אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

התרת הוצאות ריבית בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן – ביהמ''ש העליון אלישע בע''מ נ' פ''ש חיפה

התרת הוצאות ריבית בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן – ביהמ''ש העליון אלישע בע''מ נ' פ''ש חיפה

תאריך: 25 במאי 2009

 

 

 

 

התרת הוצאות ריבית בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן – ביהמ"ש העליון

אלישע בע"מ נ' פ"ש חיפה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פסק בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בע"א 8131/06 אלישע בע"מ נגד פקיד שומה חיפה (להלן: "הלכת אלישע"), בעניין התרת הוצאות ריבית בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן.

 

           

עובדות המקרה

 

המערערת עוסקת בניהול והפעלת בית חולים וכן מספקת מגוון שירותים רפואיים. בנוסף, משמשת המערערת בעלים של בית דיור מוגן, המופעל על ידה.

בבית הדיור המוגן מוצעים מספר מסלולי תשלום. המסלול השכיח ביותר הינו "מסלול פיקדון נשחק", על פיו התשלום החודשי מורכב מתשלום חודשי קבוע וכן משחיקתו של סכום הוני אותו מפקיד המשתכן אצל המערערת, כאשר מרכיב השחיקה מדווח כהכנסה באופן שוטף על ידי המערערת.

 

 

במסגרת הערעור נדונו שלוש סוגיות עיקריות, כדלקמן:

 

 

ריבית רעיונית בגין הפיקדונות מן המשתכנים

 

המשיב חייב את המערערת בהכנסות ריבית רעיונית בגין הפיקדונות אשר קיבלה מן המשתכנים, היות ושיעור השינוי בשער החליפין אליו צמודים הפיקדונות היה נמוך מן השיעור הקבוע בסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

בית המשפט המחוזי אימץ את ההלכה אשר נקבעה בעניין "מגדל הזהב", על פיה הפיקדון הניתן לבית הדיור המוגן על ידי המשתכן משמש הן כבטוחה והן כהלוואה צמודה לדולר, ללא ריבית, ואין התנגשות בין שתי מטרות אלו. על כן, נקבע כי יישום הלכת "מגדל הזהב" מחייבת לבצע חיוב בגין הריבית הרעיונית גם במקרה הנדון.

 

בית המשפט העליון פסק כי יש לקבל את הערעור בסוגיה זאת ולקבוע כי אין לזקוף למערערת הכנסה חייבת נוספת, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, בגין הטבת הריבית הגלומה בפיקדונות. בין המערערת לבין הדיירים בוצעה עסקה בשווה כסף השקולה לשתי עסקאות שוק אשר במסגרתן: המערערת נטלה הלוואה מן הדיירים ושילמה להם ריבית שוק (ובכך נגרמה לה הוצאת ריבית). את הסכום אשר נתקבל בידם, שילמו הדיירים למערערת כתשלום על מתן שירותי דיור מוגן (ובכך התהוותה למערערת הכנסה ממתן שירותי דיור). כאשר אין יסוד להניח שהצדדים פעלו באופן לא כלכלי, ההוצאה וההכנסה יהיו בגובה זהה, קרי: בגובה ההטבה הגלומה בפיקדונות. בענייננו, הפיקדון שימש לייצור ההכנסה אצל המערערת, כלומר שימש אותה למימון פעילותה העסקית. על כן, יש להתיר בניכוי את ההוצאה הנלווית לפיקדון כהוצאה עסקית. התרתה בניכוי של ההוצאה במקרה שלפנינו מקזזת למעשה את ההכנסה החייבת בגין הטבה הגלומה בפיקדונות.

בית המשפט העליון מציין כי ראוי לנקוט במינוח " הכנסות והוצאות בשווה כסף" במקום במונחים "הכנסה והוצאה רעיונית" וזאת הן לצורך אחידות סמנטית והן מן הטעם שמדובר בהכנסות והוצאות כלכליות ממשיות.

בכך מתיר בית המשפט העליון בניכוי הוצאות אשר נחשבו כ"הוצאות רעיוניות".

עוד קובע בית המשפט, כי סעיף 3(ט) לפקודה הינו סעיף מסווג ומכמת, ואין הוא, כשלעצמו, יוצר מקור חיוב עצמאי. כפי שנקבע בעבר, אין להפעיל את הוראות סעיף 3(ט) בדרך אשר תביא לתוצאה לא ראויה של כפל מס.

 

 

הוצאות הפרשי שער בגין פיקדון נשחק בבית דיור מוגן למשתכנים

 

בעת עזיבתו של המשתכן או לאחר פטירתו, 70% מן הסכום ההוני מוחזר למשתכן או ליורשיו. 30% הנותרים נשחקים מדי שנה בשיעור של 2%, אשר יעבור כתשלום למערערת, וזאת עד שחיקתו הסופית לאחר 15 שנים. המערערת דרשה בדוחותיה כי הפרשי השער אשר נוצרו בגין כל הסכום ההוני יותרו לה בניכוי כהוצאה במועד יצירתם. המשיב התיר את הוצאות הפרשי השער בגין 70% מן הסכום ההוני (אשר צפוי להיות מוחזר למשתכן או ליורשיו), וסירב להתיר בניכוי את הפרשי השער בגין 30% הנותרים אשר אמורים לעבור למערערת, וזאת בטענה כי המדובר בהתחייבות בלתי ודאית, המותנית בעזיבת המשתכן לפני תום 15 שנים. על כן, לגישת המשיב הוצאות אלו יותרו על בסיס מזומן במועד החזרת הסכום (או חלקו) למשתכן, ולא על בסיס מצטבר.

 

ביהמ"ש המחוזי מיקד המחלוקת בין הצדדים לשאלה האם הפרשי השער הנצברים בגין ה-30% מהווים "חוב מוחלט" או "חוב תלוי". נפסק כי מאחר והחלק של ה-30% מן הפיקדון הינו חוב תלוי, הרי שגם הפרשי השער הנצברים בגין חוב זה מהווים "חוב תלוי". חיזוק למסקנה זו מצא ביהמ"ש בעובדה כי בסופו של דבר רק ל-18% מן המשתכנים הושב חלק מן הסכום של 30% מהפיקדון. לאור האמור נפסק כי הפרשי השער האמורים יותרו בניכוי על בסיס מזומן במועד תשלומם בפועל למשתכן, ולא על בסיס מצטבר.

 

בית המשפט העליון אימץ את קביעת בית המשפט המחוזי בסוגיה זאת, וקבע כי אין להתיר בניכוי את הוצאות השערוך בגין יתרת "הרכיב הנשחק" במלואה. זאת, כיוון שלא מתקיימים התנאים שנדרשים לצורך התרה בניכוי של הוצאה הנובעת מחוב תלוי.

 

לגישת ביהמ"ש, ספק רב אם על פי כללי החשבונאות המקובלים ניתן לרשום הפרשה בגין מלוא יתרת הפיקדון הנשחק, שכן הסבירות שהמערערת תידרש להחזיר לדיירים את מלוא יתרת "הרכיב הנשחק" היא נמוכה. המערערת לא הביאה חוות דעת מקצועית בתחום החשבונאות כתימוכין לטענותיה. לעניין זה, לפי ביהמ"ש העליון, אילו המערערת היתה מציגה חוות דעת חשבונאית כתימוכין לעמדתה בסוגיה שבמחלוקת, יתכן שהיה בכך כדי לסייע לשכנע בטענתה כי נתקיימו התנאים הנדרשים לצורך ניכוי ההוצאה. בפועל המערערת לא הרימה נטל זה ולא הוכיחה במידה הנדרשת כי נתקיימו תנאים אלה. לפיכך, נקבע כי אין מקום להתערב במסקנה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי.

 

כטענה חלופית הציעה המערערת להתיר ניכוי בגין חלק מסוים מ"הרכיב הנשחק" שבפיקדונות. נקבע כי טענה זו לא בוססה די הצורך ועל כן נדחתה.

 

 

השפעת חוק התיאומים

 

הסוגיה השלישית נסובה בטענת המערערת כי נגרם לה עיוות ממשי באופן חיוב המס אשר הוטל עליה, מאחר ובחיובים אלו יש בכדי למנוע נטרול השפעות אינפלציוניות.

לגישת המערערת, הפיקדונות שימשו בעיקרם ליצירת "נכסים קבועים" כמשמעותם בחוק התיאומים. לטענת המערערת נגרם לה עיוות קשה מאחר שמחד, בגין נכסים אלה מתווספת הכנסה אשר מקורה באינפלציה, ומאידך המשיב מסרב להתיר הפרשי שער אשר נצמחו מפיקדונות אלו.

 

בית המשפט המחוזי קבע כי לא היה בפועל מיסוי כפל, משום שלגבי אותן שנים בהן שער החליפין היה גבוה משיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה, לא חויבה המערערת בריבית. ואילו בשנות המס האחרות בהן שער החליפין היה נמוך משיעור הריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה, נוצרה בידי המערערת הכנסה "ריאלית" אשר אפשרה חיוב במס.

 

בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בתוצאה אשר אליה הגיע בית המשפט המחוזי ביחס ליישום חוק התיאומים במקרה דנן. לעומת זאת, נקבע כי יש לקבל את טענתה של המערערת כי אין לחייבה בהכנסות בגין הפרשי שער הנובעים מרכיב הפיקדון שנשחק בפועל ויש לחייבה בהכנסות בגובה הקרן בלבד.

 

 

הבהרות נוספות

 

מן ההלכה שנפסקה ניתן לקבוע כי:

 

(1)       בית המשפט העליון התעלם מן המהות המשפטית הפורמאלית והתייחס לתוכן הכלכלי
האמיתי של העסקה. בהתאם, הקביעה כי קיימות הוצאות ריבית המשולמות למשתכן על ידי המערערת, מהווה תקדים משפטי חשוב ביותר גם למקרים אחרים.

 

(2)       לשלילת התרת הפרשי שער בגין הפיקדונות שנשחקים, עלולות להיות השלכות
פיסקליות במקרים דומים אחרים בהם מתקבלים פיקדונות מלקוחות כחלק מתנאי העסקה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר