אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי

מיסוי אופציות לעובדים – מועד החיוב לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה - פס''ד ''טופז-זלצמן''

מיסוי אופציות לעובדים – מועד החיוב לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה - פס''ד ''טופז-זלצמן''

 

תאריך: 23 בדצמבר 2007

 

 

 

 

מיסוי אופציות לעובדים – מועד החיוב לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה

 פס"ד "טופז-זלצמן"

 

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, על ידי בית הדין לעבודה, כי מועד החיוב במס בגין הכנסתם של עובדים מן האופציות אשר הוקצו להם בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), יגובש כבר במועד ההבשלה ("vesting"), קרי במועד בו הבשילה זכאותו של העובד למימוש האופציה.

 

  

עובדות המקרה

 

לשרון טופז ושרון זלצמן (להלן "התובעות") עובדות חברת צ'ק פוינט, הוקצו אופציות לרכישת מניות החברה.

 

האופציות אשר הוקצו לתובעות ניתנו למימוש במספר מנות, לאחר תום תקופת ההבשלה. רבע מן האופציות ניתנות למימוש החל מתום שנתיים להעסקה, רבע כעבור שלוש שנים, רבע כעבור ארבע שנים והרבע האחרון כעבור חמש שנים.

 

האופציות אשר הוענקו לתובעות אינן סחירות, להבדיל ממניות חברת צ'ק פוינט הנסחרות בבורסת הנאסד"ק בארה"ב.

 

על האופציות המוקצות חלות הוראות סעיף 3(ט) לפקודה, הקובע כי מועד אירוע המס, כהכנסת עבודה, יגובש במועד המרת האופציות למניות.

 

מנת האופציה הראשונה של התובעות הבשילה באוקטובר 2001. טופז אשר יצאה לחופשת לידה
ביום 4 בפברואר 2003, בחרה לממש את האופציות בשני מועדים: נובמבר 2001  ופברואר 2002. זלצמן אשר יצאה לחופשת לידה במרץ 2002 בחרה לממש את האופציות בשלושה חלקים: בנובמבר 2001, ינואר 2002 ובפברואר 2002.

 

השאלה שבמחלוקת היתה האם האופציות אשר מומשו על ידי טופז בחודש פברואר 2002 ועל ידי זלצמן בחודשים ינואר-פברואר 2002, נכללות בשכר לצורך חישוב דמי לידה. התובעות טענו כי המועד הרלוונטי הוא מועד המימוש בפועל. מנגד, המוסד לביטוח לאומי טען כי המועד הרלוונטי הוא המועד בו ניתן היה לממש את האופציות, כלומר עם תום מועד ההבשלה וזאת אף אם האופציות לא מומשו כלל.

 

 

  

עיקרי פסק הדין

 

בית הדין לעבודה קבע כי מועד הבשלת האופציות והפיכתן לאופציות הניתנות למימוש, מהווה אירוע מס כהכנסת עבודה. יתרת עליית הערך מאותו מועד ועד למועד מכירת האופציות/מניות, אם תהא כזו, הינה רווח הון אשר אינו חייב בדמי ביטוח לאומי.

 

בית הדין ניתח את פסיקת בית המשפט העליון בעניין "יאיר דר" הדן בנושא מהיבט מס הכנסה, וציין כי אין משמעות למועד בו מומשו האופציות בפועל, אלא למועד בו הפכו סחירות וניתנות למימוש.

 

 

 

הבהרות נוספות

 

הפרשנות המקובלת לעניין סעיף 3(ט) הינה, כי מועד אירוע המס באופציות המוקצות לפי סעיף 3(ט) הינו מועד מימוש האופציות בפועל, ולא כבר במועד ההבשלה. זו גם הפרקטיקה הנוהגת לעניין ביטוח לאומי.

 

לפסק הדין, הקובע כי אירוע המס חל כבר במועד ההבשלה, השלכות מהותיות הן לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי, ובעיקר לעניין החבות במס ההכנסה. עשוי להיווצר מצב בו חלק מהכנסתם של העובדים ממימוש האופציות, או אף מלוא ההכנסה במקרים מסוימים, יחויב במס כרווח הון (החייב בשיעורי מס מופחתים לעניין מס הכנסה, ואינו חייב כלל בדמי ביטוח לאומי) במקום כהכנסת עבודה, וזאת לדוגמא כאשר במועד ההבשלה מחיר המניה אינו עולה על תוספת המימוש. במקרה כאמור, במועד ההבשלה לא נצמחה הכנסה חייבת כלל, ובמועד המרת האופציות ומכירתן, כל ההכנסה תסווג כרווח הון החייב בשיעורי מס מופחתים. תוצאה זו יכולה להביא לחיסכון מס מהותי בהשוואה למיסוי הנהוג בפועל בהתאם לסעיף 3(ט), לפיו הכנסת הניצע עד למועד מימוש האופציות מתחייבת במס כהכנסת עבודה החייבת בשיעורי מס מלאים.

 

נציין כי לאור פסק הדין, יתכנו מקרים הפוכים בהם שווי המניה במועד ההבשלה גבוה מן בשווי במועד מימוש האופציות ומכירתן. במקרה כאמור יהא חיוב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי כהכנסת עבודה, בשל הכנסה שכלל לא תצמח לעובד בפועל.

 

למותר לציין כי הסוגיה המתוארת בחוזר זה מתייחסת רק לגבי אופציות אשר הוקצו בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.

 

כידוע, החל משנת 2003 הוראות המס החלות על הקצאת אופציות לעובדים, אשר אינם בעלי שליטה, נקבעו במסגרת סעיף 102 לפקודה, הקובע כי מועד אירוע המס יחול בכל מקרה רק במועד מכירת המניות, או הוצאתן מידי הנאמן.

 

למיטב ידיעתנו, עמדתה של רשות המסים אינה נוחה מפסק דין זה וטרם נתקבלה החלטה בנוגע לאופן יישומו. לפיכך, קיימת עדיין אי בהירות לגבי אפשרות יישום פסק הדין במסגרת דוחות מס של ניצעים רלוונטיים.

 

 

משיחות עם הנהלת המוסד לביטוח לאומי הובהר כי חבות בדמי ביטוח במועד ההבשלה כאמור תחול רק ביחס לאופציות אשר הוקצו לעובדים בחברות ציבוריות, מאחר ולמניה של חברות אלו יש מחיר הנקבע בשוק.

             

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר