אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים דיני עבודה

חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתעשייה (כולל ענף ההיי-טק)

חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתעשייה (כולל ענף ההיי-טק)

 

תאריך: 20 בדצמבר 2007

 

 

 

חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתעשייה (כולל ענף ההיי-טק)

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם ריכוז הוראות בדבר חבות הביטוח הפנסיוני המקיף בתחום התעשייה.

 

בהתאם לדין הכללי, לא קיימת על מעסיק חובה כללית להעביר תשלומים בגין עובד להסדר ביטוח פנסיוני כלשהו (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וכיוצא באלה הסדרים פנסיונים).

מקור החובה להעביר תשלומים להסדרי ביטוח פנסיוני, יכול וימצא באחד מאלה:

 

1.      הסכם עבודה אישי.

 

2.      הסכם קיבוצי מיוחד או הסכם קיבוצי ענפי החל על המעסיק והעובד.

 

3.      צו ההרחבה המרחיב תחולתו של הסכם קיבוצי ענפי / כללי על העובדים בענף.

 

4.      הסדר קיבוצי המהווה חלק מהסכם העבודה האישי (לדוגמא - חוקת עובדי מוסדות
ההסתדרות).

 

5.      נוהג במקום העבודה.

 

6.      חוק ספציפי, למשל - חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל-1970, הקובע
הסדר פנסיה תקציבית בגין עובדי המדינה.

 

ביום 7 במאי 2006 התפרסם צו הרחבה בענף התעשייה אשר נקרא: "מסגרת לביטוח פנסיוני בתעשייה" (להלן: "צו ההרחבה" או "הצו"). הצו הרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי אשר נחתם ביום 16 באוגוסט 2006 בין התאחדות התעשיינים לבין הסתדרות העובדים הכללית.

 

 

צו הרחבה חל על כל המעסיקים בענפי התעשייה (לרבות-תעשיית ההייטק) בישראל, למעט מעבידים אשר מעסיקים עד 20 עובדים ואשר חלה עליהם חובה להסדר פנסיוני לעובדיהם מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה והם מקיימים אותה.

בהקשר זה יצוין כי הצו חל על מעסיקים אשר אינם חברים בהתאחדות בעלי המלאכה ו/או בהתאחדות התעשיינים, וחברות בארגון מעסיקים אחר לא פוטרת מן השיוך לענף התעשייה.

 

 

צו ההרחבה מחריג לכאורה ממסגרתו קבוצות עובדים (למשל: בגילאים מסוימים או בכך כי יש לאותו עובד הסדר פנסיוני מסוים), אך יש לבחון בקפידה רבה סוגיה זו, שכן על פי הצו חלק מן העובדים שהצו אינו חל עליהם יכולים לדרוש ממעסיקם את החלתו עליהם.

 

 

 

היקף החבות על פי צו ההרחבה

 

בהתאם להוראות הצו, ישנן שלוש חלופות לביצוע ההפרשות:

 

1.         קרן הפנסיה

           

            1.         ניכוי מן העובד – 5.5%.

            2.         תשלום המעביד – 6%.

            3.         תשלום המעביד – 6% (במקום 72% פיצויי פיטורים).

המעסיק רשאי להשלים את תשלום 2.33% מן השכר המובטח לקופת גמל אישית לפיצויים או לקרן הפנסיה.

 

2.         קופת ביטוח

 

1.         ניכוי מן העובד – 5%.

2.         תשלום המעביד – 5%.

3.         תשלום המעביד (פיצויים) – 8.33%.

4.         תשלום המעביד עבור אובדן כושר עבודה (המעביד ישלם פרמיה להבטחת 75% מן השכר למקרה של אובדן כושר עבודה. תשלום המעביד לא יעלה בכל מקרה על 2.5% מן השכר).

 

3.         קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

 

1.         ניכוי מן העובד – 5%.

2.         תשלום המעביד – 5%.

3.         תשלום המעביד (פיצויים) – 8.33%.

4.         ביקש עובד לבטח את שכרו אשר ממנו מועברים דמי גמולים לקופת הגמל לתגמולים ולפיצויים למקרה של אובדן כושר עבודה, תשלום המעסיק לא יעלה בכל מקרה על 2.5% מן השכר.

 

 

במקרה שהעובד לא הודיע על בחירתו למעסיק, קובע הצו ברירת המחדל:

 

עד תקרת שכר של פעמיים שכר ממוצע במשק (נכון לנובמבר 2007 – 15,075 ש"ח) – יש לבצע את ההפרשות לקרן פנסיה חדשה שתבחר.

עובדים אשר שכרם עולה על 80% מן השכר הממוצע במשק (נכון לנובמבר 2007 – 6,030 ש"ח) – יכולים בהודעה בכתב למעסיק לבקש שחלק זה של השכר יבוטח בקרן פנסיה חדשה, וההפרש עד לכפל שכר ממוצע במשק (כאמור לעיל 15,075 ש"ח) יבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח, והיתרה לפי בחירה.

 

בהתאם להוראות הצו, עובדים במקומות עבודה השייכים לענף האלקטרוניקה, התוכנה, הביוטכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה ואלקטרו אופטיקה וכן עובדים בתפקידי ניהול ועובדים בכירים המועסקים בהסכם עבודה אישי, וכן עובדים במקומות עבודה בהם ההסתדרות אינה ארגון עובדים יציג – יהיו רשאים לבקש מן המעסיק לבטח את שכרם באופציות שונות.

 

למרות צו ההרחבה, סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)
התשס"ה- 2005, מאפשר לעובד בחירה שונה, אשר עליה לא ניתן להתנות.

 

בסיס השכר שקיימת חובה לבטחו על פי צו ההרחבה

 

1.   שכר משולב – שכר בסיס בצרוף תוספת יוקר.

 

2.   תוספת מחלקתית ו/או מקצועית.

 

3.   הממוצע החודשי של שכר העידוד (פרמיות מדודות) ובלבד שפרמיה יומית כנ"ל
העולה על 30% של השכר לא תובא בחשבון.

 

4.   הממוצע החודשי של שכר עידוד בעד תפוקה אשר איננו מבוסס על נורמות ייצור
שנקבעו על פי שיטת ייצור (פרמיה לא מדודה) ובלבד שהתשלום היומי הנ"ל העולה על 30% של השכר הרגיל לא יובא בחשבון.

 

5.   הממוצע החודשי של השכר לפי כמות התוצרת (שכר קבלני) ובלבד שהתשלום
היומי הנ"ל העולה על 30% של השכר הרגיל לא יובא בחשבון.

 

6.   תוספת עבור עבודה במשמרות בהתאם לתוספת "המשולמת עפ"י ההסכם הקיבוצי
הכללי החל על המפעל".

 

7.   תוספת מיוחדת המשולמת לעובד בגין עבודה בהתאם לתנאים מיוחדים או בסביבה
מיוחדת, אם היא נהוגה ומשולמת בפועל לאותו עובד.

 

8.   תשלומי דמי הבראה - בגינם יופרשו שיעורים מופחתים (לתגמולים בלבד: חלק
עובד בשיעור 5% וחלק מעביד בשיעור 5%).

 

 

עפ"י הוראות צו ההרחבה, התשלומים על פי הוראות הצו באים במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים (המעסיק פטור מהשלמת פיצויי פיטורים).

ובמקביל, הפקדות ותשלומי המעסיק בעבור מרכיב הפיצויים, אינם ניתנים להחזרה למעסיק, למעט במקרים הבאים:

 

1.   זכותו של העובד לפיצויי פיטורים נשללה בפסק דין ובמידה שנשללה.

 

2.   אם התקיימו שלושת התנאים המצטברים:

א.     העובד התפטר / פוטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים.

ב.      העובד הודיע על הפסקת חברותו בקופת הגמל.

ג.       העובד משך כספים מקופת הגמל שלא בשל אירוע מזכה.

 

הצו חל על כל עובד של המעביד (ללא קשר לסוג עבודתו בפועל), והחל מיום עבודתו הראשון (לרבות עובדים זמניים ועובדים בתקופת ניסיון).

כשמדובר בעובד חדש – המעסיק יכול להעביר רק את מרכיב התגמולים ללא מרכיב הפיצויים במהלך השנה הראשונה ולהשלים את ההפרשות בגין מרכיב הפיצויים לאחר שנה או פחות, אם הסתיימה שנת המס קודם לשנת העבודה הראשונה.

 

כאמור לעיל, צו ההרחבה חל על ענפי התעשייה בישראל ובכללם גם על מפעלים השייכים לענף האלקטרוניקה, התוכנה, הביו-טכנולוגיה, תקשורת, אופטיקה ואלקטרו-אופטיקה.

 

אך צו ההרחבה בנוסחו מעורר לא מעט שאלות אשר אינן מוסדרות בו מפורשות, ובין היתר מתעוררת שאלת תחולתו של הצו על ענפי פעילות שאינם תעשייה מובהקת (כגון: חברה העוסקת בפיתוח מוצר ללא אלמנט הייצור שלו ברמה תעשייתית, הגם שהיא נכללת במסגרת הענפים המנויים לעיל).

 

על מנת לברר את תחולת צו ההרחבה הנ"ל על חברה ספציפית יש לקבל חוות דעת, אשר תתייחס, בין היתר, למהות החברה, לאפשרות להחרגת עובדים מסוימים בחברה מתחילת הצו ולפסיקה הרלוונטית בנושא.

 

יש לציין כי ביום 19 ביולי 2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף לכלל המשק (אשר מטרתו ליתן פתרון לכל העובדים שאין לגביהם חבות לביטוח פנסיוני, והיקף החבות על פיו מצומצם מאד ביחס להוראות הצו הנ"ל), אך תוקפו של הסכם זה מותנה בכניסתו לתוקף של צו הרחבה אשר ירחיב את הוראות ההסכם על כלל מקומות העבודה במשק.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר