אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד - פס''ד בנק יהב

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד - פס''ד בנק יהב

 

תאריך: 20 בדצמבר 2007

 

 

 

 

מימון שכר לימוד לתואר אקדמי כטובת הנאה לעובד

פס"ד בנק יהב

 

 

1.        פתח דבר

 

מלבד שכר העבודה המשולם לעובדים, מוציאים מעבידים, לא אחת, סכומים נוספים בעבור עובדיהם. סכומים אלה נזקפים, בדרך כלל, לטובתו של עובד או לטובתם של עובדים ספציפיים כשכר עבודה/משכורת, וזאת לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), אשר קובע, כי הכנסה מ"עבודה" אצל העובד תיחשב גם כל "טובת הנאה", שמקבל העובד מן המעביד.

 

על מנת לקבוע אם "טובת הנאה" תיחשב הכנסת עבודה בידי העובד, נקבע המבחן המשפטי - "מבחן נוחות המעביד או טובת העובד". על פי מבחן זה, הוצאה אשר הוציא מעביד תיחשב כטובת הנאה אשר תיזקף כהכנסת עבודה לעובד, וזאת רק אם ההוצאה ניתנה להנאתו של העובד גופו. מנגד, אם ההוצאה יצאה לתועלת המעביד אין מקום לזקפה לשכר העובד.

 

האבחנה בין טובת הנאה אשר ניתנה לטובת העובד או הוצאה אשר הוצאה לנוחות המעביד, מהווה אבחנה משמעותית ביותר, שכן הבחירה בנוחיות של מי מבין הצדדים מדובר, תקבע את גורלה של "טובת הנאה" ותשפיע על עצם קיומו של החיוב במס בידי העובד.

 

הכלל הוא, אם כן, כי מקום שהוצאה מסוימת הוצאה על ידי המעביד, והיא לנוחות המעביד בלבד, שאלמלא הוציאה המעביד, לא היה העובד נושא בה, הרי שאין לראות בה הכנסת עבודה, ועל כן אין לחייב את העובדים במס בגינה[1]. 

 

 

2.        פסק הדין בעניין בנק יהב[2]

 

לאחרונה, דן בית המשפט העליון בעניינו של בנק יהב, שם עלתה השאלה: האם לימודים אקדמיים, שלמדו עובדיו,  נחשבים טובת הנאה לעובד, ומשכך חייבים במס בידי העובדים, או שמא מהווים הוצאה עסקית של הבנק לצורך הכשרת עובדיו ולצורך ייצור הכנסתו של הבנק.

 

לטענת הבנק, השינויים הדרסטיים במשק ובפעילות הבנקים הגבירו את הצורך לשדרג את העובדים, ועל כן נלקחה החלטה ברמה הבכירה של הנהלת הבנק, לפיה יש לעודד את עובדי הבנק לצאת ללימודי תואר בתחומי הבנקאות – מינהל עסקים, כלכלה, חשבונאות ומחשבים על ידי מימון 75% משכר הלימוד. בתמורה למימון התחייבו עובדי הבנק לתקופת עבודה של שלושה חודשים בעבור כל 1,000 ₪ של מימון. בנק יהב ביקש לנכות את שכר הלימוד אשר שילם עבור עובדיו כהוצאה בייצור הכנסה.

 

מנגד, טען פקיד השומה, כי מדובר ברכישת הון פרטי מבחינת העובדים, ועל כן אין שוני בין מימון לימודים לבין מתן שכר עבודה, כך שמדובר בסכומים המהווים הכנסת עבודה חייבת במס בידי העובדים.

 

בית המשפט המחוזי התיר את ההוצאה כאמור למעביד, בהתבססו, בין היתר, על תום ליבו של המעביד ואופן פעולתו התקין באישור מימון שכר הלימוד לעובדיו. ואולם, בית המשפט העליון אשר לא שלל אמנם את תום הלב כקריטריון, לא קיבל טענת בנק יהב ודחה, כאמור, את האפשרות להתיר בניכוי את ההוצאה וקבע כי מדובר בטובת הנאה לעובד, אשר חייבת במס. 

 

בהחלטת בית המשפט העליון נקבע, כי על מנת שתקבול לא יחשב הכנסת עבודה נדרש לעמוד במבחן המצטבר, לפי ההוצאה הוצאה לטובת המעביד, וכן כי לעובד אין ממנו תועלת אישית. בהתאמה, בית המשפט העליון מציע לבחון את מבחן  "טובת ההנאה" בשני תתי-המבחנים הבאים באורח מצטבר:

 

1.      האם טבע התפקיד אשר ממלא העובד מצריך אותו להיזקק לטובת ההנאה בה
מדובר, קרי – האם הנאה זו חיונית למילוי תפקידו של העובד.

2.       האם טובת ההנאה גורמת לעובד להנאה ניכרת.

 

שני מבחנים אלה, קבע בית המשפט, אינם נבדקים במשקפי המעביד, אלא במשקפיים אובייקטיביים תוך התייחסות לעובד ולתפקיד אותו הוא ממלא. בית המשפט מדגיש, כי אמנם לפעולת המעביד ולתום ליבו במימון הוצאות הלימודים יש משמעות, אולם לצורך בחינת ההטבה, פעולת המעביד אינה נדרשת אלא לצורך מתן אינדיקציה לחשיבות הלימודים לצורך מילוי תפקידו של העובד, וככלי עזר לבחינה האם מצריך התפקיד על פי טיבו את העובד להיזקק ללימודים. כך למשל, מביא בית המשפט דוגמא למצב דברים, בו ייתכן כי הלימודים אכן נצרכים לצורכי תפקידו של העובד, אולם מצבו הפיננסי של המעביד מונע ממנו לשאת בנטל ההוצאות, כך שלא תמיד פעולתו של המעביד עוזרת להבין את מהות לימודי העובד, אלא שצריך כי הבחינה תהיה כוללת. יוצא אפוא, כי השקפתו של המעביד אינה תנאי מספיק כאמור, אף לא תנאי הכרחי לעניין בחינת השאלה לנוחיותו של מי טובת ההנאה ניתנה.

 

לקראת סיום ציין בית המשפט, כי לימודים אקדמיים, ככל לימוד הם לתועלת האדם, הם תרומה ערכית לאישיותו, להרחבת אופקיו המקצועיים והאחרים ולהעלאת רמתו, ואף אם העובד התחייב להמשיך ולעבוד במקום העבודה כנגד מימון לימודיו, עולה מעמדו בשוק העבודה והוא מפיק מן הלימודים תועלת אישית. בית המשפט הדגיש, כי חשוב אמנם שלא יוטל מס בגין לימודים אקדמיים, אולם המחוקק בחר לבטא הכרה בלימודים אקדמיים על ידי מתן נקודות זיכוי, ולא בדרך של ניכוי.

 

 

 

3.      השלכות פסק הדין

 

פסק הדין סתם את הגולל מעל תיקים דומים המתנהלים בבתי המשפט בישראל בהם התעוררה שאלה דומה בנוגע לסוגיית מימון מעביד שכר לימוד עבור עובדיו[3]. נראה לנו, שעל אף העובדה שבית המשפט לא התיר בניכוי את הוצאות שכר הלימוד לעובדים, בית המשפט הדגיש כי הצורך באי הטלת מס בגין לימודים אקדמיים מובן לו. עם זאת, מאחר שזו החלטה של המחוקק ולא של בית המשפט ומאחר שהמחוקק קבע כי ההכרה באי הטלת מס בגין לימודים תובא לידי ביטוי בדרך של נקודת זיכוי, בחר בית המשפט שלא להתיר בניכוי את שכר הלימוד למעביד.

 

יודגש, בית המשפטי העליון מחזק את הקביעה, כי ברגע שהנאה מסוימת אינה חיונית למילוי תפקידו של העובד, וכן טובת ההנאה גורמת לעובד הנאה ניכרת,  הרי שמדובר בטובת הנאה לעובד, אשר חייבת במס הכנסה. מנגד, הוצאה אחרת אשר הינה חיונית למילוי תפקידו של העובד, אף היא גורמת טובת הנאה לעובד, ובלבד שהיא אינה ניכרת, הרי שיש מקום לראות בכך טובת הנאה לנוחות המעביד, שאז תותר כהוצאה למעביד. 

 

עוד נציין, כי מתוך החלטת בית המשפט, נראה, כי נפתחה הדרך בפני שכירים להעלות  את הטענה, כי בדומה לעצמאים, הוצאות לימודים בהם נשאו על מנת "לשמור על הקיים" מבחינה עסקית, הינם הוצאות המותרות בניכוי[4].

 

בשולי הדברים רק נעיר, כי פסק הדין עומד בקנה אחד עם תיקון 151 לפקודת מס הכנסה מיום 15.6.2006[5], אשר במסגרתו נוסף לפקודה סעיף 32(15), אשר קובע כי אין להתיר ניכויים של "הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים".

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון[1]     ראו למשל: ע"א 545/59 דן אגודה שיתופית נ' פקיד שומה ת"א 5, פד"י יז 2088; ע"א 343/68 פקיד שומה ת"א 5 נ' עיריית בת-ים, פ"ד כג(1) 186; עמ"ה 935/69 מ. מנחמני ובניו בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 5, פד"א ג 228.

[2]      ע"א 3501/05 פקיד שומה ירושלים 1 נ' בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ. ניתן ביום 28.11.2007.

[3]      עמ"ה 1123/03 היכל יאיר נ' פ"ש גוש דן; עמ"ה 164/01, אמיר מאיר נ' פ"ש טבריה;

[4]      זאת, למרות תקנה 4 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב – 1972, אשר קובעת כדלקמן:

"(א)   לא יותר לעובד שכיר ניכויין של הוצאות המפורטות בתקנות אלה, שהוצאו על-ידו מעל לסכום ששולם לו על-ידי המעביד.

(ב)   האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על הוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסה בחוץ לארץ, אם ההכנסה שולמה מאת מעביד שאינו תושב ישראל."

[5]      תחילה מיום 1.7.2006 (תיקון 151 לפקודה. ס"ח 2057 התשס"ו 15.6.2006, 307).

דף הביתהדפסהמפת האתר