אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע''א-2010 חלק המיסוי

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע''א-2010 חלק המיסוי

 

תאריך: 16 במרץ 2011

 

 

 

 

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

חלק המיסוי

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 6 בינואר 2011 פורסם בספר החוקים מס' 2271 חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010. חוק זה כולל פרקים רבים וביניהם גם נושאי מס. ניתן לחלק את התיקונים העיקריים, אשר נכללו בו בתחומי המס השונים, לנושאים להלן:

 

חלק א – הוראת שעה לשנים 2011 עד 2015 – הטבות במס להפחתת השקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל.

חלק ב – תיקונים שונים לפקודת מס הכנסה.

חלק ג – תיקונים לחוק מס ערך מוסף בנושא קבוצות רכישה.

חלק ד – תיקונים שונים לחוק מיסוי מקרקעין.

חלק ה – שינויים בתקרת התשלום לביטוח לאומי והגדלת שיעור דמי הביטוח הנגבה מהמעסיקים.

החוק כולל גם תיקון מקיף לחוק לעידוד השקעות הון אשר לא נכלל בחוזר זה.

 

נציין, שהצעות רבות אשר הוצעו בהצעת החוק1, לא נכללו בחוק אשר אושר בכנסת במסגרת חוק זה והועברו לדיון נפרד בוועדת הכספים של הכנסת.

 

יום תחילתם של התיקונים הינו ביום 1 בינואר 2011, אלא אם כן צוין אחרת. להלן פירוט תמצית התיקונים העיקריים:

 

חלק א – הטבות במס להשקעות בתחום תעשיה עתירת ידע ומתן תמריץ להשבת מדענים לישראל -  הוראת שעה

 

1.        תמצית התיקונים – בחלק זה נכללו הטבות מס כדלקמן: התרת עלות השקעה של עד 5 מיליון ₪ במניות של חברה עתירת מו"פ, בשלב ה-Seed, כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שלוש שנים; עידוד השקעה של חברות ישראליות גדולות/בינוניות בחברות ישראליות קטנות, אשר עיסוקן בתחום תעשיות עתירות הידע, באמצעות ניכוי חלק מן ההשקעה במניות על פני חמש שנים; תמריץ להשבת מדענים ישראלים, השוהים בחו"ל, לישראל ולעליית מדענים לראשונה לישראל באמצעות מתן פטור ממס לגבי הכנסה מתמלוגים מסוימים.

 

2.        המונחים "מחקר" ו"פיתוח" (מו"פ), אשר יוזכרו להלן, הינם כמשמעותם בחוק לעידוד מו"פ בתעשיה, ובלבד שהמדען הראשי אישר כי המחקר והפיתוח הם כהגדרתם בחוק האמור2.

 

3.       התרת עלות השקעה של עד 5 מיליון ₪ במניות של חברה עתירת מו"פ בשלב ה-Seed, כהוצאה בידי משקיע יחיד על פני שלוש שניםכדי לעודד השקעות של בעלי הון בחברות ישראליות עתירות מו"פ, המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו"פ (שלב ה-Seed) והמתקשות לגייס מקורות מימון כיוון שהן מתאפיינות בסיכון גבוה מאוד, יותר ליחיד להפחית את עלות ההשקעה במניות של חברה כאמור (להלן: "חברת מטרה"), עד לסכום השקעה מירבי שלו ושל קרובו של 5 מיליוני ₪, כהוצאה, כנגד הכנסה מכל מקור, בפריסה על פני שלוש שנים, החל בשנת המס אשר בה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה ("תקופת ההטבה"). באופן זה, עלות המניות תותר בניכוי לפני מכירת המניות ותגרום לחסכון במס גדול יותר, מאחר שהיא תסווג כהוצאה פירותית (חיסכון במס לפי שיעור מס שולי) ולא כמחיר מקורי בחישוב רווח הון (חסכון במס בשיעור של 20%/25%). לכך השלכה אף לעניין קיזוז הפסדים. הפחתת עלות ההשקעה תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 

          (1)      חברת המטרה הינה חברה אשר התאגדה בישראל והשליטה והניהול בה מופעלים בישראל ובמהלך תקופת ההטבה (שלוש שנות מס החל בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה לחברת המטרה) נתקיימו בה כל אלה: ניירות הערך שלה אינם רשומים למסחר בבורסה; 70% מהוצאותיה הן הוצאות מו"פ; 75% לפחות מהוצאות המו"פ בתקופת ההטבה הוצאו בישראל; הוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל אשר בבעלותה (דהיינו – הקניין הרוחני אשר יפותח בעקבות המו"פ יהא בבעלות חברת המטרה). כמו כן, הן בשנה שבה שולם סכום ההשקעה המזכה והן בשנה שלאחריה, לא עלו הכנסותיה של החברה על 50 אחוזים מסכום הוצאות המו"פ.

          (2)      ההשקעה בוצעה במהלך התקופה מיום 1 בינואר 2011 ועד 31 בדצמבר 2015;

          (3)     בתמורה להשקעה הוקצו למשקיע מניות בחברת המטרה באותה שנה והוא החזיק בהן לפחות עד לתום תקופת ההטבה;

          (4)     הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של

                   ההשקעה.

          (5)     75% לפחות מסכום ההשקעה בה על ידי היחיד תשמש להוצאות מו"פ, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה; התיקון משווה בין התרת הוצאה בגין השתתפות במישרין במימון פעילות מחקר של חברת המטרה לפי סעיף 20א לפקודה, לבין השקעה בעקיפין במניות חברת המטרה.

         

4.       עידוד השקעה של חברות ישראליות גדולות/בינוניות בחברות ישראליות קטנות, שעיסוקן בתחום תעשיות עתירות הידע, באמצעות ניכוי חלק מההשקעה במניות על פני חמש שנים – לחברה המשקיעה תוכר הפחתה בשיעור של 20% מעלות רכישת מניות "חברה מזכה", שלא בדרך של הקצאה, כנגד כלל הכנסתה, בכל אחת מחמש שנות המס, שתחילתן בשנת המס העוקבת לשנת הרכישה.

          הסכום אשר יותר להפחתה בידי החברה הרוכשת יהא רק עודף עלות ההשקעה על ההון העצמי של החברה המזכה (סכום זה מבטא, למעשה, את שווי המוניטין והידע "בחברה המזכה", שלא קיבלו ביטוי במאזנה). זאת, על מנת למנוע הפחתה בעקיפין, באמצעות הפחתת המניות, של נכסים הרשומים במאזן "החברה המזכה", אשר כבר מופחתים בה לצורכי מס, או של נכסים אשר לו היו נרכשים במישרין על ידי החברה הרוכשת, לא היו זכאים לפחת (כגון: קרקע, מניות חברה, מזומנים, ונכסים כספיים).

 

          משמעות הפחתה זאת הינה הקדמת הוצאה ע"ח הגדלת רווח ההון העתידי ממכירת המניות, ללא הבדל לכאורה בשיעור החיסכון במס3. לכך השלכה אף לעניין קיזוז הפסדים.

 

          הפחתה כאמור תותר בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 

(1)             הרכישה בוצעה במהלך התקופה מיום 1 בינואר 2011 ועד ליום 31 בדצמבר

2015;

(2)             הרכישה תהא בשיעור של 80% מכל אחד מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה";

(3)             ב-12 החודשים אשר קדמו לשנת הרכישה לא היו לחברה הרוכשת יותר מ-25% באחד או יותר מאמצעי השליטה ב"חברה המזכה";

(4)             ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת ו"החברה המזכה" אינו קרובות זו

           לזו;

(5)            הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של  הרכישה וניתן אישור המנהל על כך;

(6)           בשנת הרכישה ניירות הערך של "החברה המזכה" אינם רשומים למסחר

          בבורסה;

(7)           בחברה הרוכשת וב"חברה המזכה" הנרכשת מתקיימים התנאים הבאים בשנת הרכישה ובכל 5 שנות ההפחתה: הן חברות מוטבות או חברות מועדפות, כהגדרתן בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון; הוצאות המו"פ של החברה הרוכשת ושל "החברה המזכה" מהוות לפחות 7% ממחזורן ולפחות 20% מכלל העובדים בכל חברה הינם בעלי תואר אקדמאי שנקבע, העובדים בתחום השכלתם (בשנת הרכישה נדרש כי השיעורים המזעריים האמורים ב"חברה המזכה" יהיו 25% ו-40%, בהתאמה, כדי לאפיין אותה כחברה המצויה בשלבי מחקר מוקדמים יותר ביחס לחברה הרוכשת);

(8)           בשנת הרכישה "החברה המזכה" לא תהא בעלת מקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין בישראל או בחו"ל, ולא תהא בעלת זכויות בחבר בני אדם אחר, אלא אם כן פעילותו של חבר בני האדם האחר תפלה לפעילותה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;

(9)           כל הוצאות המו"פ אשר הוצאו על ידי "החברה המזכה" בכל אחת מחמש שנות ההפחתה, מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל אשר בבעלותה או של המפעל אשר בבעלות החברה הרוכשת (דהיינו, הקניין הרוחני שיפותח בעקבות המו"פ יהא בבעלות "החברה המזכה" או החברה הרוכשת), וכן 75% מן ההוצאות כאמור בכל שנה הוצאו בישראל;

בשנת מס אשר בה לא התקיימו התנאים הנדרשים, לא תותר הפחתה, אולם לא יהא בכך כדי לפגוע בזכאות להפחתה בשנים שלאחר שנת ההפרה או לפניה, אם בהן התקיימו התנאים הנדרשים, ובלבד שטרם נסתיימה תקופת ההפחתה ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

 

5.        תמריץ להשבת מדענים ישראלים, השוהים בחו"ל, לישראל ולעליית מדענים לראשונה לישראל באמצעות מתן פטור ממס לגבי הכנסה מתמלוגים מסוימים – לפי הדין הקיים, לאחר תיקון מס' 168 לפקודה, ניתנות הטבות במס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק, כך שיחיד כאמור, אשר פיתח מוצר, המבוסס על ידע שצבר לפני עלייתו או חזרתו או לאחריה, וקיבל תמלוגים בתמורה למתן זכות שימוש בו, יהא פטור ממס במשך עשר שנים, החל מיום עלייתו או שובו לישראל, לפי העניין, לגבי הכנסות מתמלוגים כאמור אשר מקורם מחוץ לישראל. לגבי מי שהוא תושב חוזר אשר אינו תושב חוזר ותיק – הפטור ממס על הכנסה מתמלוגים כאמור אשר מקורם מחוץ לישראל. לגבי מי שהוא תושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק – הפטור ממס על הכנסה מתמלוגים ניתן רק על הכנסה כאמור אשר מקורה בנכס שהיה בידי התושב החוזר בעת שהיה תושב חוץ, ולמשך 5 שנים בלבד.

          בתיקון נקבע פטור ליחיד, אשר הינו עולה חדש או תושב חוזר (שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות) שהוזמן, בהיותו תושב חוץ, לעבוד במוסד אקדמי או בבית חולים בישראל (להלן: "מוסד"), לגבי הכנסה מתמלוגים, אשר יקבל מחברת יישום שבבעלות המוסד, עימו התקשר בהסכם לפיתוח מוצר (לרבות ידע), וזאת במשך 5 שנות מס, שתחילתן בשנת המס הראשונה שבה החל לקבל הכנסה כאמור. הפטור ממס יינתן רק על אותו חלק מן התמלוגים, הנובע ממתן זכות השימוש במוצר לתושבי חוץ4, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 

(1)            היחיד נהיה תושב ישראל בתקופה משנת 2011 ועד לשנת 2015;

(2)            היחיד התקשר בתוך שנתיים מתום שנת המס אשר בה עלה או חזר לישראל,

          לפי העניין, בהסכם עם חברת היישום לפיתוח מוצר, אשר על פיו, בין השאר, יהא זכאי לתמלוגים ממנה בגין מתן זכות שימוש במוצר שבבעלות החברה ליישום ואשר פותח או התגלה לפי ההסכם;

(3)            המוצר מתבסס על מו"פ אשר אושר על ידי המדען הראשי לפי חוק המו"פ;

(4)            ניתן אישור המנהל כי הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה אינן מהמטרות העיקריות של ההסכם.

 

 

חלק ב' – תיקונים שונים לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה")

 

6.       תמצית התיקונים: ביטול פטור ממס על הכנסות מסוימות מדיבידנד ומריבית על אג"ח בידי תושב חוץ; ביטול ההכרה בהוצאות ארוחות (אש"ל); ריווח מדרגת המס השולי הראשונה;

 

7.        ביטול פטור ממס על הכנסות מסוימות מדיבידנד ומריבית על אג"ח בידי תושב חוץ בוטל סעיף 9(15ב) לפקודה, המעניק פטור ממס לתושב חוץ בגין הכנסה מדיבידנד מחברה שמניותיה נסחרות בבורסה, או מריבית על איגרות חוב אשר הונפקו לתקופה של 12 שנים לפחות והנסחרות בבורסה, תוך אבחנה בין תושב חוץ שהינו תושב מדינת אמנה לבין תושב חוץ שאינו תושב מדינת אמנה, בין היתר, כדי לא להפלות בין תושבי החוץ השונים. אולם, יצויין כי תושבי חוץ יהיו זכאים לפטור ממס לריבית ולדיבידנד, בכפוף לתנאים מסוימים, על פי סעיפים אחרים בפקודה ותקנות.

 

8.        ביטול ההכרה בהוצאות ארוחות (אש"ל)נקבע במסגרת סעיף 32 לפקודה, כי גם הוצאות אש"ל, כלומר הוצאות אשר הוציא יחיד בשל ארוחותיו, שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, הן הוצאות שאינן כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, ועל כן אינן מותרות בניכוי. מהוצאות האש"ל שאינן מותרות בניכוי מועטו הוצאות בשל ארוחת בוקר הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי. במקביל, בוטלה לאחרונה ההכרה בהוצאות ארוחות בתקנות הדנות בחישוב הוצאות עודפות.

 

9.       ריווח מדרגת המס השולי הראשונה – הוגדל סכום מדרגת המס השולי של 10%, החלה על הכנסה חייבת של יחיד מיגיעה אישית ועל הכנסתו של יחיד אשר מלאו לו 60 שנים, החל בשנת המס 2011. המשמעות: הקטנת סכום המס החודשי בסכום של כ-15 ₪. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, הקטנת תשלומי המס בשל ריווח מדרגת המס, נעשתה במטרה לפצות על ביטול ההכרה בהוצאות אש"ל (ארוחות) כהוצאה מוכרת (ראה לעיל).

 

 

חלק ג' – תיקונים לחוק מס ערך מוסף

 

10.     חבות במע"מ בגין רכישת קרקע מאדם פרטי על ידי קבוצת רכישה – בהתארגנות כקבוצת רכישה, קבוצת הרוכשים מתקשרת בדרך כלל בחוזה עם בעל הקרקע בנוגע לרכישת הקרקע ובחוזה נוסף עם הקבלן המבצע לשם קבלת שירותי בנייה. בהתאם לדין הקיים, במכירת קרקע מאדם פרטי לקבוצת אנשים פרטיים אין חבות במע"מ, בעוד שמרכיב הקרקע הגלום במחיר דירת מגורים, הנרכשת מקבלן, חייב במע"מ. לפיכך, כדי לחסום את חסכון המע"מ על מרכיב הקרקע, הורחבה הגדרת "עסקת אקראי" בחוק מע"מ, ונקבע כי מכירת זכות במקרקעין לקבוצת רכישה5 בידי אדם שאין עיסוקו במכירת מקרקעין תיחשב כעסקת אקראי; אשר בה המוכר יהא חייב במע"מ.

התיקון יחול לגבי עסקת אקראי אשר תבוצע ביום 1 בינואר 2011 ואילך, למעט עסקה שהיא מימוש זכות לקבלת זכות במקרקעין או מימוש אופציה לפי פרק חמישי 2 לחוק מיסוי מקרקעין אשר דווחה למנהל עד ליום 18 באוקטובר 2010.

 

 

חלק ד' – תיקונים שונים לחוק מיסוי מקרקעין

 

11.      תמצית התיקונים – התקשרות בקבוצת רכישה לרכישת קרקע וקבלת שירותי בניה תיחשב כרכישת דירה/מבנה מוגמר לעניין מס רכישה; דחיית יום המכירה בעסקאות, שתמורתן כולה אינה בכסף ואשר מותנות בשינוי עתידי של תכנית; קביעת חובה להגיש הודעה על נאמנות; גביית חוב מס ממי שקיבל נכס מהחייב במס בנסיבות מיוחדות.

 

          יום התחילה של התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין הוא יום 1 בינואר 2011 והם יחולו לגבי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין אשר נעשו ביום האמור ואילך.

 

12.      התקשרות בקבוצת רכישה לרכישת קרקע וקבלת שירותי בניה תיחשב כרכישת דירה/מבנה מוגמר לענין מס רכישה מאחר שחברי קבוצת רכישה קובעים בהסכם ביניהם מנגנון, אשר אמור להוליך אותם עד למוצר המוגמר – דירת מגורים או מבנה עסקי, וחבר בקבוצה אינו יכול לסגת ממנגנון זה ולהחליט שהוא נותר רק עם קרקע, יש לראות כאילו כל אחד מחברי הקבוצה רוכש חלק יחסי מן המוצר המוגמר. על כן, תוקן סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין, ונקבע, שיש לראות ברכישה המתבצעת באמצעות קבוצת רכישה6 לשם יצירת מוצר מוגמר, כאילו נרכש המוצר המוגמר (דירה או מבנה אחר).

          יוצא מכך, שמחד גיסא ישולם מס רכישה גם בגין שירותי הבניה (ולא רק בגין הקרקע) ומאידך גיסא מס הרכישה ברכישת מוצר מוגמר שהוא דירת מגורים (הכולל את רכיב הקרקע) יהא מדורג.

          בנוסף, תוקן סעיף 16 לחוק ונקבע בו, כי תנאי למתן תוקף לעסקה של מכירת זכות במקרקעין לצורך רישום העסקה בפנקסי המקרקעין, במקרה של קבוצת רכישה, יהא המצאת אישור ממנהל מע"מ על כך ששולם המע"מ המגיע מן המוכר בשל אותה מכירה או שניתנה לו ערובה לתשלום המע"מ במועדו (ראה בהקשר זה התיקון בחוק מע"מ לעיל).

 

13.      דחיית יום המכירה בעסקאות, שתמורתן כולה אינה בכסף ואשר מותנות בשינוי עתידי של תכנית – בעסקה אשר תלויה כולה בשינוי ייעוד תכנוני, בדרך כלל הממכר אינו ודאי ביום העסקה, וכתוצאה מכך גם התמורה אינה ברורה. לפיכך, הוסף סעיף 19(3א) לחוק מסוי מקרקעין, בו נקבע, כי יום המכירה בעסקת מכירת זכות במקרקעין, המותנית בהתקיימות תנאי עתידי אשר על פיו יוגדלו אפשרויות הניצול של הזכות לפי תוכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, שתמורתה הושפעה מהגדלת אפשרויות הניצול כאמור וכולה אינה בכסף, יידחה ליום אישור התכנית. כמו כן, הוסף סעיף 75א ובו חוייבו הצדדים למסור למנהל הודעה על דבר ביצוע העסקה לפני התקיימות התנאי העתידי כאמור, בטופס שקבע המנהל.

 

14.      קביעת חובה להגיש הודעה על נאמנותלפי הוראות סעיפים 69 ו-74 לחוק, אדם הרוכש זכויות במקרקעין בשמו הוא, בעבור אחר, רשאי להודיע למנהל על הנאמנות, ומשהודיע כך, יראוהו כנאמן, ואז בהעברת הנכס ממנו לנהנה יחול פטור. בכדי למנוע תכנוני מס ומחלוקות בין המנהל לבין הנישום, תוקן סעיף 74 ונקבעה חובה להגיש הודעה על נאמנות.

 

15.      גביית חוב מס ממי שקיבל נכס מהחייב במס בנסיבות מיוחדות – הוסף סעיף 95א לחוק לפיו, המנהל רשאי לגבות את המס המתחייב ממי שקיבל מן החייב במס נכס ללא תמורה, ואם מתקיימים בין המקבל לבין החייב יחסים מיוחדים – גם אם העברה כאמור בוצעה בתמורה חלקית, ולאפשר הגשת השגה וערעור על החלטה לעשות שימוש בסמכות זו.

 

 

חלק ה' – שינויים בתקרת התשלום לביטוח לאומי והגדלת שיעור דמי הביטוח הנגבה מהמעסיקים

 

16.      הפחתה מדורגת של התקרה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (להלן: "דמי ביטוח") – בתוכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 נקבעה בהוראת שעה הכפלה של התקרה לתשלום דמי הביטוח בשל שכר אשר ישולם בעד השנים 2009  ו-2010, לעשר פעמים השכר הממוצע במשק (במקום חמש פעמים). התיקון קובע כי התקרה לתשלום דמי ביטוח בשל שכר אשר ישולם בעד שנת 2011 תהא תשע פעמים השכר הממוצע במשק ובשל שכר שישולם בעד שנת 2012 – שמונה פעמים השכר הממוצע במשק, וזאת במקום תקרה של חמש פעמים השכר הממוצע במשק, אליו היא היתה אמורה לחזור עם פקיעת תוקפה של הוראת השעה הקודמת.

 

17.      הגדלת שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה ממעסיק – נקבע, שהחל ביום 1 באפריל 2011, שיעור דמי הביטוח הלאומי, הנגבה ממעסיקים בשל החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע, יעלה בשיעור 0.47%.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1     הצעת חוק ממשלה 541 מיום 18.10.10. בין נושאים אלו שלא נכללו בחוק שאושר, ניתן למנות בין היתר את הנושאים הבאים:

מס הכנסה: קביעת תנאי נוסף לפטור ממס הניתן לגבי מלגות המשולמות לסטודנט וחוקר; קבלת הנחה במס כ"תושב" ישוב מסויים תותנה באישור תושבות; ביטול שיעור המס המופחת על הכנסת עיתונאי חוץ; מתן אפשרות להפוך קרן נאמנות חייבת לקרן נאמנות פטורה (אך לא ההיפך); הרחבת האפשרות למסירת מידע על ידי ממלאי תפקידים בביצוע הפקודה לגורמים נוספים.

מיסוי מקרקעין: דחיית מועד תשלום המס; קביעת חובה לתשלום מס שאינו שנוי במחלוקת; תיקונים לייעול וזירוז הליכי מיסוי מקרקעין שתכליתם ליעל את הליכי המיסוי של עסקה במקרקעין (הצהרה, דיווח ושומה) ובכך להאיץ את רישום העסקה בפנקסי המקרקעין, המותנה בהוכחת תשלום המס כגון: ניכוי מס במקור מהתמורה במכירת זכות במקרקעין בנסיבות מסוימות, ביטול האפשרות להגשת הצהרה שאינה שומה עצמית וקיצור התקופה להגשת שומה עצמית, קיצור תקופת עשיית השומה הזמנית והשומה הסופית על ידי המנהל ועוד.

 

2     ההגדרות בחוק לעידוד מו"פ בתעשייה הן אלה:

"מחקר" – חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה שידע זה יהיה מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים.

"פיתוח" – יישום ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים לייצור מוצר חדש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי תכנית או בדיקתם, הכנת תכניות ומדגמים, בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מיתקן חצי-חרושתי.

3     יש לשים לב, שמאחר והחברה הרוכשת חייבת להיות חברה מוטבת או חברה מועדפת (ראה בהמשך), אזי שיעור חסכון המס ממנו תיהנה בהפחתה הינו נמוך (לעתים אחוזי מס בודדים) ואילו מרכיב ההפחתה שיגדיל את רווח ההון בעתיד יחוייב בשיעור מס חברות רגיל שהינו גבוה יותר.

4     החלק המיוחס לשימוש בידי תושבי חוץ, ייקבע על סמך שיעור הכנסות החוץ של חברת היישום מתוך כלל הכנסתה, והכל לפי אישור רואה חשבון שצורף לדוח השנתי של חברת היישום.

5     כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין – ראה חלק ד' בהמשך.

6     לעניין זה, הוגדרה "קבוצת רכישה", כקבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס באמצעות גורם מארגן (מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית, והכל בתמורה עבור פעולות הארגון כאמור), ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחוייבים למסגרת חוזית.

      "מסגרת חוזית" – מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי.

      "תמורה" – במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף.

דף הביתהדפסהמפת האתר