אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חוק לשינוי נטל המס בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס

חוק לשינוי נטל המס בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס

 

תאריך: 7 בדצמבר 2011

 

 

 

 

 

חוק לשינוי נטל המס בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג

שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי היום פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן: "החוק" או "התיקון") בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג.

החוק אשר אושר שונה במספר נושאים מתזכיר החוק והצעת החוק ועל כן, מצאנו לנכון לעדכן את חוזר משרדנו מיום 10 בנובמבר 2011.

 

 

1.       כללי

 

          בחודש אוגוסט 2011 מינה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו צוות בראשות פרופ' טרכטנברג (להלן: "הוועדה"), לבחינת חלופות להקלת נטל המחיה בישראל. בחודש ספטמבר 2011 פורסם דוח הוועדה, הכולל המלצות לצעדי מדיניות בארבעת התחומים הבאים: מערכת המס, שירותים חברתיים, תחרות ויוקר המחייה ודיור. בתחום המיסים המליצה הוועדה על שינוי מרחיק לכת בתמהיל המסים על מנת להגדיל את הפרוגרסיביות של מערכת המס ולהקל על יוקר המחייה. בהתאם לדוח הוועדה, תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום המלצות הוועדה, לרבות השינויים התקציביים והשינויים בחקיקת המס, יונחו על שולחן הכנסת במושב החורף במטרה לאשרן עד ליום 31 בדצמבר 2011, בחודש אוקטובר 2011 אישרה הממשלה את המלצות פרק המיסוי מתוך דוח הוועדה.

          במהלך חודש נובמבר 2011 פורסם תזכיר החוק והצעת החוק והשבוע אושר החוק על ידי הכנסת.

 

 2.       עיקרי החוק

 

          להלן מובאים בקצרה עיקרי התיקון, החל מיום 1 בינואר 2012 (להלן: "יום התחילה"). כמו כן, מובאים שיקולים אותם יש להביא בחשבון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס 2011.

 

2.1         ביטול מתווה הפחתת המסים

         

                    החל משנת המס 2012 יבוטל המתווה הקיים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010, של הפחתת מס ההכנסה על יחידים ומס החברות.

 

2.2         העלאת מס החברות

         

                    -  כאמור לעיל, החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה של הפחתת מס החברות.

 

                   -   כמו כן, שיעור מס החברות יועלה ל-25% (חלף השיעור החל בשנת המס

                       2011 של 24%, ושיעור של 23% אשר היה צפוי לפי המתווה שבחוק

                       ההתייעלות לגבי שנת המס 2012).

 

                   -  לאור ההעלאה של שיעור מס החברות לשיעור של 25%, יועלו בהתאמה גם  

                      שיעור המס על רווח ההון הריאלי ושיעור המס על השבח הריאלי בידי חברה.

 

 

2.3         העלאת שיעור מס ההכנסה במדרגות המס העליונות

         

                   כאמור לעיל, החל משנת המס 2012, יבוטל המתווה של הפחתת מס ההכנסה על  יחידים.

                   מדרגות המס הנמוכות בשיעור של 10%, 14% ו- 21% נותרו ללא שינוי, מדרגות המס הגבוהות יותר הועלו לעומת המדרגות שהיו צפויות לחול בשנת 2012, כדלהלן: במקום מס בשיעור של 29% יחול מס בשיעור של 30%, במקום מס בשיעור של 32% יחול מס בשיעור של 33% וכן מדרגת המס העליונה, המתחילה בהכנסה של 40,231 ש"ח לחודש (בערכי שנת המס 2011) תועלה לשיעור של 48% חלף שיעור של 44%.

 

 

2.4         העלאת שיעורי המס על ההכנסות הפסיביות ליחידים (ריבית, דיבידנד, רווח הון ריאלי /שבח ריאלי)

 

                   -        החל משנת המס 2012 שיעור המס אשר יחולו לגבי יחיד על ריבית, דיבידנדים,
רווח הון ריאלי ושבח ריאלי יועלה ב-5%. כלומר, שיעור המס לגבי מי שאינו בעל מניות מהותי יועלה משיעור של 20% לשיעור של 25% (גידול של 25% מסכום המס 5/20).

                   שיעור המס החל על בעל מניות מהותי, לעניין רווח הון ודיבידנד, יועלה משיעור של 25% לשיעור של 30% (גידול של 20% מסכום המס 5/25).

                             בהתאם נקבע הוראה חדשה על פיה שיעור המס על שבח ריאלי במכירת זכויות באיגוד מקרקעין אשר מוכר יחיד שהינו בעל מניות מהותי בה לא יעלה על 30%.

 

                   -        לגבי אפיקים לא צמודים המס יישאר ברמה של 15% לגבי מי שאינו בעל מניות מהותי.

 

                   -        הוראות מעבר והוראות שעה

 

§                לגבי נכסי הון אשר אינם ניירות ערך נסחרים בבורסה, אשר נרכשו לפני תחילת התיקון, ייערך חישוב ליניארי לצורך קביעת שיעור המס אשר יחול על רווח ההון הריאלי, ואשר יביא בחשבון שלוש תקופות החזקה בנכס אשר בהן חל שיעור מס שונה, כדלקמן:

 

                                      1)       ממועד הרכישה ועד ליום 1 בינואר 2003 - שיעור המס השולי התקף במועד המכירה.

 

                                      2)       החל מיום 1 בינואר 2003 ועד מועד כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012) - 20% למי שאינו בעל מניות מהותי / 25% לגבי בעל מניות מהותי.

 

                                      3)       החל ממועד כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012) ועד מועד המכירה - 25% למי שאינו בעל מניות מהותי / 30% לגבי בעל מניות מהותי.

 

§                לגבי ניירות ערך נסחרים - נישום יוכל למכור במהלך חודש דצמבר 2011 ניירות ערך נסחרים ויחידות בקרן נאמנות פטורה, אשר היו לו ערב כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012), במכירה רעיונית, כך שיחול לגביהם יום רכישה ושווי רכישה חדש, וזאת בכפוף לכך שמכר את כל ניירות הערך אשר היו לו מאותו סוג או את כל היחידות אשר היו לו באותה קרן נאמנות (להלן: "מכירה רעיונית").

 

                                      אם מכר כאמור, יחולו שיעורי המס החדשים רק לגבי חלק רווח ההון הנצבר החל מיום התחילה.

                                      לא יהא ניתן לבצע פריסה של רווח הון במכירת ניירות ערך נסחרים ושיעור המס אשר יחול לגבי כל רווח ההון אשר ינבע ממכירות ניירות אלה החל מיום כניסת התיקון לתוקף הוא שיעור המס החדש.

 

§                לגבי נכסי מקרקעין - הואיל ושיעורי המס לגבי השבח הריאלי יועלה, לגבי נכסי מקרקעין אשר נרכשו לפני תחילת התיקון לתוקף, ייערך חישוב ליניארי לצורך קביעת שיעור המס אשר יחול על השבח הריאלי, ואשר יביא בחשבון שלוש תקופות החזקה בנכס אשר בהן חל שיעור מס שונה, כדלקמן:

 

                                      1)       ממועד הרכישה ועד ליום 7 בנובמבר 2001 – שיעור המס השולי התקף במועד המכירה.

                                      2)       החל מיום 7 בנובמבר 2001 ועד מועד כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012) - 20% (25% לבעל מניות מהותי בתנאים מסוימים).

                                      3)       החל ממועד כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012) ועד מועד המכירה - 25% למי שאינו בעל מניות מהותי / 30% לגבי בעל מניות מהותי באיגוד מקרקעין.

 

§                הכנסות ריבית - שיעורי המס החדשים יחולו על ריבית אשר נצמחה החל ממועד כניסת התיקון לתוקף (1 בינואר 2012). ייחוס הריבית מיום התחילה ייעשה לפי השיטה הליניארית.

 

                   -        סעיף 28 לפקודה מאפשר לנישום לקזז הפסד אשר היה לו בעסק או במשלח יד כנגד סך כל הכנסתו החייבת ממקורות אחרים באותה שנת מס. הפסד אשר לא ניתן לקזזו בשנת מס מסוימת, ניתן להעבירו לשנות המס הבאות, בזו אחר זו, ובלבד שאם ניתן לקזז את ההפסד באחת מן השנים, לא יותר לקזזו בשנה שלאחריה.

                            סעיף קטן (ג) קובע כי למרות האמור, אם ביקש זאת הנישום, לא יקוזז הפסד לפי סעיף זה כנגד רווח הון, ריבית או דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%. כיוון שיועלה שיעור המס על ההכנסות האמורות, יותאם שיעור המס הקבוע בסעיף לשיעור המס החדש - 25%.

 

                   -        סעיף 92 לפקודה מאפשר לנישום לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, בכפוף לכך ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אשר קיבל אותו אדם לא עולה על 25%.

                            כלומר, בהתאם למצב החוקי הקיים עובר לתיקון התאפשר לבעל שליטה לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך כנגד הכנסות מדיבידנד מחברות אשר בשליטתו (שכן שיעור המס על הכנסות כאמור עמד על 25%). לאור התיקון, על פיו הועלה שיעור המס על דיבידנד לבעל מניות מהותי משיעור של 25% ל-30%, החל משנת המס 2012 לא יתאפשר, לבעל שליטה, לקזז הפסדי הון שוטפים מהכנסות דיבידנד שיקבל מחברות אשר בשליטתו.

                            סוגיה דומה קיימת לגבי הפסדים מניירות ערך המועברים משנת המס 2005 ואשר ניתנים לקיזוז גם מריבית ודיבידנד מניירות ערך אשר המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

                            בעניין זה יצויין כי לגבי הכנסות ריבית בידי בעל מניות מהותי חל שיעור המס השולי.

 

                  

2.5         מס על הכנסות גבוהות (מס ייסף) - בוטל

 

                   -        ההצעה להטיל מס נוסף על יחיד, בגין הכנסות גבוהות מעל מיליון ₪, אשר הייתה בתזכיר ובהצעת החוק לא נכללה בסופו של דבר במסגרת החוק.

 

2.6         ניכוי במקור בגין עסקאות מקרקעין

 

החל מיום 1 באפריל 2013 תבוטל ההוראה בדבר המקדמה בגין עסקאות במקרקעין אשר שולמו בדרך של ניכוי במקור על ידי הרוכש.

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לדחות את המועד האמור לתקופות נוספות.

 

2.7         ביטול העלאת תקרות הביטוח הלאומי

 

                   -        במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 נקבעה הוראת שעה, על פיה ההכנסה המרבית בשנת 2011 תעמוד על תשע פעמים הסכום הבסיסי, ובשנת 2012 תעמוד על שמונה פעמים הסכום הבסיסי.

 

                   -        במסגרת החוק, קוצרה הוראת השעה בשנה, כך שמיום 1 לינואר 2012 תחזור תקרת ההפרשות לביטוח לאומי ולמס בריאות ל-5 פעמים השכר הממוצע במשק (השווה כיום ל-40,790 ש"ח).

 

                  

2.8         נקודות זיכוי לאבות

 

                   בעקבות התיקון יוענקו שתי נקודות זיכוי בחישוב המס על הכנסתו של האב מיגיעה אישית, עבור כל ילד עד להגיעו לגיל שלוש. נקבע, על מנת לפשט את החלוקה של נקודות הזיכוי, כי בשנת המס אשר בה נולד הילד תוענק לאב נקודת זיכוי אחת ובשנת המס אשר בה מלאו לילד שלוש תוענק לאב נקודת זיכוי אחת. בשנתיים שבין שנות מס אלו יוענקו לאב, בכל שנה 2 נקודות זיכוי. כך, במשך 4 שנים יוענקו לאב בסה"כ 6 נקודות זיכוי.

 

2.9         תחולה

 

                   תחילת החוק תהא ביום 1 בינואר 2012 אלא אם נאמר אחרת.

 

 

3.       תמצית שיקולים בהתארגנות לקראת סוף שנת המס לאור המלצות הוועדה

 

לאור תיקוני החקיקה , מובאים להלן שיקולים אותם יש להביא בחשבון במסגרת ההיערכות לתום שנת המס:

         

3.1          מכירה רעיונית של ניירות ערך נסחרים ויחידות בקרן נאמנות פטורה (לרבות ניירות אשר לגביהם נצבר הפסד הון) במהלך חודש דצמבר 2011

3.2          חלוקת דיבידנד בסוף שנה.

3.3          לגבי מי שחייב בהכנסות שוטפות מדיבידנד רעיוני בשל רווחי חברה נשלטת זרה (CFC) - הקדמת הדיבידנד בפועל לשנה הנוכחית (יצויין מנגנון הזיכוי ממס בחלוקה בפועל בעתיד לא לוקח בחשבון את העלייה בשיעורי המס).

3.4          הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות לאור עליית שיעורי המס.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

 

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר