אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים חשבונאות

הפרשה לאחריות בדוחות הכספיים וכהוצאה מוכרת לצרכיי מס

הפרשה לאחריות בדוחות הכספיים וכהוצאה מוכרת לצרכיי מס

 

 

תאריך: 24 באוקטובר 2006

 

 

 

 

 

 

 

הפרשה לאחריות בדוחות הכספיים וכהוצאה מוכרת לצרכיי מס

 

 

הרינו מוצאים לנכון להביא בפניכם בתמציתיות את הנושא שבנדון.

 

 1.      הצגת הנושא

 

לעיתים חברה המספקת מוצרים או שירותים נדרשת להתחייב כלפי לקוחותיה לתיקונים/החלפה  במסגרת אחריותה כיצרן או משווק.

 

עיקרון ה"הקבלה" (הקבלת ההוצאות להכנסות) מחייב את החברה לזקוף בספריה הפרשה בגין התחייבות זאת.

 

במסמך זה נציג את המקובל בחשבונאות והשלכות המיסוי לעניין זה.

 

 

 2.     כללי חשבונאות

 

בישראל אין פרסום מקצועי מחייב בנושא זה והפרקטיקה מבוססת בעיקר על התקינה האמריקאית - FAS-5 (להלן: "התקן האמריקאי"). כמו כן, בתקינה הבינלאומית, הטיפול החשבונאי בנושא נקבע בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 37IAS- [1] (להלן: "התקן הבינלאומי").

 

ראוי להדגיש, כי תקן חשבונאות מספר 29 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, קובע כי ישויות אשר כפופות לחוק ניירות ערך יערכו את דוחותיהן הכספיים, לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008, לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים. כמו כן, התקן הנ"ל קובע כי ישויות שאינן כפופות לחוק ניירות ערך יכולות לערוך את דוחותיהן הכספיים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר 31 ביולי 2006.

 

 

בהתאם לתקינה החשבונאית הנ"ל (התקן האמריקאי והתקן הבינלאומי) יש לכלול הפרשה בספרי החברה בגין אחריות  כאשר מתקיימים התנאים הבאים, במצטבר:

 

2.1    לתאגיד מחויבות (משפטית או משתמעת) בהווה כתוצאה מאירוע מהעבר.

 

2.2  התאגיד צפוי להידרש לשימוש במשאבים כלכליים כדי לסלק את המחויבות הנ"ל. הפרשנות בתקן הבינלאומי למונח "צפוי" הינו לצפי יותר סביר מאשר לא סביר (מעל 50%).

     התקן האמריקאי, לעומת זאת, מגדיר מונח זה כ- " Likely to occur " אשר לגביו הפרשנות המקובלת הינה סבירות שבין 70% ל – 90% לכורח לעמוד בהוצאה הכלכלית על מנת לסלק את המחויבות לאחריות הנ"ל.

 

2.3     ניתן לאמוד בצורה מהימנה את סכום המחויבות.

 

לאור האמור לעיל, אם חברה צופה כי, לאור ניסיון העבר או על בסיס אחר, ודאי או קרוב לודאי שלקוחות יגישו, לאחר תאריך המאזן, דרישות או תביעות בהקשר לאחריות לטיב מוצרים או שירותים אשר ניתנו עד לתאריך המאזן והרווח בגינם דווח וניתן לאמוד את ההוצאות שיחולו על התאגיד בגין אחריות זו, הרי שמן הראוי לרשום בספרי החברה  הפרשה לאחריות. בנסיבות בהן התאגיד טרם צבר ניסיון להיקף המחויבות לאחריות,  יש להסתמך  על ניסיון תאגידים אחרים אשר אופי פעילותם דומה לפעילות החברה.

אולם, כאשר אין כל בסיס להערכת ההוצאות בגין אחריות אין לרשום כל הפרשה אלא לתת גילוי להתחייבות התלויה בלבד.

 

 

 3.       התרת ההוצאה לצרכיי מס

 

הפרשה לאחריות תותר כהוצאה מוכרת לצורכי מס, אם היא מתחייבת מכוחם של עקרונות חשבונאים מקובלים ובהתקיים שלושה תנאים מצטברים אשר התגבשו בפסיקת בית המשפט העליון[2] ואומצו על ידי רשות המסים[3] , כדלהלן:

 

3.1 קיימת התחייבות כלפי צד שלישי בגין החוב התלוי – ההפרשה לאחריות הינה בגין התחייבות לצד ג', אשר יש לו זכות לתבוע את קיומה בפועל.

נדרש כי הסיכוי להתממשות זכות זו יהא ממשי ומוכח.

 

3.2 קיים סיכוי סביר כי בעתיד הקרוב ייהפך החוב התלוי לחוב מוחלט – נדרשת רמת סבירות בדומה לאמור בסעיף 2.2 לעיל. בית המשפט העליון, בע"א תל רונן קבלנים ובונים בע"מ, קבע  כי אין להגזים ולדרוש דרגה גבוהה של סבירות, כך שבעצם לא נותר כל הבדל בין חוב תלוי לבין חוב וודאי ומוחלט. דהינו, מספיקה סבירות גבוהה בלבד.

 

3.3  ניתן לאמוד את סכום החוב – האומדן להפרשה ייעשה לפי חישובים אובייקטיבים, לפי ניסיון העבר ולפי מידע אמין ומבוסס.

 

יפים דברי בית המשפט העליון בפסק דין ראובן דין ומודיל בע"מ נ. פקיד שומה ירושלים להבהרת הנושא. בפסק דין זה קבע בית המשפט: " הנטל על מבקש ההפרשה להוכיח לא רק את נכונות חישוביו, אלא גם את אמינותם של הנתונים עליהם נסמך החישוב. " . מאחר ובמקרה הנ"ל לא הוצגה תשתית עובדתית לביסוס ההפרשה, בית המשפט לא התיר את ההוצאה לצרכיי מס.

 

 

 4.    המלצות לעניין סכום ההפרשה לאחריות

 

על מנת שחברה תעמוד בנטל הראיה לרשום הפרשה בספריה, הן בהיבט החשבונאי והן לצורכי המיסוי עליה לתעד את התשתית העובדתית וראיות נוספות אשר עמדו בבסיס אומדן  ההפרשה. לשם כך, אנו ממליצים לתעד ולשמור:

 

4.1 תיעוד מקור המחויבות לאחריות לגבי כל מוצר או שירות, ליום המאזן, בין שמקור המחויבות הינו מכוח חוזה אחריות ובין שהינה מכוח החוק.

 

4.2 תיעוד לגבי כל מוצר או אספקה של קבוצת מוצרים, הכולל את תחשיב עלות התיקונים במשך תקופת האחריות.

 

4.3   תיעוד לגבי משך תקופת האחריות שנותרה לגבי כל מוצר ומוצר או לגבי כל לקוח.

 

4.4   תיעוד לגבי תחשיב ההפרשה לאחריות ליום המאזן לרבות הנתונים וההנחות עליהם התבססה.

 

במקרים בהן נדרשת הפרשה מהותית לאחריות, אנו עומדים לרשותכם לסיוע בכל עניין.

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון[1]  צפויים לחול שינויים בתקן.

[2] ע"א 533/60 "ארקיע" קוי תעופה בישראל, ע"א 600/75 תל רונן, ע"א 159/79 קי.בי.עי.

[3] הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 25/2001 – הפרשה לאחריות, תיקונים ובדק – קבלני בנין של דירות מגורים.

דף הביתהדפסהמפת האתר