אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010

תאריך: 10 באוגוסט 2009

 

 

 

 

 

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 14 ביולי 2009 אישרה הכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט - 2009 (להלן: "החוק").

 

החוק הינו מקיף ורב תחומי וכולל מספר ניכר של שינויים בנושאים מגוונים (ארנונה, עובדים זרים, דיור ציבורי, מים וביוב, האפוטרופוס הכללי, שיפור זכויות עובדים, טיפול בנפגעי תאונות דרכים ועוד) ומטבע הדברים נביא בחוזר זה אך ורק סקירה תמציתית של השינויים העיקריים בחוקי המס (והביטוח הלאומי):

 

 

1.        החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959

 

          1.1     הוקמה מנהלת השקעות בתיירות, אשר תפעל להגשמת מטרת החוק בעניינים
הנוגעים למפעלים תיירותיים.

 

          1.2     הגדרת "בית מלון" הוחלפה בהגדרת "מיתקן תיירות ללינה" (מבנה הכולל 11
חדרים או יותר, המספק בתמורה שירותי לינה ושירותים נלווים לאורחים עוברים ושבים ולפרקי זמן קבועים).

 

          1.3     להגדרת "מפעל מוטב" נוסף "מפעל בר-תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת".

 

         1.4     סמכות המנהלה לאשר תוכנית או חלק ממנה הוארכה עד ליום 31 בדצמבר
2010.

 

 

2.       חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995

 

          2.1     נקבע כי לאחר שלושה חודשים (במקום ששה) יהא ניתן לראות "ילד" כנמצא
בחוץ לארץ.

 

          2.2     נתווספה הגדרה של "מבוטח מיוחד" (מבוטח אשר היה זכאי לדמי אבטלה
אלמלא החל לעסוק במשלח יד כעובד עצמאי בשנה שלאחר התאריך הקובע), אשר בתנאים מסוימים יהא זכאי לדמי אבטלה, לתקופה מוגבלת.

 

          2.3     נשללה זכאותם של מבוטחים הנבחנים בבחינות מסוימות (לשכת עו"ד ומועצת
רו"ח), לקבלת דמי אבטלה, בתקופה אשר תחילתה חודשיים לפני מועד הבחינה ועד למועד הבחינה.

 

          2.4     חלו שינויים בזכאות לדמי אבטלה, בהתאם להוראות סעיף 176א לחוק, בגמלה
לעובד לפי סעיף 183 לחוק, ובגמלאות סיעוד לפי הוראות פרק י' לחוק.

 

          2.5     אושרו שינויים ותוספות בקצבת זקנה ושאירים, לפי הוראות פרק י"א לחוק וכן
בחוק הבטחת הכנסה (עם הוראות מעבר).

 

          2.6     קוצרה תקופת השהייה (לשלושה חודשים בשנה, במקום שישה) המאפשרת
למוסד שלא לשלם קצבה למבוטח הנמצא בחו"ל.

 

          2.7     ניתן היתר לעובדי המוסד (אשר הוסמכו לכך) לקבל מידע מרשות המסים
בישראל, לצורך קביעת זכאותו של אדם לגמלה ולצורך קביעת חיובו של אדם בדמי ביטוח.

 

          2.8     עודכנו סכומים ושיעורים בלוח ב', בלוח ב'1 ובלוח י', עם הוראות מעבר
ספציפיות.

 

          2.9     נקבעה הוראת שעה (בתקופה שמיום 1.8.2009 ועד 31.12.2010) אשר מכוחה
הוכפלה ההכנסה המרבית שבלוח י"א (לעניין דמי הביטוח), עד לעשר פעמים השכר הממוצע (במקום חמש) (ראה חוזר משרדנו מיום 9 באוגוסט 2009).

 

 

3.       מס הכנסה שלילי

 

          3.1     מכוחו של החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים
חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשמ"ח - 2007 היו אמורים הזכאים (שכירים ועצמאים דלי הכנסה, בכפוף לתנאים שנקבעו בחוק), לקבל מענקים:

 

                    בשל עבודה בשנים 2009 ואילך - לכל תושבי הארץ.

                    בשל עבודה בשנים 2007 ו-2008 - לתושבי אזורי השילוב בלבד.

 

          3.2     כעת נקבע, כי המענקים בשל עבודה בשנת 2011 ואילך ישולמו לכל תושבי
הארץ (בכפוף לזכאותם הבסיסית), ואילו המענקים בשל עבודה עד וכולל לשנת 2010 ישולמו אך ורק לזכאים אשר הינם תושבי אזורי השילוב.

 

 

4.       פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961

 

          4.1     הוחרגו מסעיף 3(ה4)(1) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") רווחים אשר
קיבל יחיד מקופת גמל לתגמולים (מיום 1 ביולי 2009  ואילך), אשר מקורם בתשלומי היחיד לקופה אחרי יום 1 בינואר 2003, ובלבד שהיחיד זכאי לקבל את ההכנסות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה - 2005.

 

          4.2     חודש הפטור ממס, לפי סעיף 9(2) לפקודה, לעניין הכנסתה של קופת גמל מחבר
בני אדם אשר בשליטתה, אם השינוי בשיעור ההחזקה נעשה בעקבות "הסדר חוב" (כמוגדר בתיקון) שנעשה החל מיום 1 באוגוסט 2009 ועד ליום 31 ביולי 2011.

 

          4.3     הופחתו שיעורי הטבות המס (זיכויים מן המס), ליחידים אשר הינם "תושבים"
במקומות שפורטו בסעיף 11 לפקודה (בתוקף מיום 1 בינואר 2016).

 

          4.4     נקבעה אפשרות למתיחת ההקלות מהמס (לפי סעיף 14 לפקודה), לתקופה שלא
תעלה על עשר שנים (נוספות), ליחיד אשר היה לתושב ישראל לראשונה  ולגבי תושב חוזר ותיק, בכפוף לביצוע השקעה משמעותית בישראל אשר יש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה, הכל לפי תקנות שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

          4.5     נקבעה הוראת שעה, לדיבידנד אשר ישולם מיום 1 באוקטובר 2009 ועד ליום
30 בספטמבר 2010 (ראה חוזר משרדנו מיום 9 בספטמבר 2009), אשר מכוחה יהא ניתן לחלק ליחיד או לחברה משפחתית דיבידנד, אשר מקורו ברווחים ראויים לחלוקה עד המועד הקובע (31 בדצמבר 2002), בשיעור מס שלא יעלה על 12%.

                    הטבת מס זאת לא תוענק אם בכל אחת משנות המס 2009 עד 2012 תחול
ירידה בסכום הממוצע  של "התשלומים", בהשוואה לסכומם הממוצע בשנות המס 2007 ו-2008.

 

          4.6     נקבעה הפחתה נוספת ומדורגת בשיעורי המס ליחיד ולחבר בני אדם, האמורים
להגיע בשנת המס 2016 לשיעור מס מרבי של 39% ליחיד, ולשיעור מס של 18% לחבר בני אדם.

 

          4.7     הותר למנהל רשות המסים בישראל, או לעובד אשר הוסמך לעניין זה, לקבל
מאת המוסד לביטוח לאומי מידע הנדרש לצורך קביעת שומה או לעריכת ביקורת, במידה ונדרש.

 

          4.8     נקבעה חובת הגשת טופס 6111 באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, לנישום אשר
הינו חברה, למי שחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות בשיטה הכפולה לפי סעיף 130 לפקודה ולמי שמנהל מערכת חשבונות ממוחשבת, בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות.

                    עם זאת, רשאי המנהל לפטור נישומים מחובת הגשת דוח מקוון כאמור, בשל
סכום מחזור עסקאותיהם או מטעמים מיוחדים שיירשמו.

                    הדיווח המקוון כאמור יבוצע לגבי דיווח בשל שנת המס 2010 ואילך.

 

 

5.         חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975

 

         5.1      הסכום בהגדרת "עוסק פטור" עודכן לסך של 100,000 ש"ח (החל מיום 1                          בינואר 2012).

 

5.2       נתווספו הגדרות, וביניהן "חתימה אלקטרונית מאובטחת", "חתימה
אלקטרונית מאושרת", "מספר רישום" וגם "מדד".

 

5.3       בתוקף מיידי נקבע (בסעיף 145(א1) לחוק) כי שר האוצר ושר המשפטים
רשאים לקבוע הוראות לעניין אופן חתימה אלקטרונית מאובטחת ולעניין חובותיו ואחריותו של בעל אמצעי החתימה האלקטרונית לשימוש בה. הוראות אלו יובאו בפני הממשלה, שרשאית לאשרן או לשנותן בתוך 21 ימים (אך אי קבלת החלטה על ידי הממשלה משמעותה אישור ההוראות).

            תחילתן של ההוראות תהא, לכל המוקדם, ביום פרסומן.

 

5.4       בעתיד יוקצו מספרי חשבוניות המס על ידי המנהל, באופן מקוון, עד ליום ה-
30 בנובמבר של כל שנה, לשימוש בשנה שלאחר מכן (בתחולה מיום 1 בדצמבר 2011, תוך יישום מוקדם מיום 1 בינואר 2010 לגבי עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 1,000,000 ש"ח).

 

5.5       בעתיד יגיש כל חייב במס (אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי שר האוצר) דוח
תקופתי לכל תקופה בת חודש, ובה יפורטו כל אלה (ובלבד שלא נכללו בדוח תקופתי קודם):

 

(*)         כל חשבוניות המס אשר המועד להוצאתן חל בתקופת הדוח, אף אם
העוסק הופטר מהוצאת חשבוניות, וסכומן הכולל.

 

(*)         כל חשבוניות המס אשר הוצאו, אף אם המועד להוצאתן טרם הגיע,
וסכומן הכולל.

 

(*)         כל רשימוני הייבוא הנושאים את שמו של העוסק, אשר הותרו
בתקופת הדוח, וסכומם הכולל.

 

(*)         כל חשבוניות הקניה אשר הוצאו לעוסק בתקופת הדוח, וסכומן
הכולל.

 

בנוסף יפורטו בדוח התקופתי, לגבי כל חשבונית מס וחשבונית קניה (אלא אם כן המנהל יקבע פטור מכך, דרך כלל או לסוגים של עוסקים או עסקאות) מספרה הסידורי, הסמל שלה לפי הסימן אשר קבע לה המנהל, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות (או מספר הרשימון) ומספר הרישום של הקונה.

 

הוראות אלו יחולו מיום 1 בינואר 2012 ואילך, אולם תחולה מוקדמת, כמעט מלאה, נקבעה בהוראת שעה, כדלהלן:

 

מיום 1 בינואר 2010 - לגבי מי שמחזור עסקאותיו עלה בשנת 2009 על 4,000,000 ש"ח וחלה עליו חובה לנהל מערכת חשבונות כפולה, מתוקף הכללים לפי סעיף 130 לפקודה.

 

מיום 1 בינואר 2011 - לגבי מי שמחזור עסקאותיו עלה בשנת 2010 על 1,000,000 ש"ח.

 

            5.6       כן נקבע, כי עוסק אשר חייב בהגשת דוחות נוספים, בתקופת המעבר, יגישם
באופן מקוון, כאשר הינם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת, כפי שיורה המנהל.

 

             5.7      לגבי מלכ"רים ומוסדות כספיים אשר רכשו טובין או שקיבלו שירותים
מעוסק נקבע, ככלל, כי יחויבו בהגשת דוח מיוחד, במועד הגשת הדוח התקופתי, ובו יפורטו מספר הסידורי של החשבונית, הסמל שלה לפי הסימן אשר קבע לה המנהל, תאריכה, סכומה וסכום המס הנובע ממנה, וכן מספר הרישום של המוכר או של נותן השירות, לפי העניין.

                        המנהל רשאי לפטור סוגי מלכ"רים או מוסדות כספיים מהגשת הדוח
המיוחד, דרך כלל או במקרה מסוים, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

            5.8       החובה להגשת דוחות נוספים כאמור, לגבי מוסד כספי אשר רכש טובין או
שקיבל שירותים מעוסק, הינה מיום 1 ביולי 2010 ואילך.

 

            5.9       החובה להגשת דוחות נוספים כאמור, לגבי מלכ"רים, הינה מיום 1 בינואר
2012 אך יישום מוקדם נדרש לגבי מלכ"רים "מרובי עובדים", כדלהלן:

 

                        (*)        מלכ"ר אשר העסיק 600 עובדים, או יותר, בשנת 2009 - יישום
מוקדם מיום 1 ביולי 2010.

 

                        (*)        מלכ"ר אשר העסיק 300 עובדים, או יותר, בשנת 2010 - יישום
מוקדם מיום 1 בינואר 2011.

 

            5.10     נקבעה חובה כללית להגשת דוחות באופן מקוון, כאשר הינם חתומים
בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת, כפי שיורה המנהל, וכן נקבעה חובת שמירת מידע במאגר מידע (במשך תקופה אשר לא תעלה על חמש שנים ממועד הגשת הדוח הרלוונטי).

                        הוראות אלו יחולו מיום 1 בינואר 2012.

 

                        בתקופת המעבר יחולו על מוסדות כספיים ההוראות הללו החל מיום 1 ביולי 2010, ולגבי מלכ"רים "מרובי עובדים" (ראה 5.9 לעיל) – מיום 1 ביולי 2010 או מיום 1 בינואר 2011, לפי העניין.

 

            5.11     נקבעה אפשרות לשלם את המס פעם בחודשיים, אף אם הדוח התקופתי
מוגש מדי חודש, לעוסק אשר מחזור עסקאותיו "בשנה הקובעת" (12 חודשים רצופים המסתיימים ביום 31 באוגוסט של שנת המס החולפת) אינו עולה על 850,000 ש"ח, וגם לעוסק אחר אשר המנהל החיל עליו את ההוראה, בתנאים שיורה, ובלבד שהעוסק ביקש זאת.

 

                        הוראה זאת תיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2012 והסכום יתואם לראשונה
לפי שיעור עלית המדד בין 1 בספטמבר 2011 לבין 1 בספטמבר 2008 (ויעוגל ל-5,000 השקלים החדשים הקרובים).

 

            5.12     נקבעה חובת הגשת דוח שנתי מסכם, לכל אחד מן העוסקים אשר נרשמו
כאחד לפי סעיף 56 לחוק, לרבות עסקאות אשר עשה עם העוסקים הרשומים עמו כאחד.

                       תוקף הוראה זאת מיום 1 בינואר 2010 והיא תחול לגבי עסקאות אשר נעשו בשנת 2009 ואילך.

 

                     עם זאת, הוקנתה למנהל סמכות לפטור סוגי עוסקים, או עוסקים מסוימים, מהגשת דוח או מפירוט העסקאות אשר עשו עם העוסקים שנרשמו עמם כאחד, אם מצא כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת בנסיבות העניין.

 

5.13     נקבעה פרוצדורה על פיה תינתן התראה על ידי המנהל לעוסק, אשר נוהג
להוציא חשבוניות מס שלא כדין, ונקבעה הרשאה למנהל שלא להקצות לאותו עוסק מספרי חשבוניות מס לתקופה שיקבע, או להקצות לו מספרי חשבוניות בתנאים שיקבע, לרבות דרישת ערובה. במקביל לכך נקבעה הפרוצדורה לערער על החלטות המנהל.

 

5.14     עוסק אשר לא יפרט בדוח התקופתי את הנתונים שנקבעו (בהתאם לדרישות
השונות ולמועדי התחולה שלהן, לרבות בתקופת המעבר) - דינו שנת מאסר.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר