אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חקיקת מס חדשה בארצות הברית

חקיקת מס חדשה בארצות הברית

תאריך: 5 בנובמבר 2006

 

 

 

חקיקת מס חדשה בארצות הברית

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחר אישור בית הנבחרים והסנאט האמריקאי, חתם הנשיא ג 'ורג' בוש על חקיקת מס חדשה:"להגדיל את המס למניעת ו הפיוס Act of 2005" (להלן: "החוק"). החוק מביא לקיצוץ של כ -70 מיליארד דולר בהכנסות ארצות הברית ממסים, כאשר מרכיבו המרכזי (והיקר ביותר) הינו הארכת תוקף שיעור המס המופחת ליחידים על הכנסות מדיבידנדים ורווחי הון עד שנת 2010 (כולל).

 

החוק כולל עשרות תיקונים, ומספר רב של סעיפי חוק חדשים, לחוק המס הפדרלי, לרבות סעיפים בתחום המסוי הבינלאומי, בעלי השפעה ניכרת הן על נישומים אמריקאים שלהם פעילות מחוץ לארה"ב והן על נישומים שאינם אמריקאים שלהם פעילות בארה"ב. בחוזר זה נסקור בקצרה מספר הוראות מרכזיות בתחום המסוי הבינלאומי.

 

 

1.              החוק מאריך בשנתיים את שיעור המס המופחת החל על יחידים לגבי רווחי הון לטווח
ארוך ודיבידנדים הזכאים לשיעור המס החל על רווחי הון

 

          במסגרת "משרות וצמיחה מס הסיוע Reconciliation Act of 2003"הופחת שיעור המס המכסימלי החל על יחידים אמריקאים בגין רווחי הון מסוימים משיעור של 20% לשיעור של 15%. במסגרת אותה חקיקה, הופחתו גם שיעור המס בגין 'דיבידנדים מזכים' (דיבידנדים המחולקים על ידי חברות אמריקאיות וכן חברות זרות העומדות במספר תנאים). החקיקה קבעה כי המס המופחת יחול על רווחי הון ודיבידנדים עד לסוף שנת 2008. החוק מאריך את הוראות החקיקה של שנת 2003 בשנתיים נוספות, כך ששיעורי המס המופחתים, יחולו על רווחי הון ודיבידנדים עד 31 לדצמבר 2010.

 

 

2.         הכנסת חריגים מהותיים לכללי ה -- CFC(כללי שקיפות זמניים לגבי דיבידנדים,
ריבית, דמי שכירות ותמלוגים המשולמים בין חברות נשלטות זרות קשורות)

         
בהתאם לכללי ה --CFC(חברה נשלטת זרה) האמריקאים, בעלי מניות אמריקאיים המחזיקים ב -10% ויותר מזכויות ההצבעה בחברה נשלטת זרה כפופים למסוי אמריקאי באופן שוטף בגין הכנסות מסוימות המופקות על ידי החברה הנשלטת הזרה, גם אם ההכנסות אינן מחולקות לבעלי המניות.

  

סוג אחד של הכנסות הכפוף להוראות אלו הינו"החוץ החזקת החברה רווח אישי", הכולל הכנסות פסיביות, כגון הכנסות מריבית, דיבידנד, תמלוגים ודמי שכירות.

         

כיום, קיימים מספר חריגים בנוגע להכנסות מדיבידנדים, ריבית, תמלוגים ודמי שכירות. בקשר להכנסות מדיבידנדים וריביות, התנאים לחריג הם שההכנסות מתקבלות אצל חברה נשלטת זרה מאת צד קרוב המאוגד באותה מדינה בה מאוגדת החברה הנשלטת הזרה וחלק מהותי מנכסיו של אותו צד קרוב המשמשים אותו בעסקיו ממוקמים באותה מדינת התאגדות. מאידך, לגבי תמלוגים ודמי שכירות התנאים לחריג הם שההכנסות מתקבלות מצד קרוב והן משולמות עבור שימוש ברכוש בתוך מדינת ההתאגדות. כל זאת ובלבד שתשלומי ריבית, תמלוגים ודמי שכירות אינם מפחיתים הכנסת'Subpart F הכנסה' של החברה הקשורה המשלמת.

 
החוק החדש מוסיף חריג להגדרת
"החוץ החזקת החברה רווח אישי"בהתקיים שלושה תנאים:

(1)     ההכנסות בידי חברה נשלטת זרה הינן מדיבידנדים, ריבית, תמלוגים או דמי
  שכירות.

(2)       ההכנסות משולמות מחברה נשלטת זרה קשורה.

(3)       ההכנסה אינה משויכת או מיוחסת( "מתוך כראוי לייחס Allocable")
  להכנסת
"Subpart F"של החברה המשלמת.

נדגיש כי החריג החדש מצטרף לחריגים שצוינו לעיל.

 

          תחולת החריג החדש הינה ביחס לשנות מס של חברה נשלטת זרה המתחילות לאחר 31 בדצמבר 2005 ולפני 1 בינואר 2009.

         

          לדוגמא:

 

  

          1.      תשלומי הריבית המועברים מחברתארה"באל חברתCFC3,יכללובהכנסות
חברת
CFC3 בגדר  "החוץ החזקת החברה רווח אישי"(וימוסו בידיארה"בבאופן שוטף) כיוון שהן לא משולמות מחברה נשלטת זרה קשורה.

 

          2.       הדיבידנד המחולק מ --CFC3 ל --CFC1,לא ייכללבגדר הכנסותCFC1"
חוץ החזקת החברה רווח אישי
". כיוון שהוא משולם על ידי חברה נשלטת זרה קשורה במידה שאינו מיוחס להכנסת  "Subpart F"שלCFC3.

 

          3.      התמלוגים המשולמים מחברתCFC2 לחברתCFC4,לא ייכללובגדר
הכנסות
"החוץ החזקת החברה רווח אישי"כיוון שהם משולמים על ידי חברה נשלטת זרה קשורה במידה שהם אינם מיוחסים להכנת"Subpart F"של  CFC2.

 

 

                   החריג החדש מאפשר הקלה פיסיקאלית לתאגידים בינלאומיים אמריקאים,
שכן הינו מפחית משמעותית את השפעת כללי ה --
CFC על תשלומים בין חברות נשלטות זרות. התיקון מחייב בחינה מחודשת של מבני מימון בין חברתיים, מימוני רכישות, ניוד כספים בקבוצה, תשלומי כספים לחברות האם ושל אפשרות מיכסום זיכוי מס זר בחלוקות דיבידנדים.

 

 

3.            הרחבת תחולת סעיף(י)163 המגביל יכולת ניכוי הוצאת ריבית המשולמת לצד קרוב

 

          סעיף(י)163 לקודקס המס האמריקאי מגביל את יכולתם של תאגידים אמריקאיים
לנכות הוצאות ריבית מסוימות הקשורות עם חובות לצדדים קשורים. לגבי תאגידים אמריקאים שהינם שותפים בשותפויות, הסעיף אינו מאמץ כיום במפורש גישה מרחיבה המטילה על התאגיד להביא בחשבון את חלקו היחסי בחובות, הכנסות והוצאות הריבית של השותפות לצורכי סעיף
(י)163 (כיום גישה מרחיבה קיימת בתקנות בנוסח מוצע בלבד). החוק מאמץ את הגישה המרחיבה כאמור ודורש מתאגיד שהינו שותף בשותפות לקחת בחשבון את חלקו היחסי בשותפות כדלהלן:

(א)    הכנסות ריבית של השותפות.

(ב) הוצאות ריבית של השותפות.

(ב)    חובות של השותפות המיוחסים לתאגיד.

 תוקף השינוי האמור הינו לשנות מס המתחילות לאחר ה -17 במאי 2006.

 

          הרחבת תחולת סעיף(י)163 כאמור והדרישה להביא בחשבון אף את חלקו היחסי של
התאגיד בחובות, הוצאות והכנסות ריבית של שותפות בה הוא שותף, עשויות להגדיל את יחס החוב / הון של התאגיד ואת הוצאות הריבית המיוחסות לו לצורך סעיף
(י)163 ובכך להביא לצמצום התרת ניכוי הוצאות ריבית של התאגיד (יחד עם זאת חישוב מרחיב כאמור עשוי להגדיל את הכנסות הריבית המיוחסות לתאגיד לצורך סעיף(י)163 ובכך לצמצם את ההגבלה).

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שידרש.

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות '

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר