אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

השקעה בתעשייה עתירת ידע – הוראת שעה

השקעה בתעשייה עתירת ידע – הוראת שעה

 

 

תאריך: 11 בינואר 2011

 

 

 

 

השקעה בתעשייה עתירת ידע – הוראת שעה

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה) נוספה הוראת שעה לעידוד השקעות בחברות עתירות ידע, כמפורט להלן.

 

 

1.                  התרת השקעה במניות כהוצאה ליחיד

 

1.1          לעניין זה קובע החוק את ההגדרות להלן:

 

השקעה מזכה – השקעה של יחיד בחברת מטרה בשנת מס כלשהי, אשר בשלה הוקצו לו מניות בחברת המטרה באותה שנה.

 

חברת מטרה - חברה אשר התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שהתקיימו לגביה ולגבי ההשקעה המזכה בה כל אלה:

1.     במהלך כל תקופת ההטבה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה.

2.             75% לפחות מסכום ההשקעה של היחיד בה, אשר בשלו הוקצו לו מניות
בחברה, משמשים להוצאות מו"פ, לא יאוחר מתום תקופת ההטבה.

3.             75% לפחות מהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה
הוצאו בישראל.

4.             בשנה אשר בה שולם סכום ההשקעה המזכה וכן בשנה העוקבת, לא עלו
הכנסותיה של החברה על 50% מסכום הוצאות מו"פ.

5.           במהלך כל תקופת ההטבה הוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של מפעל אשר בבעלות החברה.

6.           עד לשנת המס אשר בה התקיים התנאי האמור בפסקה 2 לעיל, בכל אחת משנות המס במהלך תקופת ההטבה, לרבות שנת המס שבה התקיים התנאי האמור, הוצאות המו"פ מהוות 70% לפחות, מכלל הוצאות החברה.

 

תקופת ההטבה – שלוש שנות מס החל בשנת המס שבה סכום ההשקעה המזכה שולם לחברת המטרה.

 

  

1.2          התנאים להתרת ההשקעה בניכוי

 

סכום ההשקעה המזכה במניות של חברת המטרה, עד לגובה של 5 מליון ₪ (להלן: "סכום ההשקעה המרבי"), יותר בניכוי מכלל הכנסתו של היחיד בשנת המס, במשך תקופת ההטבה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

1.2.1        סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר 2015.

1.2.2    היחיד החזיק במניות שהוקצו לו בתמורה להשקעתו המזכה בחברת המטרה במשך כל תקופת ההטבה.

1.2.3      הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות של ההשקעה.

לעניין חישוב סכום ההשקעה המרבי יובאו בחשבון כלל השקעותיו המזכות של היחיד בחברת המטרה, במישרין, וכן השקעות כאמור אשר ביצע קרובו בחברה.

 

עוד קובעת ההוראה כי לעניין חישוב רווח ההון במכירת מניות של חברת המטרה בידי יחיד אשר סכום ההשקעה המזכה הותר לו בניכוי, יוקטן המחיר המקורי של המניות בכל סכום ההשקעה אשר הותר בניכוי כאמור.

 

 

2.                  התרת השקעה במניות כהוצאה לחברה

 

2.1          לעניין זה קובע החוק את ההגדרות להלן:

 

חברה מזכה – חברה אשר התאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, שמתקיימים לגביה כל אלה:

1.            בשנת הרכישה לא רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה.

2.     בשנת הרכישה היא חברה מוטבת או חברה מועדפת, כהגדרתן בחוק לעידוד השקעות הון, לפי העניין.

3.          בשנת הרכישה הוצאות המו"פ אשר הוציא המפעל שבבעלותה באותה
שנת מס, לאחר שהופחתו מהן מענקים אשר נתקבלו לפי חוק עידוד מו"פ, לא פחתו מ- 25% ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המו"פ אשר הוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים אשר נתקבלו לפי חוק עידוד מו"פ, לא פחתו מ- 25% מסך מחזורו באותן שנים.

4.            בשנת הרכישה 40% לפחות מכלל עובדי החברה בשנת המס, או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאיים.

5.            כל הוצאות המו"פ אשר מוציאה החברה בכל אחת משלושת שנות המס
הראשונות של תקופת ההפחתה, בוצעו לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות החברה הרוכשת ו- 75% לפחות מהוצאות המו"פ האמורות, בכל שנה כאמור, הוצאו בישראל.

6.            בשנת הרכישה אין לחברה זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין.

7.            בשנת הרכישה החברה אינה מחזיקה באחר או יותר מאמצעי השליטה
בחבר בני אדם אחר, או אם היא מחזיקה באמצעי שליטה כאמור אזי פעילותו של חבר בני האדם טפלה לפעילותה והיא כרוכה ושלובה בפעילותה.

 

חברה רוכשת – חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, אשר בשנת הרכישה מתקיימים לגביה כל אלה:

1.       הינה חברה מוטבת או מועדפת, כהגדרתן בחוק לעידוד השקעות הון, לפי העניין.

2.       הוצאות המו"פ אשר הוציא המפעל שבבעלותה בשנת המס, לאחר
שהופחתו מהן מענקים אשר התקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ- 7% ממחזורו בשנת המס, או שהוצאות המו"פ שהוציא המפעל בשנת המס ובשנה שקדמה לה, לאחר שהופחתו מהן מענקים שהתקבלו לפי חוק לעידוד מו"פ, לא פחתו מ- 7% מסך מחזורו בשנים אלו.

3.       20% לפחות מכלל העובדים זה, בשנת המס או בממוצע בשנת המס ובשנה שקדמה לה, הם עובדים אקדמאים.

4.       ב- 12 החודשים שקדמו לשנת הרכישה לא היו לה יותר מ- 25% באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה המזכה.

 

סכום הרכישה הנקי – הסכום אשר הוציאה החברה הרוכשת לרכישת אמצעי שליטה בחברה המזכה, שלא בדרך של הקצאה, בהפחתת סכום ההון העצמי של החברה המזכה.

 

 

2.2          התנאים להתרת ההשקעה בניכוי

 

סכום הרכישה הנקי אשר שולם בידי החברה הרוכשת לרכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, יותר לה ניכויו בשיעורים שנתיים שווים מכלל הכנסתה בשנת המס, במשך תקופה של חמש שנות מס החל בשנה שלאחר שנת הרכישה, ובלבד שהתקיימו התנאים להלן:

2.2.1          יום הרכישה הוא  בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר
2015.

2.2.2          הרכישה הינה בשיעור של 80% לפחות בכל אחד מאמצעי השליטה
 בחברה המזכה.

2.2.3          ביום שלפני יום הרכישה, החברה הרוכשת והחברה המזכה אינן
 קרובות זו לזו.

2.2.4          הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות
 העיקריות של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה, וניתן אישור המנהל על כך.

2.2.5          בכל אחת משנות המס בתקופת ההפחתה מתקיימים התנאים להלן:

2.2.5.1    השליטה על עסקיה של החברה הרוכשת וניהולם מופעלים בישראל ומתקיימים בה התנאים האמורים בסעיפים 1 עד 3 להגדרה.

2.2.5.2   השליטה על עסקיה של החברה המזכה וניהולם מופעלים בישראל, מתקיימים בה התנאים בסעיפים 1 ו- 2 להגדרה, וכן התנאים בפסקאות 3 ו- 4 להגדרה, בשינויים אלה: בסעיף 3 – במקום - לא פחתו מ- 25%, יהא לא פחתו מ- 7% ובפסקה 4 – במקום – 40% לפחות יהא 20% לפחות.

2.2.5.3  הוצאות המו"פ שמוציאה החברה המזכה מבוצעות לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלותה או בבעלות הרוכשת, ו- 75% לפחות מהוצאות המו"פ האמורות הוצאו בישראל.

 

למרות האמור בסעיף זה, אם בשנת מס כלשהי במהלך תקופת ההפחתה לא התקיימו בחברה הרוכשת התנאים האמורים לעיל, או לא התקיימו בחברה המזכה התנאים אמורים לעיל (להלן: "שנת ההפרה"), לא תהא החברה הרוכשת זכאית, בשנת ההפרה, לניכוי כאמור לפי סעיף זה, ואולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכאותה בשנה העוקבת לשנת ההפרה או לפניה, אם באותה שנה התקיימו התנאים לזכאות, ובלבד שטרם הסתיימה תקופת ההפחתה ושסכום שלא נוכה בשנת ההפרה לא ינוכה בשנה שלאחריה.

 

לעניין חישוב רווח הון במכירת מניות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת שהותר לה ניכוי של סכום הרכישה הנקי לפי סעיף זה, יוקטן המחיר המקורי שלהן בכל הסכום אשר ניכויו הותר כאמור.

 

 

3.                  פטור ממס על הכנסה מתמלוגים בידי תושב מוטב

 

3.1          לעניין זה קובע החוק את ההגדרות להלן:

 

הכנסה מתמלוגים שמשלמת חברת יישום – הכנסה  מתמלוגים שמשלמת חברת יישום בשנת מס כלשהי, אשר מקורה במתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה אשר  פותח או התגלה, לפי ההסכם עם תושב מוטב לפיתוח מוצר, מוכפל בשיעור הכנסות החוץ של חברת היישום באותה שנה.

 

חברת יישום – תאגיד בת של מוסד, העוסק בפיתוח מוצרים שפותחו או התגלו במסגרת פעילות של מו"פ של המוסד.

 

מוסד – כל אחד מאלה:

1.       מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

2.       בית חולים רשום לפי פקודת בריאות העם.

 

מוצר – נכס מוחשי או ידע, לרבות תהליך ייצור ותוכנת מחשבים, הנובע ממו"פ, על פי תכנית שהמדען הראשי אישר לפי הוראות חוק עידוד מו"פ.

 

שיעור הכנסות החוץ של חברת היישום – השיעור המתקבל מחלוקת סכום ההכנסות הנובעות לחברת היישום ממתן זכות שימוש במוצר שבבעלותה ואשר פותח או התגלה לפי ההסכם, לתושב חוץ, למעט הכנסות כאמור אשר תשלומן מהווה הוצאה של מפעל הקבע של תושב חוץ בישראל, בכלל ההכנסות הנובעות ממתן זכות שימוש על ידי חברת היישום באותו מוצר, הכל לפי אישור רו"ח שצורף לדוח השנתי של חברת היישום.

 

תושב מוטב – תושב ישראל אשר היה לראשונה לתושב כאמור בתקופה שבין 1 בינואר 2011 לבין 31 בדצמבר 2015 או תושב חוזר אשר שב לישראל בתקופה האמורה, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות.

 

3.2          התנאים לפטור מהכנסות מתמלוגים

 

תושב מוטב אשר הוזמן לישראל על ידי מוסד, בהיותו תושב חוץ, לעבוד בו, יהא זכאי לפטור ממס על הכנסתו מתמלוגים אשר משלמת לו חברת יישום של אותו מוסד, במשך חמש שנות מס שתחילתן בשנה הראשונה אשר בה החל לקבל מאת חברת היישום הכנסה כאמור, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

1.   התושב המוטב התקשר בהסכם עם חברת היישום בתוך שנתיים מתום שנת המס אשר בה עלה או חזר לישראל, לפי העניין.

2.     הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן בין המטרות העיקריות
של ההסכם, וניתן אישור המנהל על כך.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר