה מוגבלת ובכפוף לתשלום שכר מינימאלי כמפורט להלן.

 

2.       מתמחה במקצוע טכנולוגי

 

·               מתמחה הינו סטודנט מאוכלוסיית המיעוטים בישראל אשר מתקיים בו כל התנאים הבאים:

 

-                הוא תושב או אזרח מדינת ישראל.

-                לומד לקבלת תואר במקצוע טכנולוגי באוניברסיטאות או במכללות בישראל המאושרות על-ידי המל"ג. מקצוע טכנולוגי הינו מקצוע בתחום המדעים המדויקים והטכנולוגיים הנכללים בחוגי הלימוד בתארים הבאים: מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור הארץ, הנדסה, מדעי המחשב והחוג להוראת המדעים.

-                לא הועסק קודם למועד הגשת הבקשה אצל המבקש או בעסק קשור אליו.

-                יועסק אצל המבקש ביחסי עובד מעביד במקצוע טכנולוגי בהיקף של 60 שעות חודשיות לפחות.

-                סיים לפחות את השנה הראשונה בתקופת הלימודים.

 

3.       תקופת העסקה

 

תקופת העסקת המתמחה לא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 24 חודשים, ובכל מקרה לא תימשך יותר משנה אחת ממועד סיום תקופת הלימודים. תקופת ההעסקה תחל לגבי כל מתמחה מיום שבו נקלט לעבודה בעסק.

 

4.       שכר

 

המבקש ישלם למתמחה שכר אשר לא יפחת מסכום של 30 ₪ שכר שעתי ברוטו, כפול מספר השעות בו התחייב המבקש להעסיק את המתמחה. לסכום זה יתווספו תשלומים סוציאליים כנדרש בחוק.

 

5.       ההטבות

 

·               סכום הסיוע עבור כל מתמחה – יחושב כשיעור מתוך עלות השכר ולא יותר מתקרת שכר חודשית בגובה 13,000 ₪.

 

·               שיעורי הסיוע הינם כדלקמן:

 

-    ב-12 חודשים הראשונים להעסקת המתמחה – עד 30%.

-    החל מן החודש ה-13 ועד לתום החודש ה-24 להעסקה – עד 20%.

 

·               בתום כל ארבעה רבעונים בתקופת ההעסקה, יקבל העסק השלמה לסכום סיוע כולל בשיעור של 40% מעלות שכר המתמחה.

·               עסק אשר יעסיק לפחות 5 מתמחים יהא רשאי לבקש, בנוסף, סיוע חד פעמי בגין הוצאות מיוחדות (הוצאות משרדיות הקשורות ישירות להעסקת המתמחים או עלויות שכר למנחים מקצועיים למתמחים או עלויות גיוס) עד לתקרה של 10,000 ₪ ובכפוף לשיקול דעתה של הוועדה למצוינות טכנולוגית בתעשייה.

 

6.       דמי טיפול

 

          על מגיש ההצעה לצרף לבקשתו תשלום בסך של 1,500 ₪.

 

7.       ערבות

         

כתנאי לקבלת כתב האישור, על מקבל הסיוע להפקיד ערבות ביצוע בסך של 5% מסך הסיוע, כפי שמופיע בהודעת הזכייה, החל ממועד הודעת הזכייה ולתקופה של 90 יום לאחר תום תקופת ההעסקה.

 

8.       הגשת הבקשות

 

·               בקשות להשתתפות בתכנית יפנו למרכז ההשקעות עד לתאריך 26 באוקטובר 2011 עד השעה 15:00.

 

9.       הזכאות ביחס למסלולי סיוע אחרים

 

מקבל הסיוע יהא זכאי גם להטבות ב"מסלול המוטב" או ב"מסלול המועדף" בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון.

 

לעסק אשר בידו כתב אישור במסלול מענקים או במסלול החלופי או כתב אישור למסלול אחר שבחוק או במסלול תעסוקה, יינתן הסיוע בגין תוספת העובדים מעבר להתחייבות העסק, ובלבד שעמד בהתחייבויותיו.

 

עסק אשר בידו כתב אישור מכח כל הקצאה במסלול תעסוקה לא יקבל סיוע כל עוד לא השלים את מלוא התחייבויותיו בהתאם לכתב האישור שקיבל.

 

בנוסף, מבקש סיוע אשר הגיש בקשה במסלול מענקים ובקשתו טרם נדונה במרכז השקעות וטרם קיבל כתב אישור, לא יוכל לקבל סיוע במסגרת הליך זה, אלא אם יבטל את בקשתו במסלול מענקים.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר