אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון התשי''ט-1959 הוראת מעבר ונוהל נטרול נכסים

הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון התשי''ט-1959 הוראת מעבר ונוהל נטרול נכסים

 

                                                        תאריך: 31 במאי 2007

 

 

 

 

הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959

הוראת מעבר ונוהל נטרול נכסים

 

 

1.        לאחרונה פורסם עדכון לנוהל אשר מתייחס לנושא נטרול זמני של ציוד יצרני מאושר
פעיל בתקופה שלפני שנת ההפעלה/הבחירה שנקבעה. מצ"ב החוזר המקורי אשר פורסם.

 

2.        תיקון מס' 60 לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן: "התיקון
לחוק
"/"החוק החדש") מחודש אפריל 2005, מאפשר לחברות במסלול ההטבות החלופי לבחור שנת בחירה לתכנית ולבצע השקעה ברכישת נכסים יצרניים (השקעה מזערית מזכה) על פני שלוש שנים (או פחות) אשר הסתיימו בשנת הבחירה.

 

3.         במסגרת סעיף 74 בתיקון לחוק, נקבע הסדר לייחוס ההכנסה החייבת לכל חלק
מחלקי המפעל לפי יחס מחזורים בלבד, וזאת בשינוי מן המצב ערב התיקון לחוק, לפיו ניתן היה לייחס את ההכנסה החייבת לחלקי המפעל השונים הן לפי יחס המחזורים והן לפי יחס הנכסים.

 

4.         הוראות המעבר בתיקון לחוק קובעת כי סעיף 74 בנוסחו הקודם יחול על תוכניות
אשר אושרו על ידי המנהלה (כתבי אישור קיימים) ולגבי השקעות שאושרו עד ליום 31.12.04.

 

5.         בעבר אישר מרכז ההשקעות נוהל "נטרול זמני". הנוהל מאפשר נטרול נכסים אשר
נרכשו במסגרת תכנית מאושרת בשנים שקדמו לשנת ההפעלה (כיום גם שנת בחירה), כך שלא יובאו בחישוב יחס הנכסים עד להפעלת התוכנית.

 

מאחר שנוהל זה התייחס לנכסים אשר נרכשו במסגרת תכניות מאושרות (תכניות ערב התיקון לחוק), נוצרה בעיה במעבר בין תוכניות "בחוק הישן" לבין תוכניות בחוק החדש.

 

6.         כאמור, לאחרונה פרסם מרכז ההשקעות עדכון לנוהל לפיו יש לבקש נטרול של ציוד מאושר פעיל במסגרת תוכנית מאושרת או נכסים יצרניים אשר נרכשו בתקופת ההשקעה המזערית המזכה (נכסים שנרכשו בתקופה שלפני שנת הבחירה).

 

7.         יש לציין, כי נטרול כאמור, יינתן למפעל אשר כל השקעותיו היצרניות נכללו במסגרת
תוכניות מאושרות (לרבות תוכניות שלגביהן נסתיימה תקופת ההטבות).

 

 

נדגיש כי הנוהל קובע שיש צורך בפנייה למרכז ההשקעות לצורך קבלת אישור על נטרול כאמור.

 

  

 

נוהל נטרול נכסים חדש לעניין חישוב ההכנסה החייבת של מפעל מאושר

 

 

1.         כללי

 

נטרול הנכסים רלוונטי לצורך חישוב ההכנסה החייבת באותם מקרים, שבהם יש למפעל נכסים לא יצרניים אשר משמשים את הפעילות המאושרת ואינם כלולים במסגרת ההשקעות בתכנית המאושרת.

נטרול הנכסים משמעותו כי לצורך החישוב הקובע את חלקה של ההכנסה החייבת הנובעת ממפעל מאושר מכלל הכנסות המפעל, בהתאם לסעיף 74 לחוק, ההשקעה בנכסים אלו לא תובא בחשבון, לא בחלק המאושר ולא בחלק הבלתי מאושר.

 

סעיף 74(ב)(1) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן – "החוק") קובע כי חישוב יחס הנכסים ייעשה לפי היחס בין שווי הנכסים הקבועים המאושרים לבין שווי כלל נכסיו הקבועים של המפעל. "נכסים קבועים – לרבות נכסים המשמשים את המפעל אף אם אינם של בעל המפעל".

 

מהאמור לעיל עולה כי נכסים המשמשים את המפעל המאושר ואינם נמצאים בבעלותו, כגון: רכוש מושכר בליסינג תפעולי, מבנה שכור בו פועלת החברה, קבלת זכות שימוש בטכנולוגיה וכיו"ב, ייחשבו כנכסים קבועים לעניין חישוב יחס הנכסים.

 

מאידך, נכסים המשמשים את החברה אך לא עבור פעילותה המאושרת ומכאן שפירותיהם אינם זכאים להטבות, לא ייחשבו כנכסים קבועים לעניין חישוב ההטבות ולפיכך לא ינוטרלו ולא יילקחו בחשבון במבחן הנכסים.

 

מגמת מרכז ההשקעות היא לכלול ככל האפשר פריטי רכוש קבוע יצרניים במסגרת ההשקעות המאושרות בתכנית ולהמעיט באישור של נכסים לא יצרניים, הן מן הטעם הברור כי תוכנית השקעות תכלול נכסים יצרניים התורמים למחזור החברה והן בשל מגבלת תקציב.

 

 

2.                 הוראות הנוהל החדש

 

נוהל נטרול הנכסים החדש קובע רשימה של נכסים אשר לא נדרש בגינם אישור נטרול ממרכז ההשקעות ולפיכך, יחול לגביהם נטרול "אוטומטי". יחד עם זאת, לגבי נכסים אחרים יידרש אישור מרכז ההשקעות לנטרול.

 

2.1              נכסים אשר ינוטרלו באופן "אוטומטי"

 

נכסים הנכללים בקבוצות המפורטות להלן, שנרכשו החל מ 1.1.2004 ושאינם משרתים פעילות יצרנית שאינה כלולה בכתבי האישור שניתנו לתאגיד, ואשר דווחו במסגרת דוח הביצוע הסופי ינוטרלו ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת לנטרול:

 

§                    קרקע ומבנים  - למעט בתכניות מאושרות להקמת מבני תעשיה
להשכרה או מפעלים תיירותיים.
  

§                    מערכות במבנים ושיפורים במבנה – בין בבעלות ובין בשכירות
(למעט בתוכניות מאושרות להקמת מבני תעשיה להשכרה ומפעלים תיירותיים).

§                    כלי רכב פרטיים/מסחריים שצמודים לעובדים שאינם בעלי שליטה (למעט רכבי שירות וכלי רכב מסחריים/משאיות המשמשים להעברת חומרי גלם או תוצרת גמורה, וכיוצא באלה).

כלי רכב פרטיים/מסחריים הצמודים לבעלי שליטה ינוטרלו עד לגובה עלות 180,000 ש"ח.  

§                    ריהוט וציוד משרדי – כולל ציוד תקשורת וציוד אלקטרוני
(פלאפונים, מכונות צילום, מכשירי פקס וכיו"ב).

§                    השקעות במחקר ופיתוח – השקעות ברכוש קבוע שאושרו על ידי
לשכת המדען הראשי כחלק מ"תוכנית מחקר ופיתוח".

 

2.2              נכסים שדורשים אישור נטרול ממרכז ההשקעות

 

§                    השקעות במו"פ אשר בוצעו לפני הגשת הבקשה שאינן מוכרות כחלק מ"תוכנית מחקר ופיתוח" על ידי לשכת המדען הראשי.

§                    קרקע, מבנים, מערכות ושיפורים במבנה בתכניות מאושרות להקמת
מבני תעשיה להשכרה או במפעלים תיירותיים.

§                    ציוד מחשוב ותוכנות.

§                    כלי רכב מסחריים ומשאיות המשמשים להובלת חומרי גלם ו/או
תוצרת גמורה של המפעל המאושר אל המפעל המאושר וממנו.

§                    כלי רכב פרטיים/מסחריים  הצמודים לבעלי שליטה שעלותם מעל
180,000 ש"ח.

§                    ידע ורכוש לא מוחשי אחר.

 

2.3              נכסים שלא ינוטרלו

 

§                    נכסים יצרניים

§                    מחשבים וציוד היקפי ותוכנות במפעלים עתירי ידע ("היי-טק")

 

2.4       החלפה ונטרול של ציוד מאושר

 

עקב הצורך בהחלפת ציוד במהלך תקופת ההטבות (בעיקר ציוד מחשוב), הוחלט, כי בעת החלפת ציוד, שכולו או מרביתו משמשים למטרה ספציפית הניתנת לזיהוי, תנוטרל תוספת המחיר מעל המחיר של הנכס המקורי של הציוד החלופי שנרכש.

 

לשם כך:

 

§                    יש צורך בזיהוי ספציפי של הציוד.

§                    יש לגרוע את הציוד הישן הספציפי בטופס הפחת.

§                    לקבל אישור מראש על ידי מרכז ההשקעות.

 

2.5       נזכיר כי סעיף 74(ב)(2) לחוק מתייחס לנושא נטרול הנכסים וקובע, בין
היתר, כי מרכז ההשקעות מוסמך לנטרל נכסים שנרכשו תוך שלול שנים מיום הפעלת התוכנית. בפועל, מנהלת מרכז ההשקעות האריכה את התקופה כך שניתן לנטרל נכסים שנרכשו תוך שלוש שנים מתום שנת ההפעלה של התוכנית.

כמו כן, בנוהל החדש נאמר כי בקשות לנטרול ניתן להגיש עד שלושה חודשים מתום שלוש שנים משנת ההפעלה.

 

 

לאור תחולת נוהל נטרול הנכסים החדש, אנו ממליצים להיוועץ עמנו בעניין הצורך בהגשת בקשה לנטרול נכסים, על מנת למנוע חשיפה אפשרית בעת דיוני השומה.

 

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר