אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

חוזר מס הכנסה מספר 4/2011 – רשות המסים תיקון 173 לפקודת מס הכנסה - רצף פיצויים

חוזר מס הכנסה מספר 4/2011 – רשות המסים תיקון 173 לפקודת מס הכנסה - רצף פיצויים

 

 

תאריך: 7 ביוני 2011

 

 

 

 

חוזר מס הכנסה מספר 4/2011 – רשות המסים תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

רצף פיצויים

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי בימים אלו פרסמה רשות המיסים חוזר בנושא שבנדון, מפאת חשיבותו מובא להלן החוזר כלשונו:

 

 

1.        רקע כללי

 

          1.1     במסגרת תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 3 לחוק קופות הגמל" או "תיקון 3") שתחולתו מיום 1 בינואר 2008, חלו שינויים משמעותיים בענף הפנסיה וקופות הגמל בישראל וביניהם: ביטול האפשרות להפקיד כספים בקופת גמל לצורך תגמולים, ביטול האפשרות להפקיד או להשאיר פיצויי פרישה העומדים לזכות העובד בקופה אישית לפיצויים, מתן אפשרות להעברת קופות גמל לקצבה מחברה מנהלת אחת למשניה (ניוד החיסכון הפנסיוני), וחיוב מעסיקים לבצע הפקדות לטובת העובדים בקופת גמל לקצבה (פנסיית חובה). עוד יצוין כי במסגרת תיקון 3, נקבעו למעשה שני סוגי קופות גמל לקצבה:

 

·             קופת גמל משלמת לקצבה – קופה שתשלם קצבה למבוטחיה באופן ישיר.

·             קופת גמל לא משלמת לקצבה – קופה שלא ניתן למשוך ממנה כספים באופן ישיר (למעט כספי פיצויים) אלא לאחר העברת הכספים שנצברו בה לקופת גמל משלמת לקצבה.

 

          1.2     סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), כנוסחו ערב תיקון 173 לפקודה1, קבע כי אדם שפרש מעבודתו ועמדו לזכותו כספי פרישה יוכל לבחור להשאירם בקופה לפיצויים (קופה אישית לפיצויים), או להפקידם בקופה לפיצויים כאמור ללא כל מגבלת סכום, ובתנאי שתוך שנה מפרישתו החל לעבוד אצל מעביד אחר שמפקיד לקופה שבה הופקדו כספי הפרישה (להלן: "רצף פיצויים").

 

          1.3     במסגרת תיקון 3 לחוק קופות הגמל, בוטלה כאמור האפשרות להפקיד או להשאיר פיצויי פרישה העומדים לזכות העובד בקופה אישית לפיצויים, וזאת במטרה להסית את כספי הפיצויים למכשיר קצבתי, כאשר במועד הפרישה יוכל הפורש לבחור בין משיכה של סכום הוני או השארת הכספים למטרת קצבה (בכפוף להוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה).

 

          1.4     יוצא איפה, כי החל מתיקון 3 לא ניתן לאשר יותר רצף פיצויים, וסעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, הופך לריק מתוכן, שהרי אין אפשרות לקיים את תנאי רצף הפיצויים היות ועובד שעזב והחל לעבוד אצל מעביד אחר, לא יוכל להפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים בשל ביטול מסלול הפקדות זה, במסגרת תיקון 3.

 

 

2.        תיקון 173 לפקודה

 

          במסגרת תיקון 173 לפקודה, עודכנו ההוראות הקשורות ברצף פיצויים כפי שנקבעו במסגרת סעיף 9(7א) לפקודה, והותאמו למציאות שנוצרה בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל. בהתאם לכך, נערכו מספר שינויים/תיקונים בסעיפי הפקודה הרלוונטיים, וביניהם:

 

          2.1     מחיקת המונח "קופת גמל לתגמולים" ממרבית הסעיפים בשל כך שהחל משנת המס 2008 לא מאושרות קופות גמל מסוג זה.

 

          2.2    מחיקת המונח "קופת גמל לפיצויים" והחלפתו במונח "מרכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה".

 

          2.3    תיקון סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, כך שרצף פיצויים יאושר במידה וכספי הפרישה יופקדו במרכיב הפיצויים שבקופת גמל לקצבה. במקביל נקבע בסעיף סכום מרבי אותו ניתן לייעד לרצף פיצויים. סכום זה המוגדר בסעיף "סכום התקרה", הינו בגובה סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ה3) לפקודה), כשהוא מוכפל במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פורש העובד, בצירוף הסכום הנדרש לכיסויי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

 

          2.4    סכומים אשר חורגים מסכום התקרה (להלן: "החלק החייב"), יראו אותם כאילו התקבלו בידי העובד ועל כן ימוסו כמענק פרישה חייב. יובהר כי לעניין חישוב החלק החייב וסכום התקרה כהגדרתו בסעיף  9(7א)(א)(4)(א) לפקודה, יובא בחשבון הסכום שנצבר בקופת הפיצויים לרבות ריבית ורווחים, ובלבד שלא הופקדו כספים מעבר לשיעור של 8.33% מהשכר כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964. (ראו דוגמא מספר 3 בנספח א' הרצ"ב).

 

          יצויין בזאת, כי בשאילתות השע"מ מובאות כבר בחשבון הוראות חוזר זה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון


 

נספח א' לחוזר מס הכנסה מס' 4/2011 – רשות המסים

ובנושא: תיקון 173 לפקודת מס הכנסה

 

 

נתונים כללים:

 

X       הדוגמאות שלהלן מתייחסות לחישוב סכום התקרה בשנת 2010.

 

X       ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (כהגדרת המונח בסעיף 3 (ה3) לפקודה בשנת 2010 –

32,060 ₪.

 

 

דוגמא מספר 1

 

נתונים

ותק בעבודה:

20 שנה

 

שכר חודשי אחרון:

28,440 ₪

 

הסכום הצבור בקופת הפיצויים:

554,000 ₪

 

 

 

 

חישוב ביחס לנתוני הדוגמא

חבות הפיצויים

568,800

= 28,440 * 20

פיצויים צבורים

(554,000)

 

השלמה לכיסוי התחייבות המעביד

14,800

 

 

 

 

 

641,200

= 32,060 * 20

 

14,800

 

סכום התקרה

656,000

 

 

 

דוגמא מספר 2

 

נתונים

ותק בעבודה:

20 שנה

 

שכר חודשי אחרון:

28,440 ₪

 

הסכום הצבור בקופת הפיצויים:

0 ₪

 

 

 

 

חישוב ביחס לנתוני הדוגמא

חבות הפיצויים

568,800

= 28,440 * 20

פיצויים צבורים

(0)

 

השלמה לכיסוי התחייבות המעביד

568,800

 

 

 

 

 

641,200

= 32,060 * 20

 

568,800

 

סכום התקרה

1,210,000

 

 

 

 

דוגמא מספר 3

 

נתונים

ותק בעבודה:

20 שנה

 

שכר חודשי אחרון:

28,440 ₪

 

 

 

 

הסכום הצבור בקופת הפיצויים:

600,00 ₪

 

תוספת מזומן שניתנה מהמעביד:

850,000 ₪

 

 

סה"כ

1,450,000 ₪

 

 

 

 

חישוב ביחס לנתוני הדוגמא

חבות הפיצויים

568,800

= 28,440 * 20

פיצויים צבורים

(600,000)

 

השלמה לכיסוי התחייבות המעביד

0

 

 

 

641,200

 

= 32,060 * 20

600,000

 

סכום התקרה - יאושר לרצף פיצויים

1,241,200

 

יחויב במס

208,800

=1,241,200 – 1,450,000

 

 

 

 

 1     חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173), התש"ע-2009.

דף הביתהדפסהמפת האתר