אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי

הקלות לתושבים חוזרים – ביטוח לאומי

הקלות לתושבים חוזרים – ביטוח לאומי

 

                                                     תאריך: 8 ביוני 2008

 

 

 

הקלות לתושבים חוזרים – ביטוח לאומי

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לרגל שנת ה-60 למדינת ישראל, יוצא המשרד לקליטת העלייה במבצע לעידוד חזרתם של אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל והזכאים למעמד של "תושב חוזר" על פי נהלי המשרד.

 

משרד הקליטה מציע מערך סיוע ייחודי לתושבים חוזרים הכולל החזר התשלום המיוחד המזכה בשירותי ביטוח בריאות ממלכתי וליווי מקדים בנושאי תעסוקה ויזמות עסקית.

 

 

1.                 המצב החוקי הקיים כיום

 

 

1.1          ביטוח בריאות ממלכתי

 

לפי סעיף 20 להוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח, התשל"א-1972 (תיקון תשכ"ט), מבוטח, למעט מבוטח המקבל פנסיה מוקדמת, המשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות והשוהה בחו"ל לתקופה העולה על שישה חודשים רצופים ישלם דמי ביטוח בעד תקופת שהותו בחו"ל בשיעורים החלים על מבוטח אשר אינו עובד ואינו עובד עצמאי מן ההכנסות החייבות שלו ואם אין לו הכנסות חייבות ישלם דמי ביטוח ומס בריאות לפי הכנסה מזערית (בסך 141 ש"ח בחודש בשנת 2008).

אי תשלום דמי ביטוח ומס בריאות במועד יגרום למבוטח לצבור חובות ויפגע בזכותו לקבל גמלאות בעתיד מן הביטוח הלאומי ושירותים רפואיים בארץ לפי חוק מס בריאות. המוסד לביטוח לאומי קבע כי שהות מעל 5 שנים בחו"ל הופכת את המבוטח לתושב חוץ אשר לא זכאי לקבל גמלאות ושירותים רפואיים בארץ.

 

 

1.2          תושב חוזר

 

סעיף 14(ג) לפקודת מס הכנסה, מגדיר תושב חוזר מוגדר: " יחיד שחדל להיות תושב ישראל ושהה דרך קבע מחוץ לישראל שלוש שנים רצופות לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל."

יש לשים לב שמניין שלוש השנים הוא מיום ניתוק התושבות ולא מיום העזיבה.

 

 

1.3          תקופת ההמתנה

 

לפי סעיף 58 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מבוטח אשר שהה בחו"ל תקופה העולה על שנתיים רצופות החל מיום 1 במרץ 2001 ולא המשיך לשלם ביטוח בריאות ממלכתי בישראל במועד, כאשר יחזור לארץ יחויב בתקופת המתנה לצורך קבלת שירותים רפואיים. שנת היעדרות נחשבת לתקופה של 12 חודשים רצופים של שהייה בחו"ל ואשר במהלכה המבוטח לא שהה יותר מ-183 יום בישראל בשנת מס.

 

על מנת שהתושב החוזר יהא זכאי שוב לשירותים רפואיים בארץ על המבוטח לחכות תקופה של חודשיים על כל שנת היעדרות או פיגור בתשלום (להלן: "תקופת ההמתנה").

תקופת המתנה של חודש תחשב כאשר קיימת שהייה רצופה של לפחות 25 יום בישראל.

תקופת ההמתנה יכולה להיות מינימום 4 חודשים ומקסימום 18 חודשים בהתאם למספר השנים של היעדרות מישראל. לתושב ישראל קיימת אפשרות לפדות את תקופת ההמתנה על ידי תשלום מיוחד בסך של 8,880 ש"ח (נכון ליום 1.1.2008) בשישה תשלומים רצופים ושווים כל חודש ובתום התקופה להתחיל לקבל שירותים רפואיים בארץ. מומלץ לתושב חוזר להתחיל את התשלומים חצי שנה לפני חזרתו ארצה ואז יוכל לקבל את השירותים הרפואיים בארץ מיד עם הגעתו ארצה.

חשוב לציין כי ילדים מתחת לגיל 18 יהיו זכאים לשירותים רפואיים גם במשך תקופת ההמתנה של הוריהם.

 

 

2.                 עיקרי המבצע

 

המשרד לקליטת עליה מציע חבילה של הטבות וסיוע לתושבים חוזרים הכוללת: סיוע ליזמים המקימים עסקים בישראל, סיוע לאוכלוסיות מיוחדות (כגון: מדענים, אמנים, ספורטאים, חיילים בודדים), סיוע בנושא תעסוקה והסבה מקצועית, מענק הבטחת הכנסה לדורשי עבודה לתקופה של עד 3 חודשים והחזר התשלום המיוחד לביטוח לאומי לצורך קבלת שירותים רפואיים בארץ (החזר בסך 8,880 ש"ח נכון ליום 1.1.2008 לאדם בוגר ששב לארץ).

את ההחזר ניתן לקבל מהמשרד לקליטת עליה רק לאחר תום האירועים הבאים: חזרה לארץ, קבלת תעודת תושב חוזר מהמשרד לקליטת עליה ולאחר גמר ששת התשלומים החודשיים למוסד לביטוח לאומי.

 

 

3.                 תחולה

 

המבצע חל על אזרחי ישראל אשר שבו לישראל אחרי 1 בנובמבר 2007 או שהתחילו לשלם למוסד לביטוח לאומי את התשלום המיוחד לאחר מועד זה. יש לשלם את התשלום למוסד לביטוח לאומי בשישה תשלומים בעבור פדיון תקופת ההמתנה. המועד האחרון להתחלת התשלומים הינו 30 בדצמבר 2008.

 

מומלץ כאמור להתחיל את התשלומים 6 חודשים לפני החזרה לארץ, כך שבמועד ההגעה לארץ התושב החוזר יוכל לקבל את השירותים הרפואיים מיד עם הגעתו.

           המועד האחרון לשיבה לארץ על מנת לקבל את ההחזר הינו 31 באוגוסט 2009.

  

 

4.                 הצטרפות למבצע

 

על מנת להצטרף למבצע יש למלא את הטופס המופיע באתר המשרד לקליטת עליה בכתובת הנ"ל:

 

http://www.moia.gov.il/Moia_he/ReturningHomeProject/MoiaPidyonForm.htm

 

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר