אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש הנחיית רשות המסים מיום 19 באוגוסט 2010

השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש הנחיית רשות המסים מיום 19 באוגוסט 2010

 

תאריך: 17 במרץ 2011

 

 

 

 

השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש

הנחיית רשות המסים מיום 19 באוגוסט 2010

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי ביום 19 באוגוסט 2010 פרסמה רשות המיסים הנחייה לעניין השלכות המס הנובעות מאימוץ לראשונה של כלל חשבונאי חדש (להלן: "ההנחיה").1

 

יצויין כי הנחיית הביצוע פורסמה לאחר השינויים בכללים חשבונאיים בישראל אשר חלו בשנים האחרונות, הן מתוקף פרסומים של כללים חשבונאיים חדשים על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות והן לאור השינויים בדיווחים של חברות אשר החלו ליישם באופן גורף את כללי ה-IFRS – בד"כ חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

 

נציין כי הנפקות של הנחיית הביצוע רלוונטית ליישום בדוחות ההתאמה למס של החברות כפי שיפורט להלן.

 

 

עיקרי ההוראה

 

אימוץ לראשונה של כלל חשבונאי יהא למפרע, למעט מקרים מסויימים אשר הוחרגו מן הכלל האמור או שנקבעה לגביהם בתקן החדש הוראה ספציפית לגבי אופן היישום לראשונה.

 

ככלל, קיימות שלוש אפשרויות של שינויים בטיפול חשבונאי2:

 

 

שינוי מדיניות חשבונאית

 

אימוץ לראשונה של כלל חשבונאי יתבצע תוך יישום למפרע, למעט מקרים מסוימים אשר הוחרגו מן הכלל או שנקבעה לגביהם בתקן החדש הוראה ספציפית לגבי אופן היישום לראשונה.

יישום למפרע משמעותו הצגת הדוחות הכספיים לרבות יתרות הפתיחה ומספרי ההשוואה באותו האופן שהם היו מוצגים אילו יושם הכלל החשבונאי מאז ומעולם.

 

 

שינוי אומדן חשבונאי

 

שינוי אומדן חשבונאי מתבצע לפי גישת "מכאן ולהבא".

 

 

תיקון טעות

 

הטיפול במקרים כאלו הינו בדרך של הצגה מחדש של הנתונים במספרי ההשוואה של התקופות הקודמות3.

 

לאור העובדה כי שינוי במדיניות חשבונאית יתבצע בד"כ באמצעות יישום למפרע, במקרים בהם לא נקבעה בדין המס התייחסות לסוגיה (בין בהוראה מפורשת ובין מכוח מדיניות המס או עקרונות יסוד של שיטת המס) לגביה נקבע כלל חשבונאי מסוים, עלולים להיווצר עיוותים בדיווחי החברה לצרכי מס כתוצאה מהחלת הכלל החשבונאי החדש למפרע.

המצבים אשר הובאו לצורך המחשה של עיוותים כאמור בהנחיית הביצוע על ידי רשות המסים כללו בין היתר:

 

יכול ולאחר תחילת יישום התקן החדש יכול ותרשמנה הוצאות בכפל לצרכי מס, לאחר שאלו נרשמו בעבר ולפי התקן הישן.4

 

יכול ולאחר תחילת יישום התקן החדש לא תרשמנה הכנסות לאור כללי התקן החדש, זאת למרות שלפי התקן הישן ההכנסות אף לא נרשמו בעבר. מצב דברים זה יוצר העדר רישומה של ההכנסה כלל לצרכי מס.5

 

 

הפתרון המיסויי המוצע בהנחיית הביצוע

 

רישום הוצאות/הכנסות בכפל ו/או אי רישומן של הוצאות/הכנסות כלל, זאת לאור יישומו של כלל חשבונאי הרלוונטי גם לקביעת ההכנסה החייבת בדוחות ההתאמה למס עלול ליצור עיוותים. עיוותים אלו יכולים היו להימנע על ידי הוספה של סעיפי התאמות מצטברות של הוצאות/הכנסות בדוח ההתאמה למס בשנת היישום לראשונה של התקן. בהנחיה מובאת גם דוגמא מספרית להמחשה.

 

רשויות המס אף בחרו להדגיש כי

 

"האמור לעיל חל רק במקום בו לא קיימת בדין המס התייחסות לסוגיה (בין בהוראה מפורשת ובין מכח מדיניות המס או עקרונות יסוד של שיטת המס). כך למשל, במקרה בו שונה כלל חשבונאי הנוגע להכרה בהכנסה של "קבלן בונה" אין צורך בביצוע התאמה כתוצאה מאימוץ לראשונה בדוח ההתאמה, כיוון שקיים דין ספציפי הקבוע בסעיף 8א לפקודה, וממילא ההכנסה המדווחת מחושבת בהתאם להוראות הרלוונטיות בדין המס".6

 

עינינו הרואות כי מקום בו דיני המס התייחסו לסוגיה באופן ספציפי, אין צורך לפעול לעדכון ההכנסה החייבת כאמור, כיוון שהיא מעודכנת כהלכה ובהתבסס על הוראת המס הספציפית.

 

 

 

 

 

נושאים נוספים המוזכרים בהנחיה

 

·     נישום אשר לא הביא לידי ביטוי את ההשפעה האמורה במסגרת דוח ההתאמה, יכול ותישקל הארכת תקופת הטיפול בשומה מתוך סעיפים 145 ו-152(ג) לפקודה, או אף פתיחת שומה לפי סעיף 147 לפקודה, במיוחד אם קיים חשש לאימוץ הכלל החשבונאי החדש בשילוב הוראה זאת נעשה בעיקרו לצורך הפחתת מס בלתי נאותה.

נציין, שהתייחסות זאת של רשות המסים תמוהה בעינינו – הכיצד אימוץ של כלל חשבונאי חדש יכול בכלל להיחשב כצעד אשר נועד לצורך הפחתת מס בלתי נאותה.

 

·  יש לתת תשומת לב מיוחדת לעניין השינוי בטיפול החשבונאי של הלוואות ואג"ח סטרייט אשר הונפקו על ידי חברות (בפאסיב) בהתאם לתקן חשבונאות ישראלי 22 – מכשירים פיננסיים (גילוי והצגה) החל מיום 1 בינואר 2006 ובפרט להליכי השומה המתייחסים לעניין זה בשנת המס 2006.

 

·   עשויים לעלות גם מקרים נוספים בהם מתקיימת תופעה דומה של ישום למפרע בתקינה הישראלית ולגביהם אין אמירה מפורשת בדין המס – כגון: מדידת מלאי, מכירה באשראי חריג, הכרה בהכנסות, ריבית אפקטיבית להלוואות/אג"ח (באקטיב) ועוד.

 

 

סיכום

 

ההנחיה מפרטת את דרך הטיפול בסיטואציה בה החלתו של כלל חשבונאי חדש יוצרת לעתים עיוות בהכנסה החייבת לצרכי מס.

 

על פי ההנחיה, יש להביא לידי ביטוי את ההפרש המצטבר, במסגרת דוח ההתאמה לשנת המס הראשונה בה חל השינוי החשבונאי.

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 1 יצויין כי בהנחיה נקבע במפורש שהיא אינה עוסקת באימוץ לראשונה של כללי ה-IFRS, לגביהן נקבע בהוראת שעה שלא        יחולו לצרכי מס בשנות המס 2007-2009. לעניין זה ראו חוזר משרדנו מיום 8 במרץ 2010.

2 להרחבה בעניין זה ראו IAS 8 ובתקן חשבונאות ישראלי מספר 6.

3 כללי החשבונאות אינם דורשים פרסום מחדש של הדוחות המתוקנים ולשנים קודמות אולם גופים רגולטורים יכולים לדרוש   זאת.

4 מצב דברים דומה יכול להתרחש לעניין הכנסות.

5 מצב דברים דומה יכול להתרחש לעניין הוצאות

6 סעיף 4.1 להנחיית הביצוע.

דף הביתהדפסהמפת האתר