אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה חוזרי מס הכנסה 1/2011 ו-9/2011

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה חוזרי מס הכנסה 1/2011 ו-9/2011

תאריך: 7 באוגוסט 2011

 

 

 

 

הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה

חוזרי מס הכנסה 1/2011 ו-9/2011

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסמה רשות המסים חוזרים בדבר הקלות במס הכנסה לעולים חדשים ותושבים חוזרים בעקבות תיקון מס' 168 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה").

 

 

1.       כללי

 

          בחודש ספטמבר 2008 פורסם תיקון מס' 168 לפקודה (להלן: "התיקון"), המרחיב את ההקלות במיסוי הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים (ראה חוזר משרדנו מיום 7 באוקטובר 2008 ומאמר מקיף בנושא אשר פורסם על ידי משרדנו ביום 28 באפריל 2010). עיקרי התיקון (כמפורט בחוזר מס הכנסה 1/2011), הינם כדלקמן:

 

·        השוואת מעמדו המיסוי של מי שחזר לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל במשך 10 שנים לפחות (להלן: "תושב חוזר ותיק") למעמדו של עולה חדש לעניין הכנסות אשר מקורן מחוץ לישראל כמפורט בתיקון.

·        הרחבת היקף הפטור הניתן לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק, כך שיחול על כלל הכנסותיהם המופקות מחוץ לישראל, לרבות בגין נכסי חוץ אשר נרכשו לאחר העלייה או החזרה ארצה, זאת במשך 10 שנים מן היום אשר היו לתושבי ישראל.

·        פטור מחובת דיווח לגבי הכנסות מחוץ לישראל אשר מפיק עולה חדש או תושב חוזר ותיק, במשך תקופת ההטבות.

·        לעניין הגדרת "חברת משלח יד זרה" שבסעיף 5(5) לפקודה או הגדרת "חברה נשלטת זרה" שבסעיף 75ב לפקודה, לא תובא בחשבון כהחזקה של תושב ישראל, החזקתו של יחיד אשר היה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, וטרם חלפו עשר שנים מן המועד אשר היה לתושב ישראל כאמור.

·        הארכת תקופת השהייה המינימאלית מחוץ לישראל המקנה זכאות לפטורים ממס לתושב חוזר רגיל (הארכה משלוש לשש שנים).

·        הרחבת היקף הפטור המוענק לתושב חוזר שאינו תושב חוזר ותיק (להלן: "תושב חוזר רגיל") לגבי הכנסות אשר מקורן ב"ניירות ערך מוטבים". הפטורים האחרים הקבועים בפקודה לגבי יחיד תושב חוזר רגיל נותרו על כנם.

·        תוקנה ההגדרה של "תושב חוץ" לגבי יחיד באופן המקנה וודאות באשר לשאלת מועד ניתוק תושבות ישראלית. קרי, התווספה להגדרת "תושב חוץ" חלופה נוספת (מעבר להגדרה השיורית), כך שיחיד ייחשב כ"תושב חוץ", אם התקיימו לגביו שני מבחנים מצטברים, האחד כמותי והשני מהותי. במקרה שבו יחיד שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות בשתי השנים הראשונות למעבר, בשנת מס בה עזב ובשנת המס שלאחריה (להלן: "המבחן הכמותי"), ובשתי שנות המס שלאחר מכן מרכז חייו אינו עוד בישראל (להלן: "המבחן המהותי"), הרי שאותו יחיד ייחשב כתושב חוץ החל מן היום בו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה) בשנת המס הראשונה בה שהה מחוץ לישראל יותר מ-183 ימים כאמור ( אם שהה מעל ל-183 יום בישראל בשנה בה עזב ניתוק התושבות יחול משנת המס הבאה אחריה).

·        תוקנה ההגדרה של "תושב ישראל" לגבי חבר בני אדם אשר בשליטת עולה חדש או תושב חוזר ותיק בתקופת ההטבות אשר מטרתה למנוע הצרת צעדים עסקיים משיקולי מס.

 

·               הוראות תחילה:

 

                   א.      ככלל, יחולו הוראות התיקון החל מיום 1 בינואר 2007 (להלן: "יום התחילה") על הכנסותיו של יחיד אשר שב לישראל במעמד של תושב חוזר ותיק או עלה לישראל כעולה חדש החל מיום התחילה אילך.

                   ב.      סעיפים 14(ג)(2) ו-97(ב)(2), כנוסחם לאחר התיקון, יחולו החל מיום 1 בינואר 2009, על הכנסותיו של תושב חוזר רגיל מריבית, מדיבידנד ומרווח הון אשר מקורם ב"ניירות ערך מוטבים", ובלבד ששב לישראל לאחר יום התחילה.

                   ג.       ההגדרה החדשה של "תושב חוץ" תחול על:

                            1.       מי שחדל להיות תושב ישראל ביום התחילה ואילך.

                            2.       מי שחדל להיות תושב ישראל לפני יום התחילה ושב והפך להיות תושב חוזר ותיק לאחר יום התחילה.

                            ההגדרה החדשה האמורה לא תחול על מי שחדל להיות תושב ישראל לפני יום התחילה, גם אם שב והפך להיות תושב ישראל ביום התחילה ואילך, למעט במקרה המפורט בסעיף (ג)(2) לעיל.

                   ד.      עולים חדשים ותושבים חוזרים אשר הפכו תושבי ישראל לפני יום התחילה, ימשיכו ליהנות מן ההקלות כפי שפורטו בסעיפי ההקלה כנוסחם לפני יום התחילה והמפורטות בחוזר מס הכנסה 17/2002.

 

·               כאמור לאחרונה פרסמה רשות המיסים שני חוזרים מקצועיים המתייחסים להקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות התיקון (חלק א' – חוזר מ"ה 1/2011, חלק ב' – חוזר מ"ה 9/2011), אשר עיקריהם מובאים בתמצית להלן. יובהר כי המדובר בחוזרים מקיפים בנושא, במסגרת חוזר זה מובאת סקירה תמציתית של עיקריהם בלבד. להרחבה ראו החוזרים באתר האינטרנט של רשות המיסים, בכתובת הבאה: http://ozar.mof.gov.il/taxes/

 

 

2.       חוזר מס הכנסה 1/2011 – הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק א'

 

          להלן מובאים בתמצית עיקרי החוזר:

 

·        פטור על הכנסות פירותיות – סעיף 14(א) לפקודה

 

-  התיקון הרחיב את הפטור על כלל הכנסותיהם של עולה חדש ושל תושב חוזר וותיק, המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום עלייתם או חזרתם, באופן אשר יכלול את כל הכנסותיהם השוטפות (אקטיביות ופאסיביות) בין אם מקורן מנכסים אשר היו להם לפני היותם לתושבי ישראל ובין אם מקורן מנכסים אשר רכשו לאחר עלייתם או חזרתם ארצה, וזאת לתקופה של 10 שנים כאמור. שינוי זה משמעותי ביותר שכן, על פי התיקון, גם הכנסות מנכסים מחוץ לישראל, אשר נרכשו לאחר מועד העלייה או החזרה יזכו את היחיד בפטור ממס, בעוד שעל פי הדין הקודם הכנסות מנכסים אלו לא היו פטורות ממס. הוראות סעיף 14(א) לפקודה כנוסחו לאחר התיקון יחולו רק על מי שהיה לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק ביום התחילה ואילך.

 

-  פעילות מעורבת

 

    מובהר בחוזר כי במקרים בהם עולה חדש או תושב חוזר ותיק הפיק הכנסות מיגיעה אישית, והכנסות אלו נבעו מפעילות מעורבת אשר חלקה בוצע בישראל וחלקה מחוץ לישראל (להלן: "פעילות מעורבת"), חלק ההכנסה אשר הופק בישראל אינו זכאי לפטור הקבוע בסעיף 14(א) לפקודה שכן ההכנסה הופקה בישראל.

    לשם קבלת הפטור על ההכנסות אשר הופקו מחוץ לישראל, רשאי היחיד לפצל את ההכנסות אשר נבעו מן הפעילות המעורבת לפי יחס מספר ימי העסקים בהם שהה היחיד במהלך השנה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. מצוין בחוזר כי ליחיד שמורה האפשרות שלא לפצל את ההכנסה באופן זה ולהוכיח לפקיד השומה תוצאה אחרת (לדוגמא: על-פי בסיס כלכלי), ובלבד שנטל ההוכחה לגבי סכום ההכנסה מן הפעילות המעורבת יחול על היחיד במקרה זה.

 

    כמו כן, מובהר בחוזר כי מאחר ועולה חדש או תושב חוזר ותיק פטור בישראל מהגשת דוח לגבי הכנסותיו מחוץ לישראל עליהן הוא לא חייב במס בישראל (זאת בהתאם להוראות סעיף 134ב לפקודה), ונוכח העובדה שהוא חייב במס ובדיווח בגין הכנסה מעורבת, יהא עליו לדווח כי חלוקת ההכנסה המעורבת ותוצאותיה בוצעו בהתאם לאמור בהנחיה האמורה וכן להגיש את פירוט החישוב, אם יידרש לכך.

    לעניין זיכוי ממסי חוץ, מודגש בחוזר כי במקרה בו חלק ההכנסה המעורבת אשר הופקה מחוץ לישראל פטור ממס בהתאם להוראת סעיף 14 לפקודה, הרי שלא יינתן זיכוי מסי חוץ ששולמו על חלק ההכנסה הפטור ממס כנגד המס המחושב בישראל על חלק ההכנסה החייב במס.

    החוזר קובע סייג לאמור – היה והכנסתו המעורבת של היחיד הופקה מחוץ לישראל במשך תקופה קצרה היוצרת מצב שטיב פעילותו של היחיד מחוץ לישראל טפל ביחס לפעילותו בישראל, יש לראות את הכנסתו של היחיד ככזו אשר הופקה במלואה בישראל, בבחינת "הולך הטפל אחר העיקר".

 

  

·        שנת הסתגלות

-  התיקון מעניק אפשרות לעולה חדש או לתושב חוזר ותיק, להמשיך ולהיחשב תושב חוץ במשך שנה אחת מן המועד אשר בו עלה או שב לישראל, לפי העניין, על פי הודעתו (להלן: "שנת ההסתגלות").

-  על מי שבוחר בחלופה זו להודיע למשרד הקליטה תוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל, בטופס המיועד לכך, כי מתקיימים בו התנאים על פיהם נחשב תושב ישראל וכי הוא מבקש את שנת ההסתגלות כאמור.

טופס ההודעה על הבחירה בשנת הסתגלות נמצא באתר רשות המסים בכתובת www.mof.gov.il/taxes .

-     לעניין זה, יום ההגעה לארץ הינו המוקדם מבין אלה:

·     סיווג כעולה או תושב חוזר בהתאם למבחני משרד הקליטה.

·     תקופה בה החלה תקופת מגורים מהותית.

·      מהיום בו בית הקבע בישראל משמש למקום המגורים הקבוע של מי מבני

     המשפחה.

-     החוזר דן, בין היתר, בהגדרת "תושב ישראל לראשונה", הגדרת "תושב חוזר ותיק", הגדרת תושב חוזר (רגיל), המועד בו יש לראות את היחיד כמי שהפך לתושב ישראל, הגדרת "תושב ישראל" לגבי חבר בני אדם והגדרת "תושב חוץ" לגבי יחיד. כמו כן, במסגרת החוזר מובאות מספר דוגמאות של פרופיל תושבים.

 

 

3.       חוזר מס הכנסה מספר 9/2011 – הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בעקבות תיקון 168 לפקודה – חלק ב'

 

          להלן מובאים בתמצית עיקרי החוזר:

 

          א.    הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

 

·      פטור ממס על הכנסות מרבית על פיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל

 

                     עולה חדש

 

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי עולה חדש למשך 20 שנה מיום עלייתו לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף אשר היו ליחיד בטרם שהיה לתושב ישראל.

הטבה זו ניתנת מכח צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002, ותינתן בהתקיים כל התנאים אשר נקבעו בתקנות.

מובהר בחוזר כי הוראות צו זה אינן חלות על תושב חוזר ותיק ותושב חוזר רגיל.

                   

 

                     תושב חוזר

 

ריבית הנובעת מפיקדון במטבע חוץ בבנק בישראל פטורה ממס בידי תושב חוזר למשך 5 שנים מיום שחזר לישראל, ובלבד שמקור הכספים אשר הופקדו בפיקדון הוא מסכומי כסף אשר נוצרו בתקופת שהותו מחוץ לישראל. הטבה זו ניתנת מכח צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003, ותינתן בהתקיים כל התנאים שנקבעו בתקנות.

                     מובהר בחוזר כי הוראות צו זה מתייחסות לתושב חוזר כהגדרתו בסעיף 14(ג)

                     לפקודה.

                     כמו כן מובהר כי מובן שגם תושב חוזר ותיק נכנס בגדרה של ההגדרה

                     האמורה.

 

·      פטור ממס על הכנסות הוניות – סעיף 97(ב) לפקודה

 

השינוי המהותי בתיקון זה הינו הרחבת הפטור ביחס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק גם על רווח הון ממכירת נכסים בחו"ל אשר נרכשו לאחר מועד עלייתו או חזרתו לישראל. לעומת זאת, לגבי תושב חוזר (שאינו ותיק) הפטור חל רק על נכסים בחו"ל אשר רכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ.

 

·      הנחה במס על קצבה – סעיף 9ג לפקודה

 

סעיף 9ג קובע כי סכום המס על קצבה אשר מקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל, בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס אשר היה משלם על אותה קצבה במדינה אשר בה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה. במסגרת התיקון הורחבה תחולת הסעיף כך שההטבה האמורה תחול גם על תושב חוזר ותיק אשר חזר לישראל החל מיום התחילה (1.1.2007) ואילך.

                     סעיף 9ג לפקודה רלוונטי לגבי עולה חדש/תושב חוזר ותיק רק מתום 10

                     השנים האמורות.

 

·      נקודות זיכוי לעולה חדש

 

סעיף 35 לפקודה קובע נקודות זיכוי נוספות לעולה חדש, למשך תקופה של 3.5 שנים מיום עלייתו לארץ.

החוזר מבהיר כי לצורך מניין 42 החודשים מיום העלייה, בהם זכאי העולה לנקודות זיכוי כאמור, לא יבואו בחשבון, על פי בקשת העולה, תקופת שירות סדיר בצבא ותקופת לימודים במוסד לימוד על תיכוני.

              

·      נקודות זיכוי לתושב חוזר – הוראת שעה

         

"תושב חוזר" הוגדר לעניין זה, כיחיד ששב והיה לתושב ישראל מיום 16 במאי 2010 ועד ליום 30 בספטמבר 2012, לאחר שהיה תושב חוץ במשך 6 שנים רצופות לפחות (להלן בסעיף זה: "תושב חוזר מוטב").

לענין זה, יראו מי שבידו תעודת תושב חוזר מאת המשרד לקליטה העלייה ולפיה שהה מחוץ לישראל שש שנים לפחות, כתושב חוזר מוטב וכפועל יוצא מכך – כ"עולה" לעניין סעיף 35 (מובהר בחוזר כי התעודה אינה מעידה על מעמד התושבות שלו לצרכי מס).

בעקבות התיקון האמור, יהא זכאי תושב חוזר מוטב (בדומה לעולה חדש), לנקודות זיכוי הניתנות באופן מדורג במשך 3.5 שנים מיום ההגעה לישראל או מיום 1 בינואר 2011, לפי המאוחר.

 

          ב.         הטבות המס שינתנו לתושב חוזר רגיל (שאינו תושב חוזר ותיק)

 

התיקון שינה את המצב המשפטי לגבי תושב חוזר רגיל בשני היבטים בלבד: האחד, הקלה בדמות מתן פטור ממס לניירות ערך מוטבים, והשני, צמצום הגדרת תושב חוזר כך שרק מי שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות ייחשב עם חזרתו לישראל כתושב חוזר, בתחולה לגבי מי שחדל להיות תושב ישראל החל מיום 1 בינואר 2009.

 

·  פטור ממס על הכנסות פירותיות – סעיף 14(ג) לפקודה

 

                        סעיף 14(ג) לפקודה מעניק לתושב חוזר פטור ממס במשך חמש שנים מן

                        המועד ששב והיה לתושב ישראל על הכנסות אשר מקורן בקצבה, בתמלוגים,

                        בדמי שכירות, בריבית ובדיבידנד, ובלבד שהכנסות אלו אינן מהוות בידיו

                        הכנסות מעסק. הפטור האמור יינתן רק אם ההכנסות הנ"ל הופקו או נצמחו

                        מחוץ לישראל ושמקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר רכש התושב החוזר

                        בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל, אלא אם כן

                        ביקש כי ההכנסות, כולן או חלקן, לא תהיינה פטורות.

 

 

·  פטור ממס על הכנסות הוניות – סעיף 97(ב)(2) לפקודה

   סעיף 97(ב)(2) לפקודה מעניק לתושב חוזר פטור ממס, לתקופה של עשר

   שנים מן המועד ששב והיה לתושב ישראל, על רווחי הון אשר מקורם

   בנכסים שרכש מחוץ לישראל בהיותו תושב חוץ, ובלבד שנכס החוץ אינו

   זכות במישרין או בעקיפין לנכס אשר היה מצוי בישראל. פטור זה מותנה

   בכך כי הנכס הנמכר, לרבות אם הוא זכות או זכות בחבר בני אדם תושב

  חוץ, אינו זכות במישרין או בעקיפין, לנכס אשר היה מצוי בישראל.

 

                       גם במקרה זה (בדומה לאמור לגבי עולה חדש ותושב חוזר ותיק), במידה

                       ונמכר הנכס לאחר תום 10 שנים ממועד החזרה לישראל – יחול מנגנון פטור

                      חלקי (ליניארי), אשר נקבע במסגרת סעיף 97(ב)(3) לפקודה.

 

 

·  ניירות ערך מוטבים

   "ניירות ערך מוטבים" הינם ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שרכש

   התושב החוזר בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב

   ישראל, המנוהלים מחשבון במוסד בנקאי, וכן ניירות ערך הנסחרים

  בבורסה, שרכש התושב החוזר מתוך הכנסה שהיא ריבית או דיבידנד

  שמקורם בניירות ערך מוטבים או הכנסה שהיא רווח הון ממכירת ניירות

  ערך מוטבים, שהופקדה באותו חשבון.

  סעיפים 14(ג)(2) ו-97(ב)(2) לפקודה קובעים, כי הכנסות מריבית, דיבידנד וכן

  רווח הון שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שהם ניירות ערך מוטבים, יהיו

  פטורים ממס גם אם הופקו מניירות ערך מוטבים אשר נרכשו לאחר החזרה

  לישראל. פטור זה יינתן, במשך תקופת הפטור, על הכנסות ריבית, דיבידנד,

  ורווח הון, אשר מקורן בתיק ניירות הערך (portfolio) שמחזיק היחיד בחשבון

 במוסד בנקאי, כאשר לא מבוצעות הפקדות נוספות לחשבון לאחר מועד חזרתו

 לישראל, ובתנאי שההשקעות החדשות בניירות הערך מקורן בהכנסות

 בחשבון זה בלבד.

 סעיפים אלו יחולו על מי שנחשב לתושב חוזר החל מיום 1 בינואר 2007, ורק

 ביחס להכנסות אשר הופקו או נצמחו החל מיום 1 בינואר 2009 ואילך.

         

 

ג.     פטור מדיווח על הכנסות ומדיווח על הון

 

·      פטור מהגשת דין וחשבון בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק

 

עולה חדש או תושב חוזר ותיק, פטור מהגשת דין וחשבון, במשך 10 שנים מיום עלייתו או חזרתו לישראל, גם אם הוא בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ, במקרה בו החובה להגשת דוח נובעת רק בשל היותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ ובתנאי שעיקר שוויים של נכסי החבר אינו נובע מרכוש בישראל (כהגדרתו בסעיף 89(ב) לפקודה) ושלא יותר מ-25% מהכנסותיו של אותו חבר בני האדם הופקו בישראל (אף אם הפך לבעל שליטה לאחר מועד עלייתו לישראל). תוקף החלטה זו ותנאיה יחולו עד למועד תיקון סעיף חוק או תקנות בנושא.

תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, פוטרות, בתנאים שנקבעו, עולה חדש מהגשת דוח בשנה הראשונה והשנייה לעלייתו לישראל, במקרה בו החובה להגשת הדוח נובעת רק בשל היותו בעל שליטה בחבר בני אדם תושב חוץ. לגבי יחיד עולה חדש ותושב חוזר אשר הינו בעל מניות בחבר בני אדם תושב חוץ (ושאינו בעל שליטה בו) או שמחזיק בנכסי חוץ אחרים, מן האמור בתקנות אלו, עולה חדש ותושב חוזר (ותיק וגם רגיל) פטורים מהגשת דין וחשבון במשך שנות הפטור אשר נקבעו בסעיפים 14(א) ו-14(ג), אם חובת הגשת הדוח נובעת רק בשל היותם בעלי זכות בחבר בני אדם תושב חוץ או בעלי נכסי חוץ אחרים, בתנאים המחייבים שנקבעו בתקנה זו.

 

·      פטור מהכללת הכנסות שמקורן בחו"ל בידי עולה חדש או תושב חוזר ותיק

 

לגבי יחידים שאינם באים בתחולת הפטור מהגשת דוח, התווסף בתיקון סעיף 134ב לפקודה, הקובע כי עולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים מהכללת הכנסות אשר הופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, וזאת במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל כאמור. הפטור מדיווח על אותן הכנסות, לא יחול במידה וביקש היחיד שההכנסות האמורות לא יהיו פטורות ממס, וכן לגבי הכנסות אשר מקורן בנכס שניתן ליחיד במתנה הפטורה ממס, החל מיום 1 בינואר 2007 ואילך. הסעיף אינו פוטר את העולה החדש או התושב החוזר הוותיק מהגשת דוח לגבי הכנסות שאינן פטורות, כגון, הכנסות מעסק בישראל. יחיד אשר ביקש לקבוע את חלק הכנסתו החייבת בישראל כאמור בחוזר מס הכנסה 1/2011 בשל פעילות מעורבת, יהא חייב בדיווח לגבי הכנסה אשר הופקה בישראל בלבד. מובהר כי עולה חדש ותושב חוזר ותיק אינם חייבים לדווח במסגרת טופס 150 על נכסים מחוץ לישראל אשר בבעלותם, גם אם חייבים בהגשת דוח שנתי (למעט במקרה בו ביקשו שלא להיות פטורים ממס מן הכנסות הנובעות מאותם נכסים מחוץ לישראל או במקרה בו אותם נכסים ניתנו ליחיד, במתנה הפטורה ממס, החל מיום 1 בינואר 2007 ואילך).

 

·      פטור מהכללת נכסים מחוץ לישראל בהצהרת הון

 

          בתיקון התווסף סעיף 135(1)(ב) לפקודה, הקובע כי עולה חדש ותושב חוזר ותיק יהיו פטורים מן החובה לדווח בהצהרת ההון על הונם ונכסיהם אשר מחוץ לישראל, וזאת במשך עשר שנים מן המועד בו הפכו לתושבי ישראל. ברם, הפטור האמור לא יחול אם ההון או הנכסים מהווים מקור להכנסות אשר לגביהם ביקש היחיד כי לא יהיו פטורות ממס, וכן כאשר הנכסים ניתנו ליחיד במתנה פטורה ממס לפי סעיף 97(א)(5) לפקודה החל מיום 1 בינואר 2007.

 

ד.    שינויים בהגדרת חברת משלח יד זרה (סעיף 5(5) לפקודה

 

במסגרת התיקון תוקן סעיף 5(5) לפקודה, ונקבע בו כי לענין חישוב שיעור החזקתם של בעלי המניות תושבי ישראל בחברה לא יבוא בחשבון שיעור זכותם, במישרין או בעקיפין, של עולה חדש ו/או של תושב חוזר וותיק במשך תקופה של עשר שנים מן המועד בו הפכו לתושבי ישראל.

 

 

ה.    שינויים בהגדרת חברה נשלטת זרה (סעיף 75ב לפקודה)

 

תוקנה הגדרת תושב ישראל בסעיף 75ב לפקודה, ונקבע בה כי עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא ייחשבו כתושבי ישראל לעניין האמור בסעיף זה, במשך 10 השנים מן המועד שהפכו לתושבי ישראל. קביעה זו משפיעה על:

-     לעניין התנאי של אחזקות תושבי ישראל בחברה, כאמור בסעיף 75ב(א)(1)(ד)(1) לפקודה, הכלול בהגדרת חנ"ז בסעיף, יש לראות את העולה ואת התושב הוותיק כתושבי חוץ.

-     לעניין הגדרת בעל שליטה, כאמור בסעיף 75ב(א)(3) לפקודה, אין לראות את העולה החדש או התושב החוזר הוותיק כבעל שליטה וכמי שחייב במס על ההכנסה מדיבידנד אשר מקורו בחנ"ז עפ"י הוראות סעיף 75ב(ב) לפקודה.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

דף הביתהדפסהמפת האתר