אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חקיקה חדשה - עידוד בניית דירות להשכרה למגורים

חקיקה חדשה - עידוד בניית דירות להשכרה למגורים

                                                    תאריך: 7 ביוני 2007

 

 

 

חקיקה חדשה - עידוד בניית דירות להשכרה למגורים

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 28 במרץ 2007 פורסם ברשומות החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, התשס"ז-2007 (להלן: "החוק לעידוד בניית דירות להשכרה") אשר התקבל בכנסת בקריאה שלישית ביום 21 במרץ 2007. מטרת החוק הנה לתמרץ את המגזר הפרטי, בדרך של הטבות מס, לבצע השקעות בבניית דירות להשכרה וכך להגדיל את מלאי הדירות המיועדות להשכרה.

 

להלן סקירת עיקרי ההטבות, המגבלות והתנאים אשר קובע החוק על מנת לעמוד על כדאיות החלת הוראותיו. זאת במיוחד לאור העובדה שחוק חדש זה אינו דבר החקיקה היחיד אשר מיועד לעידוד ההשכרה למגורים. יש לזכור, כי במקביל לחוק הנ"ל, קיים מזה שנים פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 אשר קובע מערכת הטבות, תנאים ומגבלות השונים מהותית מן החוק לעידוד בניית דירות להשכרה שעיקר הוראותיו יובאו להלן.

מי שבחר ליהנות מן ההטבות אשר בחוק עידוד השקעות הון לא ייהנה מן ההטבות לפי החוק לעידוד בניית דירות להשכרה, ולהיפך.

 

 

הטבות המס לפי חוק עידוד בניית דירות למגורים

 

1.         פחת מואץ בשיעור 20%

 

חברה אשר נכנסת לגדרו של החוק תהא זכאית לפחת מואץ בשיעור של 20% מן העלותו של "בנין להשכרה". כמובן, יש לנטרל מעלות המבנה את מרכיב הקרקע. בנוסף להטבה זו קבע המחוקק הוראה מטיבה לפיה הפסד אשר נוצר בשל הפחת המואץ יחשב כהפסד עסקי לפי סעיף 28(א) או כהפסד מהשכרת בניין לפי סעיף 28(ח) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") וזאת לפי בחירת החברה. כלומר, ההפסד מן הפחת המואץ יהא ניתן לקיזוז באותה שנה כנגד הכנסתה החייבת של החברה מכל מקור, ואם לא קוזז באותה שנה הרי שיהא ניתן לקיזוז בשנים הבאות כנגד כל הכנסה מעסק או משלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד, וכנגד הכנסה מאותו בניין.

 

החברה רשאית לבחור שיעור פחת נמוך מ 20%, בדוח אשר יוגש בשנה הראשונה אשר בה היה הבניין "בניין להשכרה". חברה אשר בחרה בשיעור פחת נמוך מ 20% לא תוכל לחזור בה מבחירתה.

 

 

2.         פטור ממס שבח במכירה

 

במכירת בנין להשכרה בשלמותו ובהתקיים התנאים הבאים, תהא החברה בעלת הבניין להשכרה פטורה ממס בגין השבח הריאלי אשר נצבר מן היום הקובע (היום הקובע הינו המאוחר מבין: 1.1.2007; יום רכישת הזכות במקרקעין; המועד שבו התקבל היתר בניה), והכל בהתקיים התנאים להלן:

א.         זכויותיה של החברה נמכרו במלואן.

ב.         הבניין להשכרה נמכר בשלמותו.

ג.          המכירה אינה לקרוב.

ד.         הבניין היה בניין להשכרה בידי החברה המוכרת במשך 10 שנים רצופות.

ה.         המכירה היתה לחברה תושבת ישראל (למעט חברה משפחתית, חברת בית,
וחברה שקופה) והיא התחייבה כי הבניין ימשיך ויהיה בניין להשכרה לתקופה נוספת כך שהתקופה הכוללת אשר בה היה הבניין מושכר היא 25 שנה. במידה והופר התנאי החברה הרוכשת תהא חייבת בתשלום המס אשר החברה המוכרת היתה חייבת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית (בכפוף להנחות מסוימות אשר לא יפורטו בחוזר זה בשל קוצר היריעה).

 

 

3.        פטור ממס ערך מוסף

 

          כבכל השכרה למגורים, קובע חוק מס ערך מוסף פטור במידה וההשכרה למגורים
הינה לתקופה אשר אינה עולה על 25 שנה. כאן המקום להזכיר, כי מי שמשקיע בבניית או רכישת מבנה אשר השכרתו תהא פטורה ממע"מ, לא יהא רשאי לקזז את המע"מ ברכישתו.

 

 

תנאים ומגבלות

 

 

1.       זהות הבעלים

          

          תחילה יודגש, כי החוק מעניק את ההטבות לחברות בלבד, ולמעט חברות המתחייבות
במס כיחידים, דוגמת חברה משפחתית, חברת בית, וחברה שקופה. קרי, להבדיל מן החוק לעידוד השקעות הון, יחידים לא יהיו זכאים ליהנות מן הטבות אשר בחוק זה.

 

2.        "בנין להשכרה"

 

          "בנין להשכרה" הזכאי להטבות על פי החוק הינו בניין שלם המיועד למגורים אשר יש בו לפחות שש עשרה דירות, בארבע קומות לפחות, אשר השטח העיקרי הממוצע שלהן אינו עולה על 100 מ"ר. כמו כן, נדרש כי לפחות 70% מן הדירות שבו מושכרות למגורים, ובשאר הדירות לא נעשה שימוש אשר אינו השכרה למגורים. כלומר, לא יתאפשר שימוש בדירות אשר בבניין לכל מטרה אחרת זולת השכרה למגורים.

 

כמו כן, נקבע בחוק החדש, כי ההטבות יינתנו אך ורק לבניינים אשר בנייתם הסתיימה לאחר 31.12.2006. קרי, החוק לא יחול על בניינים "ישנים".

 

3.       "השכרה למגורים"

 

          לעניין הוראות החוק, השכרה הינה השכרה על פי חוזה שכירות אשר דמי השכירות
בגינו אינם מהוונים, והם משולמים בתשלומים עתיים לתקופות קצובות אשר כל אחת מהן אינה עולה על שנה. עוד נדרש, כי הדירות לא תושכרנה לצדדים קרובים; למשרד קליטת העליה או למי מטעמה לצורך אכלוס עולים; או למשרד הבינוי והשיכון לצורך אכלוס זכאים.

כמו כן, בעניין ההשכרה השוטפת, הסמיך החוק את שר הבינוי והשיכון להתקין תקנות בדבר דמי שכירות מקסימליים. השר טרם עשה שימוש בסמכות זו.

 

 

4.       תקופת החזקה מינימלית

 

התקופה הכוללת בה הבניין יהיה בניין להשכרה תהא לכל הפחות 25 שנה. מותרת מכירה אך ורק של הבנין בשלמותו לאחר תקופה של 10 שנים, וזאת בתנאים אשר פורטו לעיל.

 

במידה והבניין לא היה "בניין להשכרה" בידי אותה חברה במשך 10 שנים רצופות לפחות, תידרש החברה להוסיף להכנסתה בשנה הראשונה אשר בה חדל המבנה להיחשב "בנין להשכרה" את ההפרש שבין הפחת המואץ שנוכה לבין הפחת אשר היה ניתן לניכוי ללא ההטבה כשהוא מתואם ובתוספת ריבית של 4%.

 

 

5.       רישום הערה בפנקסי המקרקעין

 

          במידה שזכויותיה של החברה רשומות בפנקס המקרקעין, נדרש לרשום הערה בפנקסי
המקרקעין לגבי הבניין כולו או לגבי כל דירה  בו, לפי העניין, בדבר היותו של הבניין, "בניין להשכרה". במידה שהבניין בנוי על מקרקעי ישראל, על החברה למסור למנהל מקרקעי ישראל הודעה על היות הבניין "בניין להשכרה".

 

 

שינוי יעוד

 

לא מן הנמנע כי קבלנים אשר בבעלותם מבני מגורים המיועדים למכירה ירצו להיכנס להוראות חוק חדש זה וליהנות מן ההטבות שבו. פעולה זו הינה מבורכת ומגשימה את מטרת החוק, ואולם יש להיזהר מן ההשפעות של שינוי הייעוד ממלאי עסקי לרכוש קבוע. זאת, הן בהיבט של מס הכנסה והן בהיבט של מס ערך מוסף. לכך יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת אשר המחוקק, לא דאג לטפל בהן. זאת, להבדיל מפרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון אשר לגביו נקבעו הוראות מטיבות הן בתקנות מע"מ והן בפקודת מס הכנסה באופן כזה ששינוי הייעוד לא יהווה נטל מכביד.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר