אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין

התרת הוצאות דמי חכירת מקרקעין בניכוי לצרכי מס עמ(ת''א) 1278/02 קר פרי חולון בע''מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

התרת הוצאות דמי חכירת מקרקעין בניכוי לצרכי מס עמ(ת''א) 1278/02 קר פרי חולון בע''מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

תאריך: 30 ביוני 2011

 

 

 

 

התרת הוצאות דמי חכירת מקרקעין בניכוי לצרכי מס עמ(ת"א) 1278/02 קר פרי חולון בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק דין מחודש בנושא הפחתת דמי חכירה לחברת קרי פרי חולון בע"מ וחברת אריז קר מפעלי אריזה בע"מ (להלן: המערערות"). פסק הדין ניתן מחדש, לאחר שבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים השיב את התיק לבית המשפט המחוזי לבחינה מחודשת בשאלה, האם יש בהסכמי חכירה חדשים אשר האריכו את תקופת החכירה, בכדי לשנות את התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי בפסק דינו המקורי. בפסיקתו המחודשת, בחן בית המשפט המחוזי בשנית את ההבדלים שבין חכירה תפעולית לחכירה מימונית וקיבל שוב את עמדתן של המערערות על פיה, אין בהסכמי החכירה החדשים כדי לשנות את הקביעה כי דמי החכירה אשר שילמו המערערות למינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") מותרים בניכוי שוטף לצרכי מס הכנסה.

 

 

עובדות פסק הדין

 

המערערות הינן בעלות מחסני קירור באזור התעשייה בחולון אשר הוקמו על מקרקעין שבבעלות המינהל. המערערות רכשו את זכויות החכירה במקרקעין בשנים 1971 ו-1975 מידי תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ, אשר היתה בעלת הזכויות על פי הסכם חכירה החל משנת 1952 וזאת לתקופה של 49 שנים. על פי ההסכמים נטלו על עצמן המערערות את מכלול הזכויות וההתחייבויות של תנובה מכוח הסכם החכירה המקורי. בשנת 2005, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי (להלן:  "פסק הדין המקורי") בגין השגה על שומות מס הכנסה לשנים 1997-2000 בשל כך שפקיד השומה לא התיר בניכוי את דמי החכירה אשר שולמו באותן שנים.

בפס"ד נקבע כי דמי החכירה השנתיים מותרים בניכוי, בהיותם הוצאות שבייצור הכנסה כהוצאות שכירות לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

פקיד השומה ערער לבית המשפט העליון, אשר החזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי וזאת בשל הסכמי חכירה חדשים אשר נחתמו בשנת 2004, לצורך קבלתם כראיות נוספות והערכת משמעותם והשלכתם על מהות העסקה הטמונה בהסכמי החכירה המקוריים.

 

טענות פקיד השומה

 

1.       עסקה זאת הינה עסקת חכירה מימונית, אשר זכויות החכירה בה קרובות במהותן לזכויות בעלות ועל כן, דמי החכירה השנתיים אינם מותרים בניכוי אלא בעת מכירת הזכויות, כפי שנפסק על ידי בית המשפט העליון בעניין פי גלילות1. טענה זו מתבססת בראש ובראשונה, על כך שבמצטבר, חכירת המערערות את המקרקעין עולה על תקופה של 49 שנים, ומשכך, אין תחולה לכללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל"ח-1977 (להלן: "כללי ניכוי דמי חכירה") המתירים ניכוי דמי חכירה. תקופה זו נובעת, מזכות המערערות להאריך את החכירה לתקופה נוספת בדמי חכירה מופחתים, וזאת בין אם מדובר בזכות קדימה ובין אם מדובר בזכות אופציה.

 

2.       אין מקום להבחנה בין מי ששילם עבור הזכויות בתשלום אחד מראש ואת היתרה בתשלומים לשיעורין, לבין מי שרוכש הזכויות בתשלומים לשיעורין ללא תשלום התחלתי, שכן התשלומים אינם נושאים ריבית ריאלית, והחוכר הוא הנהנה מכך. במקרה זה, המערערות באות בנעליה של תנובה, אשר שילמה דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 28% משווי המקרקעין. וכן, בפועל לא נערך עדכון לדמי החכירה למעט הצמדה חלקית למדד המחירים לצרכן. בנוסף לכך, נשאו המערערות בתשלום המיסים המוטלים בדרך כלל על בעלים ומחזיק במקרקעין.

 

3.       המערערות נשארו במקרקעין לאחר שנסתיימה תקופת החכירה המקורית ובסמוך למועד סיומה ביצעו השקעה נרחבת במקרקעין. המערערות נוהגות במקרקעין מנהג בעלות, ולא ראו עצמן כמי שיפונו מהם בתום תקופת החכירה המקורית. המשא ומתן בין המערערות לבין המינהל התנהל רק סביב שאלת שווי המקרקעין ממנו ייגזרו דמי החכירה, ולא היתה מחלוקת בנוגע לעצם זכותן של המערערות להאריך את תקופת החכירה.

 

טענות המערערות

 

1.       אין בחתימת הסכמי החכירה החדשים כדי לשנות מפסק הדין הקודם. לטענתן, בהסכם החכירה המקורי ישנו סעיף המקנה למערערות זכות קדימה בלבד אשר אינו דומה לסעיף המקנה אופציה. דהיינו, בהבדל מזכות אופציה, לא היתה להן זכות משפטית לחייב את המינהל להחכיר להן את המקרקעין מעבר לתקופת החכירה המקורית ומעל ל-49 שנים. המערערות משוות את המקרה שלהן להסכם החכירה שנידון בפסק הדין בעניין פי גלילות שבהם הוקנתה לחוכרת זכות אופציה. כמו כן, באותו עניין, שולמו דמי חכירה ראשוניים בשיעורים ניכרים והיתרה שולמה בדמי חכירה שנתיים, ואילו במקרה זה, דמי החכירה השנתיים חושבו לפי 4% מערך הקרקע ללא קשר לדמי החכירה הראשוניים, ונקבע מנגנון עדכון של דמי החכירה כל שבע שנים לפי שווי המקרקעין.

 

2.       החלטת המינהל מקנה, אמנם, לכל החוכרים את האפשרות להאריך את תקופת החכירה בתנאים שנקבעו בה, אולם, לטענתן מעמדה הוא כשל הנחיות מינהליות שאינן מבססות זכות משפטית, והמינהל לא ראה עצמו מחוייב להחכיר למערערות את המקרקעין בתום תקופת החכירה המקורית.

 

פסיקת בית המשפט

 

1.       כללי ניכוי דמי חכירה אשר נקבעו מכוח סעיף 20 לפקודה, מורים כי ניתן לנכות דמי חכירה לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, וכן בחכירה מימונית העולה על 25 ועד 49 שנים, כאשר דמי החכירה לא משולמים מראש, וככל שהם אינם מותרים בניכוי לפי סעיף 17 לפקודה (כפי שנקבע בעניין פי גלילות). במקרה זה, נקבע בפסק הדין המקורי כי דמי החכירה ששילמו המערערות בשנים הרלוונטיות הם בגדר הוצאות פירותיות המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודה. לפיכך, השאלה בדבר אורך תקופת החכירה מתייתרת והניכוי הינו שוטף לפי סעיף 17 לפקודה. משכך, אף אם נצרף לתקופת החכירה המקורית את התקופה הנוספת, כך שבסך הכל תעלה תקופת החכירה על 49 שנים, לא יהא בכך כדי לשנות מהמסקנה בדבר היות דמי החכירה מותרים בניכוי, שהרי ממילא, לא חלים הכללים לגבי תקופת חכירה העולה על 49 שנים.

 

2.        טיבה של זכות הקדימה – לעניין טיבה של זכות הקדימה הוסבר, כי אין הבחנה ממשית מבחינה מעשית בין זכות קדימה לזכות אופציה, במצב בו החוכר מניח כי לא יידרש לפנות את הנכס בתום תקופת השכירות והיא תוארך לתקופה נוספת. תפיסת החוכר את זכותו כזכות בעלות לכל דבר ועניין מתבססת ברובה על העובדה כי שולמו דמי חכירה ראשוניים או מהוונים עבור רכישת הנכס לפי שוויו.

 

          במקרה שלפנינו, קובע בית המשפט, כי שווי דמי החכירה אשר שולמו אינם מהווים אחוז ניכר משווי הקרקע אלא מגלמים את ערכה הכלכלי של זכות החכירה (כנכס הון) שהיתה באותה עת בידי תנובה. זאת ועוד, סכום דמי החכירה השנתיים המצטברים שנקבעו לתנובה ולמערערות על פי ההסכמים הללו בשיעור של 4% משווי המקרקעין, עולה על שווי המקרקעין. בחכירה מימונית מועברים לידי החוכר באופן מהותי כל הסיכונים והתגמולים הנובעים מן הבעלות בקרקע. בתחילת החכירה, ערך דמי החכירה מסתכם לחלק משמעותי מהשווי הנאות של הנכס, ולחוכר יש אופציה להמשיך את תקופת החכירה תמורת דמי חכירה נמוכים משמעותית מדמי החכירה שבשוק. תנאים אלו המתקיימים בחכירה מימונית אינם מתקיימים במקרה דנן.

 

3.       הסכמי החכירה החדשים, תנאיהם ונסיבות חתימתם, אינם יכולים לשנות רטרואקטיבית את אופייה של החכירה מכוח ההסכמים אשר קדמו להם, ואף תקן חשבונאות בינלאומי מס' 17 קובע כי סיווג החכירה מתבצע בתחילת תקופת החכירה, ואינו משתנה עם שינויים באומדנים או בנסיבות, אלא בהסכמת הצדדים לגבי תנאי החכירה בדרך שמשנה את סיווגה.  במועד חתימת ההסכמים הראשונים, תיבחן שאלת הזכות המשפטית שהוענקה בפועל. משהוענקה זכות סירוב ראשונה לא הוענקה למערערות, אלא זכות זו בלבד. דהיינו, אף אם באופן מעשי מחודש/מוארך הסכם/תקופת החכירה, לא ניתן לומר כי הזכות "המעשית" היא זכות הבעלות, באשר לחוכר לא יכולה להיות ציפיה משפטית לזכות של מעין בעלות מה גם שהבעלים – המינהל, נותר נהנה מהסיכוי והסיכון הטמון בקרקע.

 

4.       בית המשפט השתכנע מן הראיות והעדויות אשר הובאו בפניו, כי המערערות לא ראו עצמן הבעלים של המקרקעין, חרף הישארותן בהם גם לאחר תום תקופת החכירה המקורית. הן ניהלו משא ומתן לגבי הארכת תקופת החכירה שבמרכזו עניין גובה דמי החכירה בתקופה הנוספת הנגזרים משווי המקרקעין העדכני, דבר המעיד על כך שלמערערות לא היתה זכות אופציה המופעלת באופן אוטומטי להאריך את הסכמי החכירה בתום תקופת החכירה המקורית.

 

5.       אשר להשקעה אשר ביצעו המערערות במקרקעין בשנת 1996, כחמש שנים לפני תום תקופת החכירה המקורית – כאמור, המערערות היו רשאיות להניח כי הסכמי החכירה יחודשו, וכי במקרה של פינוי מן המקרקעין המוחכרים יפוצו על השקעותיהן במקרקעין. שנית, אם במהלך השנים לא עודכן ערכם של דמי החכירה למעט הצמדה למדד, הרי שבתום תקופת החכירה המקורית עודכנו דמי החכירה השנתיים בהתאם לעליית ערך המקרקעין. מכאן, שהמינהל הוא זה אשר נהנה מעליית ערך הקרקע. החלטת המינהל בדבר עדכון דמי החכירה אינה מבחינה בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית לעניין דמי החכירה השנתיים, הנקבעים לפי שיעור דמי החכירה הראשוניים אשר שולמו ביחס לשווי הקרקע ונתונים לעדכונים לפי החלטות מועצת המינהל. לפיכך, לא ניתן ללמוד מיישום ההחלטה של המינהל לעניין סיווג החכירה כחכירה מימונית או תפעולית.

 

6.       השוואה לפסק דין פי גלילות – בית המשפט קובע כי בפרשת פי גלילות, נידונו חכירות אשר באופן מצטבר הגיעו לכדי תקופה של 98 שנים, אשר לאחריה, הסיכוי שהקרקע תידרש חזרה הינו קלוש ביותר, וגם אם יפונה החוכר, הרי שהמינהל ישלם לו פיצויים בגין כך. בנוסף, דמי החכירה נקבעו שם בהתאם לשווי הקרקע בעת העברת זכות החכירה, כך שלמעשה הקרקע נרכשה בתשלומים. כמו כן, החוכר התחייב לשאת בכל המיסים והתשלומים אשר יוטלו על הקרקע ואף הארכת התקופה מהווה אינדיקציה נוספת לחכירה מימונית. בהתחשב בכל הגורמים לעיל, הגיע בית המשפט העליון למסקנה בפרשת פי גלילות כי מדובר בחכירה מימונית ואין הדבר דומה למסקנת בית המשפט בערעור זה.

 

 

סיכום – עמדת החברות המערערות התקבלה בשל כך שבנסיבות החכירה, כפי שהובאו לעיל, הוכח כי אין המדובר בחכירה הונית אלא בהוצאות פירותיות המותרות בניכוי לפי סעיף 17 לפקודה.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1  ע"א 10391/04 פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ נ' פשמ"ג

דף הביתהדפסהמפת האתר