אודות רפופורט
השרותים המקצועיים
קישורים
כתבות בעתונות
צור קשר
english
 
חוזרים ומאמרים מס הכנסה
חוזרים ומאמרים מיסוי מקרקעין
חוזרים ומאמרים מס ערך מוסף
חוזרים ומאמרים ביטוח לאומי
חוזרים ומאמרים דיני עבודה
חוזרים ומאמרים חשבונאות
 
עובד אשר קיבל תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ולא הוציא אותן בפועל חויב במס כהכנסת עבודה - עמ"ה 9048/05 גריידי אלונה ואח' נ' פקיד שומה ירושלים 1
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי לאחרונה נפסק, בבית המשפט המחוזי בירושלים, כי עובד אשר קיבל ממעבידו תשלום הוצאות אש"ל בחו"ל ואשר לא הוציא בפועל הוצאות אש"ל בחו"ל, יחויב במס על תשלומים אלו כהכנסת עבודה.
שינויים במחזור עסקאות של עוסקים (סכומים ותאריכים) ועדכון הסכום להחזרי מס תשומות לפי תקנה 23(ג)
מובא לפניכם חוזר מס' 1/2012 בעניין שינויים ועדכונים מרשות המיסים.
עדכון סכום מחזור העסקאות לפי תקנה 20(ג)(1) לתקנות מע"מ
מובא בזאת לידיעתכם וטיפולכם בהתאם לתקנה 20(ג)(1) לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו-1976, סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2012 נותר ללא שינוי, ועומד על 1,500,000 ₪.
עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12
מובא לפניכם עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל מיום 01.01.12.
הודעה לעיתונות: הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים
מובאת לפניכם הודעה לעיתונות שפורסמה באתר רשות המיסים בנושא הטבות מס לעידוד השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93
הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי תוקפה של ההוראה שבנדון ביחס לחברות מיוחדות מוארך בזאת עד יום 30.6.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב 2012 - תיקון 187 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם תיקון 187 לפקודת מס הכנסה - החוק לשינוי נטל המס.
חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 - קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה מס' 1/2012 בנושא קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עדכון להוראת ביצוע 2/2012 - אישור לפרוייקט
מובא לפניכם עדכון לתיקון מס' 70 לחוק מיסוי מקרקעין - הגמשת התנאים המצטברים אשר נקבעו למסלול אישור לפרוייקט וקביעת תנאים כמוגדר בחוזר זה.
אוגדן מע"מ ומיסים עקיפים אחרים
מובא לפניכם אוגדן מע"מ בנושא: החזר מס תשומות.
שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2012
מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2012. הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120 ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים
מובאת לפניכם תקנות מס הכנסה.
פסק דין ביהמ''ש העליון לערעורים פ''ש כפר סבא ועפולה נ' פ''ש אשקלון
מובא לפניכם פסק דין בשלושה ערעורים שנדונים במשותף. השאלה האם הכנסותיהם של נישומים שבאו בברית הנישואין יישומו במשותף או בנפרד. ערעור על פסק דין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 27.2.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 11.6.09 ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 30.12.09.
מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2011
מובאת לפניכם סקירה בנושא מיסוי ענף הרכב בעניין ההתפתחויות שחלו בענף, בראי מערכת המס.
בית משפט השלום בראשון לציון מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי (1993) בע"מ ואח' בפני כב' השופט רפי ארניה
מובא לפניכם גזר הדין של מדינת ישראל נ' מוסך יחזקאל חגי(1993) בע"מ ואח' בעניין אי הגשת דוחות במועד לפי סעיף 216(4) לפקודה.
חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בעניין אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות
מובא לפניכם חוזר מס הכנסה 2/2012 שמטרתו היא לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של נישום, בה התברר כי ההוצאה לא מלווה בחשבונית הרכישה כאסמכתא למהותה וסכומה של ההוצאה, או שהחשבונית יצאה שלא כדין, וכדו'.
הצעות חוק
מובאים לפניכם הצעות חוק הממשלה במספר נושאים.
ספר החוקים
מובא לפניכם ספר החוקים - תיקונים לחוק.
טופס 150 - הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזק במישרין או בעקיפין - נספח לדוח השנתי
מובא לפניכם טופס 150.
הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים
מובאת לפניכם הוראת הפרשנות שבנדון אשר מחליפה את הוראה 1/2000 מתאריך 14 יוני 2000, שפורסמה בנושא. יש לשים לב לסעיף 5 אשר כולל הקלות להכרה בחוב אבוד.
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2012 - חטיבת שומה וביקורת
מובאת לפניכם הוראת ביצוע מ"ה של חטיבת שומה וביקורת בעניין ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2011. מטרת הוראת ביצוע זו היא לסקור את השינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2011 ולהנחות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדוחות.
חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 – רשות המסים
רצ"ב חוזר מס הכנסה מס' 3/2012 בעניין תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון.
החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי - מחצית שנייה שנת 2011
מובאות לפניכם החלטות הוועדה לעיצום כספי.
בקשה לחידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - 2012
לצורך חידוש אישור להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים המצויינים, להמציאם בהקדם האפשרי, לא יאוחר מיום 1.9.2012.
החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 7457/12 - חוקי עידוד.
ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - חברות מיוחדות - הארכת תוקף
מובאת לפניכם הוראה להארכת תוקף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ ביחס לחברות מיוחדות, התוקף מוארך בזאת עד ליום 31.12.12, בכפוף לעמידה בתנאים המצויינים בחוזר.
נוהל גילוי מרצון הוראה השעה - הארכת מועד והבהרה
מובא לפניכם נוהל גילוי מרצון - רשות המיסים אפשרה לתושבי ישראל המחזיקים בחו"ל כספים, רכוש, הון וכיו"ב, אשר ההכנסות בגינם לא דווחו בישראל, לבצע מהלך של גילוי מרצון בתנאים שנקבעו בנוהל ועד ליום 30.06.12.
פסק דין בית המשפט העליון נגד פקידי השומה אשקלון, כפר סבא ועפולה
מובא לפניכם פסק דין נגד פ"ש אשקלון, פ"ש כפר-סבא ופ"ש עפולה - 3 ערעורים בעניין בני זוג נשואים העובדים יחד בעסק שבבעלות אחד מהם או שניהם, על החלטות המשיבים לדחות בקשותיהם לשום את הכנסותיהם בנפרד.
טופס 5950
מובא לפניכם טופס 5950 - ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרה להשקעה מזכה.
טופס 5951
מובא לפניכם טופס 5951 - הודעה שנתית ליחיד השקעה מזכה בחברת מטרה לשנת המס.
טופס 5952
מובא לפניכם טופס 5952 - הודעה שנתית לחברת מטרה - דוח מרכז - פירוט השקעות מזכות בשנת המס.
טופס 140
מובא לפניכם טופס 140 - עדכון כתובות וענפי כלכלה.
הודעת רשות המיסים
מובאת לפניכם הודעת רשות המיסים בעניין השקת מערכת ממוחשבת המאפשרת לעובדים לקבל זיכוי ממס על תרומה באמצעות תלוש השכר.
הפקדה בידי נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה
מובא לפניכם יישום הוראות סעיף (1) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן".
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - רשות המיסים
מובא לפניכם חוזר הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 - בנושא בסיס דיווח לצרכי מס - מזומן או מצטבר.
החלטת מיסוי 4586/12 - בנושא: הכנסות/הוצאות - כללי
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 4586/12 - הכנסות/הוצאות - כללי בעניין: שווי שימוש ברכב לטכנאי שירות - החלטת מיסוי שלא בהסכם.
טופס 914
מובא לפניכם טופס 914 בנושא: בקשה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104 ח' לפקודה.
טופס 915
מובא לפניכם טופס 915 בנושא: בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות.
תיקון משמעותי בכללי המיסוי הפנסיוני
הרינו מתכבדים להביא את פרסום החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012.
החלטת מיסוי 8579/12 - הקצאת אופציות לעובדים
מובאת לפניכם החלטת מיסוי 8579/12 בעניין החלטת מיסוי בהסכם מכירה שלא מרצון בהתאם לסמכות המנהל, כאשר לעובד מובטח בונוס - החלטת מיסוי בהסכם.
הנחיות רשות המיסים - העלאת המע"מ
מובאות לפניכם הנחיות רשות המיסים בעניין שינוי בשיעור המע"מ מ- 16% ל- 17% - הבהרות ותשובות שאלות נפוצות.
החלטת מיסוי 4589/12 - מיסוי בינלאומי
מובא לפניכם החלטת מיסוי - ייחוס הכנסות לעולים חדשים שהינם שותפים ומנהלי השקעות בקרן גידור - החלטת מיסוי בהסכם.
טופס 916 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם ט' 916 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן.
טופס 917 - מיסוי ב"מסלול ירוק"
מובא לפניכם טופס 917 - בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול עם נאמן.
אודות רפופורט
חוזרים ומאמרים מס הכנסה

המועד האחרון להפקדה לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010

המועד האחרון להפקדה לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010

 

תאריך: 1 בדצמבר 2010

 

 

 

 

המועד האחרון להפקדה לקופה מרכזית לפיצויים עד ליום 31.12.2010

בעבור מעביד ועובד שהיו עמיתים בקופה ביום 31.12.2007

 

 

הרינו מתכבדים להביא לידיעתכם כי המועד האחרון להפקדה לקופת גמל מרכזית לפיצויים הינו 31 בדצמבר 2010, וזאת בעבור מעביד ועובד אשר היו עמיתים בקופה ביום 31 בדצמבר 2007, החל משנת המס 2011 לא יהא ניתן להפקיד לקופת גמל מרכזית לפיצויים.

 

 

כללי

 

לאחר תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "תיקון 3 לחוק קופות הגמל"), אשר תחולתו משנת המס 2008, בוטלו כל סוגי קופות הגמל בישראל אשר היו עד לאותו מועד, למעט חריגים לגביהם נקבעה תקופת מעבר, ונקבע כי ממועד זה ואילך יהיו שני סוגים של קופות גמל בלבד: קופת גמל משלמת לקצבה (קופת גמל אשר משלמת קצבה ישירות לעמיתים בה), וקופת גמל לא משלמת לקצבה (קופת גמל אשר לא ניתן למשוך ממנה ישירות כספים אשר הופקדו, למעט כספי פיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה).

 

אחד החריגים לגביו נקבעה תקופת מעבר הוא קופת גמל מרכזית לפיצויים, כפי שנפרט להלן.

 

 

הפקדה לקופת גמל מרכזית לפיצויים – הוראת מעבר שתוקפה יפוג ביום 31.12.2010

 

ככלל, קופת גמל לפיצויים (אישית או מרכזית) היא קופת גמל אשר בה נצברים כספים על ידי המעביד עבור עובדים במטרה להבטיח, כי בעת התקיימות הנסיבות המזכות את העובד בתשלום על פי חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורין") יובטח לעובד מקור לכיסוי חבותו של המעביד לתשלום פיצויי הפיטורין. כידוע, חוק פיצויי פיטורין קובע כי פיצויי הפיטורין מחושבים לפי משכורת אחת לכל שנת עבודה.

 

במקביל, קבע מחוקק המס בישראל הטבות מס בצורה של הוצאה למעביד בגין ביצוע הפקדות בפועל לקופות גמל לפיצויים. זאת, על מנת לעודד מעסיקים לצבור כספים עבור העובדים ולמנוע מצב אשר בו בעת חובת תשלום לא יהיו בידי המעביד סכומים מספיקים על מנת לכסות את התחייבויותיו על פי חוק פיצוי פיטורין.

 

בענייננו, עד לתיקון 3 לחוק קופות הגמל היו קיימים שני סוגים של קופות גמל לפיצויים אשר נועדו להבטיח את חבות המעביד כאמור. האחת, קופת גמל מרכזית לפיצויים, אשר הינה קופה לפיצויים שעמיתיה הם מעבידים בלבד. בסוג קופת גמל זאת, המעביד מפקיד סכומים בעבור קבוצה של עובדים בעת התחייבויות עתידיות עבור פיצויי פיטורין כמעביד. לעומת זאת, קופת גמל אישית לפיצויים מתנהלת בחשבונות אישיים על שם העובדים, ובה המעביד מפקיד עבור עובד ספציפי כשהקופה רשומה על שם העובד. האבחנה הנעשית בין הקופה האישית לקופה המרכזית הינה בין היתר, בכך שלגבי קופה אישית חישוב ההפקדה נעשה בגין כל עובד ועובד באופן ספציפי ולא בגין סל העובדים כמו בקופה המרכזית. בנוסף, בקופה אישית לפיצויים לא ניתן לקזז בין גידול בחובת המעסיק לפיצויים של עובד ספציפי לבין עובד אחר, בעוד בקופה המרכזית השלמה של פיצויים נעשית בגין קבוצה של עובדים.

 

כאמור, בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל, נעשתה רפורמה בכל ענף קופות הגמל בישראל, והמחוקק הישראלי קבע כי כל החיסכון הפנסיוני בישראל יהא במסלול קצבה בלבד לגבי כל ההפקדות החל מיום 1 בינואר 2008. התיקון למעשה מבטל את כל סוגי קופות הגמל, ובכלל זה, בוטלו כל סוגי קופות הגמל לפיצוים, והמונח "קופת גמל לפיצויים" שונה במונח "מרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה", כך שהפקדות לפיצויים ייעשו אך ורק במסגרת קופות גמל לקצבה ולא כקופות גמל נפרדות לפיצויים.

 

יחד עם זאת, המחוקק ראה לנכון להעניק למעבידים תקופת ביניים עד ביטול קופות הגמל המרכזיות באופן כליל, והשאיר כהוראת מעבר בסעיף 13 (א)(5) לחוק קופות הגמל את הקביעה, על פיה הקופות המרכזיות לפיצויים ימשיכו לקלוט הפקדות עד ליום 31 בדצמבר 2010 וזאת רק בעבור מעביד ועובד אשר היו עמיתים בקופת הגמל המרכזית ביום 31 בדצמבר 2007. כלומר, במהלך השנים 2008 עד 2010 יכלו המעבידים להמשיך להפקיד כספים עבור עובדים בקופות מרכזיות לפיצויים, ואולם רק לגבי קופות אשר נפתחו לפני ינואר 2008 ורק לעובדים אשר עבדו אצל המעביד לפני ינואר 2008.

 

 

סיכום והשלכות מס

 

לקראת תום שנת המס 2010, מצאנו לנכון להזכיר כי חלון ההזדמנויות להפקדת כספים לקופות מרכזיות לפיצויים הולך להיסגר בסוף השנה, ועל כן מוטב להקדים ולתכנן את עיתוי ההפקדה (וליתר דיוק לתכנן את עיתוי ההוצאה בגין ההפקדה) בטרם תיפסק באופן מוחלט פעילותן של הקופות המרכזיות לפיצויים.

 

בשולי הדברים נעיר, כי ניצול האפשרות להפקדה לקופות גמל מרכזיות לפיצויים יוצרת הטבת מס, בראש ובראשונה, בצורה של הקדמת ההוצאה בשיעור מס חברות גבוה יותר לאור הפחתת מס החברות בשנים הקרובות. בנוסף לכך, ייתכנו מצבים ספציפיים בהם הפקדת כספים לקופה מרכזית לקראת תום שנת המס 2010, תביא ליתרון מס, וזאת גם אם בעתיד הכספים אשר הופקדו יימשכו בחזרה על ידי המעביד, ולאו דווקא לטובת תשלום פיצויים לעובד. כך למשל, במצבים בהם יינתן אישור על ידי פקיד השומה לפטור או הקטנה של ניכוי המס במקור בעת משיכת הכספים, או במצב של קיזוז הפסדים כנגד הסכומים אשר יתקבלו במשיכה.

 

 

הננו לרשותכם בכל הסבר נוסף, ככל שיידרש.

 

 

בכבוד רב,

רפופורט ושות'

רואי חשבון

 

 

דף הביתהדפסהמפת האתר